כרך ו' - הגאון מווילנא ובית מדרשו חלק א' להורדה לחץ כאן

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.

ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים, כל תרומה תתקבל בברכה.

Rabbi Shmuel Salant,רבי שמואל מסלנט,הישוב הישן,ירושלים,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
Rabbi David Friedman,Karlin-Pinsk,רבי דוד פרידמן מקרלין,שאילת דוד,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
הגאון מוילנא,קרמר,אליהו,קול התור,שומר אמונים,בעשט,חסידות,מתנגדים,ויואל משה,ליטא,ווילנא,השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם

דור רביעי לתלמידי הגר"א. 157

מתלמידי רבי אליעזר יצחק פריד מוולוזי'ן 157

רבי אברהם 'משכיל לאיתן' 157

רבי ארי' לייב יעלין 'יפה עינים' 158

רבי אליהו חיים מייזל. 160

דברי מלכיאל. 162

הנצי"ב מוולוז'ין 164

הקדמה נצרכת. 164

העמק דבר. 164

ברכת הנצי"ב. 165

שו"ת משיב דבר. 166

רנה של תורה על שה"ש. 167

מרומי שדה. 169

אגרות הנצי"ב מוולוזי'ן 170

'אימרא נאה' מהאי צדיק. 172

דור שני לתלמידי רבי יצחק מוולוזי'ן 173

רבי מרדכי יצחק עדלמן לבית איגש. 173

מתלמידי רבי ישראל מסנלט. 175

רבי אריה ליב (ליפמאן) ליפקין, 'מהרא"ל' 175

רבי שרגא מאיר לייזרוביץ, 'שרגא דנהורא' 181

רבי איצל'ה בלאזער. 181

רבי אליעזר גארדאן, מייסד ישיבת טלז. 182

רבי שלמה זלמן הירשאוויץ, 'גליון אלפס' 186

רבי יצחק אלצאן, 'אזהרת שבת' 187

דור שני לבית בריסק. 190

רבי חיים מבריסק 'הגר"ח מבריסק' 190

בעל הלשם.

רבי אהרן שלמה מהריל (תלמיד-חבר ל'בעל הלשם') 

רבי אליהו דוד רבינוביץ'-תאומים 'האדר"ת' 203

רבי יוסף זכרי' שטערען 'מהריז"ש' 'הגאון מווילנא השאוולאי'

בעל המשך חכמה. 209

אגרות. 209

אור שמח. 216

משך חכמה. 217

מתלמידי וממקורבי רבי שמואל מסלנט ומהרי"ל דיסקין

רבי יוסף בנימין שמעונוביץ, 'ימין יוסף' 222

רבי נטע צבי ווייס, 'נטעי חמד' 222

רבי יצחק זאב יאדלער, 'תפארת ציון' 223

רבי יצחק שלמה בלויא. 227

רבי אליהו קלצקין 228

מתלמידי רבי ישראל יהושע טרונק מטורנא 'ישועות מלכו'

רבי יששכר בעריש גרויבארט, שו"ת 'דברי יששכר'

ישיבת מיר דליטא. 241

רבי יו"ט ליפא הכהן בַּסליאנסקי 'מלבושי יום טוב'

ישיבת סלובודקה. 242

רבי צבי הירש פרבר. 242

מתלמידי רבי יצחק אלחנן ספקטור. 245

רבי עזריאל זעליג קושעלעווסקי 245

רבי מאיר ליווען 247

רבי חיים יעקב נפתלי זילבערבערג 'לשכת קובנא'

מצאצאי בעל הפרדס. 253

רבי מרדכי דוד אלפרט. 253

רבי אברהם הלוי עפשטיין 256

ליקוט שלטונתא דערב-רב

אליבא דבית מדרשו של הגאון מווילנא בקרוב

הקדמה. 9

הערות. 10

מקרא סימנים. 10

הגאון מוילנא. 11

פירוש על נ"ך. 11

פירוש על הש"ס. 14

יהל אור ביאור על הזוה"ק. 17

ביאור על תקו"ז. 19

סידור 'אשי ישראל' 26

אגרות. 28

'מעשה רב' מהאי צדיק. 28

תלמידי-חבר להגר"א ומחכמי דורו 29

המגיד מדובנא. 29

ספה"קים עם הסכמה מהגר"א. 34

בעל ה'חיי אדם' דיין ורבה של ווילנא. 37

ראב"ד של ווילנא

דור ראשון תלמידי הגר"א

תלמידי הגר"א שבגולה

רבי אברהם ב"ר הגר"א

רבי גרשון קרמר, אחיין הגר"א

הגר"ח מוואלאזי'ן

ר' זלמן'ה מוואלאזי'ן

רבי מנשה בן פורת מאילייא 'אלפי מנשה'

