top of page

הספה"קים שיצאו נגד הכפירה בתורת משה רבינו ע"ה,
בענייני הפריצות שהציונות גרמה בצניעות בני ובנות ישראל

ראפשיץ,רופשיץ,החוזה מלובלין,הבעל שם טוב הקדוש,בעשט,אור שבעת הימים,קול באשה ערוה,רגל באשה ערוה,יד באשה ערוה,רגל באשה ערוה,צניעות,פאות,טלויזיה,רדיו,עקבתא דמשיחא,ימות המשיח,בראניב,רבי אליעזר מזדיקוב,קדושים תהיו,רבי ישעיה אשר זליג מרגליות

רמב"ם זיע"א, יד החזקה, הלכות תשובה, פרק ד' הלכה ד'

המסתכל בעריות, מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול, שהיא גורמת לגופן של עריות, שנאמר: 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם' (במדבר טו, לט)

רבי יהודה חיטריק זיע"א, רשימות דברים, ח"ד, עמ' פא

כשהי' הבעש"ט בעיר איסטנבול, בדרכו בנסיעתו הידועה לא"י, סיפר שראה שם אברכים שיש להם נשמות של תנאים.

 

ואמר אז הבעש"ט שזכו לזה ולמדריגות גבוהות מאד מגודל הצניעות שם אצל הנשים

 

וישנה עוד גירסא מהרב זילברשטיין שליט"א, עלינו לשבח

כאשר היה הבעש"ט באיסטנבול, ראה שם אברכים יראי שמים במיוחד, שהיו להם נשמות קדושות של תנאים. נשמות אלו הגיעו לעולם, כך הסביר, בזכות אימותיהם! שהצטיינו בצניעות יתירה בלבושן, ועל ידי כך זכו לבנים קדושים יותר מן הרגיל.

תיקון ושמירת ברית

תיקון ושמירת הברית

מקיץ נרדמים לרבי צדקה חוצין זצ"ל (ירושלים, תש"ג)

אזהרות לצניעות לרבי אלעזר בריזל זצ"ל (ירושלים, ה'תש"ז)

אור הצניעות בישראל (ברוקלין, ה'תשמ"ב)

צניעות ישראל כהלכתה (ברוקלין, ה'תשמ"ב)

קול קורא לרבי אהרון צבי רומפלר זיע"א (ירושלים, ה'תשע"א)

מודעה,בית הכנסת האורתודוקסי,בודפשט,הונגריה,שלוש השבועות,שלושת השבועות,שש השבועות,1925,הונגרית,גרמנית,אותיות עבריות,יד באשה ערוה,רגל באשה ערוה,בודאפסט,הוגנירה,חתם סופר,כתב סופר,מכתב סופר,שבט סופר,משפחת סופר,נאולוגים,רפורמים,ציונות,ציונים,ציונות דתית,דתי לאומי,כיפות סרוגות,סרוגים,כיפה סרוגה,קול באשה ערוה
שלוש השבועות,שלושת השבועות,חובה על כל איש ואשה,צניעות,כל כבודה בת מלך פנימה,קול באשה ערוה
שמירת העינים

רבי שלמה גאנצפריד זיע"א, קצור שו"ע, סימן קנב סעיף יא:

'אין לנהג אפלו עם אשתו בדברים של חבה כגון לעין ברישיה וכדומה בפני אחרים, שלא יבוא הרואה לידי הרהור'.

טהרת הבית
טהרת האוזנים
גירושין
כרוז אזהרה חמורה מאת בית דין צדק העדה החרדית ובעל שבט הלוי
אלוקים שונא זימה,מצעד תועבה,משכב זכור
כתובה וקידושין

כתובה וקידושין

קיצור נחלת שבעה לרבי אשר אנשיל גרינוואלד זצ"ל (ה'תרפ"ו)

השמחה בהלכה שמחת נישואין ע"פ התורה

מסכת נדרים, דף כ ע"ב

וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדות בני אסנ"ת משגע"ח בני אימה בני אנוסה בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה איני והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם שנאמר הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וכתיב ואקח את ראשי שבטיכם ולא כתיב נבונים וכתיב יששכר חמור גרם וכתיב מבני יששכר יודעי בינה לעתים ההיא דמרציא ארצויי: הדרן

רבינו יעקב 'בעל הטורים' זיע"א, דברים, פרק ה פסוק טז

"ולמען ייטב לך". תגין על הטי"ת שעברתו אמו תשעה חדשים, ואביו ואמו נזהרו מתשעה מדות האמורים בנדרים (כ, ב) וזה סימנם אסנ"ת משגע"ח. נוטריקון: בני אנוסה בני שנואה בני נדה בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבובייא בני חצופה.

