top of page

מכתבי ברכה והמלצה

בס״ד

המלצות

בית דין  צדק לעדה החרדית הספרדית

ובני עדות המזרח והמערב

רחוב עזרא 2 בעיה"ק ירושלים תובב"א

יום רביעי כ' אלול תשפ"ג

קריאה קדושה

הנה הועד על האי גברא יקירא מזכה הרבים הרב אביעד נייגר שליט"א כי זה שנים עוסק בהוצאות ספרים וקונטרסים לברר מקחם של גדולים וצדיקים מהדורות הקודמים זיע"א, במסירות נפש, ועשה פרי וזאת ועוד הגדיל להרבות בהשקפה טהורה ובשיעורים.

אי לזאת את אחינו בני ישראל נבקש, חזקו ויאמץ לבבכם לבוא לקראתו בכל מה דאפשר, ולתומכו ולסייע בכל מיני תמיכה וסיוע, בעין יפה ובסבר פנים יפות, כדי שיוכל להמשיך ולהרחיב חוג פעולה, ועץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי'ה מאושר.

וכל התומכים והמסייעים יזכו להתברך ממקור הברכות ברוחניות ובגשמיות וכדאי והמצוה הגדולה הזאת להגן על כל הנוטלים בזה חלק להנצל מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ומהשעות הקשות היוצאות ח"ו לבאו לעולם ובכל מילי דימטב, אמן כי"ר.

וע"ז בעה"ח

אהרן ע. בהגרא"ח זצוק"ל

רפאל בהר"ח רוזיליו שליט"א

רבי צדקה חוצין,רבי יעקב מוצפי,העדה החרדית הספרדית,קריאה קדושה,הבבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם,סטרופקוב,רבי יוסף סוסו הכהן,רבי עובדיה יונה,רבי אהרן עזריאל רחמים,רבי רפאל רוזיליו,רבי אברהם כהן,בית הדין,בית הוראה.הרב יעקב שכנזי,רבי יצחק טורג'יאן,שכונת הבוכרים,ירושלים,עדה החרדית הספרדית,העדה החרדית,הרב דוד בצרי,הרב יעקב משה הלל,יידיש,תלמוד תורה יעב"ץ,תלמוד תורה קריית ספר,רבי עזרא עטייה,בנות יהודית,בני ברק,קדושת התורה,עטרת יואל,מוסדות רבינו יואל,חסידי סאטמר,הרב יצחק מדר,השקל הטהור,נטורי קרתא,שלוש השבועות,דחיקת הקץ

בד"צ העדה החרדית הספרדית

ב"ה

בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים שע"י "העדה החרדית" פעיה"ק ירושלם תובב"א

רח' שטראוס 26/א

BETH DIN TZEDEK OF THE ORTHODOX JEWISH COMMUNITY

26\A STRAUSS ST.. JERUSALEM

ת.ד. 5006 P.0.B טל.02-6236550 TEL פאקס 02-6221317 FAX

ברכת הגאוה"צ הביד"צ שליט"א

בא לפנינו הרב אביעד נייגר שליט"א, הפועל רבות להפצת השקפת התורה הברורה בדורינו דור אחרון האומרים ערו ערו עד היסוד להפוך את ישראל עם קדוש לגוי ככל הגוים וח"ל, וביאור הלכה בענינים שונים כמו איסור העליה להר הבית וכדו' אשר רבים פרצו בה פרץ גדול ה"י. והנה הראה לנו מכתבי תעודה מהרבנים הגאוה"צ שליט"א מארה"ק וגולת אריאל היודעים ומכירים את פעליו המרובים, והמה מעידים כי טוב הם, ובצירופא דרבנן מצטרפים גם אנו לברכה להרב הנ"ל שיזכה להפיץ את דעת התורה הברורה להאיר מתוך החשיכה בדבר אמת וצדק ולזכות

את הרבים.

וחפץ ה' בידו יצלח להרבות כבוד שמים מתוך נחת ושמחה ורב טובה וברכה, עדי נזכה בקרוב לביאת משיחנו הולך תמים ופועל צדק שיבא ויגאלינו גאולת עולמים בב"א.

