top of page

הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה ע"י חילול לשון הקודש

רבי שמואל טולדנו זיע"א, טיול בפרדס החכמה, ברכת התורה וקללת הציונות, תוספת א', עמ' 58 (ירושלים, ה'תשנ"ו)

ידוע שתמיד, הן האשכנזים הן הספרדים, היו קוראים את לשוננו 'לשון הקדש'. באו הציונים, עצם הערב רב, ושינו שם זה בשם 'שפה עברית'. וטעמא בעי! וכידוע שאין מקרה כלל וכלל. לכן ראה מה בין זה לזה, בין 'לשון' ובין 'שפה'. כי:

      

1. 'לשון' הוא אחד תוך הפה – 'פנימיות'.

2. אבל 'שפה' שתים הן חוץ לפה – 'חיצוניות'

(הערת המלקט: כי יניקתה של הציונות וגרוריה היא מ'החיצונים', כידוע, רח"ל)

           

ובמספר 'אחד' אין ספק משא"כ במספר 'שתים'. לפיכך עם ישראל האמיתיים נאחזים באחד הפנימי, שהוא עצם אמונתם הנצחית, אבל הציונים נאחזים בשתים, כי מדינה זו בנויה על שתים - על חוק ישמעאל וחוק עשו.

החרם האחרון לבית ישראל (אוצר היהדות, ירושלים)

מאמר לשון הקודש מתוך הספה"ק ויואל משה

עלה לתרופה מתוך שו"ת ויען אברהם (סימן ב') לרבי אברהם מאיר איזראעל זיע"א (אב"ד הוניאד)

 

בנין שלם - שפה ברורה - מאת רבי אפרים כהנא שליט"א (זכרון יעקב)

ערכי הקודש כרך א'  כרך ב'  כרך ג'  כרך ד'

לרבי אברהם נחמן שמחה וייצהנדלר שליט"א (מכון פרות גנוסר)

טוהר הלשון - תולדות מלחמת השפה להרב שמואל רוטשילד (ירושלים, ה'תשס"ח)

לעגי שפה להרב אמיתי בן-דוד (ירושלים, ה'תשס"ט)

מענה לשון (מהדורא קמא, לאנדאן, ה'תשס"ז)

ברורים והערות בדבר השמוש בשפה "העברית" לאור השקפת התורה

געבליבן אינדרויסן א שטורמישע ווירקליכע און שטארק לערנבארע דערציילונג וואס האט אויפגעשטורעמט די אידישע וועלט פאר ארום הונדערט און פופציג יאר צוריק (ניו יורק, ה'תשע"ב)

ורוממתנו מכל לשונות לר' אביגדור גאלענדער (לאנדאן, ה'תשע"ה)

נוקב מרגליות לרב נקר אלדד שליט"א (88 עמודים ראשונים מתוך 1100) 

יודיש יודיש - מהאלבום דעם ראבינ'ס טיש, ח"ב
00:00

לפעמים נשמעת הטענה שהביטוי 'עברית' מצוי אצל לשה"ק כגון 'לוח השנה העברי' או כינוי מקראי לאומה שהיתה קודמת לאומה הישראלית וכן הלאה על זו הדרך, אבל מה שעשו ראשי הציונות השאילו את המושג 'עברית' ללא קשר למוצאו ובנו עליו תלי תילים של השקפות ושיבושי מושגים ומילים, רח"ל.

כתי'ק של האדר'ת.jpg

'אגרת קודש' מאת רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים 'האדר"ת' זיע"א (מובא מתוך הספה"ק בטוב ירושלים, פרק שלישי, עמ' פג-פד)

הנה בהתפרץ תבערה גדולה רח"ל, האוכלת כל סביביה באין מציל, ןאז אין לשים לב על אשר כבר הועילה התבערה, ואז ישוב כל איש להציל עצמו ביתו ורכושו, כן הדבר הזה אש הכפירה והמינות בעוה"ר עתה ללהב יצתה על-ידי מדיחים ומסיתים, ובערו ימין ושמאל לכפור בכל תורתינו הק', ולפשוט סימני טהרה בטלפיהם, העמידו כל התורה על לימדו לשון עברית ותולדות ישראל (היסטאריע) ולעשות כל התורה שבכתב כסיפורי מעשיות ומתורה שבע"פ אין זכר, הן כל הנתפס בחרמם , שוב לא ישוב ואין להם תקנה, עד יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו, ואנחנו בשם ה' נדגול'.

