top of page

חשיפה חדשה - התגלה מכתבו של הסבא קדישא אלפאנדארי זיע״א

למען אחי ורעי! הנה כבר פרסמנו לפני כחודש מאמרים שמעידים שהמכתבים שמנסים לייחס לסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זיע"א, היו בעצם זיופים (חלק א'), (חלק ב').


והנה בעקבות הפרסום שעורר תגובות הן השליליות מצד היחצנ"ים של הרא"יה קוק[1] והן תגובות חיוביות מצד דורשי האמת והצדק.כמו"כ צירפנו את סריקה של כתי"ק, ונעבור כעת לדב"ק 'מכתב קודש' של הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זיע"א

מאחר עלות גדול השלום וכו', ובא האות להודיע במרום קולי[3], כי הן עתה בין כסא לעשור האירו אל עבר פני מכתב יד"ק מלהבות אש בקנאת ה' צבאות, נגד רב אחד שהוא הולך בדרכים עקלקלות אשר לא שערום רבותינו ואבותינו מעולם וכו'. ובכן עלתה הסכמתם לאסור איסר לקרות בספריו, משום דנפיק מניהו חורבא לרשל ולרפות בלב עם בני ישראל, והישרה יעקשו וכו', וברוב ענותנותם בקשו ממני להיות סניף לאריות.
את זה אגיד, דהלא מראש אף כי חזות קשה הוגד אלי, דהוא הולך בקולו'ת וברקים, קולן של סופרים, וישאו העם את קול'ם שלא כד"ת, עכ"ז יען נצטוינו מפי רז"ל[4] והוי דן את כל האדם לכף זכות, ומה גם כשהוא לרב, וכמ"ש רבינו הרמב"ם בפה"מ[5], לכן אמרתי שאולי אינו במחשבה זרה למצוא חן בעיני החפשים, כ"א רק שעי"ז להחזירם למוטב ולקרבם תחת כנפי השכינה בתורת ה' תמימה, וע"ד שאמרו חלל שבת א' כדי שיתקימו שבתות הרבה.
והגם כי שגגה היא, וכמבואר בספרן של צדיקים, ומכללם הרב בעל עקדה בשער כ' ועוד, כי כשהדור פרוץ אדרבה צריך להחמיר ביותר כמבואר בתלמוד ובפוסקים, וע' שו"ת הרשב"א ח"ד סי' שט"ו, ובשו"ת מהר"ם מלובלין סי' קל"ח, וכ"ש בזה"ז. וכבר אמרו בש"ס[6] דרב ראה בקעה וגדר בה גדר, ומפני זה אמרו בפ"ק דחולין[7] כי מורי רב לתלמידיו מורי להו כר"מ, וכי דריש בפרקא דריש כר"י, משום עמי הארץ, ע"ש. ומן הדין חייבים העם לקבל כדין תורה גמור משום לאו דלא תסור, ולזה כיונו רז"ל באומרם אפילו על ימין שהוא שמאל, שהגם שתופסים במדת הדין הקשה להחמיר, שהוא מצד שמאל, והם אומרים שהוא רק ימין ובמדת הרחמים, דחייבים לקבל לגדר וסייג כד"ת. והרב הזה אזיל בתר אפכא, להקל במה שהוא הדין לאסור, ותמיד הולך מצד ימין, וכאילו אין לו שמאל, אולי הוא היה טועה ושגיאות מי יבין.
אולם הן עתה בראותי עתה החוברת בשם אורות, מה שכותב על אותן האנשים דבזה"ז נושאי דגל ההפקרות ביד רמה ושהם רשעים ופושעים, שעל ידי אלו ביותר יתגלה המשיח, ונתן להם השבח. עמדתי מרעיד ונבהלתי מראות שיגעון כזה, ואשתוממתי על המראה, ולא ידעתי מאי אדון ביה, איך שם אור לחושך וחושך לאור, ולא ירא לנפשו מעלבון תוה"ק, וכל הנביאים הצועקים עליו במרה על זה במרום קולם.

