כרך ו' - הגאון מווילנא ובית מדרשו חלק א' להורדה לחץ כאן

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.

ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים, כל תרומה תתקבל בברכה.

Rabbi Shmuel Salant,רבי שמואל מסלנט,הישוב הישן,ירושלים,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
Rabbi David Friedman,Karlin-Pinsk,רבי דוד פרידמן מקרלין,שאילת דוד,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
הגאון מוילנא,קרמר,אליהו,קול התור,שומר אמונים,בעשט,חסידות,מתנגדים,ויואל משה,ליטא,ווילנא,השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם

דור רביעי לתלמידי הגר"א. 157

מתלמידי רבי אליעזר יצחק פריד מוולוזי'ן 157

רבי אברהם 'משכיל לאיתן' 157

רבי ארי' לייב יעלין 'יפה עינים' 158

רבי אליהו חיים מייזל. 160

דברי מלכיאל. 162

הנצי"ב מוולוז'ין 164

הקדמה נצרכת. 164

העמק דבר. 164

ברכת הנצי"ב. 165

שו"ת משיב דבר. 166

רנה של תורה על שה"ש. 167

מרומי שדה. 169

אגרות הנצי"ב מוולוזי'ן 170

'אימרא נאה' מהאי צדיק. 172

דור שני לתלמידי רבי יצחק מוולוזי'ן 173

רבי מרדכי יצחק עדלמן לבית איגש. 173

מתלמידי רבי ישראל מסנלט. 175

רבי אריה ליב (ליפמאן) ליפקין, 'מהרא"ל' 175

רבי שרגא מאיר לייזרוביץ, 'שרגא דנהורא' 181

רבי איצל'ה בלאזער. 181

רבי אליעזר גארדאן, מייסד ישיבת טלז. 182

רבי שלמה זלמן הירשאוויץ, 'גליון אלפס' 186

רבי יצחק אלצאן, 'אזהרת שבת' 187

דור שני לבית בריסק. 190

רבי חיים מבריסק 'הגר"ח מבריסק' 190

בעל הלשם.

רבי אהרן שלמה מהריל (תלמיד-חבר ל'בעל הלשם') 

רבי אליהו דוד רבינוביץ'-תאומים 'האדר"ת' 203

רבי יוסף זכרי' שטערען 'מהריז"ש' 'הגאון מווילנא השאוולאי'

בעל המשך חכמה. 209

אגרות. 209

אור שמח. 216

משך חכמה. 217

מתלמידי וממקורבי רבי שמואל מסלנט ומהרי"ל דיסקין

רבי יוסף בנימין שמעונוביץ, 'ימין יוסף' 222

רבי נטע צבי ווייס, 'נטעי חמד' 222

רבי יצחק זאב יאדלער, 'תפארת ציון' 223

רבי יצחק שלמה בלויא. 227

רבי אליהו קלצקין 228

מתלמידי רבי ישראל יהושע טרונק מטורנא 'ישועות מלכו'

רבי יששכר בעריש גרויבארט, שו"ת 'דברי יששכר'

ישיבת מיר דליטא. 241

רבי יו"ט ליפא הכהן בַּסליאנסקי 'מלבושי יום טוב'

ישיבת סלובודקה. 242

רבי צבי הירש פרבר. 242

מתלמידי רבי יצחק אלחנן ספקטור. 245

רבי עזריאל זעליג קושעלעווסקי 245

רבי מאיר ליווען 247

רבי חיים יעקב נפתלי זילבערבערג 'לשכת קובנא'

מצאצאי בעל הפרדס. 253

רבי מרדכי דוד אלפרט. 253

רבי אברהם הלוי עפשטיין 256

ליקוט שלטונתא דערב-רב

אליבא דבית מדרשו של הגאון מווילנא בקרוב

הקדמה. 9

הערות. 10

מקרא סימנים. 10

הגאון מוילנא. 11

פירוש על נ"ך. 11

פירוש על הש"ס. 14

יהל אור ביאור על הזוה"ק. 17

ביאור על תקו"ז. 19

סידור 'אשי ישראל' 26

אגרות. 28

'מעשה רב' מהאי צדיק. 28

תלמידי-חבר להגר"א ומחכמי דורו 29

המגיד מדובנא. 29

ספה"קים עם הסכמה מהגר"א. 34

בעל ה'חיי אדם' דיין ורבה של ווילנא. 37

ראב"ד של ווילנא

דור ראשון תלמידי הגר"א

תלמידי הגר"א שבגולה

רבי אברהם ב"ר הגר"א

רבי גרשון קרמר, אחיין הגר"א

הגר"ח מוואלאזי'ן

ר' זלמן'ה מוואלאזי'ן

רבי מנשה בן פורת מאילייא 'אלפי מנשה'