ויען אברהם, השמטות, סימן ב_Page_2.jpg
ויען אברהם, השמטות, סימן ב_Page_1.jpg
FL6291624.jpg
רבי עקיבא איגר,רבי משה ליב יהודה זילברברג,קוטנא,תפארת ירושלים,זית רענן,רבי נחום שאדיקר,רבי נחום לעוו

יידיש השפה הקדושה (בראקלין, ה'תשס"ד)               יידיש השפה הקדושה - הוספות א' (ה'תשס"ה)

יידיש השפה הקדושה - הוספות ב' (ה'תשס"ח)           יידיש השפה הקדושה - הוספות ג' (ה'תש"ע)

רבי יעקב ב"ר צבי מעמדין 'היעב"ץ' זיע"א, מגדל עוז, בית מדות, עליית הלשון, פרק ב'

עוד אמרו רז"ל 'הדר בא"י ואוכל חולין בטהרה ומדבר בלה"ק מובטח לו שהוא בן עוה"ב', הרי על כרחנו לומר שיש בה קדושה עצמית ודאי (אלא שהכל לפי כוונת הלב הטהור ומחשבתו הנקייה שמהרהר על ידיה בדברי קדושה, אז יש בכחו לפעול דברים נוראים ודבורו חביב לפני הקב"ה וששים ושמחים בו כל צבא מעלה ומתקבצים ובאים לשמוע הלה"ק כב"א שמתקבצים לשמוע ולראות במזמוטי חתן וכלה, ולפי יתרון המחשבה הזכה והכונה הישרה במלותיה וההסתכלות ברמזיה וסתריה, על פיה תהיה מקנת ההשגה האלהית ביתר שאת ויתר עז, עד שמגעת ומביאה לידי רוח הקודש בלי ספק. אם כן כלי של קדושה יתרה כזה פשיטא לא ניתן להשתמש בו לדברים ריקנים של הדיוטות, או לעניני שחוק וחשק והתול ושטות, לחלל קדושתו, חלילה חולין הוא לחכמים הישרים הכשרים.


ואוי להם לאותן שחברו ספרי עגבות ונבול פה, ובאו בה פריצים וחללוה, אוי לנפשם ולמזלם, שעשו ממנה כנור עגבים, לאילת אהבים, ואין צריך לומר מאותן נבלים שעושים אותה מפץ להכות בסתר, ע"י כתבי פלסתר חסוד וקלון את החיים (ממש לא ע"ד העברה ושתוף השם בלבד) ואת המתים (לפי המדומה והם החיים בג"ע ע"ד האמת) אטו ברשיעי כה"ג עסקינן, גנאי לאיש יהודי שעמדו אבותיו על הר סיני לספר מרשעים כאלו, שאינן רק ישראלים צבועים בגוון ההכשר, סרוחי טבולים ומשוחים בששר, להראות נאים לעיני בשר.

 

אך לספר בגנותם ולהתלוצץ בהם הותר ודאי, כמ"ש 'כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז', ור"מ מתלוצץ בעוברי עברה, וכאשר יתבאר בעז"ה בעליית ליצנות'.

רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם' זיע"א, מורה נבוכים, חלק ג, פרק ח

ולי גם כן טענה וסיבה בקריאת לשוננו זה 'לשון הקודש' - ולא תחשוב שהוא הפלגה ממנו או טעות, אבל הוא אמת. מפני שזה הלשון הקדוש לא הונח בו שם כלל לכלי המשגל, לא מן האנשים ולא מן הנשים, ולא לגוף המעשה המביא להולדה, ולא לשתן, ולא לצואה. אלה הם הדברים כולם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי, אלא ידובר בהם בשמות מושאלים וברמיזות.

 

