כרך ט' - חכמי מזרח אירופה ותפוצותיהם להורדה לחץ כאן

nedarim,נדרים,פלוס,פון,תרומות,להיות שותף

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

רבי דוד בהרן, רבי אברהם מפוזנא,העדה החרדית,קנאים,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
,קנאים,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם,שואה,שואת אירופה,מן המצר,רבי חיים מיכאל דוב בר ויסמנדל
רבי שאול בראך,שאול שאל,אבות על בנים,משמרת אלעזר,חלק לעולם הבא,טוב דברך,שאול ברוך,קאשוי,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
רבי יהודה אסאד,מהרי אסאד,הונגריא,בני יששכר,רבי צבי אלימלך שפירא,מונקאטש,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם
רבי צבי הירש חיות,מהרצ חיות,גליציא,בני יששכר,רבי צבי אלימלך שפירא,מונקאטש,רבי חיים הלברשטאם,רבי אהרן ראטה,תולדות אהרן,שומר אמונים,סאטמר,בעשט,חסידות,יואל טייטלבוים,ויואל משה,דברי יואל,ישמח משה,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם

חכמי פולין המשך

משנת ה'תר"י-ה'תרי"ט. 249

רבי יונה תאומים 'מנחת זכרון' 249

רבי צבי הירש עדלמן 'איש חן טוב' 'חמדה גנוזה' 251

רבי יחיאל העליר 'עמודי אור' 252

רבי דובערוש מייזלש 'מהרד"ם' 254

רבי מאיר אוירבאך 'אמרי בינה' 255

משנת ה'תר"כ-ה'תרכ"ט. 256

רבי שמחה שמואל נאבר 'שמחת ישרים' 256

רבי יעקב יצחק יוטעס 'מקראי קודש' 257

רבי משה יעקב דמביצר 'מימי הדעת' 258

רבי יצחק מרגליות 'מעוז התלמוד' 259

מעוז התלמוד. 259

ספורי ישורון 259

רבי שבתי ראווידאוויטש 'אמרי נועם' 263

רבי אברהם נפתלי ינר 'צלותא דאברהם' 265

משנת ה'תר"ל-ה'תרל"ט. 266

רבי פינחס הירשקופף 'ליקוטי הזאבי' 266

רבי חיים רבינוביץ 'ספר דברי חיים' 266

רבי צבי מנחם מייזליש 'זכרון צבי מנחם' 267

רבי ברוך שור 'בכור שור' 268

רבי צבי אלימלך טיכר 'מעשה הצדקה' 269

רבי אהרן אלעזר פשקס 'באר רחובות' 269

רבי משה שלמה הלוי 'השולמית' 275

רבי ברוך עטילזאהן 'כנפי יונה' 278

רבי אליהו איש לונטשיץ 'שירי זמרה' 284

רבי שרגא פיבוש פרנקל 'ציון לדרש' 290

רבי שלמה פלסנר (מקורבו של רבי עקיבא איגר) 291

כה לחי 291

נוזלים מן לבנון 292

רבי צבי הירש שלעז. 294

נפלאות מתורת השי"ת. 294

ספר מטמונים. 295

מיני תרגומא. 296

פלאות עדותיך. 296

משנת ה'תר"מ-ה'תרמ"ט. 297

רבי יעקב חיים זליג גולדשלג 'ילקוט ירח למועדים' 297

רבי חיים ברוך ישראל מעהרענלענדער 'ברכת ישראל' 297

רבי יוחנן קירשבוים 'קב בשמים' 298

רבי יהושע פרידין 'אבן יהושע' 299

רבי יצחק ליפיעץ 'שבחי כנסת ישראל' 299

רבי שלמה יוסף רוזנצוויג 'כרם שלמה' 300

רבי שאול היעקבי מנאווגרודק 'שואל ומשיב' 301

רבי אליהו הרשווסקי 'אזור אליהו' 302

רבי ראובן נלקן מקאליש 'דודאי ראובן' 304

