הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה בענין הבחירות

רבי אברהם ישעיה קרליץ,חזון איש,התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה,חזוא,בחירות,נטורי קרתא,סאטמר,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב

טרם העיון בדב"ק של רבותינו הק', ראוי לציין מס' נק' לצורך חידוד:

 

א. חילול השם, גם אם נכנסים בשביל כסף

(אזי הרושם שנוצר שזה בשביל הכסף ולא בשביל התורה) 

 

ב. חילול השם, שנוצר מהפלגנות

ג. איתא במס' אבות דרבי נתן, פ"ט משנה ד'

אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה

ד. הוראת שעה לא נמשכת כ"כ הרבה זמן, ואפילו נענשים עליה

ה. סוטה מב ע"א

אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה... וכת חניפים... כת חניפים, דכתיב כי לא לפניו חנף יבא...

ו. אם המנהיגים 'גדולי הדור' מדברים בקנאות, ואח"כ ה'שלוחי דרבנן' עושים פרצות, זה מעיד שהקנאות היא רק בדיבורים ותו לא

זאת חקת התורה לרבי ישראל זאב מינצברג זיע״א (ירושלים, איר תר"פ)

מכתב עוז של תורה מאת כ"ק האדמו"ר מחב"ד,

רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש 'הריי"צ' זיע"א (פולין, ה'תרפ"ב)

איסור רבותינו הק' על השתתפות בבחירות משנת הת'ר"פ ועד שנת ה'תשכ"א (ירושלים, ה'תשכ"א)

שו"ת מהרי"ץ, סימן מח מאת רבי יוסף צבי דושינסקי זיע"א

לפקוח עינים נגד אגודה (נטורי קרתא, ירושלים, ה'תשי"ד)

בירור דברים על איסור להשתתף להנהגות המדינה (נטורי קרתא, ירושלים, ה'תש"כ)

אל הירא וחרד בירור איסור ההשתתפות בבחירות הכנסת באר"י

(מחלקת ההסברה של העה"ח י-ם, ירושלים, ה'תשכ"א)

מכתב צו יעדער אידישע טאכטער (סביבות שנת ה'תש"כ, אידיש)

לא לחינם בוחרים את הנבחרים אלא מפני שהם מינם מאת רבי עמרם בלוי

דעת תורה מאת התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה (נ"י)

פרשת הכסף לרבי מנשה פילאפף שליט"א (ברוקלין, ה'תשמ"א)

דרשה נגד הבחירות מרבי טודרוס זילבר, פר' לך לך, ה'תשמ"ט (מובא מתוך הספה"ק 'מטר השמים', עמ' שכג-של)

דברות קודש בענין איסור ההשתתפות בבחירות, מאת האדמו"ר מסאטמר זיע"א (העה"ח, י-ם)

השופט שבימיך בענין איסור ההשתתפות בבחירות מאת האדמו"ר מסאטמר זיע"א (העה"ח, י-ם)

דבר ה' זו הלכה מדב"ק של רבי ישראל יעקב פישר, הגרי"ז מבריסק ורבי יואל טייטלבוים (ה'תשנ"ו)

בירור דברים דבר הלכה בענין איסור השתתפות בבחירות מאת רבי שמעי' גרינבוים (העה"ח, י-ם, ה'תשנ"ו)

לא נצחון לרבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב זיע"א (חמ"ד וחש"ד)

האמת לאמיתו קובץ מאמרים בענין איסור הבחירות (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשנ"ו)

קול חוצב להבות ליקוט מספרי מרן ויואל משה זיע"א (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשנ"ו)

קונטרס ככל אשר יורוך

דבר ה' זו הלכה (ה'תשס"ו)

הבחירה (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשס"ט)

אל תגידו שלא אמרנו לכם! (ירושלים, ה'תשע"ג)

הגיע הזמן להתנתק! (ירושלים, ה'תשע"ג)

דעת תורתינו הקדושה בענין הבחירות לכנסת המינים (הוצאת מערכת 'האור כי טוב', אנטוורפן, ה'תשע"ג)

וידעת היום (ירושלים, ה'תשע"ג)

לאורם (העה"ח, ירושלים, ה'תשע"ג)

הדרך הסלולה (אוצר היהדות, ירושלים, ה'תשע"ג)

חומת אש (אוצר היהדות, ירושלים, ה'תשע"ג)

קונטרס השקפה ברורה (בני ברק, ה'תשע"ה)

חוברת למתלבט השטן הבוחר האם להיות בשב ואל תעשה או בקום עשה? (העה"ח, י-ם, ניסן ה'תשע"ט)

