top of page

יש לנו חלק באלקי ישראל

למען אחי ורעי! לכבוד חנוכה אנו צריכים לימוד מיוחד לגבי אחת מהגזירות


מדרש בראשית רבה, פרשה ב פסקה ד[1]:

'וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל'.

ועוד מצינו את הביטוי של 'אין להם חלק באלקי ישראל' בעוד מקומות שדרשו בהם חז"ל בעניין של דיבורים בבתי כנסת ובתי מדרשות כפי שמובא בזוה"ק, ח"ב, דף קלא ע"ב[2]:

'ומאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול, ווי ליה דאחזי פרודא, ווי ליה דגרע מהימנותא, ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל, דאחזי דהא לית ליה אלהא, ולא אשתכח תמן, (ולית ליה חולקא ביה), ולא דחיל מניה, ואנהיג קלנא בתקונא (ס"א בתקיפא) עלאה דלעילא'.

ויש לשאול מה הקשר בין הגזירה הזאת של היוונים עם כך שיהודי מדבר דיבורי סרק בבתי כנסת ובתי מדרשות, דהנה בעצם כך שיהודי כופר בהתגלות אלוקית שיש בבתי כנסת ובתי מדרשות הוא בעצם מורה על כך שהוא הולך אחרי התרבות היוונית, דהיינו התיוונות (הטמעה תרבותית).


ולכן ראוי שכל יהודי יתעורר לשמור פיו ולשונו בבתי כנסת ובתי מדרשות רק לעניינים של קדושה.


אחת הדרכים המצויינות לעשות כך היא לא להכניס עלונים לתוך בתי הכנסת משום שכל אחד במקום להתפלל מתעסק באותם עלונים במקום להתפלל, כידוע לכל אותו הקלקול של העלונים שהם בחינת 'מצוה הבאה בעבירה', ויש בהם יותר קלקול מאשר תועלת.


וע"מ לחזק העניין אביא את לשון קדשו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זיע"א, משנה ברורה, סימן קנא סק"ב:

ושיחה בטילה - היינו אפילו שיחת חולין שהיא לצורך פרנסה דבחוץ שרי בביהכ"נ אסור ובפרט שיחה בטלה לגמרי דבודאי שראוי למנוע תמיד מזה [פמ"ג] ובזוה"ק פ' ויקהל הפליג מאד בגודל העון הזה וכ"ש שיש ליזהר בביהכ"נ וביהמ"ד מעון דבורים אסורים כגון לשה"ר ורכילות ומחלוקת וקטטות כי מלבד שהם עונות חמורים מאד עוד יגדל העון יותר במקום קדוש כי הוא מזלזל בכבוד השכינה ואינו דומה החוטא בינו לבין עצמו לחוטא בפלטין של מלך לפני המלך ועוד תגדל הרעה בזה שהוא מכשיל גם את הרבים בעונות החמורות הנ"ל כי האי תגרא דמיא לבדקא דמיא ומתחלה הותחל העון באיזה אנשים ולבסוף יתלקטו ויתחברו חבורות חבורות לריב איש ברעהו עד שנעשה כל הביהכ"נ כמדורה גדולה ובעו"ה באין מזה כמה פעמים לידי חרפות וגידופין והלבנת פנים ברבים [וגם פעמים רבות בפני הס"ת שזה ג"כ עון חמור בפני עצמו כי אפילו המבזה חבירו בפני ת"ח אחז"ל [סנהד' פרק חלק] שהוא אפיקורוס ואין לו חלק לעוה"ב וכ"ש למבזה חבירו בפני הס"ת וכבוד השכינה וכמו שכתב כעין זה בתשובת מהרי"ו סימן קנ"ב עי"ש] ולידי הכאות ומלשינות וגודל חילול שם שמים בין האומות ומי גרם לכל זה אם לא הראשון שהתחיל בעבירה תחלה ובודאי לעתיד לבוא יטול שכר כנגד כולם ע"כ הירא וחרד לדבר ה' ישים תמיד עיניו ולבו לזה שלא לדבר שום דברים בטלים בביהכ"נ וביהמ"ד והמקום הזה יהיה מיוחד אצלו רק לתורה ולתפלה'.

בברכת חונכה שמח, ועל ידי כך שיזהרו ויזהירו יהודים מלדבר בבתי כנסת ובתי מדרשות, נזכה לכך שהשי"ת יסיר חרון אף מעל עמו בית ישראל, וישבית כל אויב ומתנקם.


_______________________________________________

[1] וכן במדרש פסיקתא רבתי, פרשה לג; ילק"ש, בראשית, פרק א, רמז ד.

[2] וראה עוד זוה"ק, ח"א, דף רנו ע"א, השמטות.

פוסטים קשורים

הצג הכול

My Journey with Authentic Chassidic Teachings

As a professional navigating the complexities of a fast-paced world, finding moments of spiritual connection can often feel like a distant dream. This is a sentiment that resonates deeply with many in

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page