top of page

העלובות שעשו לארץ במניעת שמיטות

למען אחי ורעי! הנה אנו התחלנו את שנת השמיטה תשפ"ב, וכמובן שנשמע פה ושם את יחצ"ני קוק נובחים על כך שצריך להשתמש בהיתר המכירה של קוק, לא משום הוראת שעה אלא משום שזה המצאה של מכירת הארץ לגוים ועוד כהנה וכהנה הסברים שרחוקים מההלכה אלא יותר קרובים לרומם את שגעונותיו


אבל כמו"כ ראוי לציין את הציטוט שנהנים יחצ"ני קוק לציין את אגרתו של רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ זיע"א שאם יהיו ק"ל משפחות בארה"ק שיעבדו עבודת אדמה, אבל כמובן אמר כך, וז"ל:

רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ זיע״א
רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ זיע״א
...אבל והארץ אזכיר העלובות שעשו לארץ במניעת שמיטות ומתנות בארץ בלי מציאות למחול לכך צריך פיתוי האדמה. וגם בשכל האנושי הוא לעשות לפדות האדמה התחלה מאתנו ושוב יגמור ה׳ ויש לראות גודל התכלית בזה שהקליפה גובר גם בצדיקים היותר גדולים לבטל הטוב הזה יען שכל כח הקליפה תלוי בגלות ובביטול הגלות יבוטל כמאמר הגמר׳ סוכה י״ג.והנה נשנתה אגרתו בדב"ק של רבי יעקב דוד וילובסקי 'הרידב"ז' זיע"א, הקדמת בית הרידב"ז על פאת השולחן (ירושלים, ה'תרע"ב)

בס' נפש חיה מהרב הגאון רח"א וואקס זצ"ל מביא מכתב מהגאון הק׳ ר' אלי' גריידיצער זצ"ל זי"ע שהוא היה המעורר הראשון לעשות ישוב חדש בארצנו הק׳ לעבוד אדמת הק׳ כידוע לכל, וכתב במכתבו שברור לו אם ישבו כעת ישראל על אדמתם שהמה ק"ל יהודים [כך היה בזמנו] וישמרו את השמיטה כדת התורה ויתקנו בזה העון שחטאו אבותינו בהיותם על אדמתם וזהו הסיבה ראשונה לגלות ישראל מארצו ככתוב מפורש בתורה בתיקון העון הזה יבוא ברור משיח צדקנו, ואך הס"מ יעשה כל ההשתדלות לבלבל זה הדבר העומד ברומו של עולם ומביא הא דכתב המהר"ם אלשיך הק׳ ובעל העקידה ז"ל זי"ע עה"פ וזכרתי את בריתי יעקב וגו' ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור למה כפל ב' פעמים 'אזכור', כי הארץ צועקת לפני הקב"ה על שבניה חיללו שנת השבתון ושבתה הארץ שבת לד'.
והנה אנחנו בוכים וצועקים לפני הקב"ה אבינו שבשמים זה קרוב כמעט לב' אלפים שנה מהחורבן זכור לנו ברית אבות ואין אנחנו נענים הוא מפני שהארץ ג"כ צועקת לפני הקב"ה מה עשו לה בניה בחללם את השבת קודש שלה הוא השמיטה ע"ז אמרה התורה וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור ר"ל אתה צועק זכור לנו ברית אבות זוכר אני את בריתי אתם אבל גם והארץ אזכור גם הארץ צועקת זכור מה שעשו לי בניך:

אזי שכעת מכאן מתבהרת התמונה שלא לחינם ציין בפתיחת הקדמתו את מכתבו של רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ זיע"א לגבי כך שהס"מ יעשה הכל כדי לבלבל העניין של שמיטת הארץ וכן מצא לו הס"מ את השליח שיעשה את מלאכתו ב'אצטלא דרבנן' הלא הוא קוק.


