top of page

אגרת של האבני נזר נגד התנועה הציונית

למען אחי ורעי! דע לך דבר מה שהנני מרבה לציין והוא שבעלי הדעות המשובשות נוהגים לחנך לסיסמאות, דהיינו שבמקום ללמוד מה שבאמת כתוב בתורה הם יזרקו לך ציטוטים מהגמרא כגון 'קץ מגולה' או יגידו לך מהראשונים 'מצות עשה ד' של הרמב"ן' או מהאחרונים 'אבני נזר סימן תנד'


והנה על האחרון שמנתי הרי הוא כ"ק האדמו"ר מסוכטשוב, רבי אברהם בורנשטיין זיע"א, שהוא ידוע בדעתו הרמה נגד הכפירה הציונית ואף עבר על כך רדיפות (ראה כאן בספה"ק אביר הרועים, ח"ב אות שכט-קל, עמ' סג-סד)


האגרת הנ"ל הודפסה ע"י בית דין דק"ק קראקא עם עוד פסקי רבנים בנושא בשנת ה'תרס"ו, ונשנתה אח"כ בספה"ק אגרות שפירין, סימן פ', עמ' קנג-קנו


ואוסיף מעניין סיום דב"ק של הרמב"ן על אגרתו הידועה

שכאשר תקרא האגרת הזאת פעם אחת בשבוע ולא תפחת, לקימה וללכת בה תמיד אחר השם יתברך. למען תצליח בכל דרכיך, ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים. ובכל יום שתקראנה-יענוך מן השמים כאשר יעלה על לבך לשאל, עד עולם. א"ס.