רבי משה שלמה מטולצין 55

המגיד מפאלצק. 56

רבי דוד מפאלצק. 57

רבי יצחק איזייק מפאלצק. 58

רבי זאב וולף אלט-שול. 60

רבי חיים חיקא מאמדור. 63

עליית תלמידי הגר"א. 64

רבי מנחם מנדל משקלוב. 64

רבי ישראל משקלוב. 68

רבי הלל ריבלין משקלוב. 74

מתלמידי 'בעל הפרדס' 82

יסוד ושורש העבודה. 82

מתלמידי המגיד מדובנא. 84

רבי אברהם פלאהם. 84

מהמסתופפים בירושלים דליטא. 85

רבי יעקב הכהן, זרע יעקב. 85

רבי משה, אב"ד וואלוזי'ן 86

דור שני לתלמידי הגר"א. 87

מתלמידי רבי חיים מוולוזי'ן 87

רבי דוד טעביל. 87

רבי יוסף זונדל מסלאנט. 88

רבי דוד מנאווארדאק זיע"א, גליא מסכת

רבי שמואל סלאנט. 90

רבי מרדכי עליאשבערג 92

מצאצאי עליית תלמידי הגר"א לאה"ק. 94

רבי משה ריבלין 94

מתלמידי רבי מנחם מנדל משקלוב. 95

רבי יצחק איזייק חבר 'פה שלישי להגר"א'

רבי דוד לוריא 'רד"ל' 96

רבי אליהו שיק 'עין אליהו'. 98

רבי שמואל שְׂטרָאשוּן 'רש"ש' 99

מהמסתופפים בירושלים דליטא. 100

רבי משה קצנלנבוגן בוגין 101

רבי שלמה זלמן 'מעשה תורה' 106

רבי אלכסנדר אבן לפידות. 107

רבי יצחק מרגליות. 109

רבי יצחק אהרן מסלאנימא ומווילקאמיר

רבי אברהם שיק. 115

דור שלישי לתלמידי הגר"א. 116

מתלמידי רבי יצחק מוולוזי'ן 116

רבי מתתי' שְׂטרָאשוּן 116

רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין 'ערוך השלחן'

'השר בן חיל העדלמי' 126

רבי ירוחם יהודה ליב פרלמן 'הגדול ממינסק' 

מתלמידי רבי שלמה זלמן ב"ר הלל ריבלין

רבי דוד פרידמאן מקרלין 'שאילת דוד

שו"ת שאילת דוד. 131

אגרות. 135

מתלמידי רבי דוד טעביל. 138

רבי משה יוסף אלטשולר. 138

מתלמידי רבי שמואל מסלנט. 139

רבי ישראל מסלנט. 139

מתלמידי רבי אשר הכהן 140

רבי פינחס מיכאל גרוסליט. 140

מצאצאי ותלמידי עליית תלמידי הגר"א. 142

רבי יוסף ריבלין 142

רבי יהושע לייב דיסקין 'מהרי"ל דיסקין' 144

בית בריסק. 147

רבי יצחק אלחנן ספקטור. 149

רבי יצחק יעקב ראבינאוויטש 'ר' איצעלע פאניעוויזער'

מהמסתופפים בירושלים דליטא. 151

רבי יצחק אליהו לנדא. 151

רבי חנוך זונדל. 154

רבי זאב וואָלף איינהאָרן, מהרז"ו

ממשפחתו ומתלמידי רבי מנחם נחום קפלן מהורדנקא.