ואף התינוקות יודעים שבתנ"ך מקללים אותם לרשעים ושהם אויבי ה', וכבר נאמר ונשיא בעמך לא תאור, בעושה מעשה עמך[8]. והנביא צווח עליהם ובעת אפך עשה בהם, שאף בשעה שעושים צדקה מממונם כדי להגן, שיכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים[9], שאז הצדקה עצמה יהיה לחטאת, כדכתיב[10] פעולת צדיק לחיים ותבואת רשע [לחטאת], ולזה כיון המשורר[11] תנה עון על עונם ואל יבואו בצדקתך. ובודאי דגם החופשים ישחקו ע"ד, דכיון דהוא מיחש אותם שהם רשעים ופושעים ואפיקורסים ביד רמה, איך יכול [לכוף] פסכתר על כל התורה מה שמדברת עליהם, ולהגיד בזכותם בדברים בדויים אשר בדה מלבו שהם דברי שקר וכזב ובלא דעת ידבר[11ב], והא ודאי חנופה כזאת לא יחפצו, ואדרבה חרפה הוא להם. וגם שגורם לעורר מדנים ופירוד הלבבות, שחכמי ישראל מוכרחים הם להודיע להם לעם בני ישראל משפטי ה' אמת. וגם מה שדברו רבותינו הק' בתורה שבע"פ שאסור לסייע ידי עוברי עבירה, ושאסור להליץ בעדם, וגרסינן בסוף פרק אלו נאמרים[12], אמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללים אותו שנאמר אומר רשע צדיק אתה וכו', ועוד אמר שנופל בגהנם שנאמר אוי האומרים לרע טוב ולטוב רע וכו', מה כתיב אחריו כאכל קש לשון אש וכו' ע"ש.
ולא זו בלבד שאמרו רז"ל שאסור לסייע ידי עוברי עבירה ולהתחבר עמהם, אלא שאמרו ג"כ שאסור לעשות איזה דבר או לדבר איזה דיבור שעי"ז יביא את עצמו לידי חשד דנראה כאלו מסייע ידי עוברי עבירה, אעפ"י שבאמת לא עלה אפילו במחשבתו לכך, דשנינו בתוספתא סו"פ ב' דכלאים, ישראל שקיים כלאים בתוך שדהו אין אחיו הכהנים נכנסים לשם אלא רואין אותו כציון בית הקברות, ע"כ. וא"כ שאסרו ליקח התרומה, אעפ"י שהוא ממון שלהם דמשולחן גבוה קא זכו, משום דנראה כאילו אינו מצטער ממעשיו. כ"ש שאסור ליכנס ליקח נדבה, דיש בזה משום לתא דחילול השם דאין לו כפרה.
ועינא דשפיר חזי מאי דאתמר בתלמודא בפ' זה בורר[13] בריש לקיש דחזיה לההוא גברא דקא כריב, ותו חזיה לההוא גברא דקא כסח בכרמי בשביעית, דמשום דאמרו אותן הגדולים דשמא בהיתר הם עושים, לא נשא פנים להם וקרי עלייהו קשר רשעים ח"ו, ואע"ג דודאי גם ר"ל לא חשד אותם שרצו ח"ו לחפות עליהם, ויכול להיות שהאמת איתן דאולי בהיתר עשו, אלא דאפילו הכי מכיון שנעשו סניגורין להם ולא חקרו בדבר מקודם, בזה הביאו עצמם לידי חשד שנראה שמחפים לרשעים, אמטו להכי קרי עליהו קשר רשעים ח"ו, וגם דפסולים לדין, וגם רבי יוחנן הסכים עמו, דקאמר דא עקא, ופירש רבינו הרמ"ה בחידושיו כלומר זו צרה שחכמים כאלו באים לידי חשד והשנה מתעברת על ידם, ע"כ.
אגרת קודש מאת הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר
.
הורידו את • 70.14MB
וגם רבינו המאירי ז"ל כתב וז"ל, אסור לסייע ידי עוברי עבירה אפילו בדברים, דלחזור אחר זכותם אחר שהדברים נראים שהם עוברים עבירה ושבאיסור הם עושים, אין לחזור אחר זכותם לומר שאפשר שעל צדדי ההיתר הם עושים, והעושה כן מביא עצמו כעין מסייע לאותו מעשה, ונקרא על דרך השאלה חשוד לאותו דבר, וכל שכן אין לחזור אחר הקולות, עכ"ד. ולפי מה שנתבאר י"ל ע"ד תשובת הרב בית יעקב[14].
וא"כ כ"ש וק"ו להליץ ולהתחבר עם עוברי עבירה, דמשנה שלמה שנינו[15] דענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעובר עבירה, דבזה גדול עונו.
והנה עתה ראיתי בחבורתו בפרק כ' שכתב שיש דעות דבזה"ז שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה, שהכשרים נושאי דגל שם ה' לא יהיה להם שום יחש עם פורקי העול ופושעים, והוא הכריע נגד זה[16]. (לדעתי נראה דמאחר שלא ראיתי ולא שמעתי בנושאי דגל ה' שום מחשבה כן, וגם)[17]. הנה כדי לפשוט ספק זה, כפה פסכתר על כל דברי תורה שבכתב ותורה שבע"פ והעלים עיניו מהם, ורק הביא איזה דמיונות כוזבות לסמות עיני העם אשר אין להם חכמה. כי העיני בשר יראו כי גם לפי חלומותיו בשקר אשר דימה לשמרים ביין, הרי משם תברא, דצריך ליזהר שלא יתערבו השמרים עם היין ויקלקל היין, ורק לפי שעה ישארו בתחתית ואח"כ ילכו לאיבוד.
וגם מ"ש דדעות הרוצים בפירוד דדומה למעשה עמלק שזנב את הנחשלים פליטי הענן, הרי גם שם היה מגזרת השי"ת שגזר כן על הענן מצד עונותיהם, דעונותיו ילכדונו את הרשע[18], דאין הנחש ממית, אלא החטא ממית[19]. על כן אני אומר דעשה כן בכוונה להרבות במרד האנשים האלו ביותר ממה שהם. ומ"ש שעכ"ז צדקת הצדיקים נתמך ע"י, כדי ליתן אצבעו בין שיני נושאי דגל ה' וליתן פתחון פה להם מה שלא עלה במחשבה בדברים בדויים, דודאי לא ישתוקו ויוכיחו בחכמה ודעת ובראיות נכונות להרחיקם, והוא סיבה לעורר מדנים וקטטות ומריבות ופירוד הלבבות.
[20]ולדעתי, הגם שאיני בהם ובשמותיהם, ולפי הנשמע יש בהם שאינם הולכים עפ"י התורה ויראת ה', הגם דשומר נפשו ירחק מהם כתיב (וכתיב), מ"מ לבי אומר לי שאינם מאותו הסוג דיחס עליהם בעל החוברת, דלפי"ד הם גרועים מעדת הקראים דבימי שאול וענן שהבדילו אותם הגאונים וכל ישראל מעדת ישראל לבא בקהל עד היום, וזה אינו, דאותן האנשים התרו בהם כל הגאונים ולא חזרו בהם, לכן ראו שאין תקנה מהם. משא"כ אלו, הגם כי אינם הולכים בדרכי התורה, הוא מפני דיצרם תקפם, וראשי הדור מעלימים עיניהם להוכיחם בטוב טעם ודעת, וכמ"ש[21] מושכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם פטיש הוא מתפוצץ. ואם היו עושים כן, והיו כולם בלב אחד, היו חוזרים. וכבר אמרו רז"ל והובא ברש"י בפסוק[22] ויקצף משה על פקודי החיל, ממונים על החיל, ללמדך שכל סרחון הדור תלוי בגדולים שיש כח בידם למחות ע"כ. ומה גם דאומרים דיש מהם שהם מחובבי ציון, ויש להם לבוא בטענה כמ"ש אליהו עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, אם ה' לכו אחריו, ואם הבעל וכו'.


