כרך ח' - חתם סופר ובית מדרשו להורדה לחץ כאן

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.

ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים, כל תרומה תתקבל בברכה.

מתלמידיו של המכתב סופר. 212

רבי מנחם מנדל קרנגיל 'הגהות מנחם ציון'

זכר לפסח על הגש"פ. 

טירת כסף על שיר השירים. 

הגהות מנחם ציון על שם הגדולים.

חתנו של רבי יוסף יוזפא סופר. 216

רבי יהודה גרינוואלד. 216

עוללות יהודה על תהלים. 216

שו"ת זכרון יהודה. 216

מתלמידי תלמידיו של 'החתם סופר' 219

מתלמידיו של מהר"ם שיק. 219

רבי שמעון גרינפעלד 'מהרש"ג' 219

רבי שלמה צבי שיק 'רשב"ן' 221

מתלמידיו ואחיינו של רבי הלל ליכטנשטיין 222

רבי שלום אדלער 'רב שלום' 223

מתלמידיו של רבי חיים סופר. 230

רבי עמרם בלוהם 'שו"ת בית שערים' 230

בנו של המהר"ם א"ש. 231

רבי מנחם א"ש. 232

מתלמידיו מהר"ם א"ש. 232

רבי מנחם צבי ראזענבורג 'זכרון מנחם' 233

דור רביעי לשושלת החתם סופר. 234

מבניו של השבט סופר. 234

רבי עקיבא סופר 'דעת סופר' 234

מבניו של החתן סופר. 235

רבי שמחה בונם עהרנפעלד 'מענה שמחה' 235

מתלמידיו של השבט סופר. 236

רבי אליעזר ליפמן נייזאטץ 'מי מנוחות' 236

רבי קלונמס קלמן גולדבערגער 'דבר אמת' 237

רבי דוד יהודה בוים 'מנחת יהודה' 238

רבי ישראל גולדבערגער 'מדרש ישראל' 239

רבי יצחק ווייס 'שיח יצחק' 239

רבי גבריאל מיללער 'אוצר האגדות' 240

רבי זוסמן כ"ץ שטרן 242

רבי אברהם שטיינער 'בית אברהם' 237

הילקוט סופר. 243

רבי יונתן שטייף. 245

חדשים גם ישנים למסכת חולין 245

חומש לימודי השם. 246

מצות השם. 249

רבי יקותיאל ווייס. 251

יפה וברה על חמש מגילות. 251

רעש גדול על תרי"ג מצות. 256

שלום רב על התורה. 260

דבש וחלב על משלי 262

מתלמידיו של 'התעוררות תשובה' 264

רבי חיים שלמה מושקוביץ 'גיא חזיון' 264

מתלמידי תלמידיו של 'החתם סופר' 265

מתלמידיו של רבי אשר אנשיל יונגרייז 'מנוחת אשר' 265

רבי יששכר בער קאהן 'שוא לכם משכימי קום' 265

מתלמידיו של הגר"יח זאננענפעלד זוננפלד

רבי ברוך ראובן שלמה הלוי יונגרייז, העדה החרדית

רבי אהרן שלמה הלוי קאצינעלינבויגן, נטורי קרתא

מאמרים ושיחות

אגרות ומכתבים

הספדים

מתלמידיו של רבי מרדכי ליב וינקלר 'לבושי מרדכי'

רבי חנני' יום טוב ליפא דייטש מהעלמעץ 'טהרת יום טוב'

מנכדיו ומתל' של רבי אברהם יהודה הכהן שוורץ בעל ה'קול אריה'

