top of page

׳קורונה׳ בלטינית ׳כתר׳ כנגד קלי׳ ׳אנא אמלוך׳

למען אחי ורעי! הנה הקורונה נמשכת והופכת סדרי חיים - ויש לחוש שמא הדבר נעשה ע"י מנהיגים שסביר להניח שפועלם הוא לצוד נפשות לטעון עד כמה הם "המצילים" ורווח פוליטי כזה או אחר


וכל עניינם הוא בשביל שסוף סוף הקלי' תחלוף מהעולם כדאיתא בדב"ק של רבי משה זכות זיע"א, פירוש הרמ"ז על זוהר, בראשית קעט ע"ב, עמ' 011

ולכן גדול כחו תמיד ממלך זקן וכו' שהוא (מלך זקן וכסיל) תמיד מתקשה במלכותו לומר 'אני אמלוך' ואין יראת ה' על פניו ואין לו תוספת עצמי, כי מה שמתגבר בעוונות האדם הוא מיקרי כי סופו להתרוקן כאשר יקרהו תמיד, ובסודכב)[1] (קהלת ח, ט) אשר שלט האדם באדם לרע לו. והוא לא ידע לאזדהרא, ולהבין איך עשרו וגניבתו ניצוצות הקדש הוא לרעתו, וטעמו כי שורשו מאינהו מלכין קדמאין שכל אחד היה מתנשא לאמר אני אמלוך ולא לקחו מוסר זה מזה בראותם מאי דהוה וימלוך וימת, עד בוא מלך הדר שאז מה שהיה רשות הרבים כל אחד לעצמו נתקן ונעשה רשות היחיד מיוחד כל הפרצוף באבריו הראשים משפיעים והאחרים מקבלים ונכנעים לגבוהים עליהם,רבי יעקב צבי ב"ר נפתלי יאליש זיע"א, קהלת יעקב, ערך בן

בני חת נקרא הצדיקים שהן חתים ונהלמים בעולם, זוהר מדרש הנעלם פרשת חיי שרה דף קכ"ג ע"א, ויש לומר שנקראו בני חת שהולכים תמיד בתשובה עבור שמתבוננים בכל יום יותר גדולת הבורא יתברך שמו, ורואים שאינם יוצאים ידי חובת העבודה, ועל כן התשובה הוא בבינה שעל ידי התבוננות בגדולתו ורוממותו וטובותיו הכוללת והעודפת אלינו והמותרת אזי מתבונן האדם שהרבה לפשוע נגד אל רם ונשא חנון ורחום, ועל ידי זה שב בכל לבבו נמצא התשובה בא מבינה, ועיקר התשובה הוא לב נשבר, ועל כן הצדיקים הולכים בלב נשבר, וזהו חת לשון שבירה שהולך בלב נשבר, וגם חת הוא בינה דרגא תמינאה,


גם חת הוא מלך הח' הדר לשון הדרא בי תשובה ולשון הדר מארי שמיא, שעל ידי שמתכווין הדר מארי שמיא הדר ביה ושב בתשובה, וזהו המלך הח' הוא עולם התיקון, והרשעים הן מעולם התוהו ז' מלכין דמתו שכל אחד אמר אנא אמלוך, וגם חת ראשי תיבות חכמה בינה, גם בני חת גימטריא ת"ע גימטריא י' הויות ויוד אהיה, יוד הוי"ה דחכמה וי' אהיה דאמא, ועל כן חת ראשי תיבות חכמה תבונה שהם יוד הויות דחכמה בי' ספירות, וי' פעמים אהיה דאמר בי' ספירות דידה:
שהשי"ת יזכנו לעשות נח"ר ליוצרנו ולחזור בתשובה שלמה אנו ב"ב וכל עמך בית ישראל

׳קורונה׳ בלטינית ׳כתר׳ כנגד קלי׳ ׳אנא אמלוך׳

________________________

[1] מראה מקומות כב

בשער הגלגולים הקדמה כז ולח, מזוהר משפטים.


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page