הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה לפני הקמת מלכות של מינות

לכל מאן דבעי, בקרוב אעלה עוד ספ"קים, וכמו"כ עלויות האתר הינם רבות

וע"מ שנצליח כולנו בהפצת דעת תורתינו הק', אודה לכל מי שינהג בטוב לב ויתרום כנדבת לבו ע"מ שנצליח להמשיך הלאה בעבודת הק' ביתר שאת וביתר עוז

שלוש השבועות,דחיקת הקץ,העדה החרדית,ירושלים,אשכנזית,ספרדית,עליה בחומה,רבי יוסף חיים זוננפלד,זאננענפעלד,קוק,אורות,שמלת חיים,יונגרייז

תוכחת מגולה לרבי הלל ליכטנשטיין זיע"א (אודות החינוך)

ואליו מצורף 'תורת קנאות' לרבי עקיבא יוסף שלזינגר זיע"א (אודות המושבות) (ירושלים, תרל"ג)​ 

תוכחת מגולה לרבי יוסף יוזפא צאיינמאהן זצ"ל (ירושלים)

קול צופיך לרבי שלמה טעפליצקי זצ"ל ורבי יצחק טעפליצקי זצ"ל ​(לבוב, ה'תרנ"ה)

יהדות לאומית הרב ד"ר משה מוריץ גִידֶמַן זצ"ל ​(וינה, ה'תרנ"ז)

מגן האמונה לרבי שלמה טעפליצקי זצ"ל ​(ברדיטש'וב, ה'תרנ"ח)

מגדל בבל החדש לרבי מאיר רוזנפעלד הכהן זצ"ל (אוסטרוצו'ב, ה'תרנ"ח)

עמוד אש תולדות חייו ופעליו של המהרי"ל דיסקין זיע"א (ה'תקע"ז-מוצש"ק כ"ט בטבת ה'תרנ"ח)

בר הדיא או חלום הירצל לרבי דובערוש טורש זצ"ל (ווארשא, ה'תרנ"ט)

ציון במשפט לרבי אליהו עקיבא ראבינאוויץ זצ"ל (ווארשא, ה'תרנ"ט)

וענתה בי צדקתי לרבי אליהו עקיבא ראבינאוויץ זצ"ל (ווארשא, ה'תר"ס)

חלום הירצל ופתרונו-יפיץ אור על החלום המלא דברים בטלים של בעלי החלומות תהודור הירצל ומכס נארדוי וההולכים בעקבותם לרבי שלמה טעפליצקי זצ"ל ​(ורשה ה'תר"ס)

אור לישרים לרבי שלמה זלמן לאנדא זצ"ל ורבי יוסף ראבינוביץ זצ"ל (ווארשא, ה'תר"ס)

ליקוט מתוך אגרות קודש להרש"ב לכ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי שלום דובער שניאורסאהן

מתוך קונטרס ומעין מבית ה' לכ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי שלום דובער שניאורסאהן

ירחון הפלס - שנה ראשונה (ברלין, ה'תרס"א)

ירחון הפלס - שנה שניה (ברלין, ה'תרס"ב)

ירחון הפלס - שנה שלישית (ברלין, ה'תרס"ג)                         עורך רבי אליהו עקיבא ראבינאוויץ

ירחון הפלס - שנה רביעית (ברלין, ה'תרס"ד)

ירחון הפלס - שנה חמישית (ברלין, ה'תרס"ה)

המודיע עתון אורתודוכסי יומי (פאלטאווא, ה'תר"ע-ה'תרע"ד)

מאמר דברים ככתבם-על אודות הציוניות ושאיפותיה איש מבית לוי (רבי יעקב ליפשיץ) (ברלין, ה'תרס"ב)

אורה לציון, שני מכתבים מאת רבי אפרים שלמה זלמן וויינגוט (מתלמידי המלבי"ם, (אב"ד סלעשין, פטירקוב ועוד) (ווארשא, ה'תרס"ב)

דעת הרבנים לרבי אברהם ברוך שטיינבערג (ווארשא, ה'תרס"ב)

קול קורא-הוא קונטרס אחרון מספר דעת הרבנים לרבי אברהם ברוך שטיינבערג (ווילנא, ה'תרס"ג)

ספסל הנאשמים לרבי אליעזר אטלאס (ברלין, ה'תרס"ג)

דער פוטטערנער אייווען (תנור של חמאה) מאת רבי מרדכי אביגדור קריוינסקי (בני מערבא ע"י 'נתנאל', ה'תרס"ד)

משמיע שלום לרבי אליהו קלסניקר (ווארשא, ה'תרס"ז)

נחפשה דרכינו מאת לומדי התורה ומגיניה (פיעטרקוב, ה'תרס"ט)

 

חיים ושלום עה"ת

דברי תורה חלקים א'-ט'

משמיע ישועה נערך ע"י תלמיד רבי שלמה צוקער זצ"ל

תיקון עולם (מונקאטש, ה'תרצ"ו) (להורדה באנגלית)

מסעות ירושלים ומאמר חיות אש לרבי משה גאלדשטיין הי"ד

וכן ניתן לעיין בשאר כתביו הק' בהם תמיד ישנם דברי התעוררות נגד הכפירה הציונית בתורת מרע"ה 

מכתה"ק של כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר שפירא זיע"א

 

משא בנימין על מלחמות גוג ומגוג... מוגש לכל מפלגות הציונזם

                                     מאת רבי בנימין מרגליות זצ"ל (נ"י, ה'תרע"ה)

עלה לתרופה משו"ת יד מרדכי, סימן נג לרבי מרדכי ראטטענבערג זיע"א הי"ד

שוא לכם משכימי קום לרבי ישכר בער קאהן (ה'תרפ"א)

אשרי האיש לרבי ישעי' אשר זעליג מרגליות זצ"ל (ירושלים, ה'תרפ"א)

הקונטרסים הק' שיצאו נגד כתבי קוק

המטפח קובץ ספרותי לפורים (ירושלים, ה'תרפ"ג)

 

иудаизм  Judentum  Judaism  猶太教  Hudaismo  יידישקייַט  Judaïsme  Ιουδαϊσμός  ユダヤ教  judaizmus  یهودیت  Јудаизам  judaísmo  اليهودية  judaizm ​

 

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת כהן גדול כה"ג יסוד חקירה חקירת שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים פו הדוב סינדרלה שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות

שיחה מאת רבי ברוך קאפלאן זיע"א

המספר באריכות כל המעשה איך שנשאר בחיים מהפאגראם המפורסם שהיה בחברון שנת תרפ"ט

שיחה על מאורעות תרפ"ט בחברון - רבי ברוך קאפלאן
00:00 / 00:00

לקראת צמ"א מאת רבי דוד טביל דיינובסקי זצ"ל (פיעטרקוב, ה'תר"צ)

דער גייסטיקער פראזשעקטאר א ליכט און וועג-ווייזער אין לעבן, מאת רבי נטע ב"ר יעקב הלוי ליפשיץ הי"ד זיע"א (קאוונא, ה'תרצ"ג)

צוה ישועות יעקב מאת רבי ישעי' שפעיץ זצ"ל (סאטמר, ה'תרצ"ו)

מקיץ נרדמים מוסר ראש השנה ה'תש"ג, מאת רבי צדקה חוצין זיע"א

כתה"ק של רבי אלחנן בונם ווסרמן הי"ד זיע"א

עקבתא דמשיחא                          עקבתא דמשיחא (באנגלית)

אם מצאת טעות ו/או יש ספ"ק שנשכח ממני,

הנך מוזמן לשלוח הודעה על כך כאן