top of page

פדיון שבויים

ביאר לנו 'הנשר הגדול' רבינו משה בן מימון 'הרמב"ם' זיע"א, ביד החזקה (הלכות מתנות עניים, פ"ח ה"י)

פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבויים שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך ועל לא תעמוד על דם רעך ועל לא ירדנו בפרך לעיניך ובטל מצות פתח תפתח את ידך לו ומצות וחי אחיך עמך ואהבת לרעך כמוך והצל לקוחים למות והרבה דברים כאלו ואין לך מצוה רבה כפדיון שבויים:

דיין,רבי מנשה פילאפף,רבי יונה פילאפף,וויימלסבורג,חסידות סאטמר,שלוש השבועות,דברי יואל,ויואל משה,על הגאולה ועל התמורה,שמנה של תורה,פרשת הכסף

ובדורנו אנו שגונבי נפשות (קוביוסטוסים) של ממש עומדים על עמך בית ישראל, חוטאים ומחטיאי הרבים,

הקיימת לנו מצות פדיון שבויים גדולה מזו... ולכן לכל המעוניין לעזור ישנם כמה דרכים להיות לאחיעזר ולאחיסמך

א. תשלום דרך כרטיס אשראי לחץ כאן

נדרים-פון 03-7630585 שלוחה 5514

ב. העברה בנקאית לעו"ש (בנק) 10, (סניף) 903, (מס' ח'ן) 70058945 (חד פעמי או מתמשך)

ג. העברה דרך 'טרנס-וייז' TransferWise

Security.png
nedarim.png
download.png

ד. העברה דרך 'פאיפאל' חד-פעמית

או שאפשר לסדר העברה דרך 'פאיפאל' קבועה בכל סכום שתרצו, נא לפנות דרך האימייל

ד. למי שגר בלאנדאן יכול להכניס ב'עמוד הצדקה' לחשבון מס' 501719

ה. להפיץ הלאה את כתובת האתר לכל מכריך בכל דרך שידועה לך, וכן לבקש מהם להעביר הלאה.         

Amud Hatzdokoh Trust.png
דורות,העדה החרדית,יהושע רוזנברגר,אברהם יצחק אולמן,גבעת שאול,זופניק,קרית רמא,בית שמש,רמת בית שמש,נטורי קרתא,הרב יצחק טוביה וייס,חסידות סאטמר,