top of page

כל המיצר לישראל נעשה ראש

למען אחי ורעי! מענייני מגילת איכה שאנו עומדים לקרוא בתשעה באב למדנו ירמי' הנביא ע"ה (מגילת איכה, פרק א' פס' ה)

היו צריה לראש אויביה שלו כי־ה' הוגה על רב־פשעיה עולליה הלכו שבי לפני-צר: ס


והנה איתא במס' סנהדרין, דף קד ע"ב

היו צריה לראש אמר רבא אמר רבי יוחנן כל המיצר לישראל נעשה ראש


וביאר לנו רבי פינחס ב"ר צבי הירש הורביץ זיע"א, פנים יפות על שמות, פרק י פסוק א

וכן הפירוש ה' הצדיק במה שהחזיק לבו לקושי השיעבוד שבזה קיצץ עבות רשעים, דהיינו ניצוצות הקדושה שהיו מעורבים בהם ואמר על זה יבושו כל שונאי ציון וגו' פירוש שמזה שהיה במצרים יבושו כל שונאי ציון המציקים לישראל בגלות אחרון, כי ע"י זה מוציאין מהן כל הכחות הקדושות כמ"ש האר"י ז"ל [עי' לקמן בפ' בהעלותך בפס' וכי תבואו] במה שאמרו [סנהדרין קד ע"ב] כל המיצר לישראל נעשה ראש כדי להוציא ממנו כל ניצוצות הקדושות ועי"ז יחוש וימהר מפלתו, וזהו שאמר יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש, שיבוש יונקתו בקדמות הזמן,דהיינו שמכאן אנו למדים שאלו שמשתמשים במושג 'ציונים' הכוונה היא באופן של סגי נהור דייקא מכיוון שהם באמת 'שונאי ציון' שמציקים לעמך בית ישראל


וכפי שמזייפים שם ישראל כך מזייפים שם ציונים, כי הכל אצלם הולך על דרך הזיוף, ודו"ק

היו צריה לראש אויביה שלו כי־ה' הוגה על רב־פשעיה עולליה הלכו שבי לפני-צר: ס

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page