top of page

מעי מעי על חלליהם לבי לבי על חלליהם

למען אחי ורעי! מענייני דיומא ראוי להביא את דרשתו כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי משה ב"ר חיים צבי טייטלבוים זיע"א, תשועה גדולה, דרשה לכבוד יום כ"א בכסלו, עמ' רל-רלא:

'כללו של דבר אשר עצם קיום המדינה הציונות היא באמת אסון נורא לכלל ישראל, הן ליושבי ארץ ישראל אשר בדרך הטבע אין להם שם עתיד מכמה סיבות וטעמים הגלויים לכל, השי"ת ישמור ויציל ויפרוס שלומו עליהם וישלח לנו משיח צדקנו במהרה, ובכל עת ורגע גדולה הסכנה מבית ומבחוץ ורבים מעתיקים דירתם לחו"ל מפני המצב, אבל לדאבונינו הלא בני תורה וחסידים הם המחזיקים בתוקף בקרנות המדינה.
והחובה מוטל עלינו לזעוק מרה נגדם אשר מתערבים יותר ויותר בהנהגת המדינה, ומכניסים ומושכים אלפים ורבבות תמימים לרשת הציונות באופן נורא ובכפיה ובלחץ שלא היה כמוהו, ותכסיסיהם של הדתיים למיניהם בדו"ד להרכבת הקאאליציע, שהם מנהלים מו"מ להשתתף בממשלת הכופרים, ובפרט אשר בזמנינו אלה יש ויכוח אודות החזרת שטחים שכבשו במלחמתם, וכעת נתפרסם על ידם במכ"ע אשר בכל העולם כולו, כי רצונם של הדתיים להתחבר אל המפלגה שאינה מוכנה לשום פשרות ורק הכרזת מלחמה בפיהם, ובגלל זאת נוצר הרושם בעולם כולו כי הדתיים דוגלים במלחמת חרמה נגד הערביים ואינן מסכימים לשום וויתורים, וברחבי תבל תמהים הגויים ואומרים למה לא יסכימו הדתיים לפשרות כדי להשכין שלום.
ולא יאומן כי יסופר כמה גדולה הסכנה בצעד זה של המפלגות הדתיות ללבות תבערת שנאה ברחבי העולם, כי יביטו על יהודים כעל צמאי דם שאינם מוכנים לוותר, ומי יקח על נפשו אחריות נוראה כזו לגרום להרבות שנאת ישראל ולהכניס בסכנה עצומה את כלל ישראל במקומות שונים, וברור הדבר כי הרושם אצל אוה"ע הוא שכל היהודים שומרי תורה ומצות דעתם נוחה ממעשי הדתיים שם, וזה עלול להביא תוצאות חמורות מאוד, וצא וראה מה אירע לפני כמה שנים בעיר ווינא שהשליכו הערביים פצצה בבית המדרש החרדי בעיר, וכיון שנתנה רשות למשחית שוב אינו מבחין, ובעיני האומות כל החרדים נחשבים לאחת, ומי התיר להם כזאת להעמיד יהודים ברחבי תבל בסכנה גדולה ח"ו, והכל בעבור בצע כסף שישיגו מהשתתפותם בקאאליציע.
בעוה"ר עד היכן הגענו שיהודים חרדים אינם בושים ואינם יראים להכניס את כלל ישראל בסכנה ולהפקיר נפשות ישראל ברחבי העולם, ומלבד זאת היתכן להשתתף עם השופכים דם נפשות ישראל במלחמות תדיר, ואף נפש אחת מישראל נחשבת להרבה, ואין ראוי שתאבד ח"ו אפילו נפש אחת על מזבח הציונות.
ושמעתי מפ"ק של מרן דודי[1] זללה"ה כלפי המלחמות אשר ערכו הני בריוני ראש הציונים בארץ ישראל, ונפלו מבני ישראל חללים חללים ר"ל, והמליץ לפרש אמרינו בתפלת נחם 'לבי לבי על חלליהם מעי מעי על חלליהם כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה' [2]וקשה מהו הנתינת טעם 'כי אתה ה' באש הצתה' על מאמר 'לבי לבי על חלליהם' אך הנה כל אומה ולשון כאשר יש את נפשם לכבוש את ארצם ואת מולדתם מיד צורריהם ושונאיהם, עליהם לערוך מלחמת קרב ולהקריב נפשות במלחמה, כי רק באופן כזה יוכלו לבא אל המנוחה ואל הנחלה, אבל אנחנו בני ישראל הבטיחנו הקב"ה שהוא בכבודו ובעצמו יושיענו ויגאלינו שנית, כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, ואם כן כל נפש ונפש מישראל שנאבד במלחמה למען כיבוש הארץ הרי הוא להבל ולריק ר"ל, וזהו אמרינו 'לבי לבי על חלליהם מעי מעי על חלליהם' והטעם 'כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה', וכיון שהבטיחנו הקב"ה שהוא בעצמו יחזור ויבנה ציון וירושלים, א"כ חבל הוא על החללים הנופלים במלחמה לריק, עכ"ד ודפח"ח'.
___________________________________

[1]. הדברי יואל זיע"א.


[2]. תפילה שמוסיפים ב'ברכת ירושלים' בתפילת שמונה עשרה בתשעה באב.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page