כרך ט' - חכמי מזרח אירופה ותפוצותיהם להורדה לחץ כאן

nedarim,נדרים,פלוס,פון,תרומות,להיות שותף

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

רבי דוד בהרן, רבי אברהם מפוזנא,העדה החרדית,קנאים,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
,קנאים,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם,שואה,שואת אירופה,מן המצר,רבי חיים מיכאל דוב בר ויסמנדל
רבי שאול בראך,שאול שאל,אבות על בנים,משמרת אלעזר,חלק לעולם הבא,טוב דברך,שאול ברוך,קאשוי,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
רבי יהודה אסאד,מהרי אסאד,הונגריא,בני יששכר,רבי צבי אלימלך שפירא,מונקאטש,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
רבי צבי הירש חיות,מהרצ חיות,גליציא,בני יששכר,רבי צבי אלימלך שפירא,מונקאטש,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם

חכמי פולין המשך

משנת ה'תר"י-ה'תרי"ט. 249

רבי יונה תאומים 'מנחת זכרון' 249

רבי צבי הירש עדלמן 'איש חן טוב' 'חמדה גנוזה' 251

רבי יחיאל העליר 'עמודי אור' 252

רבי דובערוש מייזלש 'מהרד"ם' 254

רבי מאיר אוירבאך 'אמרי בינה' 255

משנת ה'תר"כ-ה'תרכ"ט. 256

רבי שמחה שמואל נאבר 'שמחת ישרים' 256

רבי יעקב יצחק יוטעס 'מקראי קודש' 257

רבי משה יעקב דמביצר 'מימי הדעת' 258

רבי יצחק מרגליות 'מעוז התלמוד' 259

מעוז התלמוד. 259

ספורי ישורון 259

רבי שבתי ראווידאוויטש 'אמרי נועם' 263

רבי אברהם נפתלי ינר 'צלותא דאברהם' 265

משנת ה'תר"ל-ה'תרל"ט. 266

רבי פינחס הירשקופף 'ליקוטי הזאבי' 266

רבי חיים רבינוביץ 'ספר דברי חיים' 266

רבי צבי מנחם מייזליש 'זכרון צבי מנחם' 267

רבי ברוך שור 'בכור שור' 268

רבי צבי אלימלך טיכר 'מעשה הצדקה' 269

רבי אהרן אלעזר פשקס 'באר רחובות' 269

רבי משה שלמה הלוי 'השולמית' 275

רבי ברוך עטילזאהן 'כנפי יונה' 278

רבי אליהו איש לונטשיץ 'שירי זמרה' 284

רבי שרגא פיבוש פרנקל 'ציון לדרש' 290

רבי שלמה פלסנר (מקורבו של רבי עקיבא איגר) 291

כה לחי 291

נוזלים מן לבנון 292

רבי צבי הירש שלעז. 294

נפלאות מתורת השי"ת. 294

ספר מטמונים. 295

מיני תרגומא. 296

פלאות עדותיך. 296

משנת ה'תר"מ-ה'תרמ"ט. 297

רבי יעקב חיים זליג גולדשלג 'ילקוט ירח למועדים' 297

רבי חיים ברוך ישראל מעהרענלענדער 'ברכת ישראל' 297

רבי יוחנן קירשבוים 'קב בשמים' 298

רבי יהושע פרידין 'אבן יהושע' 299

רבי יצחק ליפיעץ 'שבחי כנסת ישראל' 299

רבי שלמה יוסף רוזנצוויג 'כרם שלמה' 300

רבי שאול היעקבי מנאווגרודק 'שואל ומשיב' 301

רבי אליהו הרשווסקי 'אזור אליהו' 302

רבי ראובן נלקן מקאליש 'דודאי ראובן' 304

משנת ה'תר"נ-ה'תרנ"ט. 306

רבי אריה צבי גוטליב 'רזא דחכמתא' 306

רבי אברהם יצחק שפרלינג 'אי"ש שו"ב' 'טעמי המנהגים' 307

רבי יצחק סובלסקי 'חיי היהודי על פי התלמוד' 310

רבי שמואל נחום הלוי גסנבויר 'היכלי שן' 311

רבי משה זעליג אלשאניצקי 'גפן ממצרים' 311

רבי נתן הלוי רוזנפלד 'מנחה קטנה' 312

רבי ראובן פינק 'תנובת יהודה' 312

רבי אריה ליב וויטקינד 'ספר הברית' 313

רבי בנימין מזאלשין 'תוספות בנימין' 313

רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן 314

רבי דובערוש טורש. 315

בר הדיא או חלום הירצל. 315

הוד מלכות. 319

מאזני צדק. 320

הס קטגור. 322

משנת ה'תר"ס-ה'תרס"ט. 323

רבי שלמה זלמן לנדא ורבי יוסף רבינוביץ 'אור לישרים' 323

רבי דובער מינקעס 'מאמר מרדכי' 325

רבי יחזקאל ליבשטיץ 'המדרש והמעשה' 326

אגרות קודש מתוך הספה"ק 'דעת הרבנים' 341

רבי יהודה ליב בר"י, מכתב לה. 341

רבי גבריאל זאב אסעלקא, מכתב מב. 342

רבי מנחם מנדל גרינבערג, מכתב מג 345

רבי יהודה ליב זעממעלמאן, מכתב מז. 345

רבי יעקב קאפיל ראטהבלום 'שו"ת שארית יעקב' 347

שו"ת שארית יעקב. 347

מכתב קודש מהספה"ק 'דעת הרבנים' 347

משנת ה'תר"ע-ה'תרע"ט. 349

רבי זאב צבי יוסף שפילרין 'מחמדי יוסף' 349

מחמדי יוסף חלק א' 349

מחמדי יוסף חלק ב' 349

מנשה מגזניק 'היהודים ברוסיא' 351

רבי חיים אריה ליב פנסטר מיעדוואבנע 'שער בת רבים' 352

שער בת רבים, חומש שמות. 352

שער בת רבים, חומש ויקרא. 352

שער בת רבים, חמש מגילות. 355

רבי שלמה ירמיה גרינברג 'מנחת ש"י' 356

רבי צבי בורנשטיין מפרשוטיק 'רמזי שבת' 359

רבי יוסף קוקיס 'עדות ביהוסף' 359

רבי ברוך בנדיט 'גליקסמאן' 360

ספר וכוח. 360

באור ומדרש תורה. 365

רבי אפרים דוב לאפ 'זבחי אפרים' 366

רבי חיים צבי הירש שאטלאנד 'מהרח"צ' 367

רבי ישראל זאב קראסוצקי 'תורת ישראל' 367

רבי אברהם ברוך שטיינברג 369

רבי דוד בהר"ן 371

משנת ה'תר"פ-ה'תרפ"ט. 374

רבי משה האלטער'נופךְ משלי' 374

רבי ניסן לוינסקי 'מעין גנים' 375

רבי אהרן חיים הכהן לובאש 'כהונת אהרן' 375

רבי ברוך בנדיט פרנקל מזגיערזש 'בכל דרכך דעהו' 376

רבי משה גילערנטר. 376

רבי שלמה יוסף לוין 'שלמי יוסף' 377

רבי יעקב אברהם לעווקאָוויץ 'בית המדרש' 378

רבי אליהו יהודה הכהן גוטוירטה 'ציון לנפש חיה' 379

רבי אשר זעליג קרעמער 'פרפראות' 380

ליקוטי פרפראות. 380

פרפראות מהדורא תנינא. 381

רבי יקותיאל אריה קמלהר. 382

התלמוד ומדעי התבל. 382

דור דעה. 383

דור דעה – ארבע תקופות חסידות בעש"טית. 383

דור דעה – אהבת הקדמונים. 384

רבי נח לווין 385

רבי יהודה אריה פרייברג 'אהל אבות' 386

משנת ה'תר"צ-ה'תרצ"ט. 387

רבי אברהם לייכטאג וואכסמאנן 'גיא חזיון' 387

רבי זאב וולף נוסנבוים 'שו"ת זיו הלבנון' 388

רבי יצחק דוד שפירא 'תנובות שדי' 389

רבי צבי מאיר טריביש 'גרגירי כסף' 390

רבי יהושע גיפשטיין מאבגוסטוב 'דעת תורה' 391

רבי אליהו גיטמן 'מדרשות אליהו' 393

רבי משה ספקטור 'דברי משה' 394

רבי יוסף ביליסטוצקי 'מסורה גדולה' 395

רבי אלכסנדר דן יודקבי'ץ 'ארח מישור' 395

רבי חיים מרדכי ברונרוט 'אומר ודברים' 396

רבי ישראל ניימן 'בית יהודה וישראל' 396

רבי נתן נטע ליטר 'שו"ת מאורות נתן' 397

רבי חיים נחמן הכהן בישקאוויץ 'ודבּר הכּהן' 397

חכמי ארץ-ישראל מעדות אשכנז 298

ה'ת"ר-ה'תרי"ט. 298

רבי יהוסף שוורץ 'פרי תבואה' 302

ה'תר"כ-ה'תרל"ט. 303

רבי משה ריישר 'שערי ירושלים' 303

רבי בן ציון שלעז 'הציבי ציונים' 304

ה'תר"מ-ה'תרנ"ט. 305

רבי יהודה ליב צייטלין 'אריה שאג' 305

רבי חיים קיים קדיש הלוי 'מושב זקנים' 309