יגער ה' בך השטן הבוחר (ירושלים, ניסן ה'תשע"ט) על הבחירות הראשונות, שלא הצליחו

נאמני המלך (ירושלים, אלול ה'תשע"ט) על הבחירות השניות, שלא הצליחו

זכור את אשר עשה לך עמלק, לא תשכח (ירושלים, ה'תש"פ) על הבחירות השלישיות, שבקושי הצליחו

פורץ גדר ישכנו נחש,הוועד הלאומי,הרב זוננפלד,ויצמן,הרב אלפנדארי,ירושלים,צפת,טבריה,יד לפושעים,שלום על ישראל,קוק
העדה החרדית הספרדית,אהרן עזריאל,עטיא,עטיה,נסים בן שלמה,עובדיה בן שמריהו,יחיא בן זכריא,מרדכי בן שלמה,בחירות,עיריה,מוניציפליות,רבי צדקה חוצין,רבי עזרא מוצפי,רבי סוסו יוסף הכהן,רבי יחזקאל שרגא הלברשטם,שלוש השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב
מכתב עוז של תורה,רבי יוסף יצחק שניאורסאהן,שניאורזון,חב"ד,חסידות,העדה החרדית הספרדית,אהרן עזריאל,עטיא,עטיה,נסים בן שלמה,עובדיה בן שמריהו,יחיא בן זכריא,מרדכי בן שלמה,בחירות,עיריה,מוניציפליות,רבי צדקה חוצין,רבי עזרא מוצפי,רבי סוסו יוסף הכהן,רבי יחזקאל שרגא הלברשטם,שלוש השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב
רבי זעליג ראובן בענגיס,רבי אברהם יצחק קאהן,תולדות אהרן,רבי פנחס עפשטיין,אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי ישראל יצחק ריזמן,רבי ישראל זאב  מינצברג,שלוש השבועות,שארית ישראל

מדב"ק של רז"ל על ימי אידיהם הטמאים

רבי יואל טייטלבוים זיע״א, דברי יואל, במדבר, עמ׳ קב׳

דברות קודש מכ״ק רבינו הקוה״ט רשכבה״ג מרן ר׳ יואל טייטלבוים זי״ע ועכי״א - בענין יום המר והנמהר ה׳ אייר

קונטרס קול חוצב להבות אש מספרי הרה״ק רבינו יואל מסאטמאר זי״ע על יום המר ה׳ אייר

דברי התעוררות מחודש ניסן תשכ״ח נגד יום אידם

ליקוט מדברי רבה״ק מסאטמאר זיע״א על יום ה׳ אייר

להאיר מתוך החשיכה - לקראת יום המר והנמהר ה׳ אייר תשס״ט

רבי שמעון ישראל פוזן זיע״א, תורת אלף, מכתב יג׳, עמ׳ עט׳

רבי דוד יונגרייז זיע״א, אור דוד, דרשה מיום ה׳ אייר תשכ״ח

רבי משה אריה פרוינד זיע״א, עטרת יהושע, פר׳ קדושים, עמ׳ קלד׳

קונטרס קובץ דרשות על יום אידם מרבי חנינה אברהם לייטנער זיע״א

רבי מנשה פילאפף שליט"א, שמנה של תורה, נגד הע״ז הציונות, עמ׳ נד'

דברי התעוררות מכ״ק האדמו״ר מתולדות אהרן שליט״א

רבי יחזקאל ראטה שליט״א, חזון יחזקאל, עמ׳ תנ׳

אודות הפטרת אחרי קדושים

קונטרס ביאור על ״העצמאות״

מכתב 'יהודי! בין הבין את אשר לפניך!'

מכתב לבן ישיבה המרגיש (א׳ אייר תשל״ג)

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים

מתוך הקונטרס ׳מועדיכם שנאה נפשי׳

מכתב מהנהלת ׳בנות ירושלים׳ (אידיש)

מכתב שאלות גלויות מבן תמים לאביו!