קריאה לתשובה

לאחר דב"ק אלו, הנה צריך קריאה לחזור בתשובה ולהפסיק ללכת מדחי לדחי אחרי כתבי הדרשות דופי של אורות, כי באמת אין בהם שום צד של קירוב רחוקים כי אם בלבול גדול מאוד בעניני הנהגת השי"ת בעולמו, וכבר הדברים כ"כ ברורים ונהירים, אך ישנה תמיד קבוצה צעקנית של יחצ"נים שרק מנסים בהפחדות ובמקורות מסולפים שקריים מצונזרים וכיו"ב למשוך אנשים שילכו אחרי הכפירה הציונית, אחרי מלכות של מינות, וכן שאני מינות דמשכי


השי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו ית' להאיר עיניהם של ישראל להנצל מאותו פח יוקשים, ונזכה לביאת גואל צדק, בחסד וברחמים, בב"א

עמוד 2 מתוך אגרת קודש של הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זיע״א נגד קוק
עמוד 2 מתוך אגרת קודש של הס״ק אלפאנדארי זיע״א


____________________________ [1] היחצ"נים נוהגים לפתוח את ר"ת הנ"ל באופן כזה 'הרב אברהם יצחק הכהן קוק', אבל אנו נוהגים לפתוח אותם באופן המתקבל על הדעת.

[2] בנדפס

נוספה הפתיחה: האיתנים מוסדי הארץ, העמודים והמכונות העומדים בפרץ, מהדרים מן המהדרים, מאורי אור לישרים, רבנן סבוראי, לימא כתנאי, אורם יאירו כאור החמה שבעתיים עד ביאת הגואל משיח לישראל וישל"א.

[3] בכתי"ק מופיע שם ר"ת 'מרו"ק' ואנחנו פתחנו לטובת רצף הקריאה

[4] אבות פ"א מ"ו.

[5] שם.

[6] עירובין ו' ע"א.

[7] ט"ו ע"א.