רבי משה שלמה מטולצין 55

המגיד מפאלצק. 56

רבי דוד מפאלצק. 57

רבי יצחק איזייק מפאלצק. 58

רבי זאב וולף אלט-שול. 60

רבי חיים חיקא מאמדור. 63

עליית תלמידי הגר"א. 64

רבי מנחם מנדל משקלוב. 64

רבי ישראל משקלוב. 68

רבי הלל ריבלין משקלוב. 74

מתלמידי 'בעל הפרדס' 82

יסוד ושורש העבודה. 82

מתלמידי המגיד מדובנא. 84

רבי אברהם פלאהם. 84

מהמסתופפים בירושלים דליטא. 85

רבי יעקב הכהן, זרע יעקב. 85

רבי משה, אב"ד וואלוזי'ן 86

דור שני לתלמידי הגר"א. 87

מתלמידי רבי חיים מוולוזי'ן 87

רבי דוד טעביל. 87

רבי יוסף זונדל מסלאנט. 88

רבי דוד מנאווארדאק זיע"א, גליא מסכת

רבי שמואל סלאנט. 90

רבי מרדכי עליאשבערג 92

מצאצאי עליית תלמידי הגר"א לאה"ק. 94

רבי משה ריבלין 94

מתלמידי רבי מנחם מנדל משקלוב. 95

רבי יצחק איזייק חבר 'פה שלישי להגר"א'

רבי דוד לוריא 'רד"ל' 96

רבי אליהו שיק 'עין אליהו'. 98

רבי שמואל שְׂטרָאשוּן 'רש"ש' 99

מהמסתופפים בירושלים דליטא. 100

רבי משה קצנלנבוגן בוגין 101

רבי שלמה זלמן 'מעשה תורה' 106

רבי אלכסנדר אבן לפידות. 107

רבי יצחק מרגליות. 109

רבי יצחק אהרן מסלאנימא ומווילקאמיר

רבי אברהם שיק. 115

דור שלישי לתלמידי הגר"א. 116

מתלמידי רבי יצחק מוולוזי'ן 116

רבי מתתי' שְׂטרָאשוּן 116

רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין 'ערוך השלחן'

'השר בן חיל העדלמי' 126

רבי ירוחם יהודה ליב פרלמן 'הגדול ממינסק' 

מתלמידי רבי שלמה זלמן ב"ר הלל ריבלין

רבי דוד פרידמאן מקרלין 'שאילת דוד

שו"ת שאילת דוד. 131

אגרות. 135

מתלמידי רבי דוד טעביל. 138

רבי משה יוסף אלטשולר. 138

מתלמידי רבי שמואל מסלנט. 139

רבי ישראל מסלנט. 139

מתלמידי רבי אשר הכהן 140

רבי פינחס מיכאל גרוסליט. 140

מצאצאי ותלמידי עליית תלמידי הגר"א. 142

רבי יוסף ריבלין 142

רבי יהושע לייב דיסקין 'מהרי"ל דיסקין' 144

בית בריסק. 147

רבי יצחק אלחנן ספקטור. 149

רבי יצחק יעקב ראבינאוויטש 'ר' איצעלע פאניעוויזער'

מהמסתופפים בירושלים דליטא. 151

רבי יצחק אליהו לנדא. 151

רבי חנוך זונדל. 154

רבי זאב וואָלף איינהאָרן, מהרז"ו

ממשפחתו ומתלמידי רבי מנחם נחום קפלן מהורדנקא.

