מה חדש

אבן מאסו הבונים,היתה לראש פינה,ראש פנה,החתם סופר,הרב זוננפלד,קוק,בני ברית,אחוה,בני משה

שלוש השבועות         שלושת השבועות       שלא יעלו בחומה        דחיקת הקץ     לדחוק את הקץ     שלושה שבועות         גזירת הגלות   אתחלתא דגאולה       ציונות  מדינת ישראל          שלושת שבועות         אלף שנה        שלא ימרדו באומות העולם     שש שבועות          שלא יגלו את הקץ      השבעתי אתכם          בנות ירושלים  בצבאות או באילות השדה          אם תעירו ואם תעוררו  את האהבה עד שתחפץ         ורבי זירא        שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה       השבעתי אחרינא        רבי יוסי ברבי חנינא    רבי לוי אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא       שלא ימרדו באומות העולם     שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי      שש שבועות    עקבתא דמשיחא      בית המקדש  הר הבית  אליהו הנביא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה  בעלי תשובה         בזכות נטרונא  רבי יואל טייטלבוים     ויואל משה      דברי יואל       על הגאולה ועל התמורה         רבי עמרם בלוי רבי אהרן קצנלבויגן     דינא דמלכותא דינא ציונות  שטנא נצחא   השואה        חישוב הקץ    משיח בן דוד משיח בן יוסף         ישוב ארץ ישראל         קיבוץ גליות   בר כוכבא     בר כוזיבא    גאולה מלכות שמים מלכות בית דוד​          רמב״ם אגרת תימן      ושלא ירחקו את הקץ   ושלא ידחקו אץ הקץ    ושלא יגלו הסוד לאומות העולם התגרות באומות         רבי שלום בער שניאורזון        מתנגדים        שלא ירחקו את הקץ         שלא ידחקו אץ הקץ    שלא יגלו הסוד לאומות העולם רבי אלעזר      מקיימין את השבועה מוטב מתיר את בשרכם       כצבאות וכאילות השדה         מה תעירו ומה תעררו          לדחוק בכח     חסידות סאטמר         נטורי קרתא     Three Oaths Trois serments          Shalosh Shavuot   три клятвы Антисионисты      Antisionisty          Antisionisti   Anti-Zionists Frith-Zionists         ፀረ-ጽዮናውያን         ሶስቱ ሳምንታት      Anti-sionistid         Anti-cionistas         Anti-Sioniste          Anti-sionistas      Anti-Zionisten        Anti-zionister         Anti-zionisten          Anticionisták          Anti-Siyonistler      Αντι-Σιωνιστές       Anti-Sionistés          反シオニスト         Han shionisuto      反猶太复國主義      Fǎn yóutài fù guó zhǔyì     Anti-sioniștii Antisionister          a zsidóknak a diaszpórában kell élniük a Messiás eljöveteléig     vayoel moshe        Wajoel Mosze        Szalosz Szewuos

הבעל שם טוב הגאון מוילנה המעין הלכה ברורה תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו״ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו״ם חלזון חבצלת תרומה מעשר תכלת חולין קודש טמא טהור יהודי גוי בן נח עכו״ם חלזון חבצלת כהן גדול כה״ג יסוד חקירה חקירת שך אויערבך קרליץ נתנזון שואל ומשיב ילקוט מדרש רבה טוב רעוע חייב פטור מזיק שן רגל עבד אשה מתנה ע״מ להחזיר נהנה רע נבילה תשלום אונס תשובה אהבה יראה שיינברג סג״ל אנילביץ׳ קה״י אבן עזרא אחיתופל מרים פו הדוב שמוליק כופר חברון פוניבז׳ אור החיים תורה אור לבנון סוריה ירדן ישראל פוסקים   שבועת הגלות

1/58

מכיוון שנגזרה עלינו גזרת הגלות, השי"ת השביע את ישראל שלוש השְׁבוּעוֹת שנועדו לשמור עלינו שלא לצאת מהגלות לפני ביאת משיח צדקנו, ומזהירה מפני השחיתות המוסרית שעלולה להיווצר מכך אם ח"ו נפעל כך.

 

האתר מכיל את היצירה תורנית 'ילקוט השבעתי אתכם' שהוא ליקוט כל הראשונים והאחרונים וסידורם לפי סדר הדורות, מקומות מושבם ובתי מדרשותם 'איש על דגלו ואיש על מחנהו', על סוגית 'גזרת הגלות' 'שלוש השבועות' ו'שש השבועות' שהשביע הקב"ה את כנסת-ישראל.

אם בשביל תיקון המידות שלנו, כדאיתא במס' פסחים (דף קיח ע"א ועיי"ש במהרש"א)

'פיזר עמים קרבות יחפצון מי גרם להם לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם קריבות שהיו חפצין בהן'.

ואם בשביל לקיים בנו 'גזרת הגלות' שנגזרה עלינו בברית בין הבתרים, שבירר לנו אברהם אבינו ע"ה את הגלות על פני הגהינם.

וכל זמן גלותינו תמיד שמרנו על כך, אבל כבר חזה לנו הרמב"ם זיע"א, באגרת תימן (שאותה ציווה להפיץ בכל קהילות ישראל), את הדברים הבאים

"ולפי שידע שלמה ע"ה ברוח הקודש שהאומה הזאת באֹרך זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה הראויה, ויאבדו בשביל זה ויבואו עליהם צרות, והזהיר מלעשות זה, והשביע האומה על דרך משל (הפסוק בשה"ש), ואמר: "השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ". ואתם אחינו אהובינו, קבלו עליכם שבועתו, ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ (דהיינו הנמשל במסכת כתובות קיא ע"א). וכו' (עיי"ש שם עוד)

 

והנה ימים הגיעו, ימי עקבתא דמשיחא, וכפי שחזה 'התנועע בלא עתה הראויה' וקמה לה מלכות של מינות (סוטה, דף מט ע"ב) ושאני מינות דמשכי (ע"ז, דף כז ע"ב) שרבים מאחינו בני ישראל נמשכים אחרי המינות הלאומית, ושטנא נצחא (תמיד, דף לב ע"א) וכתב שם רבנו גרשם מאור הגולה זיע"א

'כלומר אל תתמה על זה שהשטן הוא נוצח שמתעה אותם ונותן להם גאולה ולסוף יורידם לגיהנם', רח"ל.

 

בעזהי"ת בזכות יצירה תורנית חשובה זו נזכה להכרת הערך שלנו כיהודים ותפקידנו בנינו לבין עצמינו בעולם ובעיקר כלפי השי"ת, כדכתיב 'והייתם לי סגולה', ופירש שם הספורנו זיע"א (שמות, פרק יט פס' ו')

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. ובזה תהיו סגולה מכלם כי תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא כלם בשם ה', ולעבדו שכם אחד, כמו שיהיה ענין ישראל לעתיד לבא, כאמרו ואתם כהני ה' תקראו וכאמרו כי מציון תצא תורה.

 

השי"ת יעזרנו למען כבוד שמו
לעשות לו נחת רוח ולאקמא שכינתא מעפרא
 

אטמר,הדור האחרון,ניו יורק,קרית יואל,ברוקלין,רבי יואל טייטלבוים,שמחה,תמימות ופשיטות,שלוש השבועות,ויואל משה,ילקוט אמרים,רבי יואל טייטלבוים