משנת ה'תר"נ-ה'תרנ"ט. 306

רבי אריה צבי גוטליב 'רזא דחכמתא' 306

רבי אברהם יצחק שפרלינג 'אי"ש שו"ב' 'טעמי המנהגים' 307

רבי יצחק סובלסקי 'חיי היהודי על פי התלמוד' 310

רבי שמואל נחום הלוי גסנבויר 'היכלי שן' 311

רבי משה זעליג אלשאניצקי 'גפן ממצרים' 311

רבי נתן הלוי רוזנפלד 'מנחה קטנה' 312

רבי ראובן פינק 'תנובת יהודה' 312

רבי אריה ליב וויטקינד 'ספר הברית' 313

רבי בנימין מזאלשין 'תוספות בנימין' 313

רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן 314

רבי דובערוש טורש. 315

בר הדיא או חלום הירצל. 315

הוד מלכות. 319

מאזני צדק. 320

הס קטגור. 322

משנת ה'תר"ס-ה'תרס"ט. 323

רבי שלמה זלמן לנדא ורבי יוסף רבינוביץ 'אור לישרים' 323

רבי דובער מינקעס 'מאמר מרדכי' 325

רבי יחזקאל ליבשטיץ 'המדרש והמעשה' 326

אגרות קודש מתוך הספה"ק 'דעת הרבנים' 341

רבי יהודה ליב בר"י, מכתב לה. 341

רבי גבריאל זאב אסעלקא, מכתב מב. 342

רבי מנחם מנדל גרינבערג, מכתב מג 345

רבי יהודה ליב זעממעלמאן, מכתב מז. 345

רבי יעקב קאפיל ראטהבלום 'שו"ת שארית יעקב' 347

שו"ת שארית יעקב. 347

מכתב קודש מהספה"ק 'דעת הרבנים' 347

משנת ה'תר"ע-ה'תרע"ט. 349

רבי זאב צבי יוסף שפילרין 'מחמדי יוסף' 349

מחמדי יוסף חלק א' 349

מחמדי יוסף חלק ב' 349

מנשה מגזניק 'היהודים ברוסיא' 351

רבי חיים אריה ליב פנסטר מיעדוואבנע 'שער בת רבים' 352

שער בת רבים, חומש שמות. 352

שער בת רבים, חומש ויקרא. 352

שער בת רבים, חמש מגילות. 355

רבי שלמה ירמיה גרינברג 'מנחת ש"י' 356

רבי צבי בורנשטיין מפרשוטיק 'רמזי שבת' 359

רבי יוסף קוקיס 'עדות ביהוסף' 359

רבי ברוך בנדיט 'גליקסמאן' 360

ספר וכוח. 360

באור ומדרש תורה. 365

רבי אפרים דוב לאפ 'זבחי אפרים' 366

רבי חיים צבי הירש שאטלאנד 'מהרח"צ' 367

רבי ישראל זאב קראסוצקי 'תורת ישראל' 367

רבי אברהם ברוך שטיינברג 369

רבי דוד בהר"ן 371

משנת ה'תר"פ-ה'תרפ"ט. 374

רבי משה האלטער'נופךְ משלי' 374

רבי ניסן לוינסקי 'מעין גנים' 375

רבי אהרן חיים הכהן לובאש 'כהונת אהרן' 375

רבי ברוך בנדיט פרנקל מזגיערזש 'בכל דרכך דעהו' 376

רבי משה גילערנטר. 376

רבי שלמה יוסף לוין 'שלמי יוסף' 377

רבי יעקב אברהם לעווקאָוויץ 'בית המדרש' 378

רבי אליהו יהודה הכהן גוטוירטה 'ציון לנפש חיה' 379

רבי אשר זעליג קרעמער 'פרפראות' 380

ליקוטי פרפראות. 380

פרפראות מהדורא תנינא. 381

רבי יקותיאל אריה קמלהר. 382

התלמוד ומדעי התבל. 382

דור דעה. 383

דור דעה – ארבע תקופות חסידות בעש"טית. 383

דור דעה – אהבת הקדמונים. 384

רבי נח לווין 385

רבי יהודה אריה פרייברג 'אהל אבות' 386

משנת ה'תר"צ-ה'תרצ"ט. 387

רבי אברהם לייכטאג וואכסמאנן 'גיא חזיון' 387

רבי זאב וולף נוסנבוים 'שו"ת זיו הלבנון' 388