רבי גבריאל זאב מרגליות 'כנסת הרבנים' 260

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 'החפץ חיים' 265

חומת הדת. 265

חפץ חיים. 269

שמירת הלשון 274

באר מים חיים. 277

משנה ברורה. 278

ביאור הלכה. 283

חפץ חיים עה"ת. 284

ספר המצות הקצר. 286

ציפית לישועה. 287

שם עולם. 291

מכתבי החפץ חיים. 292

פרסומים בקבצים תורניים. 295

כל כתבי החפץ חיים. 297

כתבי ומאמרי הח"ח. 299

שיחות החפץ חיים. 301

נשים שאננות. 303

'מעשה רב' מהאי צדיק. 304

חברת מצדיקי הרבים. 305

רבי דובער הכהן צייטלין מווילנא. 305

רבי הערשל לווין מווילנא. 306

מתלמידי רבי יצחק יעקב ראבינאוויטש (פוניבז') 307

רבי בן-ציון שטערנפעלד. 307

מהמסתופפים בירושלים דליטא. 313

רבי מאיר יונה ברנצקי כץ. 313

רבי יוסף נח וילקוביר 'פארות יוסף' 314

רבי אברהם אבא שיף 'תעופות ראם' 316

רבי נח חיים לעווין 'בנין ירושלים' 317

רבי אברהם אליהו בורשטיין 'אשל אברהם' 322

רבי משה מסלנט 'פרדס החכמה' 323

רבי מרדכי צבי מנבי 'קרסי שבת' 325

רבי מרדכי אליהו רבינוביץ 326

שו"ת 'נר למאור'

רבי אליקים געצל הלוי איש הורביץ

'פרנס לדורו'

רבי נח ראבינאוויץ 'תולדות נח' 329

רבי אשר לוריא ממאהליב 'שתי הלחם' 330

רבי מנחם מנוש בנדטזון 'הגיון לעתים' 332

רבי אביגדור מרדכי כ"ץ 'ענבי הגפן' 334

רבי משה רוזנסון 'שלום משוח' 335

רבי יואל דוב בער הכהן פרסקי, 'בתי כהונה' על המד"ר

רבי חיים מחאסלאוויטש, 'דברי חיים' 337

רבי משה סופר מברזי 'תקוות עניים' על אגדות רבב"ח

רבי יהושע העליר 'מעוז הדת' 339

רבי חיים נחמן וויטקינד מקארלין ובנו 340

רבי צבי הירש פרלמן 342

רבי יצחק מינקובסקי 342

רבי יצחק ציוני, שו"ת 'עולת יצחק' 345

רבי צדוק ב"ר יהושע, 'שפתי צדק' 346

רבי חיים אורי כהן, 'דברי חיים' 346

רבי יהושע חיים אפשטיין 'חידושי רי"ח' 347

רבי אהרן יוסף פינזילבר 'עבודת אהרן' 349

רבי משה ווילענציק 'שירת משה' 350

רבי דוד טעבלי קאצענעלבויגען

מהמסתופפים ב'ירושלים דליטא' 

רבי חיים נתנאל פאפע. 

רבי יהודה ליב גרויברט. 

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

רבי יצחק אלחנן ספקטור, Yitzchak Elchanan Spektor, באר יצחק,נחל יצחק,עין יצחק,עץ פרי,מעין יצחק,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי אליהו חיים מייזל,לודז,לאדז,אור לישרים,עץ פרי,עליות אליהו,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי יחיאל מיכל עפשטיין,אפשטיין,ערוך השולחן,ערוך השלחן,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי יהושע ליב דיסקין,השרף מבריסק,הישוב הישן,ירושלים,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי מרדכי אליהו ראבינאוויץ,נר למאור,שלוש השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,אמרי רצון,התגרות באומות באומות עולם
רבי אליהו דוד,רבינוביץ תאומים, Eliyahu David Rabinowitz Teomim,תהלה לדוד,אדרת,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי ישראל מאיר הכהן,ראדיןמשנה ברורה,באור הלכה,חפץ חיים,שמירת הלשון,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שלא יעלו בחומה,דחיקת הקץ,לדחוק את הקץ,שלושה שבועות,גזירת הגלות,אתחלתא דגאולה,ציונות,מדינת ישראל,שלושת שבועות,אלף שנה,שלא ימרדו באומות העולם,שש שבועות,שלא יגלו את הקץ,ושלא ירחקו את הקץ,ושלא ידחקו אץ הקץ,ושלא יגלו הסוד לאומות העולם,התגרות באומות,מתנגדים,חסידות,Three Oaths,Trois serments,Shalosh Shavuot
רבי בן ציון שטרנפלד,רבי יצחק יעקב רבינוביץ,ראבינאוויטש,פוניבז',משנה ברורה,השבועות,שש השבועות,שלושת השבועות,התגרות באומות באומות עולם