והנה דבר האגרת מאת כ"ק האדמו"ר מסוכטשוב, רבי אברהם בורנשטיין זיע"א

ב"ה סאכאטשוב.
בהיותינו יושבים משמים וחתחתים מתולדות הימים ומתהפוכות הזמנים, ופתאום נשמע קול שועת בת עמי מארץ מרחקים מב"ד רבה דק"ק קראקא, כי עלה הכורת ממדינת מעהרין ד"ר יונג שמו ליסד שמה בית התערובות ללמודי קודש וחול יחד. ונלוו אליו איזה אנשים כל עורב למינו. הם אנשים מכת המכנים עצמם בשם ציונים. ומדאגה בדבר פן ימשיכו אליהם אנשים אשר אין דעתם שלימה להבין כי זה הוא רשת פרושה ליד מעגל לצודד נפשות תמימי דרך. ע"כ יצאו לקדם ברועים הם רועי ישראל להזהיר את העם לבל יתלכדו בפח יקוש אשר טמן להם הד"ר יונג ולהבינם כי מות בסיר. וכל אוכליו יאשמו . אנן מה נענה אבתרייהו?
הנה להזהיר את העם לבלי יעתיקו את בניהם מביהמ"ד מתורת חיים לתתם לתופת הגימנזיום אין מהצורך כי אחרי שהנסיון מעיד גם במדינתכם שאפילו "אחד" מאלף לא נמצא מהבאים בשערי גימנזיום "שלא יפנו אח"כ עורף לדת ישראל בכלל". א"כ הנותן מזרעו לגימנזיום הרי זה מעיד על עצמו שאינו מזרע של אברהם אבינו ע"ה, שהכתוב משבחו כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' וגו'. וזה עושה מהיפך להיפך. והרי זה עוד יותר גרוע מהנותן מזרעו למולך שהורגו מעולם הזה. וזה המחטיאו הורגו מעולם הזה ומעולם הבא. ומי שבא לידי מדה זו בטח לא ישמע לדברינו.
אך לאלה אשר עוד לא נכבה מקרב לבם שביב אש דת לגמרי ופוסחים על שתי הסעיפים, שעליהם יש לחוש כי באשר לא בא עוד הנסיון במדינתכם לנגד עיניהם להעיד על בית תערובות כזה ותוצאותיו, יתברכו בלבבם לאמור כי בבית התערובות כזה ימצאו תורה וחוכמה במקום אחד. וישארו נאמנים לדת ישראל. אליהם תטוף מלתי, וכשופר ארים קולי החרשים שִמְעוּ והעורים הביטו לראות כי עירוב טוב ורע גרוע יותר הרבה מדבר שכולו רע, ובכן בית התערובות הזה שיש בו עירוב טוב ורע, הם לימודי קודש ולימודי חול, יותר גרוע מלימודי חול לגמרי.- זכרו נא ימות עולם עצת נחש הקדמוני שונא את מין אנושי שבא להסית את אדם וחוה להורידם לבאר שחת אלמלי היה העץ ההוא כולו רע לא היה לו מקום לפתות את חוה, אך מפאת שהיה תערובת טוב ורע כשמו עץ הדעת טוב ורע, ונאמר ותרא וגו', כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל, שזה בודאי נצמח מפאת חלקי הטוב שהיה בתערובתו לא השכילה כי מדורת פתנים בקרבו, בינו נא שנות דור ודור, כי מאז עד יעביר ה' רוח הטומאה מן הארץ אוחז נחש הקדמוני דרכו זה פושט צורה ולובש צורה אחרת לצודד נפשות בדבר שיש בו עירוב טוב ורע ע"י מעט הטוב שיש בתערובתו כידוע למביני מדע במקראי קודש ופירושי חז"ל, וכמ"ש כי חנם מזורע הרשת בעיני כל בעל כנף.
הביטו וראו בימינו אלה כל המסיתים והמדיחים שעמדו על ישראל לא עשו כל כך חיל כאשר עשו הכת המכנים עצמם ציונים אשר רבים חללים הפילו שנעשו כופרים גמורים בכל עיקרי הדת, וכל כך למה, מחמת שלבשו אדרת שער למען כחש בה' אלקי ישראל. ששמו מסוה חבת הקודש על פניהם לחובב את ארצנו הקדושה שגלינו ממנה בעוונותינו וחיבת הקודש זה הכשירם לקבל טומאה כי בשביל מעט טוב שהיה נראה בהם למי שעיניו טרוטות טח מראות עיניו לגמרי ומהשכיל לבותם להבין את סף הרעל הטמון בקרבם. עד שלא שמעו בקול הורים ומורים המזהירים לבלתי יתפתו בעצת נחש הנחושת ומרעה אל רעה יצאו עד אשר רבים מהם בוש לא יבושו להרים יד בתורת ה' בפרהסיא ומכחישים בעקרי הדת, ומהם כחשו בה' ואמרו לא הוא, ובכן אל יפלא בעינינו כי רבים מהכת ההוא נמשכו בעבותות אהבה אל הצעת הד"ר יונג כי כמוהו כמוהם משרש רע הוא נחש הקדמוני מוצאם ותחבולותיהם תחבולותיו, תועבת ה' גם שניהם.
וזה לכם האות, אם כעת אחר שיצאו להקת הרבנים והצדיקים שליט"א במחאה גלויה ובאזהרה יתירה נגד הצעתו יחזור בו הד"ר יונג מעצמו, אז יש להאמין כי בהעלם דבר היה מאתו, ועינו הטעתו, ואף כי מעשיו לא היו רצוים אם כונתו היתה רצויה קורא אני עליו ונסלח וגו' כי לכל העם בשגגה. ואם עדיין יעמיד על דעתו, אז תדעו נאמנה בלי ספק אשר נתלבש בו רוח נחש הקדמוני להמשיך את לבות ילדי בני ישראל ע"י בית התערובות זה שיש בו גם למודי קודש, ללכת אח"כ אחרי ההבל ויהבלו, למאס אח"כ בלימודי קודש לגמרי ולפנות עורף לכל הדת בכללה, וכבר היה לנו במדינתנו ארץ רוסיה ופולין שקמו קצת רשעים והטעו את הממשלה ליסד ראבינערשולען (בית מדרש לרבנים) שילמדו בהם לימודי חול וקודש להעמיד רבנים שיהיה בהם תורה וחכמה גם יחד, ומה היה סופם של כל התלמידים שבקרו את הראבינערשולען, נעשו כופרים גמורים, ותהלות לא-ל שלא עשו ידיהם חיל ואף רב אחד אף לפי הלך רוחם לא העמידו, שמאסו אח"כ את כל למודי קודש ומקור מחצבתם לגמרי עד שאח"כ הכירה הממשלה את מזימת הרשעים האלו ונתבטלו הראבינערשולען עד עולם.
האומנם בטח נמצא בעיניכם חכמים בעיניהם שיתברכו בלבבם לאמר שכוחם יפה להיזהר שלא יאונה להם כל רע מפאת בית התערובות כמו שקרה לראשונים. ושבכל אלה ישארו נאמנים לה' ולתורתו, נאמר להם אל נא אחי תרעו. כי אין חכם כבעל הנסיון, ומאחר שהנסיון מעיד להיפך אין אחר הנסיון כלום. וידועים דברי הספורנו ואתחנן ד' פסוק ג'. ובכן אחי ועמי חוסו על נפשיכם ונפש בניכם היקרות והצילו אותם מרדת שחת, וצא טמא קראו לד"ר יונג ולהצעתו. דבקו בה' ובתורתו שמרו מצוותיו וחיו. הקשיבו לקול הורים ומורים אפילו שיאמרו לכם על מה שהוא ימין בעיניכם שמאל ועל שמאל ימין, האמינו שכל מה שיאמרו אליכם ימין הוא ימין ושמאל שמאל ולא תהיה לכם זאת לפוקה הביטו נא וראו מי נתן למשסה יעקב וישראל לבוזזים במדינתנו[1] בימינו אלה ודמי אלפים ורבבות נפשות נקיי אנשים ונשים וטף וגמולי חלב שלא פשעו נשפך כמים ארצה והומתו במיתות משונות ואכזריות אשר תסמר שערות ראש השומע ועפעפיהם יזלו מים, כי כל זה נמשך מפאת הכת המכנים עצמם ציונים שלא שמעו לקול הורים ומורים ומרעה אל רעה יצאו לצרור בכנפיהם רוח מרידה במלכות שמים וארץ יחד ואלמלי שמעו לקול הורים ומורים לא באה אלינו כל הצרה הזאת. עתה תנו לב לדעת כי זאת התורה מורשה קהילת יעקב היא חיינו ואורך ימינו וכל הפורש ממנה כפורש מחייו האמינו בה' ובתורתו ובלומדיה הנושאים את דגלה והצליחו בזה ובבא עד יערה ה' עלינו רוח ממרום ושבו בנים לגבולם אמן כן יהי רצון.
ונכתב ונחתם בספר גאולה וישועה כנפש המעתיר.
הק' אברהם חפ"ק הנ"ל.