רבי שלמה זלמן עהרענרייך. 308

טיול בפרדס קמא.. 308

דרשות לחם שלמה.. 310

אבן שלמה על הראב"ן. 313

אבן שלמה, חומש שמות.. 313

אבן שלמה, חומש דברים.. 314

אבני המקום.. 315

הסכמות.. 316

אגרות ומכתבים.. 316

'מעשה רב' מהאי צדיק.. 319

מתלמידיו של רבי יואל צבי ראטה 'יוצר אור' 320

רבי ישעיה שפיטץ 'צוה ישועות יעקב' 320

מצאצאיו ומתלמידיו של מהר"ם שיק. 322

רבי יהושע גינז 'גאולה וישועה' 322

מתלמידיו של 'המהרש"ג' 324

רבי יצחק יעקב וייס 'מנחת יצחק' 324

מתלמידיו של רבי מנחם צבי ראזענבורג 338

רבי אשר שורץ 'מנחת אשר' 338

מחתניו של הגר"יח זוננפעלד. 339

רבי שמואל הלל שיינקער. 339

העדה החרדית (דור שני) 341

רבי אברהם דוד הארוויטץ 'קנין תורה' 341

מתלמידי תלמידיו של 'הכתב סופר' 346

מתלמידיו של רבי משה פולק 'וידבר משה' 346

רבי משולם 'פייש צבי גראַס' 346

מתלמידיו של רבי משה גרינוולד. 347

כ"ק האדמו"ר מפאפא, רבי יעקב יחזקיהו גרינוואלד

ויגד יעקב עה"ת.. 347

שו"ת משפטיך ליעקב. 347

רבי מרדכי פארהאנד. 349

מתלמידיו של רבי ישעיה זילברשטיין 351

רבי אברהם גוטענפלאן 'הרב מטטיניע' 351

דור חמישי לשושלת החתם סופר. 352

מתלמידיו של הכתב סופר. 352

רבי יצחק צבי סופר 'מספר סופר' 352

נכדו של החתן סופר (חימש לחת"ס) 353

רבי שמואל עהרנפעלד 'שם משמואל' 353

מתלמידי תלמידיו של 'החתם סופר' 356

העדה החרדית (דור שלישי) 356

נטורי קרתא (דור שני) 358

רבי חיים בנימין הלוי קאצינעלינבויגן 358

רבי יצחק שיינבערגער. 360

רבי אליעזר שמחה מושקוביץ. 363

רבי יעקב פנחס גווירץ. 366

רבי שמעון אלי' קרישבסקי 369

'החומה' מאמרי מערכת. 372

מתלמידי תלמידיו של 'הכתב סופר' 374

העדה החרדית (דור שלישי) 374

דור שישי לשושלת החתם סופר. 376

נכדו של רבי שלמה סופר 'זכרון לדוד' 376

רבי נתן געשטעטנער. 376

שו"ת להורות נתן 376

להורות נתן על המועדים חלק ב' 377

להורות נתן על המועדים חלק ג' 378

להורות נתן על המועדים חלק ה' 379

מניניו של 'התעוררות תשובה' 381

רבי אהרן ראזנבערג 381

משכנות הרועים. 381

שו"ת עקבתא דמשיחא. 381

מתלמידי תלמידיו של 'החתם סופר' 382

נטורי קרתא (דור שלישי) 382

רבי ירמי' קאהן 382

רבי ראובן מערצבאך. 390

קונטרסים. 394

מאמרי מערכת. 395

פושקווילים. 401

סוף דבר הכל נשמע ואת האלקים ירא כי זה כל האדם. 402

הקדמה. 10

מרבותיו של החתם סופר. 11

רבי פנחס הלוי 'בעל ההפלאה' 11

חמיו של החתם סופר. 20

רבי עקיבא איגר. 20

דור ראשון לשושלת החתם סופר. 22

החתם סופר. 22

דרשות חתם סופר, כרך ראשון 22

דרשות חתם סופר, כרך שני 25

דרשות חתם סופר, כרך שלישי 29

שו"ת חת"ס. 30

חידושי חת"ס על הש"ס. 44

חת"ס על הש"ס. 44

תורת משה (עה"ת) 47

תורת משה מהדורא תנינא. 51

תורת משה מהדורא רביעאי 52

חת"ס עה"ת. 53

דור שני לשושלת החתם סופר. 57

בניו 57

הכתב סופר. 57

שו"ת כתב סופר

כתב סופר עה"ת

דרשות הכתב סופר

כתב סופר החדש לפורים

ליל התקדש חג על הגש"פ

אגרות ומכתבים. 63

קול קורא

המכתב סופר (דור שני)