וח"ש הביד"צ דפעיה"ק תובב"א

אור ליום כ"ט שבט ער"ח אדר הראשון תשפ"ד לפ"ק יומ"ד מרן מהרי"י דיסקין זצוק"ל

נאם אברהם יצחק אולמאן

נאם יעקב מענדל יאראוויטש

נאם יהודה במהגה"י פישר

רבי יוסף חיים זוננפלד,הרב אברהם יצחק אולמן,הרב יעקב מנדל יאראוויטש,הרב יהודה פישר,הרב פנחס עפשטיין,הרב יצחק טוביה ווייס,ועד הכשרות,עירובין,טהרת המשפחה,יחוסין,רבי יוסף חיים זוננפלד,רבי יוסף צבי דושינסקיא,רבי זליג ראובן בנגיס,רבי יואל טייטלבוים,סאטמר,רבי יצחק יעקב וייס,רבי משה אריה פריינד,רבי ישראל משה דושינסקיא,רבי יצחק טוביה וייס,רבי משה נחום ולנשטיין,רבי מרדכי לייב רובין,רבי פנחס אפשטיין,רבי דוד יונגרייז,רבי ישראל יעקב פישר,רבי משה שטרנבוך

בד"צ העדה החרדית

כולל הוראה לאברכים מצויינים לומדת יראתך

בס״ד פה ירושלם עיה״ק תובב״א ט״ז מנחם אב תשפ״א

באתי במעט מילין לעודד את קושט דברי אמת היוצאים מפי המזכה הרבים, איש מורם מעם העושה ומעשה בכל כוחותיו עבור קיום האמונה, ה״ה הרב המופלג בתורה יראת שמים, רבי אביעד נייגער שליט״א, אשר חילו לאורייתא ולאמונה הטהורה בכל התורה המסורה בידינו, לרבות למוד בדברי חז״ל אשר יצה״ר מנסה להשכיחם או לזלזל בהם ח״ו, ועל זה הוא דאמרו חז״ל במקום שאין איש השתדל להיות איש- ואלו הם קושט דברי אמת שמצוה יתרה יש בימינו לפרסם ולעודד עסק ועיון בהם, לזכות למחוורתא דסוגיא ולהתבונן בחומר ענין זה אשר הוא יסוד ומקור לכל שם עם ישראל, שבו קיום הברית בין הבורא ית״ש ובין בניו עמו ישראל תלוי.

ובפרט בימינו אלה דעקבתא דמשיחא, אשר האמונה מסתתרת לאחרי׳ כעקב לרגל, חובה יתרה להתחזק בענין הזה של רצון ד׳ בגלות עד שיעורר בנו האהבה ויחפוץ בה רבש״ע לגאלנו, ולדעת כי אף המעלים עין מיסוד הזה בכל מיני דחיות, חשוד הוא וצריך בדיקה אחריו אם לא יצא מכלל ישראל ח״ו, כי זה מטצדקי יצה״ר להכשיל בנ״י בדבר הנדמה לקטן ובזה להרוס מצבו של כלל ישראל מלפני אבינו שבשמים כ״ל.

ולכן נכיר טובה במדה גדושה לעזור ולחזק ידי האיש המיוחד והמצוין בהך זכות הרבים, ה״ה הרה״צ ר׳ אביעד נייגער שליט״א שיצליח ויעשה נפלאות ונצורות לחיזוק האמונה השלמה כנזכר, ונזכה מהרה לאור חדש על ציון תאיר, ויחזירנו ד׳ בשמחה וברנה לארצנו אך ורק כדי לעבוד את בוראנו ולעשות לפניו נחת רוח בעבודת בית המקדש, בלימוד תורתו הק׳, וקיום מצוותיו ולידבק במדותיו, ובא לציון גואל וכו׳ ואנו זא בריתי אמר ד׳ וגו׳.

ראובן מערצבאך

 

בס״ד ט׳ סיון תשפ״ג

מעכ״ת הגאון ראה״כ רבי ראובן מערצבאך שליט״א

בדבריו כאן למעלה הירבה בשבחו של הרב המופלג רבי אביעד נייגער שליט״א ובשבח פעולותיו ואין צורך לכפול הדברים ומצוה רב לתמוך בעוז פעולות כאלה והתומכים יתברכו בבני חיי ומזוני רוויחי ומילוי משאלות ליבם לטובה ויה״ר שיזכו לראות בגאולה

כעתירת דוד מיכאל שמידל

רבי דוד מיכאל שמידל,עקבתא דמשיחא,לומדת יראתך,רבי ראובן מרצבך,נטורי קרתא,אהל שרה,תורה ויראה,אתרא קדישא,הרב יום טוב לובצקי,בני ברק,מאה שערים,צרפת,מתנחלים,עופרה,יצהר,מעלה לבונה,ביתר,נממודיעין עילית,ברכפלד

