top of page

הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה
על עידוד ושיתוף הפעולה בין ראשי הציונות עם גרמניה הנאצית

פשעי הציונות בהשמדת הגולה מאת הרב ש. שלמון זצ"ל (מהדורא שישית)

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מהרסים ומחריבים מהרצל ונורדוי דרך גולדמן וקלצקין

אל השחיטה וחורבן היהדות - מאת ר' ד"ר משה חיים אפרים בלאך זצ"ל (ברוקלין, ה'תשי"ז)

מן המצר לרבי חיים מיכאל דוב וייסמנדל זיע"א (ה'תש"כ)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (מהדורא שלישית, בני ברק, ה'תשל"ו)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (בני ברק, ה'תשס"ח)

The Holocaust Victems Accuse מאת הרב משה שיינפלד זצ"ל (באנגלית)

אות קין הרב מנחם גרילק זצ"ל (התפרסם תחת השם הרב מ. וזלמן) (הוצ' קשרים, ירושלים)

קראתי ואין עונה: זעקתו של רחמ"ד וייסמנדל בתקופת השואה ר' אברהם פוקס (י-ם, תשמ"ג)

צדיק כתמר יפרח לרבי אליהו קאופמן זצ"ל (מהדורא שניה)

יהודים, אל יאוש-ח"ב לרבי שלמה בן דוד שפיצר (עיי"ש עמ' 79, 155)

׳מגן אכזר׳ מאת הרב ישראל יעקב גוטפרב (מתוך כליל תפארת גליון ו׳ אדר-ניסן תשפ״א)

ספרי קודש

בשנת 1933 נערכה עצרת גדולה על ידי ההסתדרות הציונית** על גרמניה הנאצית

בשביל לסבר את האוזן העצרת התקיימה

5 שנים לפני ליל הבדולח, 6 שנים לפני פלישת גרמניה לפולין

ו-9 שנים לפני התחלת הפתרון הסופי

מכתב מהרה"ק רבי מיכאל דוב ווייסמאנדל זיע"א, אל ר' בן-ציון קאלב ע"ה

מעסקני פעולות הצלה, משנת ה'תש"ב

2014.406.2_001_001_0004.jpg
2014.406.2_001_001_0003.jpg

כמה וכמה הוכחות על שיתוף הפעולה בין ראשי הציונות ובין התנועה הנאצית