nedarim.png

אנו מעוניינים להוציא לאור את כל הכרכים ועלויות הדפוס יקרות.
ולכן, על מנת שנצליח להוציא לדפוס את כל הכרכים,
כל תרומה תתקבל בברכה.

חכמי פרובנס-נרבונה (המשך)    154

רבי אהרן מנרנבונה הכהן מלוניל    154
רבי דוד הכוכבי    157
רבי מכיר בר אבא מארי 'ילקוט המכירי'    157

 

חכמי ספרד    160

ד'תת – ד'תתתצ"ט (תור הזהב בספרד)    160

רבי יונה הספרדי ן' ג'נאח 'ספר השרשים'    160
רבי שלמה ן' גבירול    162
רבי יצחק ן' גיאת (תלמידו של רבי שמואל הנגיד)   
רבי יהודה הלוי (תלמידו של הרי"ף)    165

הקדמה    165
פיוטים    165
ספר הכוזרי    169

רבי אברהם ן' עזרא 'ראב"ע'    172
רבי אברהם בר חייא הנשיא 'מגילת המגילה'    
רבי יוסף קמחי    174
רבי אברהם ן' דאוד 'הראב"ד הראשון' 'ספר הקבלה'   
רבינו משה ן' מימון 'הרמב"ם'    175

פירוש למשניות    175
ספר המצות    176
יד החזקה    179
אגרות    184
מורה נבוכים    190
שו"ת הרמב"ם    192

רבינו אברהם ן' הרמב"ם 'ספר המספיק לעבודת ה"   
רבי עזרא מגרונה (מרבותיו של הרמב"ן)    194
רבי משה ן' תיבון    199
רבי דוד הנגיד 'מדרש רבי דוד הנגיד' (נכד הרמב"ם)    201
רבי בנימין מטודלה 'מסעות רבי בנימין'    203
רבינו דוד קמחי 'רד"ק'    204
רבי אפרים בר' שמשון    208
רבי אהרן מקרדינא 'ספר קרנים'    210
רבי פנחס לוי    210
רבי אהרן הלוי מברצלונה 'הרא"ה' 'ספר החינוך'  
רבי טודרוס הלוי אבולעפיה 'אוצר הכבוד'    212

ה'א – ה'של"ה    213

הרמב"ן, רבי יונה מגירונדי ובית מדרשם    213

רמב"ן עה"ת    213
ספר הגאולה    218
האמונה והבטחון    219
דרשה לראש השנה    221
מעשה רב מהאי צדיק    222

רבנו יונה מגרינודי    225

פירוש רבנו יונה על מסכת אבות    225
פירוש למשלי    225
שערי תשובה    226
פירוש רבנו יונה על חומש בראשית    226

דור ראשון לתלמידיהם של הרמב"ן ורבנו יונה  

רבי אברהם הלוי תמך    229
רבי שלמה ן' אדרת 'רשב"א'    237
רבי אשתורי הפרחי 'כפתור ופרח'    239
רבי משה 'הגולה מקיוב' 'שושן הסודות'   

דור שני לתלמידיהם של הרמב"ן ורבנו יונה 

תלמידי הרשב"א    243
רבי יום טוב אשבילי 'ריטב"א'    244
רבנו בחיי ן' חלואה    246
רבי אברהם אבולעפיה 'חיי הנפש' 'מפתח הספירות'    254

דור שלישי לתלמידיהם של הרמב"ן ורבנו יונה  

רבי יהושע אבן שועיב    256
רבי לוי בן גרשון 'רלב"ג'    259
רבי יעקב סקילי 'תורת המנחה'    262
רבי יוסף גיקטיליא 'שערי אורה'    265


דור רביעי לתלמידיהם של הרמב"ן ורבנו יונה 

רבי יהודה ב"ר מהר"ם חלאווה 'אמרי שפר'    265

הר"ן, רבי פרץ הכהן ורבי חסדאי קרשקש ובית מדרשם (כְּדוֹר לפני גירוש ספרד)    268

דור ראשון לתלמידיהם של הר"ן ורבי פרץ הכהן  

רבי יצחק בר ששת 'ריב"ש'    272
רבי יוסף אלבו 'ספר העקרים'    272

דור שני לתלמידיהם של הר"ן ורבי פרץ הכהן   

רבי מתתיה היצהרי 'בר ששת 'ריב"ש'    273
רבי יצחק קנפנטון ובית מדרשו (כְּדוֹר לפני גירוש ספרד)    276

