סדרת ביאור שלוש השבועות

 

רבי ירוחם הלוי ליוואויץ 'רֶבּ ירוחם ממיר' זיע"א, דעת ומוסר, פרק ס"ו

אומות העולם מתמיהים על הכלל ישראל, איך זה במשך זמן רב לא רכשו להם להם איזה מדינה, והם אינם יודעים שזהו אדרבא מהשבחים היותר גדולים של הכלל ישראל.

  • סדרת שלוש השבועות ביו טיוב

ללימוד ברצף

של הסדרה

'שלוש השבועות'

ב'יו טיוב'

 

שיעור ראשון - ביאור הגמרא

 

רבי חיים ב"ר יוסף דב הלוי סאלאווייציק 'הגר"ח מבריסק' זיע"א, תורת חיים על תנ"ך, עמ' רכ"ג

מרן הגר"ח זצ"ל היה אומר: "די ציוניסטען שמד'ען נישט יודען צו האבן א מדינה, זיי דארפן א מדינה כדי צו שדמ'ען יודען".

שיעור שני - שלוש השבועות נפסקו להלכה

 

 

כ"ק אדמו"ר מוואסלוי, רבי שלום ב"ר דוד הלפרין זיע"א, נר ישראל ריז'ין ח"ו, עמ' רצ"ג

רבים מראשי הציונים באו אליו לטעון עמו כענין הציונות, ורצו לפעול שיסיר את התנגדותו העזה להם. פעם נכנס אליו אחד וטען, שכאן בראמעניא אנו נמצאים בין גוים אנטיסעמיטען וחיים בפחד מהתנכלות של גויים, ואילו בארץ ישראל לא יהי' שום פחד של גויים עמד מרן מכסאו ולקח מפת ארץ ישראל, והראה לו באצבעו על כל הארצות שסביב לא"י, ואמר: ראה, כאן באלו המדינות זרים למעלה מיליאן ערבים, האם אתם חושבים שאתם תוכלו לחיות בשלום?

      

בסגנון דומה אמר להם פעם: ראו, כאן יש סוריא כאן מצרים, כאן עירק, כאן אירן כו', אני אומר לכם כולם יריבו עם היהודים עד שמשיח צדקינו יבוא ויגאלינו:

שיעור ג' - היכן שלוש השבועות הובאו ברמב"ם ובשו"ע 

 

שיעור ד' - היכן שלוש השבועות הובאו אצל מפרשי הגמרא 

 

שיעור ה' - החפץ חיים ושלוש השבועות 

 

שיעור ו' - מה שמנסים להקשות בשם המהרח"ו 'אלף שנים' 

 

שיעור ז' - שנים שנשבעו זל"ז בדבר אחד 

 

שיעור ח' - האם אפשר לקבל היתר לעבור על שבועות מאומות העולם 

 

 

שיעור ט' - מה שמנסים להקשות בשם הגאון מווילנא

 

 

שיעור י' - האם רבי זירא חזר בו

 

 

שיעור י"א - 'ירושלים של מטה' ותורת הסוד

 

שיעור י"ב - מה שמנסים להקשות בשם מהר"ם חאגיז 

 

שיעור י"ג - קושיות זוטות 

 

'מעשה רב' מכ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א (מובא מתוך הספה"ק תפארת יואל, ח"ג, דף ס"ו)

פעם כשדבר רבינו אודות המצב בא"י במלחמת הציונים עם הערבים, אמר שם רב א' שיש להתיירא מן הערבים, השיבו רבינו, לא מן הערבים אני ירא רק ממאמר חכז"ל אני ירא (כתובות קי"א).

רבי חיים ב"ר יוסף דב הלוי סאלאווייציק 'הגר"ח מבריסק' זיע"א (מובא מתוך הספה"ק 'עובדות והנהגות לבית בריסק' ח"ד, עמ' רו)

בתחילה כאשר התפרסם "הרעיון הציוני", הלכו יהודים מקאוונא, וקיבצו מכתבים מהגדולים דאז נגד הרעיון הזה.

וגם מרן הגר"ח זצ"ל מרן להם מכתב, והתבטא אז מרן הגר"ח שאין לקוות שזה יעזור כנגד הציונים, אבל לדבר אחד זה כן יעזור, והוא כי הציונים יעשו מרידות בכל העולם וגם ברוסיה יעשו מרידות, לכן אני רוצה לכתוב שאין לנו שייכות בכל זה.

 

ופעם אמר הגר"ח זצ"ל. כי אם יצליחו הציונים להקים מדינה בארץ ישראל, הרי היא תחיה על חרב מבחוץ, ועל שנאה וקטטה מבפנים.

Torah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism

שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות

удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 

Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

רבי ברוך קאפלאן זיע"א (למד בישיבת חברון בעיה"ק חברון עד למאורעות תרפ"ט. עבר לארה"ב ושימש כמנהל 'בית יעקב' בברוקלין יע"א) בשיחה שהעביר לאנשים ע"מ לתאר להם את המאורעות שקרו אז בישוב היהודי בארץ ובפרט בחברון

                

בזמן שהייתי בחברון אירע גם זה שנהרגו ר"ל יותר מעשרים בני ישיבה תלמידי חכמים גדולים ועוד ארבעים אנשים מאנשי העיר, מה שהעולם קוראים "הפרעות בחברון".

 

רציתי להדגיש כאן טעות שנפלה בעולם, טעות גדולה, טעות נוראה, שהעולם סוברים שערבים בחברון היו רוצחים והם נפלו על היהודים בכוונת רציחה, מחמת רשעותם.

 

אבל אם נברר את הידיעות לאמיתותם אין זה נכון, בודאי ערבי הוא ערבי, אינו יהודי, אבל אלה ערבים היו שלמים אתנו, היהודים היו חיים עמהם בשלום, הגוים היו עושים מלאכה בשביל היהודים, והיו שבעי רצון כזה, ותשקוט הארץ.

 

אתן דוגמא עד כמה היה שקט בין היהודים להערבים, בערך מייל או שני מייל מחברון היה אילן אחד שהיה מקובל שהוא אשל אברהם, ששם קיבל אברהם אבינו את פני המלאכים, ומפעם לפעם היה לי הרגש גדול לילך ולבקר אצל אותו אילן (מובא בחוט המשולש תולדות מרן החת"ס שאכן מקובל שזה הי' של א"א), ובפרט בזמן הקיץ שהיה חם. אך לא היה שם ישוב, רק בית אחד בודד לכל 5-7 בלאק, והייתי מדבר עמם, היינו מבינים זה את זה ע"י קריצת עינים, שלא הייתי מבין בלשון ערבי. ולא אמר לי שום אחד מבני הישיבה, "אל תלך מחוץ לעיר, סכנה היא, ערבים "! לא עלה על הדעת לומר כן, כל כך חיינו בשלום עם הערבים.

 

גם ראיתי אגרת מהאדמו"ר מגור, בו כותב שבאותן השנים נסע לא"י, לפי שראה שה תחילו דרך חדש לנסוע מפולין לא"י, רצה לראות איזה מין עם הם הערבים, כדי שיוכל לייעץ לבני אדם שיסעו או שלא יסעו. ושם כותב שהערבים הם עם של שלום, עם יפה.

יְהַלֶּלְךָ זָר וְלֹא פִיךָ

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות' על גזרת הגלות ושלוש השבועות