הרה"ג דוד מיכאל שמידל והרה"ג ראובן מרצבך שליט"א 

ח.י זאב דייטש

מו״צ העדה החרדית
פעיה״ק ירושלים תובב״א
רח׳ שמואל הנביא 92 דירה 24
בס״ד יום ח׳ שבט תש״פ
המלצה
הנני בזה עבור הרה״ג ר׳ אביעד נייגר שליט״א, אשר הוציא לאור כרכים שבשם ״ילקוט השבעתי אתכם״ על שלוש שבועות, ועוד קונטרסים על דרך זו, לקרב אחינו ישראל בציפ׳ אמיתית לגאולה השלמה במשיח צדקנו עפ״י דברי חז״ל ראשונים ואחרונים, והוא עוד מוסיף והולך בזה- גם מוסר שיעורים בס׳ הק׳ ויואל משה ושא״ס של מרן הגה״ק בעל דברי יואל זצ״ל אבד״ק סאטמער ומרא דארעא דישראל וכל פעילותיו ושאר צרכים עולים לו להון תועפות, ולרש אין כל.
אשר על כן אבקש מאת כל אחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר הע״י לבוא לעזרתו ולקראתו בתמיכות ונתינות הגונות שיש בהם ממש כדי לחלצו ממצר ולהיות לו לאחיעזר ואחיסמך.
ובזכות המצוה הגדולה יתברכו כל הנותנים והעוזרים והמסייעים בברכה כפולה מן השמים ובעושר ואושר וכבוד ובכל מילי דמיטב בבני חיי אריכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא ונזכה לגאולתן וישועתן של ישראל ולביאת משיח צדקנו במהרה בימנו אמן כן יהי רצון.
וע״ז באעה״ח יום הנ״ל לס׳ ויאמינו בד׳ ובמשה עבדו
ח.י זאב דייטש, מו״צ העדה החרדית
רב שכונת שמואל הנביא
רב ביהמ״ד תפארת ירושלים ״רמ״א״
פה עיה״ק ירושלים תובב״א

 

אני מצטרף להמלצה הנ״ל ומברך את המחבר שימשיך לזכות את הרבים בהבנת מה שעובר עלינו בעקבתא דמשיחא. יעקב אשכנזי מו״צ בעדה החרדית הספרדית.

 

 
בס"ד
הנני מבקש מכל מכירי לעזור להנ"ל כי מצוה רבה היא     שמואל משה קרמר

הרה"ג זאב דייטש, הרה"ג יעקב שכנזי והרה"ח שמואל משה קרמר שליט"א 

רבי זאב דייטש, אומן אומן ראש השנה,רבינו הקדוש,קברי צדיקים,פולמוס,רבי יעקב שכנזי,רבי שמואל משה קרמר,חסידות ברסלב,העדה החרדית הספרדית, בד"צ העדה החרדית,רחוב שטראוס,גבעת שאול,שמואל הנביא,ילקוט השבעתי אתכם,רבי יהודה צדקה,הבן איש חי

מנשה פילאפף                                                         רב בק"ק טיב לבבנוא-יארק

בידעי ומכירי קאמינא אחרי שהרבה דיברתי עמו וראיתי ספריו הנפלאים הנני בזה לאפרושי גברא יקירא, ב״ה הרה״ג זוכה ומזכה את הרבים כש״ת מוה״ר אביעד נייגער שליטא מאה״ק ת״ו, שזוכה להפיץ אור האמת והאמונה האמתית בקרב אלפי אחב״י התועים מבלי ידיעת בית רבם ביהדות האמונה האמתית בי״ג עקרי הדת, ובפרטיות תועים באמונה ביאת המשיח והגאולה בידי שמים, כמאמרינו אפס בלתך גואלינו לימות המשיח, אשר על כן רובם ככולם מבני הדור הזה אף מהחרדים שומרי הדת, הלכו שולל אחרי דעות הציונים הכופרים בגאולה ניסית בידי שמים, אלא מאמינים בגאולה בזרוע בשר ודם, נגד השלש שבועות שנשבענו מהקב״ה

שלא לדחוק הקץ, ומרעה אל רעה יצאו לשרת בצבא הטמא הציונות הלוחמים עם אומות אשר משם יוצאים לגמרי לתרבות רעה רח״ל, ורובם ככולם מהחרדים משתתפים בבחירות לכנסת המינים להיות שותפים בממשלות המינים, והרב הנ״ל אחרי אשר זכה לראות את אור האמת בספה״ק ויואל משה, זכה וזיכה הרבים אחרי מאחב״י מכל הכתות מספרדים ואשכנזים, והפיץ את ספרי האמונה של רביה״ק זי״ע בקרב אלפי בנ״י הצמאים לדבר ה׳.