רבי גבריאל זאב מרגליות 'כנסת הרבנים' 260

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 'החפץ חיים' 265

חומת הדת. 265

חפץ חיים. 269

שמירת הלשון 274

באר מים חיים. 277

משנה ברורה. 278

ביאור הלכה. 283

חפץ חיים עה"ת. 284

ספר המצות הקצר. 286

ציפית לישועה. 287

שם עולם. 291

מכתבי החפץ חיים. 292

פרסומים בקבצים תורניים. 295

כל כתבי החפץ חיים. 297

כתבי ומאמרי הח"ח. 299

שיחות החפץ חיים. 301

נשים שאננות. 303

'מעשה רב' מהאי צדיק. 304

חברת מצדיקי הרבים. 305

רבי דובער הכהן צייטלין מווילנא. 305

רבי הערשל לווין מווילנא. 306

מתלמידי רבי יצחק יעקב ראבינאוויטש (פוניבז') 307

רבי בן-ציון שטערנפעלד. 307

מהמסתופפים בירושלים דליטא. 313

רבי מאיר יונה ברנצקי כץ. 313

רבי יוסף נח וילקוביר 'פארות יוסף' 314

רבי אברהם אבא שיף 'תעופות ראם' 316

רבי נח חיים לעווין 'בנין ירושלים' 317

רבי אברהם אליהו בורשטיין 'אשל אברהם' 322

רבי משה מסלנט 'פרדס החכמה' 323

רבי מרדכי צבי מנבי 'קרסי שבת' 325

רבי מרדכי אליהו רבינוביץ 326

שו"ת 'נר למאור'

רבי אליקים געצל הלוי איש הורביץ

'פרנס לדורו'

רבי נח ראבינאוויץ 'תולדות נח' 329

רבי אשר לוריא ממאהליב 'שתי הלחם' 330

רבי מנחם מנוש בנדטזון 'הגיון לעתים' 332

רבי אביגדור מרדכי כ"ץ 'ענבי הגפן' 334

רבי משה רוזנסון 'שלום משוח' 335

רבי יואל דוב בער הכהן פרסקי, 'בתי כהונה' על המד"ר

רבי חיים מחאסלאוויטש, 'דברי חיים' 337

רבי משה סופר מברזי 'תקוות עניים' על אגדות רבב"ח

רבי יהושע העליר 'מעוז הדת' 339

רבי חיים נחמן וויטקינד מקארלין ובנו 340

רבי צבי הירש פרלמן 342

רבי יצחק מינקובסקי 342

רבי יצחק ציוני, שו"ת 'עולת יצחק' 345

רבי צדוק ב"ר יהושע, 'שפתי צדק' 346

רבי חיים אורי כהן, 'דברי חיים' 346

רבי יהושע חיים אפשטיין 'חידושי רי"ח' 347

רבי אהרן יוסף פינזילבר 'עבודת אהרן' 349

רבי משה ווילענציק 'שירת משה' 350

רבי דוד טעבלי קאצענעלבויגען

מהמסתופפים ב'ירושלים דליטא' 

רבי חיים נתנאל פאפע. 

רבי יהודה ליב גרויברט. 

accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism

שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות

удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 

Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

לקט מאמרים ודא"חים מתוך 'נכון לדורות' על גזרת הגלות ושלוש השבועות

ובערו בהם אש שבע שנים

July 28, 2020

ונכרתה קשת מלחמה ודיבר שלום לגוים

July 27, 2020

לכבוד יומא דהילולת רבי משה קורדבירו ׳הרמ״ק׳ זיע״א

July 15, 2020

1/17
Please reload

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

רבי יצחק אלחנן ספקטור, Yitzchak Elchanan Spektor, באר יצחק,נחל יצחק,עין יצחק,עץ פרי,מעין יצחק,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי אליהו חיים מייזל,לודז,לאדז,אור לישרים,עץ פרי,עליות אליהו,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי יחיאל מיכל עפשטיין,אפשטיין,ערוך השולחן,ערוך השלחן,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי יהושע ליב דיסקין,השרף מבריסק,הישוב הישן,ירושלים,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי מרדכי אליהו ראבינאוויץ,נר למאור,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,אמרי רצון,התגרות באומות באומות עולם
רבי אליהו דוד,רבינוביץ תאומים, Eliyahu David Rabinowitz Teomim,תהלה לדוד,אדרת,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי ישראל מאיר הכהן,ראדיןמשנה ברורה,באור הלכה,חפץ חיים,שמירת הלשון,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי בן ציון שטרנפלד,רבי יצחק יעקב רבינוביץ,ראבינאוויטש,פוניבז',משנה ברורה,השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם