כרך ג'1 - אחרונים ספרדים להורדה לחץ כאן

nedarim.png

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

רק בעזהי"ת עמ"י עש"ו 1

מודעת זאת בכל הארץ. 3

תוכן עניינים. 4

מקרא סימנים. 8

חכמי ארץ-ישראל. 9

חכמי צפת עיה"ק. 9

הרמ"ק ובית מדרשו 9

רבי שלמה אלקבץ. 9

רבי משה קורדובירו 'רמ"ק' 11

פרדס רימונים. 11

ספר הגירושין 12

אור יקר על הזוה"ק. 13

רבי אליהו די-וידאש. 14

רבי ישראל נג'ארה. 15

רבי אברהם גאלאנטי 16

רבי יוסף סאגיס ותלמידיו 18

רבי אלעזר אזכרי 18

מרן יוסף קארו ובית מדרשו 21

רבי יוסף קארו 21

רבי משה אלשיך 'האלשיך הק". 26

הקדמה. 26

תורת משה עה"ת. 26

מראות הצובאות על נ"ך. 30

רוממות א'ל על תהלים. 32

פירוש על משלי 36

שושנת העמקים על שה"ש. 37

דברים ניחומים על מגילת איכה. 41

רבי משה גלנטי 'גלנטי הזקן' 43

רבי מרדכי הכהן 'הש"ך עה"ת' 44

רבי אלישע גאליקו 49

פירוש שיר השירים. 49

ביאור על קהלת. 50

רבי משה מטראני 'המבי"ט' ומתלמידיו 52

רבי שמואל אריפול 'שר שלום' 58

האר"י הק' 65

פירוש האר"י הק' על שה"ש. 65

שער הפסוקים. 66

ספר הכוונת (הישן) 66

שער רוח הקודש. 67

ספר הליקוטים. 67

ליקוטי תורה. 69

שער הגלגולים. 71

שער מאמרי רשב"י 71

שער היחודים. 72

גורי האר"י הק' (דור ראשון) 76

רבי שמואל 'וידאש' די אוזידא. 76

רבי בנימין הלוי 80

רבי חיים ויטאל 'מהרח"ו' 82

רבי אברהם הלוי 'הזקן' 95

רבי שלמה סאגיס. 103

גורי האר"י הק' (דור שני) 105

רבי ישראל יעקב אלגזי 105

אמת ליעקב. 105

קהלת יעקב מענה לשון 105

שמע יעקב. 105

רבי שמואל ויטאל. 106

רבי אברהם אזולאי 108

חסד לאברהם. 108

זהרי חמה. 110

אור החמה. 111

בעלי ברית אברהם. 116

אהבה בתענוגים על מסכת אבות. 118

רבי יוסף מטארני 'מהרי"ט' 119

חדושי גמרא. 119

דרשות מהרי"ט. 119

רבי משה ן' מכיר ובית מדרשו 121

חכמי ירושלים עיה"ק. 124

רבי לוי ן' חביב 'שו"ת מהרלב"ח' 124

רבי שלמה אלגאזי 124

מעולפת בספירים. 124

זהב שיבה. 125

אהבת עולם. 126

רבי משה חגיז 130

שפת אמת. 130

לקט הקמח על השו"ע. 132