והנה במהשך דב"ק מבאר כיצד השתלשלו העניינים הללו שהמשכילים בעלי העיתונים פורקי העול תו"מ, פנו לראי"ה קוק שיתיר כל עניין 'היתר המכירה' ע"י מכירת הארץ לגויים

...ובתחבולות האלו מבלבלים העולם ומטעים את ישראל ומסיתים ומדיחים את ישראל בכל מקומות מושבותיהם וידם נטויה כ"כ בזרוע עד שכפו ההר כגיגית על הרב דיפו שיתיר שביעית [ומעיד אני עלי שמים וארץ שהרב דק׳ יפו בכה לפני בדמעות לא כמו בוכה אלא דמעות חמים מאד] ואמר בזה"ל אם היו נותנים לו סך ששה נאפוליון או אפילו חמשה לחדש מאיזה ישיבה בירושלים היה עוזב את מקומו בשביל זה הענין של שמיטה וישב בין לומדי הישיבה, ומה יעשה כעת אשר עומד במקום צר שאין דרך לנטות ימין ושמאל [ובשעה שמקיפין לאדם מסביב יקרה לפעמים שאדם עושה לפי שעה דבר שכנגד רצונו וזה גרם לו] וסימן גמור לזה שהגיד לפני הרב הגאבד״ק פעטרימאן כש"מ א"ל זעלצער נ"י שדיבר עמו מענין זה והגיד לו שהוא שמח מאד על שיצאו חכמי ישראל בקול רעש אדיר וחזק לנגדו למען שחלילה וחלילה לא ישתקע הדבר ויאמרו שבאמת הותרה השמיטה ח"ו. אך לאט לאט התחיל להטעות את עצמו ולעשות סניגורין להתיר אף שאינו ראוי חלילה להורות הוראות עקומות רחוקות מן האמת ולהרחיק את גאולת ישראל. והנ״ל אשר אנכי איני מתיירא מהם ומהמונם כי מה יעשו לי, וד' אתנו, ואין בכחם אלא שלא יקבלוני לחבר נכבד בחברת מפיצי השכלה. עיין באוצר ישראל הנז"ל ע"י ידידי הרב המופלג החכם כש"ת יהודא דוד אייזינשטיין בנויארק וד"ל: ...


וכן לעיל ציין את כל הקלקולים שקרו לאחר שלא הקפידו על שמיטת הארץ משנים קדמוניות, אבל קוק הגדיל את הקלקול בכך שהתיר גם מכירת הארץ לגוים, רח"ל.

רבי יעקב דוד וילובסקי ׳הרידב״ז׳ זיע״א
רבי יעקב דוד וילובסקי ׳הרידב״ז׳ זיע״א
אחינו בני ישראל שימו לבכם לדברים האלו היוצאים מפי גאון קדוש זי"ע שהיה בדורנו וידע היטב מצבינו בזה"ז, וזה לכם לדעת אשר אחר החילול השמיטה הראשונה בשנת תרמ"ט שלח הקב"ה בשנה שלאחריה חגב וארבה ויאכל את כל תבואת הארץ ויצאו כולם נקיים. ובשנת תרנ"ו אחר חילול השמיטה של שנת תרנ"ו שלח הקב"ה מן השמים משלחת עכברים חמרים חמרים וישחיתו כל התבואות, ואחר שנת תרס"ג שלח הקב"ה חולי רע ר"ל, וגם דבר גדול על בקר צאן ונתרוששו כל היהודים מהמושבות וכאשר אמרו חז"ל עה"פ הן כל אלה יפעל וגו' פעמים שלש עם גבר פעם ראשונה שניה שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו, לאחר החילול השמיטה הרביעית של שנת תר"ע נתדלדלו ישראל באופן שרוב הגרנות נשרפו באש סיבה גלויה מן השמים והרבה לא הוציאו יותר מן הזריעה והיה דבר גדול על המקנה באופן נורא מאד מאד, ובשנת השביעית גופה נתחדשו גזירות על ישראל והדלות מצד השני עד שיצאו שליש יהודים מן הארץ. ומי יודע עוד כסה העומדים לצאת אם היה להם על הוצאות הדרך, גם בשבוע הזה יצאו חמשה אכרים מסמוך לפה וינתשו את אדמתם וילכו ויתפזרו לכל רוח עד שהגוים הערבים אומרים שמיום שנכנסו ישראל לארץ נשתלחה מאירה והארץ פסקה ליתן יבולה, אוי לאזנים שכך שומעות! ואל תשימו לב לדברי המכ"ע המעמידים את מצבם של הקאלאניסטים בצבעים שונים והמכ״ע הכופרים שמבלבלים את ישראל בכפירה ובאפיקורסות עד שהביאו את דור החדש בחו"ל למצב מושחת מאד לכפור בתורתינו הק׳

השי"ת יהי' בעזרנו לעמוד נגד מפירי שבת הארץ, ועי"ז נזכה לגאולת ישראל כדקא יאות לאפוקי מגאולת השקר של בעלי הדעות המשובשות שהולכים שפי עם שלטנותא דערב-רב, רח"ל.פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comentarios


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page