הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה בענין הבחירות

טרם העיון בדב"ק של רבותינו הק', ראוי לציין מס' נק' לצורך חידוד:

 

א. חילול השם, גם אם נכנסים בשביל כסף

(אזי הרושם שנוצר שזה בשביל הכסף ולא בשביל התורה) 

 

ב. חילול השם, שנוצר מהפלגנות

ג. איתא במס' אבות דרבי נתן, פ"ט משנה ד'

אל תתחבר לרשע, ואפילו לתורה

ד. הוראת שעה לא נמשכת כ"כ