top of page

הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה בענין הבחירות

טרם העיון בדב"ק של רבותינו הק', ראוי לציין מס' נק' לצורך חידוד:

 

א. חילול השם, גם אם נכנסים בשביל כסף

(אזי הרושם שנוצר שזה בשביל הכסף ולא בשביל התורה) 

 

ב. חילול השם, שנוצר מהפלגנות

ג. איתא במס' אבות דרבי נתן, פ"ט משנה ד'

'אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה'.

ד. הוראת שעה נועדה לגדור מפני פירצה, פירש"י, יבמות צ ע"ב

'מיגדר מילתא - לעשות גדר ותקנה כי התם שהשיבן על ידי כן מעבודת כוכבים'.

וכן כשמה כן היא 'לשעה' ולא אמורה להמשך כ"כ הרבה זמן, ואפילו נענשים עליה.

ה. סוטה מב ע"א

אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה... וכת חניפים... כת חניפים, דכתיב כי לא לפניו חנף יבא...

ו. אם המנהיגים 'גדולי הדור' מדברים בקנאות, ואח"כ ה'שלוחי דרבנן' עושים פרצות, זה מעיד שהקנאות היא רק בדיבורים ותו לא

עדותו של ר' דוד צבי הי"ו

אודות הבבא סאלי ובבא מאיר זיעועכי"א

נגד הבחירות (שיחה מיום כ״ג מרחשון ה'תשפ״א)

"הדברי יואל ניצח את כולם"

Unknown Track - Unknown Artist
00:00
איסור כל עדת ישראל.jpg
מכתב עוז של תורה,רבי יוסף יצחק שניאורסאהן,שניאורזון,חב"ד,חסידות,העדה החרדית הספרדית,אהרן עזריאל,עטיא,עטיה,נסים בן שלמה,עובדיה בן שמריהו,יחיא בן זכריא,מרדכי בן שלמה,בחירות,עיריה,מוניציפליות,רבי צדקה חוצין,רבי עזרא מוצפי,רבי סוסו יוסף הכהן,רבי יחזקאל שרגא הלברשטם,שלוש השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב
רבי זעליג ראובן בענגיס,רבי אברהם יצחק קאהן,תולדות אהרן,רבי פנחס עפשטיין,אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי ישראל יצחק ריזמן,רבי ישראל זאב  מינצברג,שלוש השבועות,שארית ישראל
פורץ גדר ישכנו נחש,הוועד הלאומי,הרב זוננפלד,ויצמן,הרב אלפנדארי,ירושלים,צפת,טבריה,יד לפושעים,שלום על ישראל,קוק
העדה החרדית הספרדית,אהרן עזריאל,עטיא,עטיה,נסים בן שלמה,עובדיה בן שמריהו,יחיא בן זכריא,מרדכי בן שלמה,בחירות,עיריה,מוניציפליות,רבי צדקה חוצין,רבי עזרא מוצפי,רבי סוסו יוסף הכהן,רבי יחזקאל שרגא הלברשטם,שלוש השבועות,שש השבועות,שלא ימרדו באומות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,שלא ירחקו את הקץ,שלא ידחקו את הקץ,יחד ביד חזקה,גלות,אגודה,אגודת ישראל,אריה דרעי,משה גפני,מלכות של מינות,ערב רב

זאת חקת התורה לרבי ישראל זאב מינצברג זיע״א (ירושלים, איר תר"פ)

מכתב עוז של תורה מאת כ"ק האדמו"ר מחב"ד,

רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש 'הריי"צ' זיע"א (פולין, ה'תרפ"ב)

 

איסור רבותינו הק' על השתתפות בבחירות משנת הת'ר"פ ועד שנת ה'תשכ"א (ירושלים, ה'תשכ"א)

שו"ת מהרי"ץ, סימן מח מאת רבי יוסף צבי דושינסקי זיע"א

להסיר מסוה בירור דברים בקשר סילופיו של הרי"מ לעוין (אודות נאומו של רבי אהרן קוטלר זיע"א) (נטורי קרתא, ירושלים, ה'תש"י)

לפקוח עינים נגד אגודה (נטורי קרתא, ירושלים, ה'תשי"ד)

בירור דברים על איסור להשתתף להנהגות המדינה (נטורי קרתא, ירושלים, ה'תש"כ)

אל הירא וחרד בירור איסור ההשתתפות בבחירות הכנסת באר"י

(מחלקת ההסברה של העה"ח י-ם, ירושלים, ה'תשכ"א)

מכתב צו יעדער אידישע טאכטער (סביבות שנת ה'תש"כ, אידיש)

לא לחינם בוחרים את הנבחרים אלא מפני שהם מינם מאת רבי עמרם בלוי

דעת תורה מאת התאחדות הרבנים דאמריקה וקנדה (נ"י)

פרשת הכסף לרבי מנשה פילאפף שליט"א (ברוקלין, ה'תשמ"א)

דרשה נגד הבחירות מרבי טודרוס זילבר, פר' לך לך, ה'תשמ"ט (מתוך הספה"ק 'מטר השמים', עמ' שכג-של)

