top of page

תלמוד תורה

מכיוון שנתקלתי בשאלות שהשורש של כולן הוא אחד, והוא אי ידיעת לימוד תורה,
לכן הכנתי כמה קונטרסים בנושא זה איך ללמוד תורה, איך ניגשים ללימוד תורה

ה"וורטואליות" דהיינו שאידאולוגיה

של הציונות/הדתית

(מחק את המיותר)

בנויה ע"פ מחברות של וורטים

תפיסת עולמם של המזרחי

בנויה ללא מקורות

אלא לפי סברות כרס

להלן הוכחה מפי אחד מ'רבנים' שלהם

"טוב, אז אני חושב
שאפשר להסביר... אין לי מקור, כן!
אולי פעם אכתוב...אבל אני אין לי מקור... מקור
שהתשובה של הכלל היא חזרה לארץ ישראל זה עניין של ימות המשיח"

bottom of page