וגם זכה להדפיס 14 ספרים 'ילקוט השבעתי אתכם' הוא מלוקט מספרי הרבה גדולי ישראל מכל המדינות, ספרדים ואשכנזים, המבארים יסודות האמונה האמיתית, וזכה להשפיע על רבים שלא ילכו לשרת בצבא הטמא ושלא ישתתפו בבחירות הטמאות, והשפעתו הגיעה אף בתוך כתות המזרחיים והמתנחלים שאף כמה ציונים דתיים נתעוררו למרוד בע״ז הציונית, ולשוב לתוך האמונה בה׳ ובמשיחו, ורבים מהם שומעים לו וקוראים בספריו  נגד הציונות, לראות

גם זכה לחבר חיבור ״גבול ההר״ נגד הציונים החרדים העולים להר הבית ובירר את האיסורים החמורים שיש בעלי' להר הבית, והוכיח בעליל את הסילופים הנוראים של המסלפים המסיתים ומדיחים גם במחנה החרדי לעלות להר הבית רח״ל, וגם בזה זכה להשפיע על רבים וכן שלמים למנוע רגלם מלעלות בהר ונגוע בקצהו.

כן סידר וועב-סייט שבו מפיץ כל ספרי רבנו ז״ל, וכן כל הספרים שנדפסו נגד הציונות מאז התייסדות הציונות, ואלפים מאחב״י מאה״ק ומכל המדינות מבקרים שמה מעתיקים מספרי האמונה אשר משפיע עליהם מאד לטובה לחיזוק האמונה.

כן זכה  לזכות גם רבות נשים שנתעוררו מספריו, וישנם נשים באה״ק מפרסמים את יהדות האמונה בין שאר הנשים, לכפור באמונת ע״ז של המדינה הציונית, ולהתחזק באמונת ביאת המשיח בתמימות למנוע מלהשתתף בבחירות הטמאות, אשר על כן מצוה גדולה לתומכו בסיוע שיש בה ממש, כל להלאה לזכות את הרבים באופן מופלא כמעט אין דוגמתו בזמנינו מזכה את הרבים יהדות האמונה כמותו, ובזכות האמונה נזכה לגאולה בב״א                       בברכת זעירא דמן חברייא מנשה פילאפף

רבי מנשה פילאף,טיב לבב,דברי יואל,ויואל משה,על הגואלה ועל התמורה,וויילמסבורג,חסידות סאטמר

הרה"ג מנשה פילאף שליט"א 

מאיר וויינבערגער

מו"ץ דקהל "יטב לב"

דסאטמאר

ומחבר ספרי 'אור כי טוב'

אנטווערפען יצ"ו

בס״ד

הנני בזה בשורות אלו שתים שהן הרב"ה, לעורר לבבות אחינו בני ישראל לבא לעזרת ה' בגיבורים, למעלת כבוד האי גברא יקירא, איש חיל ורב פעלים הרה"ג רב אביעד נייגער שליט"א מארה"ק, אשר זה שנים רבות שפועל ועוסק להפיץ תורת ה' ואמונה הטהורה, במסירות נפש ממש, וכל כוונתו לשם שמים לפקוח עינים עוורות ולהוציא ממסגר אסיר יושבי חושך, חשכות הכפירה והמינות של המדינה הציונות והעומדים בראשה.

ובמשך השנים כבר זכה להוציא לאור ספרים וקונטרסים רבים המבארים בבהירות נפלאה דעת תורה הברורה, כאשר כל רואה יכיר נקודת האמת המבצבץ ועולה מתוך דבריו אשר הוא נר לרגלו ואור לנתיבתו, וכבר העידו גדולי ישראל שליט"א עליהם. וכבר זכה להאיר עיני אלפים מישראל, להוציא יקר מזולל ולהציל נפשות מישראל מלהלכד בפח הרשעים הציונים. ובמיוחד בין חוגי המזרחי אשר גם בהם נמצאים הרבה תמימי לב שנפלו ביניהם בלא יודעים, ונפשם אוותה לדעת האמת דעת תורה הצרופה בלי סילופים, ורצונם לידע דעתו הגדולה של איתן אדונינו מרן רביה"ק זי"ע, ובקונטרסים הללו גליא לדרעיה ונפל נהורא להראות בבהירות דעתו הברורה בלי שום מקום לספק וקושיא.

