top of page

מעשה בפסק דין של גאוני ארץ מול אגרות מזוייפות

למען אחי ורעי! הנה ידוע שבעלי הדעות המשובשות מנסים תמיד ליחצ"ן את קוק ויעשו כל דבר ע"מ לפרוס טלפי קוק ולומר ראו כשר הוא


והנה בשנת ה'תרפ"ז פורסם 'קול קורא' תחת השם פסק דין של גאוני ארץ[1] נגד האי"ה קוק וכתביו


הכותבים הינם (לפי הסדר) של רבי יוסף ראזין 'הראגעטשאוו' זיע"א, רבי אליעזר דוד גרינוואלד[2] זיע"א ורבי שאול בראך מנייטרא זיעי"א


וזלה"ק של רבי יוסף ראזין זיע"א (ראה לקמן צילום)

העתק מתשובת רב האי גאון עולם שר התורה רשכבה"ג כקש"ת מוהר"ר יוסף ראָזין (שליט"א) [זיע"א] (רעגאַטשאָווער עלוי).
ב"ה עש"ק י"א שבט תרפ"ז דווינסק
קבלתי ג' מכתביך ע"ד הבור השוטה המכונה בשם אשר רש"י ז"ל סותר עצמו: עי' חולין דף ס"ג ע"א (אר"י קאת זו "הקוק") ודף קל"ח ע"ב ודף ק"מ ע"ב אם הוא מין טמא או טהור ובאמת לפי הנראה היא מגדר המין דחולין דף ס"ב ע"ב ונדה דף ג" ע"ב ע"ש בתוס' תרנגלא דאגמא דהזכר טמא והנקבה טהור גדר עמוני שהם נפנו על ס"ת יבמות דף ט"ז ע"ב ולמסקנא כולם טמאים.
וצא טמא יקרא לו ואסור להתוכח עמו כמבואר בסנהדרין דף ל"ח ע"ב כ"ש דפקר טפי. ועי' מכילתא פ' בשלח מלחמה לד' בעמלק מדור דור דורו של משיח והרי הוא כופר בהשגחה עליונה. ועי' מ"ש רבנו בספר המורה ח"א פ"ט וכמ"ש בקדושין דף ל"ג ע"ב, כי על עון מדות בא עמלק ע"ש בתוספות, וכמ"ש ה"ה ז"ל בה' גנבה ספ"ז ע"ש בזה ומאן רשעי גנבי סוף סנהדרין כופר בהשגחה ב"ק דף ע"ט ע"ב ותוס' סוטה דף מ"א ע"ב ע"ש והדין תורא מחבל כרמיא ור"ש פ"ז דפאה ושאיה יוכת שער מנגח כתורא ב"ק דף כ"א. אך תל"י אנן קי"ל כמ"ד המקיים קוצים בכרם לא קידש כרם ד' וכו' ויבא בעל הכרם ויכלה את קוציו ב"מ דף כ"ג ע"ב ומעשרות פ"ג בירושלמי בעל הגינה וד' ית' ישלח לנו גואל צדק ואז סנהדרין דף צ"ט ע"א.
כ"ד יוסף ראזין רב דפה הנ"ל

והנה קמו להם אנשים שתפקידם הוא ליחצ"ן את האי"ה קוק, ומכיוון שעסקינן ב'הראגעטשאוו' זיע"א שהוא אחד מגדולי התורה של אומתנו, היחצ"נים לא ידעו מה לעשות עם ה'מכתב קודש' זה...


עד שבשנת ה'תשי"ט יצא לאור ספר הקרוי 'דובב שפתי ישנים' שחבר איתו הרב ד"ר משה חיים אפרים אבא בלאך זיע"א, שמתוך רצון כלשהו להטיב עם מצב היהודים היהדות, שכח ש'המטרה איננה מקדשת את האמצעים' והמציא וזייף מכתבים[3] שכביכול גדולי ישראל חיברו נגד הציונות (שאמנם באמת יצאו נגד הציונות כמוכח בכתביהם ואגרותיהם המקוריים)...


וכן שם בספר הנ"ל המציא וזייף אגרות של רבי יוסף ראזין 'הראגעטשאוו' זיע"א (אגרות צג-צו, עמ' שטו-שכה), ומכיוון שכך עשה העיר לו ע"כ כ"ק האדמו"ר מחב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסאהן זיע"א (אגרות קודש, כרך יט, אגרות ז'צו ז'קעא)[4] ובו הוא מוכיח שהינם זיוף...


אבל מתוך האגרות הנ"ל של האדמו"ר מחב"ד, החליטו היחצ"נים של הראיה"ק לטוען שהאגרת של 'הקול קורא' והאגרת מתוך הספר 'דובב שפתי ישינים' הם הינו הך, וזה שקר, ומתוך כך נוהגים היחצ"נים לטעון בכל אתר ואתר...


ואין הדבר כך אלא האגרת הנ"ל היא באמת של הרוגוטשובר זיע"א


הפסק דין של גאוני ארץ, והעומד בראשם רבי יוסף ראזין 'הרוגוטשובר' זיע"א הקאת זו הקוק' - נגד קוק
הפסק דין של גאוני ארץ, והעומד בראשם רבי יוסף ראזין 'הרוגוטשובר' זיע"א הקאת זו הקוק' - נגד קוק


האגרות המזוייפות של בלאך מהספר דובב שפתי ישנים

האגרות המזוייפות של הרב ד"ר בלאך שעליה הרבי מליובביץ דיבר נגדם
האגרות המזוייפות של הרב ד"ר בלאך שעליה הרבי מליובביץ דיבר נגדם

אחד מהנסיונות של הגורמים היחצנים של קוק לשנות עובדות תורניות-היסטוריות...

הנסיונות להציג שהאגרת של רבי יוסף מרוזין על קוק מזוייפת
הנסיונות להציג שהאגרת של רבי יוסף מרוזין על קוק מזוייפת

אחרי כמה נסיונות של תיקון העיוות, עדיין מנסים הגורמים היחצ"נים של קוק לשנות עובדות תורניות-היסטוריות

גם לאחר שמביאים להם הוכחות שהם משקרים הם עדיין מנסים להציג שהאגרת של רבי יוסף מרוזין על קוק מזוייפת
גם לאחר שמביאים להם הוכחות שהם משקרים הם עדיין מנסים להציג שהאגרת של רבי יוסף מרוזין על קוק מזוייפת

________________________

[1] מובא מתוך הספה"ק מרא דארעא ישראל, כרך ב', נספחים, פרשת הרבנות, עמ' 47; קונטרס צבי חמד, חלק מ' – משפטי עם דייני מדינת ישראל, עמ' סח-סט; משכנות הרועים, כרך ג', עמ' א'קט; ילקוט השבעתי אתכם, כרך ד', חסידות חב"ד.


[2] אב"ד דק"ק סאטמר והגליל


[3] ראה רבי חיים מיכאל דוב ווייסמאנדל זיע"א, תורת חמ"ד (מהדורא שניה ו' כסלו ה'תשנ"ה), סימן ס"ב, עמ' שכ"ט; רבי אהרן ראזנבערג שליט"א, שו"ת עקבתא דמשיחא, סימן טו – אודות הספר דובב שפתי ישינים, עמ' 22.


[4] אגרות נוספת אליו תמצא באגר"ק כרך ג', אגרת תמח ו-תנז; באגר"ק כרך טז, אגרת ה'תתקפד; באגר"ק כרך יח, אגרת ו'תרל. אבל לאחר האגרות על הזיופים לא תמצא אגרות נוספות, ככל הנראה מהסיבה הנ"ל שכתב זיופים ולא חזר בו.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page