 

פירוש בני אנוסה א"צ לומר שאם אנס אשה והוליד ממנה בן אלא אפילו היא אשתו ואנסה לתשמיש. וכן שנינו במס' כלה מפני מה הויין ליה לאדם בנים בעלי מומין מפני שתובעה ואשתו אינה נתבעת לו, פירוש אינה מתרצה לו. ור' יהודה אומר מפני שאומרת לו בשעת תשמיש אנוסה אני. ואיכא בינייהו רוצה ואינה רוצה. וכן איתא בעירובין (ק, ב) כל הכופה אשתו לדבר מצוה נקרא חוטא שנאמר (משלי יט, ב) גם בלא דעת נפש לא טוב. נמצא כי האונס אסור אף באשתו, אלא אם הוא צריך לאותו מעשה יפייס ואחר כך יבעול.

 

בני שנואה והיא שנואה אבל אם היא רצויה בשעת תשמיש אף על פי שהיא שנואה שרי.

 

בני נדוי בני נדה אף נדה אף על פי שאינו ממזר מן התורה. ויש מפרשים שהיא אז בנדוי. שאסורין בתשמיש המטה. והוא הדין נמי אם אחד מהם אבל.

 

בני תמורה שהיה מכוין לערוה ונזדמנה לו אשתו. ויש מפרשים אפילו שתי נשיו שנתכוון לזו ונזדמנה לו האחרת.

 

בני מורדת דאמרה ליה לא בעינא לך ואף על פי כן הוא משמש עמה והרי היא אצלו כזונה ואפילו אם הוא מדעתה. ולנוסח אחרינא בני מריבה שהם מתקוטטים ביחד בכל פעם, דהויא ביאה זו כמו זנות כיון שאינו מתוך אהבה.

 

בני שכורה שהוא או היא שכורים.

 

בני גרושת הלב שבלבו לגרשה אפילו אין בלבו שנאה כגון מאותן שכופין להוציא וגמר בלבו לגרשה ואחר כך בא עליה.

 

בני ערבובייא שמשמש עם אשתו ונתן דעתו על אחרת אפילו ששתיהן היו נשיו.

 

בני חצופה שתובעתו בפה והרי היא כזונה ואסור לקיימה אבל מי שאשתו מרצה אותו בדברים של רצוי ומקשטת עצמה לפניו כדי שיתן דעתו עליה על זו אמרו רז"ל (נדרים כ, ב) שיוצאים ממנה בנים חכמים ונבונים כלאה שיצא ממנה יששכר.

 

וכל אלו התשעה מדות אפילו לפריה ורביה כגון שאינה מעוברת, אפילו הכי בכל אלו המדות פוגם הולד ונקרא פושע. וצריך לכבדם בתשעה דברים מאכיל ומלביש וכו' כדאיתא בפרק קמא קדושין (לא, ב).

שלוש השבועות,שלושת השבועות,תקנות גדולות,בידצ העדה החרדית,בדצ,חסכון,ממון,כלכלה,כלכלת בית,שרי התורה,רהיטים,חתן וכלה,צניעות,כל כבודה בת מלך פנימה,בר מצוה,חתונה,קול באשה ערוה
לבושין

זוה"ק ח"ג, דף קכב ע"ב

ה' דבהבראם, ועלה אתמר (דברים ח ג) כי על כל מוצא פי יהו"ה יחיה האדם, והיא על רישיה דבר נש, עלה אתמר (במדבר יב ח) ותמונת ה' יביט, (תהלים לט ז) אך בצלם יתהלך אישובגין דאיהי על רישיה דבר נש, אסיר ליה לבר נש למיזל ארבע אמות בגלוי דרישא, דאם היא אסתלקת מעל רישיה דבר נש, מיד אסתלקו חיים מניה:

