top of page

לשמוע שירים ממנגן כשר ולא מקרליבך

אחי ורעי! עלינו להתחזק בעבודת הבורא ברוך וברוך שמו, ואחת הדרכים להצליח בעבודתו ית' היא ע"י שמיעת ניגונים ממנגנים כשרים בלבד.


והנה בדור הזה עקבתא דמשיחא, קמו להם אנשים שהחליטו לאחוז בכלי נגינה, ואין תוכם כברם ועושים ניגונים ואותם ניגונים גורמים לקישוי בעבודת הבורא וכל מי ששומע להם מתקשה להצליח בעבודתו ית'


כדאיתא בדב"ק של רבי נחמן מברסלב זיע"א, לקוטי מוהר"ן, תורה ג

הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו, כמו שיתבאר.
...וכשהמנגן הוא רשע, אזי הוא לוקח הנגינה שלו מצפרים אחרות שבקליפה[1]. וכתוב בזהר: כי הצפרים שבקליפה יונקין מדדי המלכות. וכד אתפלג ליליא כדין כרוזא כריז: "כצפרים האחוזות בפח כהם יוקשים בני-אדם".

ולא סתם אמרו בזוה"ק שהמנגן הרשע יונק מדדי המלכות, דהיינו שהוא מנסה להאחז בכפירה הציונית שמנסה גם היא לטעון דברים כגון 'דינא דמלכותא דינא' ו'שיש למדינת ישראל דין מלכות' ושאר מיני כפירות למניהם רח"ל ועפ"ל.


והנה הדרך לגלות את המנגן הרשע הוא ע"י כך שהוא אחוז במידת הניאוף ועריות כמו שמצינו אצל שלמה קרליבך שר"י (לחץ על הקישור)... שהי' ידוע בכך שהי' נוהג לחבק, לגפף נשים ונערות ללא בושה בפרהסיא, כדאיתא במס' סנהדרין

אמר רב יהודה אמר רב יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא

ושם בפירש"י

אלא להתיר להם עריות בפרהסיא - שהיה יצרן תקפן על עריות אמרו נפרוק כל עול תורה מעלינו ואל יוכיחונו על העריות אבל על עבודת כוכבים לא תקפן יצרן:

ועכשיו מתברר שכל מה שהם מתירים לעצמם לעבוד את העבודה הזרה המכונה ציונות הוא רק בשביל להתיר לעצמן עריות בפרהסיא...


ונחזור לענייננו, שלא עוד אלא אפילו הי' כמה מקרי אונס שנעשו על ידו, אבל אנשים יותר התעסקו בפולחן האישיות שלו, ויצרו להם עגל זהב המכונה קרליבכיזם... והקימו מניינים המכונים על-שמו.... ואותם ניגונים שלו שמנגנים אח"כ גורמים לאותם אנשים לקישוי בעבודת הבורא ב"ה וב"ש...


ולא עוד אלא אפילו העביר את המסורת הזאת לעוד מכמה תלמידיו שאחד מהם כבר הורשע בכך שאנס את שכנתו הקטינה, רח"ל (לחץ על הקישור)... וראה עד כמה עמקו דב"ק של רז"ל שהזהירו אותנו מלהתרחק מאותם 'ליצני הדור'... רק כמה חבל על אותם נשמות טועות שהולכות אחרי אותם עגל זהב למיניהם וחושבים עצמם לעובדי השי"ת אבל בפועל הינם רוקדים סביב עגל הזהב שדאגו להקים להם יחצני הציונות/הדתית כדי להמשיך לגרוף כסף וכבוד, ה"י


ונתפלל לכך שנזכה לשמוע ניגונים מצדיקי האמת ועי"ז נוכל לעבוד את השי"ת כדקא יאות אכי"ר.

קרליבך במופע מעורב... ותהיו בטוחים שממשיכי דרכו ג"כ ימצא הנגע והחולי הזה נגד השולחן ערוך
קרליבך במופע מעורב... ותהיו בטוחים שממשיכי דרכו ג"כ ימצא הנגע והחולי הזה נגד השולחן ערוך

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page