'חובבי ציון' ממערב אירופה. 64

הקדמה. 64

מנדלי מוכר-ספרים. 65

מל"ל שר"י 66

חוקרי יהדות, בלשנים, גאוגרפים. 76

ד"ר בנימין זאב בכר. 76

אגדות התנאים, כרך שני 76

אגדת אמוראי ארץ-ישראל, כרך ראשון 77

אגדת אמוראי ארץ-ישראל, כרך שני 78

אברהם משה לונץ. 79

אלכסנדר זיסקינד רבינובי'ץ. 80

ישראל חיים טביוב 'אוצר המשלים והפתגמים' 80

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי 81

דברי חזון 81

משני עולמות. 85

נחמיה שמואל ליבאוויטש. 89

מדרשי הזהר. 89

ספרא דאגדתא. 89

יצחק יחזקאל יהודה. 90

ד"ר אלעזר שטיינמן 91

הקדמה. 91

גן החסידות. 92

באר החסידות. 93

יצחק אבינרי 'היכל רש"י' 94

ד"ר אריה מורגנשטרן 95

הציונות. 96

הקדמה. 96

המזרחי (לפני הקמת המדינה) 97

הקדמה. 97

היסטוריה. 97

הקדמה שניה. 99

ר' יצחק יעקב ריינס. 100

שערי אורה ושמחה. 100

אור חדש על ציון 101

שני המאורות, חלק א' 104

שני המאורות, חלק ב' 105

ספר ערכים. 106

ד"ר זאב יעבץ. 109

ר' חיים הירשנזון 117

ר' שלום בצלאל צדיקוב. 118

ר' חיים זונדל מאקאוו 'המגיד מקמניץ' 119

ר' ליב נח באס. 120

ר' שמואל יעקב רבינוביץ 'לתקופות הימים' 122

הדת והלאומיות. 122

לתקופות הימים. 122

ר' יעקב הורביץ. 123

ר' יצחק ריטבורד 'קהלת יצחק' 124

ר' יצחק יעקב טיקטינסקי 125

עקבי יצחק. 125

שהם מנחם. 125

באר יצחק. 126

ר' משה אביגדור עמיאל. 128

ר' רפאל צבי עפשטיין 129

ר' יחזקאל הלוי ברינשטין 130

ר' יהודה אידל אידלסון 131

יוסף זהבי 'מדרשי ארץ ישראל'

המזרחי באמריקה (לפני הקמת המדינה) 132

הקדמה. 132

יהודה דוד אייזנשטיין 'בעל האוצרות' 132

מחרדיות לציונות (או 'פרומע ציונים') 133

הקדמה. 133

ר' יחיאל ברי"ל. 134

ר' יצחק גרשטנקורן 141

ר' מנחם מנדל כשר ('טרף') 141

דעת הרבנים ח"א, בדבר השתתפות הנשים בהבחירות בא"י 141

תורה שלמה. 144

כוס חמישי 146

התקופה הגדולה. 147

מפענח צפונות. 153

אי"ה קוק. 154

הקדמה. 154

הקדמה שניה. 157

מתוך כתביו 158

תלמידי ומקורבי הראי"ה. 168

ר' שמריה מנשה הכהן אדלר 'מראה כהן' 168

ספרים בהם נתן האי"ה קוק הסכמה. 170

כתבי רבי יהושע יוסף פרייל. 170

רבי אליהו גורדון 'דמעות העשוקים' 180

רבי יוסף ארוואץ 'הוד יוסף' 182

רבי גדליה נחמן ברודר 'רוח הגן' 183

רבי צבי טוביה הכהן רוטנשטריך 'דודי לצבי' 185

רבי יהודה ליב רגולין 'פרורי אורה' 186

רבי פתחיה מנקין 'כרם פתחיה' 187

רבי סעדיה צפירה 'כסף צורף' 189

רבי יחיא ערוסי הלוי 'אמונת השם' 191

רבי אורי מוינשטר 'שו"ת קרני ראם' 192

משרתי הרבנות. 193

ר' יוסף שפירא. 193

ר' אברהם יעקב ניימרק. 193

חילונים. 194

משה בלינסון 194

א"ש שטיין 194

אברהם טביב. 201

המזרחי (אחרי הקמת המדינה) (או 'נאו-רפורמים') 203

פרופ' מרדכי ברויאר. 203

פרופ' אומן 211

ד"ר גבי ברזלי 212

אריה הנדלר. 214

מרגלית בוזגלו וד"ר אלישבע הכהן 215

המזרחי באמריקה (אחרי הקמת המדינה) 216

שלמה וויינד. 216

פי-העתון 218

יעקב אבן חן 218

ד"ר משה יוסף גליקסון 219

דודו פלמה. 220

זאב גלילי 222

אז יאמרו בגוים. 230

א"ה ימ"ש. 230

אלוף בן 230

סוף דבר הכל נשמע ואת האלקים ירא כי זה כל האדם. 232

נספח זה איננו נועד ליראי ה' ולחושבי שמו 

הקדמה א' – שלטון אליבא דהרמב"ם

הקדמה ב' – וככלו