וכבר שמעתי רבות מה שהרב הגאון הנ"ל השליך נפשו מנגד למען משימה קדושה הלזו, ולא השגיח על כל הרפתקאי ורדיפות נוראות שעלו מנת חלקו, ע"י אנשי המזרחי וגירוריהם, על הכל נתגבר וממשיך בעוז ותעצומות לפרסם האמונה הברורה, ולמסור שיעורים ברבים להחיות בהם נפש כל חי, תינוקות שנשבו ברשת זו טמנו להם, ומעורר ניצוץ של אמת היוקדת בקרבם לשמוע את דבר ה'.

ובכן אשרי מי שמחזיק בידו, להושיט יד עזרה לכלכל ההוצאות של הדפסת הספרים והפצתן, להאיר עיני ישראל ולהצילם מפח יקוש, ובודאי זכות אלפי ישראל אשר על ידם ימנעו מלעבור על האיסורים החמורים בתורה ומלהכשל בכפירה ומינות בכל יום, יעמוד לו ולזרעו בכל הברכות, לראות נחת ושמחה וכט״ס.

הכו"ח למען כבוד המצוה כי רבה היא

יום ה' לסדר אם חפץ בנו ה' תש"פ לפ"ק פה אנטווערפען יצ"ו

מאיר וויינבערגער

מכתב ברכה מאת רבי מאיר וויינבערגעראור,אור כי טוב,מכתב ברכה מרבי בן ציון לויב,מלכות של חסד,רבי מנשה פילאף,טיב לבב,דברי יואל,ויואל משה,על הגואלה ועל התמורה,וויילמסבורג,חסידות סאטמר,אור כי טוב,הקהילה החרדית,רבי חיים קרייזווירט, רבי אלטר אליהו רובינשטיין,הרב אהרן שיף,רחוב אסטן,רבי משה יצחק גווירצמן,גורליץ,גליציה,רבי נפתלי אלימלך גווירצמן,רבי אלימלך מליז'נסק,נועם אלימלך,רבי אברהם גווירצמן,הרבנית שיינדל,רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא.רבנית צירל טילא, רבי ישכר דב גלאנץ, רבי אריה לייב ליפשיץ,אריה דבי עילאי,שינובה,הרבנית אלטע בינה,שואה,רבי שמחה ישכר בער מצישינוב, שינאווא. טארנע,רבי משה יהודה אפטר,פשעווארסק,פולין, סיביר, פלעצל,בפריז,רבי איציק'ל,נשיא כולל גליציה-חבת ירושלים,רבי אלחנן הלפרין,לונדון,רבי יעקב לייזר,רבי לייבוש לייזר,שיח יצחק,רועה אבן ישראל, מרכז היהלומים, בעלז, סאטמר, גור, ויז'ניץ,חב"ד,אנטוורפן

הרה"ג מאיר וויינבערגער שליט"א

(בעה"מ פירוש אור כי טוב על ויואל משה)

מכתב ברכה מרבי בן ציון לויב,מלכות של חסד,רבי מנשה פילאף,טיב לבב,דברי יואל,ויואל משה,על הגואלה ועל התמורה,וויילמסבורג,חסידות סאטמר

ב"ה
למע"כ אנ"ש תלמידי וחסידי מרן רבינו הגה"ק ז"ל זי"ע
הנני בזה להכיר במקום שאין מכירין א"כ מע"כ הרב וה'
אביעד נייגר שליט"א, שנטל ע"ע להפיץ דברי אמת ואמונה הן בענין איסור דחיקת הקץ שיש בשלטון באה"ק ת"ו, לפני ביאת משיח צדקינו, והמסתעף מזה, והן לפרסם האיסור העליה להר הבית כעת בהיותינו טמאים, והן לפרסם ולגלות מה שסילפו בזדון דברי חכז"ל ורבותינו הראשונים כמלאכים נבג"מ בענין הזה.
ובהיותט מכיר את האנשים שגידלו ונתגדלו בעוה"ר בשיטות שאינן נכוחות, עלה בידו להציל רבים מאנשים ההם ולפקוח עינים עיוורות ועוד ידו נטוי' בעז"ה ובוודאי מוטל עלינו חיוב גדול להוקיר אותו ולחזקו בממון ובדברים שדיוכל להפיק זממו הטוב, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ובעוה"ר שכמעט רוב מאחב"י לקו בשניהם, בוודאי מוטל עלינו לחזקו שיוכל להדפיס ספריו ולהפיצם כדי שיתחזקו באמונה טהורה ובעה"י לביאת משיח צדקינו ולהתנזר ולהתרחק ממינים ואפיקורסים, ה"י.
ובוודאי יתברך בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת ואין ישראל נגאלין אלא בזכות האמונה כמאמרם ז"ל עדי נזכה לישועת כל ישראל ושמחתן בב"א
עה"ח כ' אד"א תשפ"ד
בן ציון לאוב

