top of page

מלחמת המצוה על החינוך בדרך של ישראל סבא ו'כה תאמר לבית יעקב'
והספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה בענייני חינוך, לנשים וילדים

קנאת ה' צבאות מאת רבי נתן מברלסב 'מוהרנ"ת' זיע"א (בעימוד חדש עם הארות מאירות עינים)

תוכחת מגולה מאת רבי הלל ליכטנשטיין מקלאמיא זיע״א (ירושלים, תרל"ג)

קונטרס לרחק חכמות זרות מרבי הלל ליכטנשטיין מקלאמיא זיע״א

שו״ת מחולת המחנים לרבי ישראל דוד מרגליות יפה שלזינגר זיע״א (ברטיסלבה, תרי"ט)

שו״ת הר תבור לרבי ישראל דוד מרגליות יפה שלזינגר זיע״א (ברטיסלבה, תרכ"א)

פסק דין של תלמידי החת"ס נגד בתי כנסיות הרפורמים מובא מתוך לב העיברי ח"ב

מעשה אבות מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל (ירושלים, תרס"א)

דרכה של תורה מלוקט ע"י רבי בנימין הכהן יעקבזאן זצ"ל (ירושלים, תר"פ) (ראה הסכמות)

קונטרס אל תגעו במשיחי מאת רבי רפאל בלום זצ"ל

ילקוט מפרשים ומאמרים בסוגיא דחכמת יוון וספרים חיצונים והמסתעף עם קו''ק

מפי עוללים (אוצר היהדות, ה'תשס"ט, ירושלים)

יסודות האיתנים - על גיוס, אקדמיה וחינוך מרבי ברוך נתן הלברשטאם שליט"א, אב"ד סאטמר לונדון

החרם האחרון לבית ישראל (אוצר היהדות, ירושלים)

דרשת קודש חוצבת להבות אש - רבי ברוך נתן הלברשטאם שליט"א
00:00