top of page

לכבוד יומא דהילולת דב בער ׳המגיד ממעזריטש׳ זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת של רבי דב בער 'המגיד ממעזריטש' זיע״א (י"ט בכסלו ה'תקל"ג) הנה עלה לתרופה מדב"ק


רבי דב בער 'המגיד ממעזריטש' ב"ר אברהם[1] זיע"א, אור תורה, פרשת קדושים סי' קטו, ד"ה וזהו

וזהו לא בגבורת הסוס יחפץ[2], [הוא רמז למדרגות תחתונות], שהסוס טפילה להרוכב[3] והמדריגה תחתונה היא טפל. דהיינו שבא לו פחד מאיזה דבר[4] זה לעורר [נ"א: מעורר] לו יראה, [כי] באים לו אותיות מהשבירה מה ששייך ליראה. ולא בשוקי [האיש ירצה] וגו', שהשוקיים הם מדריגות תחתונות. ר"ל, לפעמים בא לו פחד מאיזה דבר שבאים לו אותיות מהשבירה ששייך ליראה לעורר לו יראה, לא מפני שיפחד מפני זה שלח לו הקדוש ברוך הוא, רק רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו[5], להעלות ליראה שממנו בא לאהבה [נ"א: להעלות היראה, שמיראה באה לו אהבת הבורא]. אבל[6] הענין, שאם יאמר האדם אכוון בכיוון לבא לידי אהבה כדי להעלות[7], לזה כתיב אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ[8]. וזהו מ"ש רז"ל המקשה [עצמו] לדעת הוא בנידוי[9], דהיינו מרוחק מהש"י. הוא סובר שהוא מקורב [להשי"ת][10] ובאמת הוא מרוחק [מאד].השי"ת יצילנו מבעלי הדעות המשובשות שחושבים לעצמם שע"י העבירות שהם עושים בזה כביכול הם קרובים להשי"ת, אבל באמת הם רחוקים מהשי"ת.


חתימתו של רבי דב בער 'המגיד ממעזריטש' ב"ר אברהם זיע״א

ציון המצויינת של רבי דב בער 'המגיד ממעזריטש' ב"ר אברהם זיע״א

מגיד דבריו ליעקב לכ"ק האדמו"ר רבי דב בער 'המגיד ממעזריטש' ב"ר אברהם זיע"א

_____________________

[1] רבי דב בער 'המגיד ממעזריטש' זיע"א - ‏נולד בסביבות שנת ה'ת"ע, בעיירה לוקאטש שליד העיר רובנו, למשפחתו היה כתב ייחוס עד רבי יוחנן הסנדלר ע"ה. נפטר ביום י"ט בכסלו ה'תקל"ג.


[2] תהלים קמז, י.


[3] בר"ר סח, ט. תקו"ז ת"ע קלד רע"א.


[4] ראה כש"ט סי' לח-א-ב, ושם סי' קפ, ובהערות שם.


[5] תהלים קמז, יא – ולא אלו הרוצים גאולה בדינים


[6] מכאן עד "נמשיל משל" אינו במדל"י.


[7] עיין סוף סי' רלא ובהערות שם. ועיין בהערות לסי' קכג ד"ה ולא כמו.


[8] שה"ש ב, ז. שם ג, ה


[9] נדה יג, ב.


[10] ראה כש"ט סי' כט ול.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page