______________________

[1] ויש לבאר דבר ה' שאמר ישעי' הנביא ע"ה (מב כד)

מי־נתן למשיסה יעקב וישראל לבזזים, הלוא ה' זו חטאנו לו ולא־אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו


וזוהי כמובן מהנבואות שאינם "נוחות" לבעלי הדעות המשובשות לשמוע, מכיוון שזה דורש מהם יותר מאמץ מוסרי מאשר לפזר כל היום סיסמאות


ופירש לנו רבי דוד אלטשולר זיע"א, מצודות דוד, שם

"ולא אבו" - ולא רצו ישראל ללכת בדרכיו
"זו חטאנו לו" - רצה לומר זו היא הסיבה אשר חטאנו לו וגמול הוא משלם
"מי נתן" - רצה לומר וזהו הדבר להבין מי הוא אשר מסר את ישראל למשיסה ולבוזזים הלא ה' מסרם ולא במקרה בא


ולגבי הפרעות שדיבר עליה יתכן כי פרעות קישינב (ה'תרס"ג), פרעות הטירונים (ה'תרס"ד-ס"ה), פרעות 'המאות השחורות' (ה'תרס"ה), פוגרומי אודסה (ה'תרס"ו).

שו"ת אבני נזר לכ"ק האדמו"ר מסוכטשוב, רבי אברהם בורנשטיין זיע"א

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page