רבי יצחק דוד שפירא 'תנובות שדי' 389

רבי צבי מאיר טריביש 'גרגירי כסף' 390

רבי יהושע גיפשטיין מאבגוסטוב 'דעת תורה' 391

רבי אליהו גיטמן 'מדרשות אליהו' 393

רבי משה ספקטור 'דברי משה' 394

רבי יוסף ביליסטוצקי 'מסורה גדולה' 395

רבי אלכסנדר דן יודקבי'ץ 'ארח מישור' 395

רבי חיים מרדכי ברונרוט 'אומר ודברים' 396

רבי ישראל ניימן 'בית יהודה וישראל' 396

רבי נתן נטע ליטר 'שו"ת מאורות נתן' 397

רבי חיים נחמן הכהן בישקאוויץ 'ודבּר הכּהן' 397

חכמי ארץ-ישראל מעדות אשכנז 298

ה'ת"ר-ה'תרי"ט. 298

רבי יהוסף שוורץ 'פרי תבואה' 302

ה'תר"כ-ה'תרל"ט. 303

רבי משה ריישר 'שערי ירושלים' 303

רבי בן ציון שלעז 'הציבי ציונים' 304

ה'תר"מ-ה'תרנ"ט. 305

רבי יהודה ליב צייטלין 'אריה שאג' 305

רבי חיים קיים קדיש הלוי 'מושב זקנים' 309

ה'תר"ס-ה'תרע"ט. 310

רבי אברהם אליהו בורשטיין 'פירוש האשל על מגילת תענית' 313

רבי משה אשר 'מגיד מישרים מוואשילעשאק' 'מצבת משה' 314

רבי מרדכי דיסקין 'מאמר מרדכי' 315

רבי חיים יהודה בוכמן 'מבאר חיים' 316

ה'תר"פ-ה'תרצ"ט. 317

רבי גדליה נחמן ברודר. 330

גן ירושלים. 330

רוח הגן 330

רבי אברהם הלוי איש הורוויץ. 332

רבי צבי הירש צלאל יכין קאהאן מפיורדא 'אמרי צבי' 333

ר' דוד מנחם דיינארד 'מעין גנים' 334

רבי אברהם זקהיים. 335

נטעי איתן תנינא. 335

נטעי איתן תליתאי 336

רבי צבי טוביה הכהן רוטנשטריך 'דודי לצבי' 337

רבי שלמה מיכאל נכס 'תורתו של שם' 338

רבי יהודה ליב רגלין 'פרורי אורה' 338

רבי יהודה ליבוש שיפמאן 'פרי עץ חיים' 339

רבי משה מאיר גולדברג 'אמונה טהורה' 341

רבי בנימין חיים אלפרשטין 'עיני בנימין' 341

ה'ת"ש-ה'תשי"ט. 342

רבי אברהם טכורק. 342

דברי אברהם. 342

עונג אברהם. 343

רבי ברוך יצחק ישכר הלוי לעווינטאל 'ברכת יצחק' 344

רבי יהושע צמבליסט מהוראדנא. 345

רבי משה גלזר. 346

רבי אורי מוינעשטער 'שו"ת קרני ראם' 347

פרעות מאה שערים. 348

רבי בנימין זאב יעקבסון 'דברי בן שלמה' 350

רבי יצחק מרדכי כהנא 'זכר לחיים' 352

רבי מאיר יוסף כ"ץ הכהן 'שאר יוסף' 353

ה'תש"כ-ה'תשל"ט. 357

רבי חיים יוסף איסר הלוי גד 'מאורות הגדולים' 357

ד"ר אריה ואגנר. 358

רבי יעקב מאיר שכטר 'זמרת ישע' 360

ה'תש"מ עד ימינו 361

רבי יצחק סנדר 'מאורי ציון' 361

רבי שלמה מן 'שבילי האמונה' 362

רבי דוד שלמה קוסובסקי-שחור 'אוצר חמדת הימים' 363

אחד מל"ו צדיקים. 364

חכמי מצרים. 159

רבי אהרן מנחם מנדל הכהן בהר"ן 'יד רא"ם' 159

חכמי דרום אפריקא. 160

רבי יצחק קוסובסקי 160

רבי יחיאל מיכל קוסובסקי 161

סוף דבר הכל נשמע ואת האלקים ירא כי זה כל האדם

מודעת זאת בכל הארץ. 3

תוכן עניינים. 4

מקרא סימנים. 10

חכמי רוסיה ואוקראינה. 11

ה'ת"ק עד ה'תר"מ. 11

רבי בנימין מבראד 'אמרי בנימין' 11

