כרך ג' - אחרונים אשכנזים להורדה לחץ כאן

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.

ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים, כל תרומה תתקבל בברכה.

מהרש"א זיע"א, מסכת סוטה, דף מא ע"ב

כל אדם שיש בו חנופה כו' ואין לאום אלא עוברין שנאמר ולאום כו'. יש לעיין בזה דלשון לאומים הרבה במקרא מלשון עמים דא"א לפרש לפי פשוטו מלשון עוברין ובהאי קרא גופיה כתיב לעיל מיניה ושני לאומים ממעיך גו' ונראה מהידוע כי אומה הישראלית נאמר בה למשפחותם לבית אבותם משפחת אב קרויה משפחה ולא משפחת אם וההיפך בשאר אומות אין להם יחוס אב דזרמת סוסים זרמתם ויש להם יחוס אם לאסור בקורבה מן האם וז"ש בישמעאל שנים עשר נשיאים לאמותם ר"ל דבבני יעקב נאמר שיתיילדו י"ב נשיאים למשפחותם לבית אבותם ולא כן בבני ישמעאל שלא יתיילדו אלא לאמותם כמ"ש כי ביצחק יקרא לך זרע וגם בני עשו לא נקראו ע"ש אביו יצחק כמ"ש ביצחק ולא כל יצחק והשתא ניחא דכל לאמים שבמקרא על עובדי כוכבים נאמר שנקראו כן ע"ש שאין להם יחוס אב רק יחוס אם ומשום דקרא דהכא ושני לאומים גו' ולאום מלאום גו' גם על יעקב נאמר דאין בו משפחת אב רק משפחת אם ע"כ אמרו אין לאום דהכא אלא עוברין שקודם שנולד יעקב גם הוא יקרא לאום על שם אמו דעובר ירך אמו ולאום מגזרת אם ולא יתייחס יעקב ע"ש משפחת אב רק עד אחר לידה כמ"ש תולדותם למשפחותם ופי' הכתוב ושני לאומים דהשתא בבטן אמם שגם יעקב נקרא ע"ש אמו ממעיך יפרדו דהיינו מיד שיצאו ממעיך יפרדו דזה יעקב יקרא אז ע"ש משפחת אביו וזה עשו יקרא גם אח"כ ע"ש אמו לאומים. והענין מבואר שהחונף שאומר לרשע צדיק גו' לבו בל עמו ופיו ולבו מרוחקין ואינן שוים ולזה אמרו אפילו העוברים דבכה"ג יצירת לבם מרוחק מיצירת פיהם שהלב נברא מתחלה כמ"ש ביומא דכל מידי מאמצעותיה מיתצר והפה אינו נברא עד שיצא לאויר עולם שאז פיו פתוח כדאמרי' בנדה אפ"ה מקללין אותו כי המחניף מהפך מדת האמת לשקר ואומר לרשע צדיק גו' וזה העובר נשבע שיהא צדיק ולא רשע [כו'] כדאמרי' שם ודו"ק:

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

רבי יהונתן אייבשיץ מפראג

משנת ה'ש-ה'שצ"ט. 9

מתלמידי הרמ"ק מאירופה. 9

המהרש"ל והרמ"א ובית מדרשם. 11

בעל הלבושים. 14

רבי משה מט מפרימשלה. 15

רבי מנחם מטיקטין 18

רבי חיים ליווא (אחיו של המהר"ל) 18

המהר"ל מפראג (ומתלמידיו) 20

רבי אליהו בעל שם. 43

הכלי יקר. 44

בעל 'גאולת הגר' 49

מצאצאיו של המהרש"ל. 51

בניו של בעל התוי"ט. 52

המהר"ם מלובלין ובית מדרשו 54

מתלמידיו המהר"ם מלובלין (השל"ה הק') 55

רבי שעפטל הורביץ ב"ר השלה"ק. 66

דור שני לתלמידי האר"י הק' ודור ראשון לתלמידי השל"ה הק'

המהרש"א. 70

חתנו של המהרש"א. 75

רבי יואל סירקיס 'הב"ח' 76

רבי דוד הלוי 'הט"ז' (חתנו של הב"ח) 79

'תורת חיים' מבעלז 81

'מגלה עמוקות' מקראקא. 82

מהר"ם שיף. 87

ברית שלום. 88

חכמי הולנד. 89

חכמי פראג 90

חכמי גרמניה. 91

בעל 'ראשון מקור חיים' 97

משנת ה'ת - ה'תצ"ט. 99

חכמי הולנד. 99

חכמי פולין 107

בעל המצת שימורים. 107

בעל נזר הקדש. 109

רבי אליהו מלובלין 112

מהר"ם א"ש. 112

בעל ה'מצודות' 113

בעל סדר הדורות. 115

(המשך) חכמי פולין 118

בעל ה'שאגת אריה' 121

מתלמידי השאגת אריה. 123

אביו של בעל הפרי מגדים. 124

בניו של רבי שמחה הכהן רפפורט. 125

(המשך) חכמי פולין 127

חכמי פראג 129

בעל הילקוט ראובני 129

בעל זיקוקין דנורא על תנד"א. 133

המשך 'חכמי פראג' 137

האייבשיצ'ר מפראג (מתלמידיו של המהר"ם א"ש)

מדרש יהונתן 144

אהבת יהונתן 144

מאמר יהונתן 159

יערות דבש. 160

קשת יהונתן 164

לוחות העדות. 164

תפארת יהונתן 165

נפש יהונתן 169

אלון בכות על מגילת איכה. 169

הנודע ביהודה. 170

מתלמידיו ובני דורו של הנודע ביהודה

חכמי ארץ -ישראל. 180

נינו של בעל הסמ"ע. 182

דור חמישי לתלמידי האר"י הק' מאירופה. 183

חכמי גרמניה. 184

היעב"ץ. 192

מטפחת ספרים (אלטונא, ה'תצ"ז) 192

שו"ת שאילת יעב"ץ (אלטונא, ה'תצ"ח) 194

הגהות על הש"ס. 195

סידור בית יעקב. 196

עמודי שמים (אלטונא, ה'תק"ה) 198

עקיצת עקרב (אמשטרדם, ה'תקי"ב) 199

תורת קנאות (אלטונה, ה'תקי"ב) 200

ספר השמוש (אמשטרדם, ה'תקי"ח) 203

ספר מגדל עוז 203

בעל ה'פני יהושע' 205

המשך 'חכמי גרמניה' 208

חכמי אוקרינה. 222

רבי אד"ם. 222

חכמי הקלויז בראָד. 229

בנו של רבי מרדכי 'חסיד' מרגליות. 233

חכמי צרפת. 234