קונטרס השקר אין לו רגלים מאת הרב ישראל קראקויער שליט"א

 

דב"ק כ"ק האדמו"ר מגור, רבי יצחק מאיר 'בעל חידושי הרי"מ' זיע"א, ספר הזכות, שלח

 

דב"ק של כ״ק האדמו״ר מריבניץ, רבי חיים זנוויל אברמובי׳ץ זיע״א נגד הבחירות הטמאות

דעת תורתו נגד הבחירות - כ״ק האדמו״ר מריבניץ, רבי חיים זנוויל אברמובי׳ץ זיע״א
00:00 / 00:00
דעת קדשו של רבו נגד הציונות והבחירות - משב״ק רבי נטע קויפמאן הה״ק מרביניץ זיע״א
00:00 / 00:00
דעתו האמיתית מפי יד ימינו, של הרה״ק מריבניץ בענין הבחירות - הרה״ח ר׳ אהרן קרויס שליט״א
00:00 / 00:00
ריבניץ,ריבניצא,רבי חיים זנוויל אבר,בחירות,ציונות,מדינת ישראל
 

דב"ק של רבי אברהם אטיק זיע״א נגד הבחירות הטמאות

רבי אברהם אטיק,אתרא קדישא,בחירות,רבי אברהם אטיק,רבי דוד שמידל,רבי בן ציון לובצי,חזון איש,אתרא קדישא,חטטי דשכבי,חפירות קברים,כנסת המינות,המיניםא
שמועס ערב שבועות לערך תשנ״ה - רבי אברהם אטיק זיע״א
00:00 / 00:00
ביאר״צ מור אביו רבי שלמה דוד אטיק זיע״א, בכולל י״ז כסליו תשע״ב - רבי אברהם אטיק זיע״א
00:00 / 00:00
מדב״ק בענין הבחירות י״ז כיסליו תשע״ב - רבי אברהם אטיק זיע״א
00:00 / 00:00
 

דב"ק של גדולי חסיד ברסלב רבי שמעון שפירא שליט״א,

רבי שמואל משה קרמר שליט"א ורבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, נגד הבחירות הטמאות

בדבר הבחירות - רבי שמואל משה קרמר שליט״א, מגדולי חסידי ברסלב
00:00 / 00:00
מענייני הבחירות - רבי שמעון שפירא שליט״א, מגדולי חסידי ברסלב
00:00 / 00:00
בענין הבחירות ט״ו אלול תשע״ט - שיחת קודש מאת רבי יעקב מאיר שכטר שליט״א
00:00 / 00:00
מענייני הבחירות באידיש - רבי שמעון שפירא שליט״א, מגדולי חסידי ברסלב
00:00 / 00:00
רבי משה קרמר,הבחירות,כנסת המינו
רבי שמעון שפירא,ברסלב,חסידות,ליקוטי מוהר"ן,העדה החרדית,מאה שערים,שול
רבי יעקב מאיר שכטער,בחירות
רבי נחמן,חסידות ברסלב,רבי שמואל שפירא,רבי לוי יצחק בנדר,רבי נתן,מנחת קנאות,ליקוטי תפילות,רבי יעקב מאיר שכטר,רבי שמואל מ,ליקוטי הלכות,ליקוטי מוהרןה קרמר,רבי שמעון שפירא,רבי אברהם הכהן כץ,רבי אברהן יצחק כרמל,רבי אברהם יצחק הלוימרמלשטיין,רבי אברהםמשה וואסילסקי,רבי אברהם שלום שישא,רביאליהו נטע גודלבסקי,רבי אלימלך הכהן זילביגער,רבי אלמילך ראזנבערגער, רבי אפרים נחמן אנשין,רבי בצלאל נהרי, רבי יצחק פרידמן,רבי מרדכי לוי לבוביץ,רבי חנום דוב שפירא,רבי ניסן דוד קיוואק,רבינתן דודשפירא,רבי נתן שפירא,רביפנחס דוד בונקער, רבי שמשון שוורץ
רבי נחמן,חסידות ברסלב,רבי שמואל שפירא,רבי לוי יצחק בנדר,רבי נתן,מנחת קנאות,ליקוטי תפילות,ליקוטי הלכות,ליקוטי מוהרן
שפירא.jpg
איסור בחירות תשע''ט - מרבני ברסלב.jpg
להתודע ולהתגלות,רבי לוי יצחק בנדר,רבי אליהו חיים רוזין,רבי אלחנן ספקטור,ירושלים,חוצות ירושלים,לך לך,מרחשון,חילול השם,בחירות,ברסלב,חסידות,ממפלגות,פוליטיק,פוליטיקה,בחירות,אגודת ישראל
פסק דין,רבי גדליה אהרן קניג,הכרזת המדינה,יום העצמאות,יום אידם,בית דין צדק,העדה החרדית
 