והיתה הכוונה בזה - שאלה הדברים אין ראוי לזכרם שיושם להם שמות, אבל הם ענינים שצריך לשתוק מהם, וכשיביא הצורך לזכרם - יעשה לו תחבולה בכנויים ממילות אחרות, כאשר נסתר, בעשותם בעת הצורך, בכל יכלתנו אמנם הכלי מן האיש קראהו 'גיד', והוא שם על צד הדמיון מאמרם, "וגיד ברזל ערפך", וקראוהו גם כן 'שפכה', מצד פעולתו; והכלי מן הנקבה - 'קבתה', וקיבה שם האסטומכה; אבל ה'רחם' הוא שם האבר מבני המעים שיעשה בו העובר. וה'צואה' נקראת כן מגזרת 'יצא'. ושם השתן - 'מימי רגלים'; ושם הזרע - 'שכבת זרע'. וגוף הפעולה המביאה להוליד אין לו שם כלל - מכנים אותו, 'ישכב', או 'יבעול', או 'יקח', או 'יגלה ערוה', לא זולת זה. ואל יטעך 'ישגל', שתחשבהו שם לפעולה - אינו כן! כי 'שגל' הוא שם הנערה המוכנת למשגל בלבד, "נצבה שגל לימינך"; ואמרו "ישגלנה", לפי הכתיב - ענינו, יקחנה לנערה לזה הענין:

ויש בידי עוד אומר דבר והוא כי ספה"קים של הרמב"ם ועוד מגדולי ספרד נכתבו כלל וכלל בלשון 'ערבית יהודית' ונמנעו מלכתבם בלשה"ק, ועוד לחדד עניין זה שמצינו שב'גניזה הקהירית' שהכניסו לחדר גניזה מלבד ספ"ק ותשמישי קדושה שנתבלו, גם כן: כתבי בית דין, אגרות ושטרות, רשימות שמיות, קטעי פנקסים ומכתבים, וכל זאת מתוך יחס של כבוד לכל שנכתב בלשה"ק.

רבי משה סופר מפרשבורג 'החת"ס' זיע"א, חתם סופר עה"ת, חומש בראשית, פרק יא' פסוק א'

שפה אחת ודברים אחדים זה לה"ק. אין לתמוה שלה"ק אינינו ממולא ורחב כשארי הלשונות כמ"ש בח"ה בהקדמתו וקשה יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, לק"מ, כי כל בעל לשון אשר המציא לשונו לפי עת וזמן ההוא בשעת הפלגה, ושוב בכל דור ודור מתחדשים מלאכות וסחורות ופעולות ואפי' פירות ובהמות ע"י הרכבה, ובעלי אותו הלשון ממציאים להם שמות וגזרות ובנינים לפי העת והזמן והכל יקרא על שם הלשון ההוא, ע"ד משל אשכנז הוא ראש לאומה וללשון אשכנז, וכל מה שימציאו בני אומתו עד סוף הדור יקרא לשון אשכנז כי מה לי אשכנז הראשון שהמציא הלשון בתחלה או אשכנז האחרון הזה שמוסיף אלו המלות הכל בשם אשכנז יקרא,

 

אך לשון הקודש יקרא על שם הממציא הראשון קדוש עליון ית"ש כמ"ש רמב"ן פ' כי תשא, וכל מה שהיה בראשית הבריאה והקב"ה דיבר בו או אפי' מה שנתוספו פעולות ומלאכות אח"כ והקב"ה דיבר מהם עם נביאיו הוא קרא שמם והוא לה"ק, אבל מה שלא דבר הקב"ה וקרא שמו ונתוספו פעולות ומלאכות ואם אפי' בעלי לה"ק דהיינו ישראל יקראו להם שמות במשנה וגמרא אינינו לשון הקודש מהקדוש ית"ש אלא לשון שבדו חכמים והבן זה. [פק"ח]'.

רבי משה סופר מפרשבורג 'החת"ס' זיע"א, דרשות החת"ס, ח"א דף ק' ע"ב

'אין זה כי אם מרוב קדושת הלשון הזה שאיננו נשאר ברצון בין בני אדם, מה גם בארץ העמים הטמאה. ומפני זה נס וברח מאנשי המגדל בדור ההפלגה ונשתנה לשבעים לשונות אחרות, למען לא ישתמשו בו אנשים שאינם מהוגנים'.

מסכת סנהדרין, דף כא ע"ב

אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי מאן הדיוטות אמר רב חסדא כותאי מאי כתב עברית אמר רב חסדא כתב ליבונאה

иудаизм  Judentum  Judaism  猶太教  Hudaismo  יידישקייַט  Judaïsme  Ιουδαϊσμός  ユダヤ教  judaizmus  یهودیت  Јудаизам  judaísmo  اليهودية  judaizm ​

 

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת כהן גדול כה"ג יסוד חקירה חקירת שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים פו הדוב סינדרלה שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות

אם מצאת טעות

ו/או יש ספ"ק שנשכח ממני,

הנך מוזמן לשלוח הודעה על כך כאן

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות' על תיקון המידות

bottom of page