רבי צבי הירש בשביץ 'כליל תפארת' 12

'ר' שמעלקע סעלישער' בעל צרור החיים. 15

רבי חנוך זונדל 'העץ יוסף' ו'הענף יוסף' 18

רבי נחמיה גוטליב. 24

רבי אהרן מפינסק 'תוספות אהרן' 27

רבי צבי הירש מראוונא 'לקוטי צבי' 27

רבי אברהם דוב דובזעוויץ 'המצרף' 28

רבי יוסף שאול נאטאנזאהן 'השואל ומשיב' 34

שו"ת שואל ומשיב. 34

דברי שאול עה"ת. 36

דברי שאול חדושי אגדות. 39

ה'ת"ק עד ה'תר"מ. 47

רבי יהודה דב קינדסקא 'ילקוט מילא היד' 47

רבי יצחק העליר 'ויעתר יצחק' 48

האחים טעפליצקי 'קול צופיך' 50

רבי משה נחום ירושלמיסקי 'באר משה' 53

רבי פנחס אלי' רוטנברג 53

רבי דוד טעבלי קצנלבויגן 'מעין מי נפתוח' 54

רבי שלום פלדבוים. 55

רבי שלום סקיריצקי 56

גילוי דעת מאת 'שלומי אמוני ישראל ממדינת רוסיא' 56

חכמי גליציה. 58

רבי יעקב משולם אורנשטיין 'ישועות יעקב' 58

רבי צבי הירש חיות 'מהר"ץ חיות' ובית מדרשו 60

רבי שלמה קלוגר 'מהרש"ק' ובית מדרשו 65

רבי יעקב לורברבוים מליסא 'נתיבות המשפט' 70

אמת ליעקב על אגדות הש"ס. 70

נחלת ליעקב עה"ת. 73

דרך החיים, חלק שני 73

צרור המור על שה"ש. 74

רבי חיים קנולר. 76

פרי חיים. 76

דבר יום ביומו 77

משנת ה'תר"נ עד ימינו 78

רבי משה יעקב שווערדשארף מקאלאמעא 'דעת לנבונים' 78

רבי דונט ליפמאן 'ישראל יבין' 79

חכמי סלובקיה. 80

ה'ת"ק – ה'תקצ"ט. 80

רבי דוב בעריש גוטליב משינאווא 'יד הקטנה' 80

ה'ת"ר – ה'תרצ"ט. 81

רבי נפתלי ליברמן 'שבע רצון' 81

רבי יושיע בוקסבוים. 82

רבי שאול בראך. 83

שו"ת שאול שאל. 83

אבות על בנים. 84

משמרת אלעזר. 88

חלק לעולם הבא. 89

טוב דברך. 91

הסכמות. 91

קול קורא, אגרות ומכתבים. 92

'מעשה רב' מהאי צדיק. 95

ספר ביוגרפי 'שאול בחיר ד". 96

רבי חיים מרדכי דב ווייסמנדל. 105

תורת חמ"ד. 105

מן המצר. 112

איש חמודות. 114

פרדס חמ"ד. 117

אימרות ו'מעשה רב' מהאי צדיק. 119

מחכמי סרביה. 120

ה'ת"ר – ה'תרצ"ט. 120

רבי יעקב פרגר 'שו"ת שאילת יעקב' 120

מחכמי הונגריה. 121

ה'ת"ק-התקצ"ט. 121

רבי יצחק משה פערלס 'בית נאמן' 121

רבי יוסף קוטנפלן 'בתי נפש' 121

רבי בנימין וולף לעוו 'שערי תורה' 122

רבי יהודא אסאד 'מהר"י אסאד' 124

ה'ת"ר – ה'תר"נ 126

רבי אליעזר ליפמן שטיין 'עיר שושן' 126

רבי צבי הירש גינצלר 'נחלי מים' 127

רבי יהודה דוד רוטנברג 130

תהלה לדוד. 130

תהלה לדוד חלק א' 131

תהלה לדוד חלק ב' 138

רבי יוסף יוזפא רוזנבורג 'יד יוסף ורביד הזהב' 139

רבי עזרא צורף 'זכרון טוב' 140

ה'תר"נ - השואה. 142

מתלמידיו של רבי אליעזר ליפמן שטיין 142

רבי יוסף קליין 'יוסף טשאבע' 142

אהבת ציון על מס' כתובות. 142

דברי יוסף על הגש"פ. 143

תל תלפיות, ה'תרנ"ח. 145

רבי דוד לאקענבאך ניימאן 'יד לדוד' 145

רבי שמעון פאללאק 'שם משמעון' 146