לבושין

מחניך קדוש לרבי יעקב דידאווסקי זצ"ל (ירושלים, תרצ"א)

בעקבי הצאן גליון א' (ירושלים, אלול ה'תש"ע)

חובת כיסוי ערות אשה (קול, שיער, שוק, יד ורגל)

גדר עולם לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין 'החפץ חיים' זיע"א (באנגלית)

הצבעת נשים בבחירות

זאת חקת התורה לרבי ישראל זאב מינצברג זיע״א (ירושלים, איר תר"פ) 

חובת כיסוי ערות אשה
Anchor 1

מסכת ברכות, דף כד ע"א

אמר רבי יצחק טפח באשה ערוה למאי אילימא לאסתכולי בה והא אמר רב ששת למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף אלא באשתו ולקריאת שמע, אמר רב חסדא שוק באשה ערוה שנאמר "גלי שוק עברי נהרות" וכתיב "תגל ערותך וגם תראה חרפתך", אמר שמואל קול באשה ערוה שנאמר "כי קולך ערב ומראך נאוה", אמר רב ששת שער באשה ערוה שנאמר "שערך כעדר העז"

זוה"ק ח"ג, אדרא זוטא, דף קמב ע"א

ותאנא, חמשה ערייתא (נ"א תקונין) אתגליין בה, בסטרא דדינין חמשה, ודינין חמשה (נ"א בסטרא דדינא ודינהא) אתפשטן במאתן וארבעין ותמניא ארחין, והכי תאנא, קול באשה ערוה, שער באשה ערוה, שוק באשה ערוה, יד באשה ערוה, רגל באשה ערוה, דאף על גב דתרין אלין לא שניוה חברנא, ותרין אלין יתיר מערוה אינון:

רבי אהרן צבי רומפלר שליט"א, ד' רועי לא אחסר, מאמר 'על עזבם את תורתי', פרק ה', הערה סג, עמ' יז-יח

ובזה מובן מה שישנם היום לצערינו הרבה מדור הצעיר שאין להם שום חשק והרגשה ללימוד התוה"ק והם בורחים מבתי ספר וישיבות ומענם בפיהם שלא מרגישים חשק וכו' והדבר יפלא מאוד במה נשתנה דורינו כ"כ לרעה בענ"ז מה שלא היה מצוי בדורות שלפנינו ובפרט אחרי שמעניקים להם היום בת"ת וישיבות כל מיני נוחיות ולפעמים אפילו גם מעבירים להם הלימוד היום בצורה כ"כ קלה ומעניינת עם כל ההתקדמות המומחיות של היום וא"כ מה חסר להם שיהיו סולדים כ"כ מכל זה, ואין לנו שום הסבר הגיונית על המצב הזה, ולכן בע"כ חייבים אנו לומר שזה דוקא מה שמעניקים ומפטמים אותם עם כל הגשמיות הזאת הנ"ל ומכוונים בזה להמשיך לבם לתורה אדרבה היא היא המקלקלת והורסת את הכל ואין לנו הגיון אחרת להסביר הענין, והחוש יעיד על שנכון הדבר הזה, כי במוסדות שלא שינו מדרך הישנה ולא נותנים לכל הדרכים והדברים האלו החדשים לכנס לתוך מחניהם אין המצב גרוע כזה כלל וזה ברור.

 

ויש להוסיף עוד טעם שמחייב את האדם לפרוש מלחיות עם כל עידוני ומותרות ונוחיות העוה"ז, שחוץ מטעם קדושים תהיו ובכל דרכיך דעהו הנזכר, כי יש בהנהגה כזו ח"ו מרידה בהגלות שנגזר עלינו, והרי זה א' מהג' שבועות שהשביע הקב"ה אותנו בזמן החורבן כשהגלה אותנו שלא נמרוד בגזירת הגלות אלא לכופף ראשינו לסבול עול הגלות, והרי ענ"ז שאנו חיים בדוחק וצמצום בגשמיות זה הוא חלק מצורת הגלות כמובן לכל בר דעת, ומבואר בחז"ל שעונש העובר על השבועות הנ"ל הוא חמור מאוד מאוד ח"ו.

