הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה לפני הקמת מלכות של מינות

Yehoshua_Leib_Diskin.jpg

רבי יהושע יהודה ליב דיסקין 'השרף מבריסק' זיע"א

עמוד אש תולדות חייו ופעליו של המהרי"ל דיסקין זיע"א (ה'תקע"ז-מוצש"ק כ"ט בטבת ה'תרנ"ח)

רבי שלמה טעפליצקי ורבי יצחק טעפליצקי זיעועכי"א

מגדל בבל החדש לרבי מאיר רוזנפעלד הכהן זצ"ל (אוסטרוצו'ב, ה'תרנ"ח)

בר הדיא או חלום הירצל לרבי דובערוש טורש זצ"ל (ווארשא, ה'תרנ"ט)

כרוז סתירת זקנים לרבי דובערוש טורש זצ"ל (ווארשא, ה'תרנ"ט)

אור לישרים אגרות גדולי ישראל נגד הציונות לרבי שלמה זלמן לאנדא ורבי יוסף ראבינוביץ (ווארשא, ה'תר"ס)

מלחמתם של צדיקי פולין השפת אמת והאבני נזר נגד הציונות (מתוך נספחים לס' ממ