בכיה חינם, שנאת חינם, אהבת חינם

למען אחי ורעי! קול המולה אנו שומעים במחנה, קול של הטפת מוסר אינשי דלא מעלי, שאינם שייכים למחנינו, שאנחנו צריכים 'אהבת חינם' כלפי פורקי עול תורה ומצות, ואני הדל אנסה לבאר בצורה נוספת את המושג שמצוי כאן והוא איננו נע בין 'שנאה' ל'אהבה', אלא ה'חינם' שהיא עבודה-זרה כדאיתא במס' סנהדרין, דף צז ע"ב

"חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו" חנם נמכרתם בעבודת כוכבים ולא בכסף תגאלו


ועוד פירש"י, ישעיה פרק נב פסוק ג

חנם נמכרתם - על עסקי חנם הוא יצר הרע שאינו לכם לשכר. ולא בכסף תגאלו - אלא בתשובה:ועוד שהשורש לשנאת חינם היה 'בכית חינם' כדאיתא בפירש"י, תהילים, פרק קו פסוק כז

ולהפיל זרעם בגוים - מאותו שעה נגזר עליהם חורבן הבית שהרי ליל ט' באב בכו ואמר הקב"ה: 'הם בכו בכיה של חנם, ואני אקבע להם בכיה לדורות':


יוצא לנו לפי ביארנו ע"פ דברי חז"ל שה'חינם' הוא עיקר הבעיה, כמו שלפעמים מציעים לנו משהו חינם ואח"כ אנחנו משלמים על כך בכפלי כפלים, רח"ל


שהפתרון ל'שנאת חינם' הוא "אוהבי ה' שנאו רע" "הלא משנאיך ה' אשנא ובמתקוטטיך אתקוטט" "תכלית שנאה שנאתים", וכיו"ב... כי יש לנו מצות שהם מחייבות אותנו לשנוא, ואילו הם באו ושנאו שנאה לחינם שלא לצורךועל דרך זו אמר החזו"א זיע"א (מפי הרב שד"פ שליט"א)

בזה שכלל ישראל שונאים את הציונים, מכפרים בזה את העבירה של שנאת חינם שעי"ז נחרב הבית המקדש, מפני שהשנאת חינם שלהם היתה שלא עפ"י תורה והשנאה לציונים היא עפ"י תורה[1]ואנו צריכים לדעת שכאשר ישנם כאלו שמדברים על 'אהבת חינם' יש לחוש שאינם מבינים מהי אותה אהבה כי אם אולי כל כוונתם היא בשביל לפרוק עול תורה ומצות כדאיתא בשם החזו"א זיע"א (בשם ר"ש סירוקה זיע"א)[2]

בשעת הפולמוס של גזירת גיוס הבנות אמר רבנו החזו*א: כיצד נוכל להדבר עם פורקי עול בעוד שאין לנו אתם אפילו לשון משותפת, מה שהם קוראים בשם "אהבה" נקרא אצלנו שם "כרת".ולכן בעזהי"ת אנו צריכים זהירות מרובה לגבי אותם המתיימרים לדבר על 'אהבת חינם' אם באמת מדובר על המצוה של 'ואהבת לרעך כמוך' בתורה ובמצות, או שמא שהיא אהבה חינם שלא לצורך


ולכן נתפלל להשי"ת שיעזור לנו בקיום מצוה חשובה זו של אהבת ישראל ולא נבקש 'אהבת חינם' שלא לצורך שמא ניפול לאהבות נפולות


ועי"כ נזכה לקיים בהידור רב את מצות 'ואהבת לרעך כמוך' כדקא יאות, ולא ח"ו 'אהבת ישראל' שהיא בחינה של 'אהבה התלויה בדבר' (אבות, ה טז) כפי שישנם כאלו שתולים אהבתם בשיוך מגזר פוליטי זה או אחר של מפלגות שעושות פילוגים באומה הישראלית.

"ואהבת לרעך כמוך" ודווקא 'לרעך', שהוא רעך בתורה ובמצות (סמ"ג, עשין ט)

כי אהבת ישראל מסוג כזה ברגע שאותו דבר בטל (שיוך מפלגתי), גם האהבת ישראל תהי' בטלה, אלא שנזכה ל'אהבת ישראל' מצד כך שהיא תהי' אהבה שאינה תלויה בדבר זה או אחר


אהבה לא של חינם שלא לצורך, אלא אהבה מצד שהשי"ת מצווה אותנו לשנוא רשעים ולאהוב צדיקים.
_______________________________

[1] ככל הנראה שהשורש לדב"ק הינם מהרמב"ם ספר המצות - מצות לא תעשה - מצוה יז

שהזהיר המוסת מאהוב המסית או להאזין לדבריו והוא אמרו ית' לא תאבה לו ולשון ספרי מכלל שנאמר ואהבת לרעך כמוך יכול אתה אוהב לזה תלמוד לומר לא תאבה לו:


רמב"ם ספר המצות - מצות לא תעשה - מצוה יח

מצוה יח - שהזהיר המוסת מעזוב לשנא המסית אבל חייב לשנא אותו בהכרח וכשלא ישנאהו עובר על מצות לא תעשה והוא אמרו ית' ולא תשמע אליו ובא הפירוש מכלל שנאמר עזב תעזב עמו יכול אתה עוזב לזה תלמוד לומר ולא תשמע אליו:


[2] מובא מתוך הספה"ק ילקוט דעת תורה, שער – התקרבות והתרחקות כלפי עוזבי תורה, אות יב - ללא לשון משותפת, עמ' נט

עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

תמוך בפעילות
והוצאה לאור
nedarim.png