רבי משה ליב ליטש-רוזנבוים סג"ל 'שערי אמת' 147

אמרות ה' 147

תועפות ראם. 148

רבי דוד צבי קאטצבורג 148

רבי צבי רייכמאנן 'הר צבי' 148

רבי יצחק גליק 'חינוך בית יצחק' 149

שו"ת חינוך בית יצחק. 149

חינוך בית יצחק עה"ת. 149

רבי חיים יהודא שלזינגר. 151

לקוטי יהודא חלק שלישי 151

ישועה ונחמה. 155

רבי שמואל גרויז 'מהרש"ג' 156

רבי מאיר שטיין 'אבן המאיר' 156

רבי אליהו אריה ליב אדלר 'תורת אליהו' 156

רבי נתנאל הכהן פריד 'פני מבין' 157

שו"ת פני מבין 157

פני מבין עה"ת. 158

רבי יהודה גרוסמנן 'מנחת יהודה' 160

רבי אברהם אבוש ריינהאלד 'זכרון משיח' 162

רבי משה פרידיגר 'משה ידבר' 163

רבי מרדכי קארנמעהל 'מאמר מרדכי' 164

רבי שלום גולדברג 'דברי שלום' 165

רבי חיים יששכר דב גראס 'ימות המשיח' 166

רבי אברהם פרנקל. 167

מהשואה ועד ימינו אנו 168

רבי יעקב קאפיל קרויס 'בית יעקב' ו'ברכת יעקב' 168

רבי יהודה ראזנער. 169

רבי מאיר שפיץ. 169

רבני משפחת טננבוים. 170

רבי מאיר טננבוים 'אמרי מאיר' 170

רבי מנחם מנדל טננבוים. 171

רבי משה טננבוים. 172

רבי שלום דוב טננבוים. 176

רבי חיים ברוין 179

רבי צבי הירש מייזליש. 180

זר זהב. 180

דבר צבי על הגש"פ. 181

אגרא דצבי על אגרא דפרקא. 181

 

חכמי רומניה. 184

המלבי"ם ותלמידיו 184

רבי יצחק דנציג 'בית יצחק' 195

רבי אפרים שלמה זלמן ויינגוט 'הגאון מליפנא' 'עז מלך' 197

ה'תר"ל עד ימינו 202

רבי יעקב גדליהו כהנא 'רמזי תורה וגם אלפא ביתא'

רבי שלמה אהרן אוירבאך 'תפארת שלמה' 203

רבי גרשון שטרן 'ילקוט הגרשוני' 207

רבי אפרים מרדכי פאהריללע 'מאמר מרדכי' 208

רבי יעקב יהודה אריה פרנקל 'גבורת אריה' 210

רבי אליעזר שיפמן 'אם לבינה' 211

רבי ישראל גאלדמאנן 'כנסת ישראל' 212

רבי נתן צבי בריסק. 213

רבי אדוניהו שמלצר 'נפש אדוני". 214

רבי פנחס חיים הורביץ 'בית פינחס' 215

רבי בצלאל זאב שפרן 'גאון מבקאו' 216

רבי ישעיה רייכר. 219

תורת ראשונים. 219

מאמרים שפרסם ב'הפלס' 221

רבי בן ציון וועזעל 'הלשכה האורטודוסקית בטודרה' וחתניו 223

רבי זאב צבי הכהן קליין 'חכמה עם נחלה' 225

חכמה עם נחלה. 225

אוריתא בגלותא. 226

רבי צבי יעקב אבראהאם 'בית אולפנא'

חכמי פולין וגלילותיה. 231

משנת ה'ת"ק-ה'תקצ"ט. 232

רבי יוסף ב"ר אריה ליב 'קיצור תורת אלשיך עה"ת' 232

רבי שלמה זלמן ליפשיץ 'חמדת שלמה' 233

רבי מנחם נחום זוסמן 'צמח מנחם' 234

רבי אשר מסטרליסק 'מים אדירים' 234

רבי צבי הירש הלוי 'צמח אברהם' 235

רבי רפאל ב"ר זכרי' 'מרפא לנפש' 236

רבי שמואל גלנטי 'בניות ברמה' 236

רבי צבי הירש חזן 'ליקוטי נפתלי' 236

מהרא"ל צינץ (ה'תקכ"ח-ה'תקצ"ג) ותלמידיו 237

מלא העומר. 237

רבי אהרן פיליצער 'אמרי אש' 239

רבי ישראל יונה הלוי לנדא (-ה'תקפ"ד) 240

עלה דיונה. 240