הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה

על עידוד ושיתוף הפעולה עם גרמניה הנאצית

הבהרה: הרוצח הוא הרוצח, השותף הוא השותף, והקרבן הוא הקרבן

לכל מאן דבעי, בקרוב אעלה עוד ספ"קים, וכמו"כ עלויות האתר הינם רבות

וע"מ שנצליח כולנו בהפצת דעת תורתינו הק', אודה לכל מי שינהג בטוב לב ויתרום כנדבת לבו ע"מ שנצליח להמשיך הלאה בעבודת הק' ביתר שאת וביתר עוז

פשעי הציונות בהשמדת הגולה מאת הרב ש. שלמון זצ"ל (מהדורא שישית)

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מאת ר' ד"ר משה חיים אפרים בלאך זצ"ל (ברונקס, ה'תשי"ז)

מן המצר לרבי חיים מיכאל דוב וייסמנדל זיע"א (ה'תש"כ)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (מהדורא שלישית, בני ברק, ה'תשל"ו)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (בני ברק, ה'תשס"ח)

שרופי הכבשנים מאשימים הרב משה שיינפלד זצ"ל (באנגלית)

אות קין הרב מנחם גרילק זצ"ל (התפרסם תחת השם הרב מ. וזלמן) (הוצ' קשרים, ירושלים)

צדיק כתמר יפרח לרבי אליהו קאופמן שליט"א (מהדורא שניה)

יהודים, אל יאוש-ח"ב לרבי שלמה בן דוד שפיצר (עיי"ש עמ' 79, 155)

פשעי הציונות,מן המצר,חיפה,עיתון מעריב,רבי מיכאל דוב וייסמנדל,כחש,בן הכט,שרופי הכבשנים מאשימים,משה שיינפלד,בני ברק,אות קין,מנחם גרילק,הוצאת קשרים,צדיק כתמר,אליהו קאופמן,השואה,שואה,שואת אירופה,היטלר,שלוש השבועות,מתיר בשרכם,אדחיקת הקץ,ערב רב,ההגנה,אצל,צהל,אייכמן,גסטאפו,מלחמת העולם השניה,אושוויץ,גזרת הגלות,קידוש השם,חילול השם,השבעתי אתכם בנות ירושלים,פייבל פולס,עליה בחומה,ירושלים,שפיגל,גרמניה,גסטפו
פשעי הציונות,מן המצר,חיפה,עיתון מעריב,רבי מיכאל דוב וייסמנדל,כחש,בן הכט,שרופי הכבשנים מאשימים,משה שיינפלד,בני ברק,אות קין,מנחם גרילק,הוצאת קשרים,צדיק כתמר,אליהו קאופמן,השואה,שואה,שואת אירופה,היטלר,שלוש השבועות,מתיר בשרכם,אדחיקת הקץ,ערב רב,ההגנה,אצל,צהל,אייכמן,גסטאפו,מלחמת העולם השניה,אושוויץ,גזרת הגלות,קידוש השם,חילול השם,השבעתי אתכם בנות ירושלים,פייבל פולס,עליה בחומה,ירושלים,שפיגל,גרמניה,גסטפו

והנה הטעם לדבר כידוע בזוה"ק ח"א דף כה ע"א-ע"ב

וחמש מינין אינון בערב רב, ואינון (סי' נג"ע ר"ע) נ'פילים ג'בורים ע'נקים ר'פאים ע'מלקים, ובגינייהו נפלה ה' זעירא מאתרהא... רפאים מינא רביעאה, אם יחזון לישראל בדוחקא מתרפין מנייהו, ואית לון רשו לשזבא לון ולא בעאן, ומתרפין מאורייתא ומאלין דמשתדלין בה, למעבד טב עם עכו"ם, עלייהו אתמר (ישעיה כו יד) רפאים בל יקומו, בזמנא דייתי פקידה לישראל אתמר בהון (שם) ותאבד כל זכר למו.

'אימרא נאה' מרבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיע"א (מובא בשם הרב אהרן רוטר, ילקוט דעת תורה, פסי' כז עמ' סט)

פסיה שרשבסקי ע"ה שעלתה כמעפילה העלתה לפני רבנו החזו"א על נס את 'אהבת ישראל' שגילו הציונים לגבי המעפילים, רבנו הק' לא ענה לה מאומה.

לאחר שיצאה אמר לר' משה חיים אקון ז"ל: "לא עניתי לה, חששתי שלא תקבל את דברי מרוב התרגשותה, לך אגיד".

סיפר רבנו הק' את המעשה שארע בראדין: "מעשה ביהודי זקן וגלמוד שנפל לתוך בור ביום שלג ושבר את רגלו, נמצא יהודי בעל רחמים שהכניס את הזקן לתוך ביתו, רפאו וסעדו עד שהחלים ושב לאיתנו".

פגש פעם מרן החפץ חיים יהודי זה ואמר לו "מחלקך יהא חלקי שגמלת חסד עם אחיך העברי"

אמר לו אותו האיש: "אל תקנא בי רבנו, אני האיש שחפרתי את הבור ולא כיסיתיו..."