פשקווילים וכרזות
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בנות,והיה מחניך קדושות,
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בוהיה מחניך קדושות,
כרוז אזהרה לגבי תמונות בחתונה
כרוז החרם בתוקפו
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בנות,והיה מחניך קדושות,
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בנות,והיה מחניך קדושות,
בשם התורה,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,ברסלב,חסידוהיה מחניך קדושת,
בשם התורה,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,והיה מחניך קדוש
גיוס בנות,יהרג ואל יעבור
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בוהיה מחניך קדושות,
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים,גרבים שקופות,העדה החרדית,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא,יצחק יעקב וייס,משה אריה פריינד,ישראל משה דושינסקי,אזהרה חמורה,צניעות
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים,העדה החרדית,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים,העדה החרדית,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא
בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים,העדה החרדית,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא
רבי שלמה הלוי ווזנר,גדרי צניעות לנשים,זכרון מאיר,בני ברק,מאה שערים,מהרם מלובלין,זילכובר,פאות,צניעות
מאה שערים,בית דין צדק,מקהלות האשכנזים,העדה החרדית,תולדות אהרן,חולצה סגורה,שרוול ארוך,חצאית ארוכה,לבוש צר,קדושה וטהרה,ירושלים,ישראל יעקב פישר,בנימין רבניוביץ,דוד הורוביץ,משה שטרנבוך,משה הלברשטאם,מאיר ברנסדרופר,קנה הבושם,רבי משה דושינסקי,לאפרושי איסורא
בשם התורה,יהרג ואל יעבור,צניעות,מזכירין,כל כבודה,בת מלך,פנימה,הנשים והבנות,ישבו בבית,גיוס בוהיה מחניך קדושות,
בית דין צדק,העדה החרדית,ישראל יעקב פישר,אברהם יצחק אולמאן
העדה החרדית,רבי משה שטרנבוך,אב בית דיןלכל מקהלות האשכנזים

