top of page

אהבת ישראל התלויה בדבר

למען אחי ורעי! דע לך שבעלי הדעות המשובשות כדי לתפוס אנשים תמימים משתמשים בסיסמאות ציטוטים וכל מיני דברים כדי למשוך אליהם אנשים ועל דרך זו ג"כ להציג את עצמם כנאורים לעומת יראי ה'


דוגמא לדבר הננו מוצאים כאלו שישתמשו במושג 'אהבת ישראל' אבל שבפועל עומדת מאחורי אימרה זו 'אהבת המדינה' שנובעת מתוך 'אהבת השררה' שאחרת אילולי 'אהבתם למדינה' לא היו מצליחים כ"כ, ועל כן כאשר אנו נתקלים לפעמים בבעלי הדעות המשובשות שטוענים לאהבת ישראל, כבר מקדמת דנא חז"ל נתנו לנו הסברים כדי לדעת ולהבין האם עסקינן באהבה אמיתית לזולת או רק באהבה עצמית דהיינו אהבת המדינה והשררה, כדאיתא במסכת אבות, פרק ה משנה טז

כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה.
ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם.
איזו היא אהבה התלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר
ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן.אזי שכל זמן שיש שימוש באהבת ישראל לצורך השגת דבר מה מאותו יהודי תמים אזי יש שימוש בו, אבל ברגע שהוא כבר לא שמיש אזי כבר מראים לו פנים אחרות, וטוענים עליו שאיננו 'כללי' 'איננו ממלכתי' 'איננו רואה האורות' וכיו"בואם יקשה עליך פירוש זה הרי זו ג"כ כבר משנה מבוארת במסכת אבות, פרק ב' משנה ג'

הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן.
נראין כאוהבין בשעת הנאתן
ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו.


דהיינו שרק 'נראין' כך, אבל באמת שאינם אוהבין לו כלל וכלל

ורק בעזרתו ית' נתפלל לכך שבאמת ובתמים נזכה לאהבת ישראל אמיתית, והדרך שכבר הורו לנו להגיע לאהבת ישראל אמיתית, היא דווקא לפי מה שלמדנו האדמו"ר הזקן בעל התניא זיע"א, פרק לב

והנה, על ידי קיום הדברים הנזכרים לעיל, להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות "ואהבת לרעך כמוך" לכל נפש מישראל, למגדול ועד קטן. כי מאחר שגופו נמאס ומתעב אצלו, והנפש והרוח – מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלקים חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכלנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בה' אחד, רק שהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם טפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה.דהיינו שע"מ להגיע למצב של לאהבה שאיננה תלויה בדבר עליך לעזוב את האהבה העצמית שלך, את האגואיסטיות שלך, את הבלי העוה"ז, שהרי ככל שאדם עוסק ברכישה של קנייני העוה"ז הוא מתרחק מהרוחניות, ויותר מגשם את עצמו ולכן קשה הדבר להגיע ל'אהבת ישראל'


ואם תמצא אנשים שדורשים שצריך ג"כ מהבלי העוה"ז והינם מציגים עצמם כמשפיעים רוחניים יש לחשוד בהם, כפי שמצינו בביאורו של זקני המהרש"א זיע"א בפירושו על מסכת ברכות, דף נז ע"ב

שלשה משיבין דעתו כו' ושלשה מרחיבין כו'. ר"ל משיבין דעתו אם הוא דואג וביגון משיבין ומסירין האנחה ממנו ומרחיבין כו' היינו שיהיה דעתו ונפשו רחבה למיהדר אחר תענוגי עוה"ז כמ"ש בבלעם ונפשו רחבה וק"ל:ולכן ראוי שנתחזק בתפלה על אהבת ישראל ובהרחקת ענייני העוה"ז כדי שנוכל להגיע לאהבת ישראל, כתקנתו של האדמו"ר הזקן 'בעל התניא' זיע"א, בסידורו (על פי האריז"ל) שהורה לומר את המילים:

"הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך"


וכדרך אגב אציין ששמוע שמעתי שישנו אחד שהוא פוליטיקאי שאומר ג"כ משפט זה כביכול להציג עצמו כאוהב ישראל, אבל מכיוון שידוע לנו שפוליטיקאים הינם אחוזים בשקר הרי בוודאי איננו אומר דבר זה בשביל האמת אלא בשביל לרמות את הבריות.


ועוד שמעשיו מעידין עליו שהוא משקר שהרי כאשר אוהבים מישהו לא מחפשים לשנותו, והנה הוא כופה על הציבור החרדי להתגייס לצבא ולעבור על איסור שלוש השבועות, רח"ל.


אהבה התלויה בדבר אין סופה להתקיים (מסכת אבות, פרק ה')

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page