סדרת 'סוגיות בגמרא'

 

מסכת פסחים, דף קיח ע"ב - "פזר עמים קרבות יחפצון"

מי גרם להם לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם - קריבות שהיו חפצין בהן.