top of page

'מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח' פרק ג'

למען אחי ורעי! הנה עדיין מדהים כיצד אותם בעלי משובשות ממשיכים להאחז בכל מיני צטדקות מזויפות ומסולפות, כדי להמשיך לעבוד את העבודה זרה הציונית וכל זה בשביל להתיר לעצמם עריות בפרהסיא (ע"פ סנהדרין, דף סג ע"ב)


והנה כהמשך למאמר המעורר מחשבה שפרסמתי לפני כשנה 'מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח' וכן המשך למאמר 'מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח', ועורר הדים רבים והתפלספות מרובה מצד בעלי הדעות המשובשות, סביב אגרת שמייחסים לרבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק זיע"א


ולאחר שכבר הבאתי את דב"ק של רבי ישראל מאיר וויינטרוב[1] שליט"א, במאמרו בהירות במסורת רבותינו - מרן החפץ חיים זיע"א וביחוד בענין הרב הראשי הציוני הידוע, פרק ח - אודות ר' לייב בנו של החפ"ח וגילוי אגודת סתר שבישיבת וואלוז'ין[4], עמ' צה


הנה פנה אלי יהודי והאיר לי מתוך הספה"ק במחיצת רבינו, מאמרים עובדות והנהגות וכו' שזכינו לשמוע ולראות... מרבי יעקב קמינצקי זיע"א (רובם נכתבו קרוב לשעת מעשה על ידי תלמידו יעקב מיכאל דשייקאבס), פרק יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, עמ' קמז, והנה לשה"ק של רבי יעקב קמינצקי זיע"א

רבינו סיפר שראה מכתב תשובה - שעוד לא נדפס - מהגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל (בעל "האור שמח") בו השיב לשאלה האם מותר לשנות ממעות קופת רבי מאיר בעל הנס המיועד לתלמידי חכמים עניי ארץ ישראל לשאר עניני יישוב ארץ ישראל (כגון קנין קרקע). והשיב רבי מאיר שמחה זצ"ל דאע"פ שיישוב ארץ ישראל גם בזמן הזה מצוה, מכל מקום היא פחותה בחשיבות ממצות תלמוד תורה, ואין לשנות המעות דהוי כהורדה ממצוה חמורה למצוה קלה דאסור.
ועוד כותב הגאון הנ"ל שהוא חושש שענין בנין ארץ ישראל בסופו ידחה אמונת המשיח.

ואחרי דברי קילורין אלו מה עוד יש להשיב ולומר, אלא הדברים ניכרים לכל בר דעת.


לסיכום העניין

א. לפי רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק זיע"א, יש מצות ישוב אר"י, אבל היא נדחית מפני מצות תלמוד תורה, ובוודאי אם מצות ישוב הארץ היא קדושה קלה לעומת קדושה חמורה של למוד תורה.


ב. הוא ראה ברוח קדשו כפי שעוד צדיקי עולם ראו שעצם העיסוק בבנין ארה"ק יגרום לכך שידחה אצל בעלי הדעות המשובשות את האמונה בביאת משיח צדקנו כפי שניכר לעין כל שהם אפילו ממשיכים באמירותיהם הכפרניות בכך שאינם זקווקים למשיח בן דוד ושהם מסתדרים בעליו, עפ"לולכן עלינו להתרחק מאותם בעלי דעות משובשות, כי בוודאי נטמטם לבם


בברכת 'שמע האמת ממי שאמרה'מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח, פרק ב
מאה שנים לזיוף המכתב של האור שמח, פרק ב

 

שיעור 'האם אפשר לקבל אישור מאוה״ע לעבור עליה בחומה' (דף הסבר לשיעור)


_________________________________

[1] רבי ישראל מאיר ב"ר שמואל וויינטרויב שליט"א – בנו של רבי שמואל וויינטרויב זיע"א (אבד"ק קארלין וראש ישיבת בית יוסף דנאווארדאק בפינסק לונדון יצ"ו). מתלמידיו ה מובהקים של החזו"א זיע"א., לאחר פטירת אביו ממלא את מקום אביו כר"י בית יוסף דנאווארדאק בפינסק לונדון יצ"ו. [2] מובא מתוך הקובץ תורני גינת ורדים, מדור גן המלך, עמ' פז-צו (סיון-אב ה'תשס"ט, ניו יורק).


Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page