תמונות צדיקים ובחירות
רבי ראובן גרוזובסקי,רבי דן אונגרישר,התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה,אונגר,בעיות הזמן,אגודה,אגודת ישראל אמריקה,אמריקא,ארצות הברית,נטורי קרתא,אל תתחבר לרשע,בחירות,סאטמר,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,גלות,חשון,שלטון,אריה דרעי,מלכות של מינות,אלי ישי,משה גפני,ליצמן,מרן ראש הישיבה,שטיינמן,ערב רב,,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב

איסור הבחירות לעירייה

 

מדב"ק נגד הבחירות של הרב אזולאי עוזי משולם הי"ד זיע"א

צריכים להסתכל על המדינה הזאת כמו שמסתכלים על חזיר - הק׳ רבי אזולאי עוזי משולם הי״ד זיע״א
00:00 / 00:00

איצ'ה מאיר הי' אז שר הסעד ומכרו את ילדי תימן המזרח והבלקן

לא מדינה שלנו תתבדלו מהמדינה הפושעת הזאת - הק' רבי אזולאי עוזי משולם הי"ד זיע"א
00:00 / 00:00

לא מדינה שלנו תתבדלו מהמדינה הפושעת הזאת...

וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת, ומה קרה בשואה

איצ'ה מאיר הי' אז שר הסעד ומכרו את ילדי תימן המזרח והבלקן - הק׳ רבי אזולאי עוזי משולם הי״ד זיע״א
00:00 / 00:00
וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת (שמות פרק כא פסוק טז) ומה קרה בשואה - הק' רבי אזולאי עוזי משולם הי"ד זיע"א
00:00 / 00:00
אל תצביעו... אין שום מילה לאף מפלגה... בחירות זה שנאת חינם - הק׳ רבי אזולאי עוזי משולם הי״ד זיע״א
00:00 / 00:00
 
האמת,אגודת ישראל,רבי שמואל דוד הכהן מונק,חרדים,חיפה,הרב שמעון אליהו קרישבסקי,רבי יים קצינלנבויגען,רבי אברהם יעקב אפשטיין,עפשטיין,קצנלבויגן,תורה ויראה,מאה שערים,נטו,נטורי קרתא,היהדות החרדית,מבקשי האמת והדדעת הברורה והאמיתית,מוזמנים
רבי נפתלי הירצקא הניג,העניג,התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה,בחירות,נטורי קרתא,סאטמר,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,גלות,הונגריה,תפארת נפתלי,,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,התאחדות הרבנים,הסתדרות הרבנים,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב
היש על מי לסמוך,בחירות
דעת תורה,הצהרת אמונים,חירוף,גידוף,מערכות אלוקים חיים,מטה ההסברה של היהדות החרדית,בחירות,כנסת המינים,כנסת ישראל,ארץ הקודש,עקבתא דמשיחא
רבי משה טייטלבוים,סאטמר,רבי יצחק יעקב ווייס,העדה החרדית,רבי משה אריה פריינד,ראש אב בית דין,משולם פייש סגל לאווי,לעווי,שמואל צבי הורוויץ,שמואל צבי הורוביץ,חסידות טוש,טאהש,חסידות ספינקא,חסידות תולדות אהרן,תולדות אהרון,תולדות אברהם יצחק,אברהם יצחק קאהן,שומרי אמונים,רבי אהרן ראטה
דעת תורה, בחירות,כנסת המינים,כנסת ישראל,ארץ הקודש,עקבתא דמשיחא
רבי יואל טייטלבוים,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,השלוש שבועות,התגרות באומות העולם,אב בית דין,סאטמר,רחוב,חסידות,בעל שם טוב,ישמח משה,ויואל משה,דברי יואל,מהרי טב,רומניה,סאטו מארה,כנסת ישראל,חסידים
דעת תורה,יום העצמאות,יום ירושלים,רבי אברהם יהושע העשל ביק,רבי ישראל אברהם פורטיגאל,רבי משה שטרן,רבי חנינה אברהם לייטנר,ארגנטינה,רבי יודא הלוי טירנויר,רבי שמה הלברשטם,צאנז,רבי נפתלי צבי הלברשטם,חסידות באבוב,סקולן,שומרי שבת,,יחד מעל הלהבות,רבי יחזקאל ראטה,קארלסבורג,רבי ישראל חיים מנשה פרידמן,יטב לב,סאטמר,דברצין,מזיבוז,חסידות קיוויאשר,לוח שנה,,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,חשון,שלטון,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב,

accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism

שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות

удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 

Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

עדויות היסטורית לכך שהזיוף החרדי המכונה 'אגודת ישראל' ודומיהם

מאז ומעולם היו בקשר עם התנועה הציונית  

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות' מענייני הבחירות הטמאות