דברות קודש בענין איסור ההשתתפות בבחירות, מאת האדמו"ר מסאטמר זיע"א (העה"ח, י-ם)

השופט שבימיך בענין איסור ההשתתפות בבחירות מאת האדמו"ר מסאטמר זיע"א (העה"ח, י-ם)

דבר ה' זו הלכה מדב"ק של רבי ישראל יעקב פישר, הגרי"ז מבריסק ורבי יואל טייטלבוים (ה'תשנ"ו)

בירור דברים דבר הלכה בענין איסור השתתפות בבחירות מאת רבי שמעי' גרינבוים (העה"ח, י-ם, ה'תשנ"ו)

לא נצחון לרבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב זיע"א (חמ"ד וחש"ד)

האמת לאמיתו קובץ מאמרים בענין איסור הבחירות (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשנ"ו)

קול חוצב להבות ליקוט מספרי מרן ויואל משה זיע"א (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשנ"ו)

קונטרס ככל אשר יורוך

דבר ה' זו הלכה (ה'תשס"ו)

הבחירה (מחלקת ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, ה'תשס"ט)

אל תגידו שלא אמרנו לכם! (ירושלים, ה'תשע"ג)

הגיע הזמן להתנתק! (ירושלים, ה'תשע"ג)

דעת תורתינו הקדושה בענין הבחירות לכנסת המינים (הוצאת מערכת 'האור כי טוב', אנטוורפן, ה'תשע"ג)

וידעת היום (ירושלים, ה'תשע"ג)

לאורם (העה"ח, ירושלים, ה'תשע"ג)

הדרך הסלולה (אוצר היהדות, ירושלים, ה'תשע"ג)

חומת אש (אוצר היהדות, ירושלים, ה'תשע"ג)

קונטרס השקפה ברורה (בני ברק, ה'תשע"ה)

חוברת למתלבט השטן הבוחר האם להיות בשב ואל תעשה או בקום עשה? (העה"ח, י-ם, ניסן ה'תשע"ט)

יגער ה' בך השטן הבוחר (ירושלים, ניסן ה'תשע"ט) על הבחירות הראשונות, שלא הצליחו

נאמני המלך (ירושלים, אלול ה'תשע"ט) על הבחירות השניות, שלא הצליחו

זכור את אשר עשה לך עמלק, לא תשכח (ירושלים, ה'תש"פ) על הבחירות השלישיות, שבקושי הצליחו

להציל איש את נפש אחיו (ירושלים, ה'תשפ"א) על הבחירות הרביעיות, שסביר להניח שלא יצליחו

ברגע האמת - השתיקה-הגיבוי-השיסוי (ירושלים, ה'תשפ"א) על ההתעללות שהציבור החרדי עבר

תשעה מזלגות ועוף חרדי קטן (ירושלים, ה'תשפ"א) על ההתעללות שהציבור החרדי עבר

ובחרת בחיים - ברסלב (ירושלים, ה'תשפ"א)

כאן נשמר מקום לבחירות השישיות

2.jpg
3.jpg
8.jpg
דעת תורה כללי.jpg

מדב"ק של רז"ל על ימי אידיהם הטמאים

רבי יואל טייטלבוים זיע״א, דברי יואל, במדבר, עמ׳ קב׳

דברות קודש מכ״ק רבינו הקוה״ט רשכבה״ג מרן ר׳ יואל טייטלבוים זי״ע ועכי״א - בענין יום המר והנמהר ה׳ אייר

קונטרס קול חוצב להבות אש מספרי הרה״ק רבינו יואל מסאטמאר זי״ע על יום המר ה׳ אייר

דברי התעוררות מחודש ניסן תשכ״ח נגד יום אידם

ליקוט מדברי רבה״ק מסאטמאר זיע״א על יום ה׳ אייר

להאיר מתוך החשיכה - לקראת יום המר והנמהר ה׳ אייר תשס״ט

רבי שמעון ישראל פוזן זיע״א, תורת אלף, מכתב יג׳, עמ׳ עט׳

רבי דוד יונגרייז זיע״א, אור דוד, דרשה מיום ה׳ אייר תשכ״ח

רבי משה אריה פרוינד זיע״א, עטרת יהושע, פר׳ קדושים, עמ׳ קלד׳

קונטרס קובץ דרשות על יום אידם מרבי חנינה אברהם לייטנער זיע״א

רבי מנשה פילאפף שליט"א, שמנה של תורה, נגד הע״ז הציונות, עמ׳ נד'

דברי התעוררות מכ״ק האדמו״ר מתולדות אהרן שליט״א

רבי יחזקאל ראטה שליט״א, חזון יחזקאל, עמ׳ תנ׳

אודות הפטרת אחרי קדושים

קונטרס ביאור על ״העצמאות״

מכתב 'יהודי! בין הבין את אשר לפניך!'

מכתב לבן ישיבה המרגיש (א׳ אייר תשל״ג)

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים

מתוך הקונטרס ׳מועדיכם שנאה נפשי׳

מכתב מהנהלת ׳בנות ירושלים׳ (אידיש)

מכתב שאלות גלויות מבן תמים לאביו!

קונטרס השקר אין לו רגלים מאת הרב ישראל קראקויער שליט"א