top of page

ה"וורטואליות" דהיינו שאידאולוגיה

של הציונות/הדתית

(מחק את המיותר)

בנויה ע"פ מחברות של וורטים

תפיסת עולמם של המזרחי

בנויה ללא מקורות

אלא לפי סברות כרס

להלן הוכחה מפי אחד מ'רבנים' שלהם

"טוב, אז אני חושב
שאפשר להסביר... אין לי מקור, כן!
אולי פעם אכתוב...אבל אני אין לי מקור... מקור
שהתשובה של הכלל היא חזרה לארץ ישראל זה עניין של ימות המשיח"

bottom of page