מכתב סופר על הש"ס

מקדש מעט

מאמרים מבטאון 'מחזיקי הדת'

מכתבים ואגרות

חתניו 79

רבי בנימין שלמה זלמן סג"ל הלוי שפיצר 'תקון שלמה'

מתלמידיו 81

רבי מאיר איזנשטטר 'מהר"ם א"ש' 81

אמרי יושר. 81

רבי משה שיק 'מהר"ם שיק' 85

מהר"ם על הגש"פ. 85

מהר"ם שיק עה"ת. 87

דרשות מהר"ם שיק. 90

לקוטי מהר"ם שיק. 94

אגרות ומכתבים. 94

רבי יהודה מאדערן 'פרי העץ' 95

רבי בצלאל בוכוואלד 'עקב ענוה' 97

רבי יעקב הלוי 'המור ודרור' 98

המור ודרור חלק א' 98

המור ודרור חלק ב' 98

המור ודרור חלק ג' 99

המור ודרור חלק ד' 101

המור ודרור חלק ה' 108

המור ודרור חלק ו' 115

רבי ישראל דוד מרגליות-יפה שלזינגר 'ר' דוד סערעד' 117

רבי חזקיה פייבל פלויט 'לקוטי חבר בן חיים' 118

רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיאה 'משכיל אל דל' 119

אבקת רוכל חלק ראשון 119

אבקת רוכל חלק שני 120

משכיל אל דל חלק אחד (דפוס אונגוואר, ה'תרכ"ז)

משכיל אל דל חלק אחד. 126

משכיל אל דל חלק שני 126

משכיל אל דל חלק שלישי 127

משכיל אל דל חלק רביעי 129

עת לעשות חלק ראשון 132

שירי משכיל. 132

עת לעשות חלק שני 133

מקרי דרדקי חלק ראשון 133

מקרי דרדקי חלק שני 136

מקרי דרדקי חלק שלישי 138

מקרי דרדקי חלק רביעי 138

רבי חיים סופר 'שערי חיים' 140

דברי שערי חיים עה"ת. 140

שו"ת מחנה חיים. 142

רבי נפתלי סופר 'מטה נפתלי' 143

מטה נפתלי חלק א' 143

שער נפתלי 145

מטה נפתלי חלק ב' 146

בית אפרים. 147

גבול בני נפתלי 147

מטה נפתלי ולקוטי בית אפרים. 148

רבי אליעזר סופר 'ילקוט אליעזר' 150

ילקוט אליעזר חלק שלישי 150

ילקוט אליעזר על תהלים. 154

דמשק אליעזר. 155

מלאה קטרת. 156

מדרש מספר. 159

אגרות ומכתבים. 159

רבי אברהם שאג-צוובנר 'רא"ש' 160

דור שלישי לשושלת החתם סופר. 161

בניו של הכתב סופר. 161

רבי שמחה בונם סופר 'שבט סופר' 161

רבי שמעון סופר מערלוי 'התעוררות תשובה'

שיר מעון 164

אגרות ומכתבים. 165

רבי שלמה סופר 'חוט המשולש' 166

מתלמידיו של הכתב סופר. 168

רבי משה גרינוואלד 'ערוגת הבושם' 168

קול קורא. 168

רבי יוסף חיים זוננפלד, מייסד העדה החרדית

ה'תרמ"ה. 169

ה'תרע"ח. 169

ה'תר"פ. 170

ה'תרפ"ב. 170

ה'תרפ"ד. 171

ה'תרפ"ה. 172

ה'תרפ"ט. 173

ה'תרצ"ב. 175

ספ"קים שנתחברו על האי צדיק

רבי שמואל ערנפלד 'החתן סופר' (נכד לחת"ס)

רבי שמואל רוזנברג 'באר שמואל'

רבי יוסף ישראל דייטש 'בן גרני'

רבי מאיר יצחק פרידמן 'מאורי יצחק'

רבי גרשון ליטש סג"ל רוזנבוים 'שו"ת משיב דברים'

רבי מרדכי יהודה ליב ווינקלער 'לבושי מרדכי'