[8] שמות כ"ב כ"ז, יבמות כ"ב ע"ב.

[9] ב"ק ט"ז ע"ב.

[10] משלי י' ט"ז.

[11] תהלים ס"ט כ"ח.


[11ב] פכסתר - הוא גיגית נחושת גדולה

[12] סוטה מ"א ע"ב, ויש להליץ על בעלי הדעות המשובשות ממה שכתב שם במהרש"א זיע"א

כל אדם שיש בו חנופה כו' ואין לאום אלא עוברין שנאמר ולאום כו'. יש לעיין בזה דלשון לאומים הרבה במקרא מלשון עמים דא"א לפרש לפי פשוטו מלשון עוברין ובהאי קרא גופיה כתיב לעיל מיניה ושני לאומים ממעיך גו' ונראה מהידוע כי אומה הישראלית נאמר בה למשפחותם לבית אבותם משפחת אב קרויה משפחה ולא משפחת אם וההיפך בשאר אומות אין להם יחוס אב דזרמת סוסים זרמתם ויש להם יחוס אם לאסור בקורבה מן האם וז"ש בישמעאל שנים עשר נשיאים לאמותם ר"ל דבבני יעקב נאמר שיתיילדו י"ב נשיאים למשפחותם לבית אבותם ולא כן בבני ישמעאל שלא יתיילדו אלא לאמותם כמ"ש כי ביצחק יקרא לך זרע וגם בני עשו לא נקראו ע"ש אביו יצחק כמ"ש ביצחק ולא כל יצחק והשתא ניחא דכל לאמים שבמקרא על עובדי כוכבים נאמר שנקראו כן ע"ש שאין להם יחוס אב רק יחוס אם ומשום דקרא דהכא ושני לאומים גו' ולאום מלאום גו' גם על יעקב נאמר דאין בו משפחת אב רק משפחת אם ע"כ אמרו אין לאום דהכא אלא עוברין שקודם שנולד יעקב גם הוא יקרא לאום על שם אמו דעובר ירך אמו ולאום מגזרת אם ולא יתייחס יעקב ע"ש משפחת אב רק עד אחר לידה כמ"ש תולדותם למשפחותם ופי' הכתוב ושני לאומים דהשתא בבטן אמם שגם יעקב נקרא ע"ש אמו ממעיך יפרדו דהיינו מיד שיצאו ממעיך יפרדו דזה יעקב יקרא אז ע"ש משפחת אביו וזה עשו יקרא גם אח"כ ע"ש אמו לאומים. והענין מבואר שהחונף שאומר לרשע צדיק גו' לבו בל עמו ופיו ולבו מרוחקין ואינן שוים ולזה אמרו אפילו העוברים דבכה"ג יצירת לבם מרוחק מיצירת פיהם שהלב נברא מתחלה כמ"ש ביומא דכל מידי מאמצעותיה מיתצר והפה אינו נברא עד שיצא לאויר עולם שאז פיו פתוח כדאמרי' בנדה אפ"ה מקללין אותו כי המחניף מהפך מדת האמת לשקר ואומר לרשע צדיק גו' וזה העובר נשבע שיהא צדיק ולא רשע [כו'] כדאמרי' שם ודו"ק:
כל אדם שיש בו חנופה כו' שנאמר האומרים לרע טוב גו'. דלפי פשוטו הו"ל למכתב על רע טוב ועל טוב רע גו' ומדקאמר לרע ע"כ דרשו האומרים דרך חנופה לאדם שהוא רע טוב ולאדם טוב אומרים רע הוא ודו"ק:

[13] סנהדרין כ"ו ע"א.

[14] ישנם כמה וכמה ספ"ק בשם זה, ואין אנו יודעים לאיזה מהם התכוון

[15] מכות ה' ע"ב.

[16] בדפוס נוסף:

דהחיבור הכללי הוא הטוב, משום דיסוד צדקת הצדיקים בכל דור נתמך ע"י הרשעים, שעם כל רשעתם כל זמן שהם נדבקים לכללות האומה, הרשעות שלהם מועילה היא לאמץ כחם של צדיקים כדורדיא לחמרא, עכ"ד.


[17] הערה בגליון (אולי באה להחליף מה שבסוגריים):

וגם מ"ש הרמב"ם בה' ממרים, ופ"א מה' אבל, ובס' המורה ח"ג פמ"א ותשו' הרשב"א סי' תט"ו.

[18] משלי ה' כ"ב.

[19] ברכות ל"ג ע"א.

[20] מכאן ואילך לא התפרסם בגליון 'העדה' אייר תש"מ, פרשת דברים, עמ' ד'

[21] קידושין ל' ע"ב.

[22] במדבר ל"א י"ד.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page