כך גם יש להעריך את 'אהבת ישראל' של הציונים"

שלוש השבועות    שלושת השבועות סאטמר    שלא יעלו בחומה    דחיקת הקץ    לדחוק את הקץ    שלושה שבועות    שלושת שבועות    שלושת השבועות    לא לעלות בחומה     שלא יעלו בחומה אלף שנה             השבעתי אתכם    בנות ירושלים    בצבאות או באילות השדה    אם תעירו ואם תעוררו    את האהבה עד שתחפץ    ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה    ורב יהודה        השבעתי אחרינא    רבי יוסי ברבי חנינא        אחת שלא יעלו ישראל בחומה    ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא     שלא ימרדו באומות העולם    שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי            שש שבועות    שלא יגלו את הקץ    ושלא ירחקו את הקץ    ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם    רבי אלעזר    אם אתם מקיימין את השבועה מוטב    מתיר את בשרכם    כצבאות וכאילות השדה שלוש השבועות    שלושת השבועות סאטמר    שלא יעלו בחומה    דחיקת הקץ    לדחוק את הקץ    שלושה שבועות    שלושת שבועות    שלושת השבועות    לא לעלות בחומה     שלא יעלו בחומה אלף שנה             השבעתי אתכם    בנות ירושלים    בצבאות או באילות השדה    אם תעירו ואם תעוררו    את האהבה עד שתחפץ    ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה    ורב יהודה        השבעתי אחרינא    רבי יוסי ברבי חנינא        אחת שלא יעלו ישראל בחומה    ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא     שלא ימרדו באומות העולם    שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי            שש שבועות    שלא יגלו את הקץ    ושלא ירחקו את הקץ    ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם    רבי אלעזר    אם אתם מקיימין את השבועה מוטב    מתיר את בשרכם    כצבאות וכאילות השדה מה תעירו ומה תעררו    לדחוק בכח     רבי יואל טייטלבוים    חסידות סאטמר     נטורי קרתא                     Three Oaths        Trois serments      נטורי קרתא    Shalosh Shavuot    три клятвы    Антисионисты        Antisionisty    Antisionisti    Anti-Zionists    Frith-Zionists    ፀረ-ጽዮናውያን    ሶስቱ ሳምንታት    Anti-sionistid    Anti-cionistas    Anti-Sioniste        Anti-sionistas    Anti-Zionisten    Anti-zionister    Anti-zionisten    Anticionisták    Anti-Siyonistler        Αντι-Σιωνιστές    Anti-Sionistés    反シオニスト    Han shionisuto    反猶太复國主義    Fǎn yóutài fù guó zhǔyì        Anti-sioniștii        Antisionister    a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig    vayoel moshe    Wajoel Mosze    Szalosz Szewuos

иудаизм  Judentum  Judaism  猶太教  Hudaismo  יידישקייַט  Judaïsme  Ιουδαϊσμός  ユダヤ教  judaizmus  یهودیت  Јудаизам  judaísmo  اليهودية  judaizm ​

 

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת כהן גדול כה"ג יסוד חקירה חקירת שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים פו הדוב סינדרלה שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות

'אימרא נאה' מרבי ישעי' קרליץ 'החזו"א' זיע"א (מובא מתוך הספה"ק ילקוט דעת תורה, פסי' כד עמ' סח)

אמר רבנו החזו"א: מי הוא אפיקורס שומר מצוות ("א פרומער אפיקורס") בדורנו? כל מי שטוען כי באשמת גדולי ישראל נרצחו ששה מיליון יהודים בשואה באירופה וכן כל מי שחוגג את "יום העצמאות".

כחש של בן הכט (באנגלית)

תיק פלילי 124 - שלום רוזנפלד (עורך מעריב בעבר)

בשליחות נידונים למוות - יואל ברנד


השטן והנפש - יואל ברנד

המליון השביעי - פרופ' תום שגב

הסכם הטרנספר - אדווין בלאק

51 מסמכים: על שיתוף פעולה של הציונים עם הנאצים - לני ברנר

הציונית הפוסט-אוגנדית במשבר השואה (מ. בית צבי)

 

The Holocaust Industry

51 Documents,Zionist,Collaboration,Nazis,Lenni Brenner
המיליון השביעי,הישראלים,השואה,תום שגב
הסכם הטרנספר,אדווין בלאק
בשליחות נידונים למוות,יואל ברנד,יואל בראנד,השטן והנפש,משפט קסטנר,שואת אירופה,השואה,מחנות ריכוז,מחנות השמדה,משתפים,יודנראט,גסטאפו,משלוחי מוות,רכבת ההצלה,כסף תמורת דם,ההצלה,בן גוריון,היטלר,אייכמן

אם מצאת טעות ו/או יש ספ"ק שנשכח ממני,

הנך מוזמן לשלוח הודעה על כך כאן