top of page

סדרת 'סוגיות בגמרא'

 

מסכת פסחים, דף קיח ע"ב - "פזר עמים קרבות יחפצון"

מי גרם להם לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם - קריבות שהיו חפצין בהן. 

אצבע מצביעה לשמאל.png
שלוש השבועות,שלושת השבועות,דחיקת הקץ,שש השבועות,שלא ימרדו,שלא יעלו בחומה,שלא ידחקו את הקץ,שלא יעלו בחומה,שלא יגלו את הקץ,שלא יגלו את הסוד,סודות התורה,יחד ביד חזקה,שלא ירבו בתחנונים