שו"ת לבושי מרדכי 189

שו"ת לבושי מרדכי תליתאי 190

רבי מיכאל גאלדבערגער 'הרמ"ג' 191

רבי משה פולק. 194

רבי משה אריה ליב הרמלין 'החולץ'

רבי עקיבא יוסף שלזינגר 'הלב עיברי'

הלב עיברי 198

תורת הקנאות (בסוף הספה"ק תוכחת מגולה)

תורת יחיאל. 203

רבי אלכסנדר הכהן שטינברגר 'מאורות אש' 205

רבי ישעיה זילבערשטיין 'הלשכה המרכזית האורטודוקסית בבודפסט' 207

רי"ק פ"ב. 210

שלוש השבועות    שלושת השבועות סאטמר    שלא יעלו בחומה    דחיקת הקץ    לדחוק את הקץ    שלושה שבועות    שלושת שבועות    שלושת השבועות    לא לעלות בחומה     שלא יעלו בחומה אלף שנה             השבעתי אתכם    בנות ירושלים    בצבאות או באילות השדה    אם תעירו ואם תעוררו    את האהבה עד שתחפץ    ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה    ורב יהודה        השבעתי אחרינא    רבי יוסי ברבי חנינא        אחת שלא יעלו ישראל בחומה    ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא     שלא ימרדו באומות העולם    שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי            שש שבועות    שלא יגלו את הקץ    ושלא ירחקו את הקץ    ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם    רבי אלעזר    אם אתם מקיימין את השבועה מוטב    מתיר את בשרכם    כצבאות וכאילות השדה שלוש השבועות    שלושת השבועות סאטמר    שלא יעלו בחומה    דחיקת הקץ    לדחוק את הקץ    שלושה שבועות    שלושת שבועות    שלושת השבועות    לא לעלות בחומה     שלא יעלו בחומה אלף שנה             השבעתי אתכם    בנות ירושלים    בצבאות או באילות השדה    אם תעירו ואם תעוררו    את האהבה עד שתחפץ    ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה    ורב יהודה        השבעתי אחרינא    רבי יוסי ברבי חנינא        אחת שלא יעלו ישראל בחומה    ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא     שלא ימרדו באומות העולם    שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי            שש שבועות    שלא יגלו את הקץ    ושלא ירחקו את הקץ    ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם    רבי אלעזר    אם אתם מקיימין את השבועה מוטב    מתיר את בשרכם    כצבאות וכאילות השדה מה תעירו ומה תעררו    לדחוק בכח     רבי יואל טייטלבוים    חסידות סאטמר     נטורי קרתא                     Three Oaths        Trois serments      נטורי קרתא    Shalosh Shavuot    три клятвы    Антисионисты        Antisionisty    Antisionisti    Anti-Zionists    Frith-Zionists    ፀረ-ጽዮናውያን    ሶስቱ ሳምንታት    Anti-sionistid    Anti-cionistas    Anti-Sioniste        Anti-sionistas    Anti-Zionisten    Anti-zionister    Anti-zionisten    Anticionisták    Anti-Siyonistler        Αντι-Σιωνιστές    Anti-Sionistés    反シオニスト    Han shionisuto    反猶太复國主義    Fǎn yóutài fù guó zhǔyì        Anti-sioniștii        Antisionister    a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig    vayoel moshe    Wajoel Mosze    Szalosz Szewuos

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב"ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

רבי אהרן קאצינעלינבויגן,קצנלנבוגן,שלהבת אש,רבי עמרם בלוי,רבי חיים יוסף זוננפלד,העדה החרדית,נטורי קרתא,לצאת מן הגלות,חתם סופר,שלוש השבועות,שש השבועות,יעלו בחומה,שלא ימרדו באוהע,רבי דב סוקולובסקי,ישיבת ראדין,תורה ויראה,מאור התורה,בערל ספטקינר,סלבודקה,ישיבת מיר,חברת מזהירי השבת,איחוד הישיבות בארץ ישראל,יוסלה שוחמכר,הרווחה והצלה,ידחוק את הקץ
רבי חיים יוסף זוננפלד,העדה החרדית