כרך ג'1 - אחרונים ספרדים להורדה לחץ כאן

nedarim.png

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

רק בעזהי"ת עמ"י עש"ו 1

מודעת זאת בכל הארץ. 3

תוכן עניינים. 4

מקרא סימנים. 8

חכמי ארץ-ישראל. 9

חכמי צפת עיה"ק. 9

הרמ"ק ובית מדרשו 9

רבי שלמה אלקבץ. 9

רבי משה קורדובירו 'רמ"ק' 11

פרדס רימונים. 11

ספר הגירושין 12

אור יקר על הזוה"ק. 13

רבי אליהו די-וידאש. 14

רבי ישראל נג'ארה. 15

רבי אברהם גאלאנטי 16

רבי יוסף סאגיס ותלמידיו 18

רבי אלעזר אזכרי 18

מרן יוסף קארו ובית מדרשו 21

רבי יוסף קארו 21

רבי משה אלשיך 'האלשיך הק". 26

הקדמה. 26

תורת משה עה"ת. 26

מראות הצובאות על נ"ך. 30

רוממות א'ל על תהלים. 32

פירוש על משלי 36

שושנת העמקים על שה"ש. 37

דברים ניחומים על מגילת איכה. 41

רבי משה גלנטי 'גלנטי הזקן' 43

רבי מרדכי הכהן 'הש"ך עה"ת' 44

רבי אלישע גאליקו 49

פירוש שיר השירים. 49

ביאור על קהלת. 50

רבי משה מטראני 'המבי"ט' ומתלמידיו 52

רבי שמואל אריפול 'שר שלום' 58

האר"י הק' 65

פירוש האר"י הק' על שה"ש. 65

שער הפסוקים. 66

ספר הכוונת (הישן) 66

שער רוח הקודש. 67

ספר הליקוטים. 67

ליקוטי תורה. 69

שער הגלגולים. 71

שער מאמרי רשב"י 71

שער היחודים. 72

גורי האר"י הק' (דור ראשון) 76

רבי שמואל 'וידאש' די אוזידא. 76

רבי בנימין הלוי 80

רבי חיים ויטאל 'מהרח"ו' 82

רבי אברהם הלוי 'הזקן' 95

רבי שלמה סאגיס. 103

גורי האר"י הק' (דור שני) 105

רבי ישראל יעקב אלגזי 105

אמת ליעקב. 105

קהלת יעקב מענה לשון 105

שמע יעקב. 105

רבי שמואל ויטאל. 106

רבי אברהם אזולאי 108

חסד לאברהם. 108

זהרי חמה. 110

אור החמה. 111

בעלי ברית אברהם. 116

אהבה בתענוגים על מסכת אבות. 118

רבי יוסף מטארני 'מהרי"ט' 119

חדושי גמרא. 119

דרשות מהרי"ט. 119

רבי משה ן' מכיר ובית מדרשו 121

חכמי ירושלים עיה"ק. 124

רבי לוי ן' חביב 'שו"ת מהרלב"ח' 124

רבי שלמה אלגאזי 124

מעולפת בספירים. 124

זהב שיבה. 125

אהבת עולם. 126

רבי משה חגיז 130

שפת אמת. 130

לקט הקמח על השו"ע. 132

אלה המצות. 133

שבר פושעים. 134

משנת חכמים. 135

רבי יחיאל די-מונטילץ. 136

רבי רפאל יצחק זרחיא אזולאי 136

רבי אברהם מיוחס. 136

רבי חיים די לה רוזה. 137

רבי חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד"א' 141

ראש דוד. 141

מדבר קדמות. 141

נחל קדומים, נחל אשכול ונחל שורק. 142

חומת אנך. 143

פני דוד. 144

לדוד אמת. 145

כיכר לאדן 145

לב דוד. 145

אהבת דוד. 146

יוסף תהלות. 146

חדרי בטן 147

שו"ת יוסף אומץ. 147

משנת ה'ת"ק עד ה'תשצ"ט. 148

חכמי חברון עיה"ק. 159

רבי אברהם ישראל זאבי 'אור לישרים' 159

רבי שמעון חבילייו 'חלק בני יהודא על מגילת רות' 160

רבי שמעון אביוב 'בת מלך' 160

רבי חיים חזקיה מדיני 'שדי חמד' 160

אגרות. 160

הסכמות. 161

שדי חמד. 161

מעשה רב. 164

חכמי טבריה עיה"ק. 165

הסכמת רבני טבריה לספה"ק קנאת ציון 165

רבי חביב חיים דוד סתהון 'כרסייא דאליהו' 165

חכמי אר"צ. 167

מגירוש ספרד עד שנות ה'שצ"ט. 167

מתלמידיו של רבי חיים ויטאל "המהרח"ו" מאר"צ. 176

רבי חיים הכהן מאר"צ. 176

תורת חכם. 176

מקור חיים. 176

רבי יאשיה פינטו 'הריא"ף' 179

הרי"ף (מאור עינים) על עין יעקב. 179

כסף נבחר. 179

כסף מזוקק. 180

רבי רפאל שלמה לניאדו 'שו"ת מהר"ש לניאדו' 181

שו"ת מהר"ש לניאדו החדשות. 181

המשך משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 183

משנת ה'ת"ר עד ה'תרצ"ט. 190

רבי אברהם שלום חי חמוי 'חכם הגשמים' 194

דבק מא"ח. 194

מחזור בית הבחירה. 195

משנת ה'ת"ש עד ימינו 209

חכמי לבנון 227

רבי יעקב הכהן טרב. 227

רבי עזרא הכהן טרב. 227

רבי אליהו מערבי 227

חכמי טורקיה. 229

משנת ה'ש עד ה'שצ"ט. 229

רבי יהושע רפאל בנבנישתי 'אזני יהושע' 229

משנת ה'ת עד ה'תצ"ט. 229

רבי יהודה הכהן האיתמרי 229

שבט מוסר. 229

מדרש תלפיות. 231

מדרש אליהו ומזבח אליהו 232

תהלות ה' על תהלים. 233

עיני העדה. 235

אגדת אליהו 238

ידו בכל. 240

דנא פשרא. 240

מדרש האתמרי 243

מגלה צפונות ח"א. 244

רבי אליעזר שנגי 'דת ודין' 248

רבי יהודה רוזאניס 'משנה למלך' 250

רבי אליעזר נחום 'מדרש אליעזר על מכילתא' 252

רבי יעקב כולי 'מעם לועז' 252

רבי יעקב אבן נעים 'משכנות יעקב' 253

רבי חיים חזן 'שנות חיים' 254

רבי דוד חזן 'חוזה דוד' 255

חוזה דוד על תהלים. 255

קהלת בן דוד על מגילת קהלת. 260

רבי מרדכי עטיה 'מר דרור' 261

רבי דוד מדינה 'רוח דוד ונשמת דוד' 261

רבי שמעון דוויך הכהן 'ריח שד"ה' 264

משנת ה'ת"ק עד ה'תקצ"ט. 266

רבני משפחת פאלאג'י 290