אם מצאת טעות

ו/או יש ספ"ק שנשכח ממני,

הנך מוזמן לשלוח הודעה על כך כאן

בתי הדין הרבניים,בית הדין הגדול,בית הדין הגדול לערעורים,הרבנות,הרבנות,הראשית,דיינים,הרבנים הראשיים,אב בית הדין,אב"ד,בית הדין הרבני,בית הדין האזורי,עו"ס,עובדת סוציאלית,רווחה,פק"ס,פקידת סעד,זמני שהות,הסדרי ראייה,משמורת,חלוקת רכוש,מזונות,מזונות ילדים,משמורת,הילדים זה שמחה,גט,גמר טוב,גיטין,עגונה,עגונות,כופין אותו,אלמן,אלמנה,תקנת המזונות,גרוש, גרושה,פרודים,גיטי הכזב, דייני הכזב, משפטי ישראל, שואה בהסכמה,הרב יצחק יוסף,שודדים במסכה,לשכת רווחה,משרד הרווחה והביטחון החברתי,אגף הרווחה, רכוש, בריאות טובה, אושר,תלוש משכורת,תלושי מזון,קו העוני,מדינת רווחה,שכר ריאלי,מדיניות הרווחה בישראל,רמת חיים,איכות חיים,אושר ועושר,עושר ואושר,יד שרה, מיסים פגוביאניים,ארגוני סעד,יד לאחים,לב לאחים,אחמד בן שרה,נישואי תערובת,הסכם גירושין,הסכם קדם נישואין,אירוסין,מסיבת תנאים,שבירת צלחת,שמעון תאגורי,קצבת ילדים,חמלה,חסד,הבנה,הכלה
accepted achievements Ahad Ha-am American anti-Semitism Arabs assimilation Assyria attitude Balfour Declaration become believe British century Christiancommandments course create cultural Diaspora Eastern Europe Emancipation Enlightenment ethical European evil existence external fact faith feeling force fulfillment GentileGerman ghetto hand Harry Golden Haskalah Hebrew Herzl Holy hope hostility human idea ideal influence Israel Jewish history Jewish nationalism JewryJudaism labor land Leon Uris liberal live Lord majority Marx Maskilim ment Messiah minority modern moral nationalist natural nerve of failure Neturei Karta never Nietzsche orthodox Jews Palestine philosophy political problem Prophets Rabbi race realize rejection religious Revisionist Rosa LuxemburgRussian sages sense social society Spinoza spiritual struggle Superman survival Talmud territory thought tion tional Torah tradition transvaluation of valuestribal true truth Uris whole words World Zionist Organization Yisroel Zion Zionist movement Zionist OrganizationTorah   Judaism  Three Oaths   Baal Shem Tov    Satmar    Neturei Karta     yalkut hishbati etchem   Leshon HaKodesh    Amram Blau  Zionism   Hasidic Judaism    satmar    Six-Day War    State of Israel            Shalosh Shavuot   National Religious    Agudath Yisroel    Torah vodaath Torah vodaas  Zalman Leib  moshe   Williamsburg         Song of Songs Tanakh   Lakwood Yeshiva  Boro Park  Bnei Brak Peleg Der Blatt      Satu Mare    eidah charedis  Aaron Teitelbaum  meah shaerim Agudath Israel   Eretz Yisrael    galut geula geulah  zionists Herzl Aguda menachem porush  Yossele Schumacher     Bnei Yoel   Judaism  vayoel moshe    Land of Israel    Der Yid    Ashkenazi   Orthodox Judaism    false   true  torah  Talmud    jews    Malkhut shel Khesed  Yiddish   Hebrew languge  Brooklyn   Central Rabbinical Congress    Al HaGeulah VeAl HaTemurah   Divrei Yoel  Dibros Kodesh    Shomer Emunim  Rashi  rambam    mikveh    tznius   Halakha   Jewish law   mechitza    Mosad Keren Hatzole     Rav Tuv    British Mandate  National Religious haredi   The Union of Orthodox Jewish Congregations of America  OU  Judea and Samaria Religious Zionism  Kiryas Joel   right-wing      Neo-Zionism    Kippah seruga   Holocaust  political parties elections    knitted skullcap   Mizrahi United Torah Judaism  Israel Defense Forces   Degel HaTorah    idf Shas Israeli Haredim and Zionism
שלוש השבועות         יידישקייַט     שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות     השואה שואת אירופה אינקוויזיציה    גזירת הגלות   ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה         בני ברק  מדינת ישראל      אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא    הפלג הירושלמי    שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא   פיגועים     שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה      מאה שערים   בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     הרב יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה  הרבנית רות בלוי            רבי עמרם בלוי    בני נח    שבע מצות בני נח            רבי אהרן קצנלבויגן                העדה החרדית דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד אתחלתא דגאולה             משיח בן יוסף     יוסל'ה שוחמכר    ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד     קירוב לבבות     רמב"ם אגרת תימן    רות בן דוד  ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    סיקריקים ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה     הציונות הדתית    מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא                 הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור הרב אליהו פרוש גליקמן  יהודי גוי בן נח עכו"ם חלזון   חבצלת             כהן גדול             כה"ג      יסוד       חקירה   חקירת   גיורים                גיורת     שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע"מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג"ל אנילביץ' קה"י אבן עזרא אחיתופל מרים שמוליק כופר חברון פוניבז' אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות         דתיים לאומיים                 לאומנות                         נערי הגבעות      יהודה ושומרון     נוער הגבעות
удаизм  сионизм Религиозный Judentum  три клятвы Антисионисты 
Judaïsme  Αντι-Σιωνιστές       Ιουδαϊσμός  反シオニスト         ユダヤ教  猶太教  反猶太复國主義      judaizmus  یهودیت  صهيونية دينية    اليهودية  Јудаизам  judaísmo  judaizm         Trois serments          Antisionisty                     Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists     ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas      Anti-Sioniste          Anti-sionistas    Anti-Zionisten   Anti-zionister    Nationalisme religieux    Anticionisták     Anti-Siyonistler      Anti-Sionistés         Han shionisuto      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister     a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos         Religiöser Nationalismus            Religiöser Zionismus          Sionisme religieux    Zionisme relijius    Syjonizm religijny    Sionismo religioso     Hudaismo

לקט מאמרים ודא"ח מתוך 'נכון לדורות' מענייני פרשת השבוע

bottom of page