הרה"ג בן ציון לאוב שליט"א 

מארי חננאל שרארה יצ״ו
רב דק״ק בני תורה

עץ חיים-עטרת יחי״א

לק״י
ביודעי ומכירי קאמינא על ידידי עוז הרב
אביעד נייגר שליט״א שחולל פלאות ממש, בענין הארת האמונה בכל מיני רבדי הצבור ואפי׳ בציבור הציוני הדתי, הרבה נשמות דלה מרדת שחת, שפתחו עיניהם והכריזו ויואל משה אמת ותורתו אמת.
וחיבר חיבורים חכמים כארבע עשרה כרכים ״ילקוט השבעתי אתכם״
שליקט שם כל מיני ספרים יקרים מחכמי הדורות זיע״א שכתבו על איסור השלוש שבועות.
וכעת שוקד גם על תרגום ״ילקוט אמרים ויואל משה״ לשפה הרוסית, ועוד ועוד רבו פעליו הנפלאים כי רבו מלמנות.
אשרי אדם שיחזיק בידיו היקרים להפיץ ולפרסם את אמת תורתנו הקדושה
אשרי מי שיקח עמו שותפות.
ואני מעיד על עצמי שכל פעם שהרב אביעד מספר לי על פעליו הכבירים זה מביא גם בי וגם בלבבות דורשי ה׳ הרבה שמחה של התרגשות,
בטוחני שאילו היה רביה״ק מסאטמאר חי היום, לא היה נותן שהרב אביעד יסתובב לאסוף כסף על פעליו אלא היה בעצמו שולח לו את כל הכסף כדי שיהיה פנוי לעשות עוד ועוד פעלים קדושים שכאלה.
ולכן חובה על תלמידיו של אותו צדיק לעמוד לימין הרב החשוב הנ״ל לתומכו ולעודדו בכל מה ששייך ובודאי בזכות בצלת נשמות ישראל מרדת לקלקול האמונה, בזכות זה יתברכו הנותנים בשפע גדול ברוחניות ובגשמיות בכל הברכות הכתובות בתורה.

מארי חננאל שרארה שליט״א

הרה"ג חננאל שרארה שליט"א 

ערב פרשת וירא- תשפ״ג 
בעזה"י
באתי בזה
להמליץ ולעודד את הארגון החשוב ״השבעתי אתכם״ בראשותו של הרב הצדיק, מוסר הנפש ומזכה הרבים, הרב אביעד נייגר שליט"א, מחשובי הת"ח, והרב מכתת את רגליו ממקום למקום להפיץ דעת תורה ברמה בשפה ברורה נגד הבחירות הטמאות והמסתעף, ורבים התחזקו והבינו את דעת האמת בזכות שעוריו המאלפים וכבר יצאו לאור קונטרסים רבים, ובתוכם חמשה עשר כרכים בענין ג׳ השבועות בהרחבה ובבירור נפלא להלכה ולמעשה בבקיאות נפלאה עם כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, ובנוסף גם קונטרס נגד המדינה הציונית.
וכן שעורים המאלפים והברורים בספר ״ויואל משה״ של הרה"ק רבינו יואל זצוק״ל.
והכל כתב בהרחבה והשקיע זמן רב מאונו ומהונו כדי להפיץ את כתביו, והכל ראוי לשבח על מסירות הנפש הנפלאה.
רבים השיב מעוון ההצבעה לבחירות הטמאות וגם מהתרחקות מהציונות הארורה וכבר הסכימו לפעולותיו הברוכות כמה רבנים מבני התורה, ועוד ידו נטויה וממשיך כל הזמן בהפצת האמת עפ״י דרכם של רבותינו זי״ע, לבאר את חומר ענין ג׳ השבועות שהוא ביהרג וא״י, והוא יסוד קיומנו בגלותינו, והוא נגד המסלפים את התורה.

