top of page

כרך ג' - אחרונים אשכנזים להורדה לחץ כאן

nedarim.png

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

מהרש"א זיע"א, מסכת סוטה, דף מא ע"ב

כל אדם שיש בו חנופה כו' ואין לאום אלא עוברין שנאמר ולאום כו'. יש לעיין בזה דלשון לאומים הרבה במקרא מלשון עמים דא"א לפרש לפי פשוטו מלשון עוברין ובהאי קרא גופיה כתיב לעיל מיניה ושני לאומים ממעיך גו' ונראה מהידוע כי אומה הישראלית נאמר בה למשפחותם לבית אבותם משפחת אב קרויה משפחה ולא משפחת אם וההיפך בשאר אומות אין להם יחוס אב דזרמת סוסים זרמתם ויש להם יחוס אם לאסור בקורבה מן האם וז"ש בישמעאל שנים עשר נשיאים לאמותם ר"ל דבבני יעקב נאמר שיתיילדו י"ב נשיאים למשפחותם לבית אבותם ולא כן בבני ישמעאל שלא יתיילדו אלא לאמותם כמ"ש כי ביצחק יקרא לך זרע וגם בני עשו לא נקראו ע"ש אביו יצחק כמ"ש ביצחק ולא כל יצחק והשתא ניחא דכל לאמים שבמקרא על עובדי כוכבים נאמר שנקראו כן ע"ש שאין להם יחוס אב רק יחוס אם ומשום דקרא דהכא ושני לאומים גו' ולאום מלאום גו' גם על יעקב נאמר דאין בו משפחת אב רק משפחת אם ע"כ אמרו אין לאום דהכא אלא עוברין שקודם שנולד יעקב גם הוא יקרא לאום על שם אמו דעובר ירך אמו ולאום מגזרת אם ולא יתייחס יעקב ע"ש משפחת אב רק עד אחר לידה כמ"ש תולדותם למשפחותם ופי' הכתוב ושני לאומים דהשתא בבטן אמם שגם יעקב נקרא ע"ש אמו ממעיך יפרדו דהיינו מיד שיצאו ממעיך יפרדו דזה יעקב יקרא אז ע"ש משפחת אביו וזה עשו יקרא גם אח"כ ע"ש אמו לאומים. והענין מבואר שהחונף שאומר לרשע צדיק גו' לבו בל עמו ופיו ולבו מרוחקין ואינן שוים ולזה אמרו אפילו העוברים דבכה"ג יצירת לבם מרוחק מיצירת פיהם שהלב נברא מתחלה כמ"ש ביומא דכל מידי מאמצעותיה מיתצר והפה אינו נברא עד שיצא לאויר עולם שאז פיו פתוח כדאמרי' בנדה אפ"ה מקללין אותו כי המחניף מהפך מדת האמת לשקר ואומר לרשע צדיק גו' וזה העובר נשבע שיהא צדיק ולא רשע [כו'] כדאמרי' שם ודו"ק:

רבי יחזקאל לנדא,הנודע ביהודה,צל"ח
רבי יהונתן אייבשיץ מפראג
שמואל אליעזר הלוי איידלס,חידושי אגדות,חידושי הלכות,מהרשא,מונקאטש, רבי צבי הירש שפירא,תפארת צבי,באר לחי ראי,תפארת בנים,בני יששכר,רבי צבי אלימלך שפירא,מונקאטש,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
רבי משה איסרליש,שולחן ערוך

משנת ה'ש-ה'שצ"ט. 9

מתלמידי הרמ"ק מאירופה. 9

המהרש"ל והרמ"א ובית מדרשם. 11

בעל הלבושים. 14

רבי משה מט מפרימשלה. 15

רבי מנחם מטיקטין 18

רבי חיים ליווא (אחיו של המהר"ל) 18

המהר"ל מפראג (ומתלמידיו) 20

רבי אליהו בעל שם. 43

הכלי יקר. 44

בעל 'גאולת הגר' 49

מצאצאיו של המהרש"ל. 51

בניו של בעל התוי"ט. 52

המהר"ם מלובלין ובית מדרשו 54

מתלמידיו המהר"ם מלובלין (השל"ה הק') 55

רבי שעפטל הורביץ ב"ר השלה"ק. 66

דור שני לתלמידי האר"י הק' ודור ראשון לתלמידי השל"ה הק'

המהרש"א. 70

חתנו של המהרש"א. 75

רבי יואל סירקיס 'הב"ח' 76

רבי דוד הלוי 'הט"ז' (חתנו של הב"ח) 79

'תורת חיים' מבעלז 81

'מגלה עמוקות' מקראקא. 82

מהר"ם שיף. 87

ברית שלום. 88

חכמי הולנד. 89

חכמי פראג 90

חכמי גרמניה. 91

בעל 'ראשון מקור חיים' 97

משנת ה'ת - ה'תצ"ט. 99

חכמי הולנד. 99

חכמי פולין 107

בעל המצת שימורים. 107

בעל נזר הקדש. 109

רבי אליהו מלובלין 112

מהר"ם א"ש. 112

בעל ה'מצודות' 113

בעל סדר הדורות. 115

(המשך) חכמי פולין 118

בעל ה'שאגת אריה' 121

מתלמידי השאגת אריה. 123

אביו של בעל הפרי מגדים. 124

בניו של רבי שמחה הכהן רפפורט. 125

(המשך) חכמי פולין 127

חכמי פראג 129

בעל הילקוט ראובני 129

בעל זיקוקין דנורא על תנד"א. 133

המשך 'חכמי פראג' 137

האייבשיצ'ר מפראג (מתלמידיו של המהר"ם א"ש)

מדרש יהונתן 144

אהבת יהונתן 144

מאמר יהונתן 159

יערות דבש. 160

קשת יהונתן 164

לוחות העדות. 164

תפארת יהונתן 165

נפש יהונתן 169

אלון בכות על מגילת איכה. 169

הנודע ביהודה. 170

מתלמידיו ובני דורו של הנודע ביהודה

חכמי ארץ -ישראל. 180

נינו של בעל הסמ"ע. 182

דור חמישי לתלמידי האר"י הק' מאירופה. 183

חכמי גרמניה. 184

היעב"ץ. 192

מטפחת ספרים (אלטונא, ה'תצ"ז) 192

שו"ת שאילת יעב"ץ (אלטונא, ה'תצ"ח) 194