דור ראשון לתלמידיו של רבי יצחק קנפנטון 

רבי יצחק די ליאון 'מגילת אסתר על הרמב"ם'
רבי יצחק ערמאה נב"ת 'עקידת יצחק'  
רבי יוסף חיון 'נכה רגלים'    279

דור שני לתלמידיו של רבי יצחק קנפנטון    281

רבי אברהם סבע 'צרור המור'    281

רבי יצחק דון אברבנאל    283

פירוש האברבנאל על התורה    283
פירוש האברבנאל על הנ"ך    284
מעייני הישועה    286
משמיע ישועה    288
ישועות משיחו    289
נחלת אבות על מסכת אבות    291
זבח פסח על הגש"פ    292

רבי יוסף יעבץ 'יעבץ החסיד'    294

פירוש לתהלים    294
חסדי ה'    297

המשך ה'א – ה'של"ה    299

רבי אברהם מרימון הספרדי 'ברית מנוחה' 
רבי יוסף מארי כספי 'תם הכסף'    300
אגרת חכמי סרגוסה    303
ר' יוסף דילה ריינה    304
רבי שלמה מולכו 'חית קנה'    313

חכמי תימן    315

הקדמה מעניין אגרת תימן    315
מעלות לדרגות ימות המשיח    317
פירוש עתיק מתימן שלא נודע מחברו    317
רבי דוד עדני 'המדרש הגדול'    318
רבי שמואל יזכה    319

חכמי מרוקו    320

מבני דורו של הרמב"ם    320

רבי יוסף ן' ועקנין 'התגלות הסודות והופעת המאורות'    320

מתלמידיו של הרא"ש    323

רבי ישראל אנקאוה הק' 'מנורת המאור'   

מתלמידיו של בעל הטורים    324

רבי דוד אבודרהם 'אבודרהם על הסידור'    

רבי דוד 'מול דרעא' הלוי 'ספר המלכות'    324
מתלמידיו של רבי יעקב ן' חביב    326

רבי יששכר ן' סוסאן 'עיבור שנים'    326

חכמי אלגי'ר    327

רבי שמעון דוראן 'רשב"ץ' (דור חמישי להרמב"ן) 

חידושי הרשב"ץ    327
מגן אבות    327
תפארת ישראל    328

רבי שלמה דוראן 'רשב"ש' (דור שישי להרמב"ן)   
רבי שלמה הכהן כלץ ובית מדרשו    329
רבי יהודה הכהן כלץ 'ספר המוסר'    329
רבי יוסף אלאשקר 'מרכבות המשנה'    329

חכמי טוניס    330

רבי אברהם ברקאט הלוי 'ספר זכרון על פירש"י' 

חכמי מצרים    331

רבי דוד  ן' זמרא 'רדב"ז'    331

מגן דוד    331
מגדל דוד    332
מצודת דוד    337

רבי בצלאל אשכנזי 'שיטה מקובצת' (תלמידו של הרדב"ז)  

חכמי טורקיה    339

רבי שלמה ן' וירגה 'שבט יהודה'    339
מהר"ם גבאי    339

מראות אלקים    339

עבודת הקודש    340
תולעת יעקב    343

רבי שמואל יפה-אשכנזי    344

יפה תואר על מדרש רבה על החומשים    344
יפה קול על מדרש רבה על המגילות    347
יפה ענף על מדרשים    353
יפה ענף על אסתר רבה    354

רבי שמואל פלורנטין 'מהרש"ף' 'מנחת שמואל'   
רבי חיים אביגדור 'פרי עץ חיים' (מתלמידי המהרש"ף)  
רבי שלמה ן' מלך 'מכלל יופי'    355
רבי יצחק ן' יוסף הכהן 'מגלה סוד הגאולה'    356
רבי משה פיגו 'זכרון תורת משה'    357
רבי אברהם הלוי ן' מיגאש 'כבוד אלקים'    358

סוף דבר הכל נשמע את-האלקים ירא    359