ולכל פעולותיו הברוכות דרוש הון רב ולרש אין כל, וכל זה לא חש לכל, ולכן אבקש מאד לסייע לו בכל הכוח, במיוחד בכספים כדי להציל את היהודים התמימים,כי רבים הם, שלא יטמעו ח״ו בנגע הציונות הארורה וכל פעולה נחוצה מאד בדור יתום זה.
וכל המסייעים יתברכו בכל הברכות האמורות בתורה, בבני חיי ומזוני. וגם יזכו להיות להצלת הדור.
ונזכה שבעזה״י יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ולהציל את שארית הפליטה, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן.
יצחק מדר

רבי צדקה חוצין,רבי יעקב מוצפי,העדה החרדית הספרדית,קריאה קדושה,הבבא סאלי,רבי ישראל אביחצירא,רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם,סטרופקוב,רבי יוסף סוסו הכהן,רבי עובדיה יונה,רבי אהרן עזריאל רחמים,רבי רפאל רוזיליו,רבי אברהם כהן,בית הדין,בית הוראה.הרב יעקב שכנזי,רבי יצחק טורג'יאן,שכונת הבוכרים,ירושלים,עדה החרדית הספרדית,העדה החרדית,הרב דוד בצרי,הרב יעקב משה הלל,יידיש,תלמוד תורה יעב"ץ,תלמוד תורה קריית ספר,רבי עזרא עטייה,בנות יהודית,בני ברק,קדושת התורה,עטרת יואל,מוסדות רבינו יואל,חסידי סאטמר,הרב יצחק מדר,השקל הטהור,נטורי קרתא,שלוש השבועות,דחיקת הקץ

הרה"ג יצחק מדר שליט"א 

ארי׳ דוד שטיינהרטר

ביהמ״ד אש תמיד

פה עיה״ק בני ברק רח׳ רבי טרפון 14

הנה בא לפני איש רב פעלים כביר המעש וזכה להוציא לאור ספרים חשובים ונחמדים וזוכה ומזכה הרבים מוהר״ר אביעד נייגער שליט״א.

אשר שמם יקרא 'ילקוט השבעתי אתכם' ועוד קונטרסים יקרים מפנינים

וכבר אתמחאי האי גברא בחיבורם נפלאים וליקוטים פלאי פלאים כמה צורך בדור יתמא דיתמא כמה חיזוק צריכים ללכת בעקבי הצאן ולהתרחק כמטוחי קשת מרוח הכפירה ולזכות לרוח טהרה מ??? להטות שכר אחד לעבדו עול יתברך בשמחה ובאמונה כל הימים ולקבל עול מלכותו יתברך על דרך ישראל סבא ובמהרה נזכה לאורו בביאת משיח צדקנו לתקן עולם במלכות ש׳ וכל בני בשר יקראו בשמו ובמהרה יבנה בית מקדשנו ותפארתנו ויגאלנו גאולה אמיתית ונזכה להכתב ולהחתם לחיים טובים ארוכים ולשלו׳ בספרן של צדיקים גמורים הכותב והחותם לכבוד התורה ולומדי׳ה

ארי׳ה דוד בן מלכה והגה״צ הגר"י שטיינהארטער

 

נ.ב מצוה גדולה לתמוך בו בעין יפה ובנפש חפיצה א.ד.ש

רבי טרפון,אש תמיד,רבי משה ליב מסאסוב,אריה דוד שטיינהרטר,מונסי,מאנסי,בני ברק,העדה החרדית,רבי דוד מיכאל שמידל,איגוד היראים,החזון איש,הרב קרליץ,הרב וואזנר,שבט הלוי,מזכה הרבים,הרב יום טוב לובצקי,הרב בן ציון לובצקי,ילקוט השבעתי אתכם,יהודה חרך,הרב שמואל לובצקי

הרה"ג ארי' דוד שטיינהרטר שליט"א 

"I would like to express my heartfelt gratitude and extend my warmest wishes to all the contributors for their hard work and dedication. May they continue to receive an abundance of blessings and success in all their future endeavors. I would also like to acknowledge the great Rabbi of Satmar and all the righteous individuals who have played a significant role in making this possible. Thank you for your unwavering support and commitment to excellence."

נטורנא

True Torah Jews

בעזהשי"ת

מי אנכי לבוא עד הלום להיות לפה ולמליץ, אבל כבר אמרו חכז"ל (נדרים סב.) שרי ליה לאיניש לאודרעי נפשיה באתרא דלא ידעי ליה דכתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו, וכ"ש בנידון דידן בענין שאנו עוסקים להעיד על אחרים.

ע"כ באתי בזה להגיד לאדם ישרו וטוהר לבו של הרב אביעד נייגר שליט"א

בעל המחבר של ילקוט השבעתי אתכם ועוד קונטרסים חשובים שמלאכתו מלאכת שמים להצדיק הצדיקים דמעיקרא רביה"ק מסאטמאר זי"ע וכל קדושיו עמו, שלחמו בחירוף נגד ציונית ואביזרייהו, יגע ומצא מראי מקומות נפלאים לעשות סמוכין לתורה, ועם כשרונותיו הברוכים מסיר כל לזות שפתים עיקש ופתלתול, של

המסלפים ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה.

וגם הגד הגד כל אשר עשית ותעזבי מולדתך, ותלכי אל דרך ישכון אור של ארזי הלבנון מצוקי תבל לבוא להסתפח בנחלת ה' מחמת בקשת האמת הערת

השכל והכרתו הנכונה, ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך שלמה.

כמובן משימתו ומפעלו החשוב הוא תועלת גדול ונחוץ ביותר בדורינו הנבוך, ומצוה לתמוך ביד אנשי אמת כמבואר בספר שערי תשובה - (שער ראשון אות מז, וזל"ק:) והנה כאשר האדם משתדל לתמוך ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר בדבריה, והופיע אורו לעיני בני עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה' והוד והדר לאמונתו ועבודתו בעולם.

ובברכת כהן הדיוט אפרוש כפי שיצליח בהפצת המעיינות חוצה, ולהתברך בכל מילי דמיטב.

יום כ' אלול, ד' לסדר ובחרת בחיים למען תחי' אתה וזרעך, שנת תש"פ לפ"ק

משה דוד הכהן כץ

מכתב ברכה מרבי משה דוד הכהן כץ,הרב יעקב שפירו,הרב ירמיה קאהן,true torah jews,שמאן-זןםמןדצanti-zionismץוויילמסבורג,מונקאטש,ויואל משה,ברך משה,זלמן לייב,אהרן,טייטלבוים,טיב לבב,ניו יורק,נטרונא true torah jews

הרה"ג משה דוד הכהן כ"ץ שליט"א 

לתרומה ולתמיכה בארה"ק דרך נדרים פלוס

בטלפון מס' 03-7630585 שלוחה מס' 5514

עזבונות,ירושות,הקדשה לנפטר,אמירת קדיש,בוידם,מכירה פומבית,מכירות פומביות,פנינים,שטרות,כרזות,לפני קום המדינה,פלסטינה,בידספיריט,ספרים נדירים, ספרים עתיקים, חנויות, פעם ראשונה פעם שניה פעם שלישית זכה, האיש בחליפה השחורה, קפטן, ירושלמי,אומנות,אמנות, יודאיקה, אספנות, תכשיטים, בולים,שואה,מחתרות,ציונות,אנטי ציונות,נדלנ,משרדים,דירות, דירה,דירת רפאים,שטחים פרסים,ווינרס,Winner's,עתיקות, כתבי יד, ספרים עבריים עתיקים, מסמכים היסטוריים, מפות, חפצי יודאיקה, אמנות יהודית, הגהות ואוטוגרפים,חתימות,מכתבי רבנים,רימונים לספר תורה,כלי כסף,כלי זהב,מגילות אסתר,הגדות של פסח,אמנות בצלאל,כרזות,לוחות שנה,מפות,מטבעות, שטרות,שמאות,פריטים,קבלה וחסידות,גרשם שלום,פורצלנים, תירוש,מונטיםיורי,פעם שלישית,קדם,זאב יגלניק,כתב עת,קריסטלים, אוספים,אספנים,ירושלים של זהב,כריסטיס,EBAY,מכרזים,ענטיקות, אלטא זעכן, אלטע זאכן, אַלְטֶה זָכְן, אלטעזאכן, יידיש, דברים ישנים, רוכלים, סוחרים, מוצרי חשמל, ריהוט, כלי בית, שולחנות, תנורים, מכונות תפירה, מכונות כביסה, ספות, שטיחים, יד שניה,יזמות,טלכרדים,ישראליאנה,בידספיריט,אנגלית,Bidspirit, יוד

שפע ברכה והצלחה לכל התורמים

בזכות רביה"ק מסאטמר וכל הצדיקים זיעועכי"א

סמל מוסד,ילקוט השבעתי אתכם,לוגו,סמליל
bottom of page