top of page

האם שלוש השבועות במסכת כתובות ק"י קי"א נפסקו להלכה?

למען אחי ורעי! הבורות התורנית של "רבני" הציונות/הדתית עוברת כל גבול, עד כדי כך שהנני מסופק אם מדובר בשגגת תלמוד שעולה זדון, נראה הדבר כי עסקינן כאן יותר בחינת 'זדים' אזי שאין מדובר שעולה זדון כי אם פשע מכוון נגד 'עוסקי תורתך'.


הנה מעט ליקוט מדברי צדיקים ראשונים ואחרונים מעניין שלוש השבועות וגזירת הגלות

חכמים ראשונים

רבי ישעיה בן אליה די טיראני זיע"א, פסקי ריא"ז, כתובות פרק יג סימן ו'

"ואעפ"כ אין להם לישראל לעלות יחד וביד חזקה כעין קיבוץ גלויות שאין להם למהר הקץ עד שיחיש הבורא גאולתינו שנאמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ"

•שו"ת הריב"ש /רבי יצחק בר ששת ברפת/ סימן קא-

"וגם עתה אחת משלש שבועות שהשביע הקב "ה לישראל שלא יעלו כחומה" עכ"ל.

•שו"ת הרשב"ש /רבי שלמה בן שמעון דוראן, סימן ב'

"אמנם מצוה זו(ישוב הארץ לשיטת הרמב"ן)אינה מצוה כוללת לכל ישראל בגלות החל הזה,אבל היא נמנעת כלל כמו שאמרו ז"ל בגמרא כתובות פרק האחרון שהיא מכלל שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל לא ימהרו את הקץ ושלא יעלו בחומה וצא וראה בני אפרים מה קרה להם שמהרו את הקץ אמנם מצוה היא על כל יחיד לעלות לדור שם"

•בעל "מגילת אסתר/רבי יצחק די לאון/שכחת עשין לרמב"ן מצוה ד

"אחר שגלו מעל אדמתם אין מצוה זו נוהגת לדורות עד עת בוא המשיח כי אדרבא נצטוינו לפי מה שאמרו בסוף כתובות (דף קי "א)שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש את הארץ בחזקה והוכיחו מפסוק השבעתי אתכם בנות ירושלים וגו' ודרשו בו שלא יעלו ישראל בחומה" עכ"ל.

•רבי אשתורי הפרחי ספר "כפתור ופרח" פרק י

"לא יעלו על מנת לכבוש עד שיבא הקץ וכדאיתא סוף מסכת כתובות (קיא,א)אם תעירו ואם תעוררו וגו'(שה"ש ב,ז)רבי זירא ההוא שלא יעלו ישראל כחומה" עכ"ל.

•שו"ת מהרד"ם חו"מ סימן שסד

"ואחר שאנחנו משועבדים תחתם אנו מחויבים לקבל כל דינא דמלכותא כאשר נשבענו שלא נמרוד בהם כמוזכר בשלהי כתובות(קיא)"

•רבי משה בן מימון הרמב"ם אגרת תימן

"ואלו הם הדברים אשר כבר קדם יעוד הנביאים בהם , והודיעונו במה שספרתי לכם אשר בקרב ביאת המשיח האמתי ירבו המתנשאים והמכניסים ספק בלבות בני אדם ולא תתאמת טענתם ויאבדו הם ויאבדו עמהם רבים ולפי שידע שלמה עליו השלום ברוח הקודש שהאומה הזאת באורך זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה הראויה ויאבדו בשביל זה ויבואו עליהם צרות והזהיר מלעשות זה והשביע האומה על דרך משל ואמר השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ואתם אחינו אהובינו קבלו עליכם שבועתו ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ".

•בעלי התוספות על התורה פרשת יתרו:

"השמרו לכם עלות בהר" רמז השביע את ישראל שלא לדחוק את הקץ ושלא לעלות לארץ ישראל קודם הזמן כדכתיב השבעתי אתכם בנות ירושלים מה תעירו וגו' וזהו השמרו לכם עלות בהר בהר זו ארץ ישראל והר הבית ונגוע בקצהו רמז שלא יגעו לבנות את בית המקדש קודם זמנו מות יומת לא תגע בו יד כי סקול יסקל כל הממהר לא יחיה כל העולה קודם הקץ שעבוד הגלות".

•באר הגולה(לרבי יהודה לאון טמפלו ממגורשי ספרד) פרק כה אות ה

"כיוון שראו ישראל כך בחרו להם לפזר עצמן בכל ארבע כנפות הארץ וכדי שיראו האומות שלא יעלה על לבם לערוך מלחמה עוד עמהם ושלא יצאו מן הגלות עד זמן שיבא המשיח...עד שיהיה רצון וחפץ השי"ת בכך וישלח לכם המשיח כדרך ששלח משה למצרים" עכ"ל.

•מקור ברוך על שיר השירים דף ז ע"א

"השבעתי אתכם בנות ירושלים כי הכל ברצונו הפשוט ובהשגחתו הפרטית השביעו אב לבן ובן לבניו ובניו לבניהם ובניהם לדור אחר והם לבאים אחריהם עדינו היום ואנחנו לבנינו עד בוא משיח שלא נמרוד ברצונו יתברך להתגאל ושאפילו שתהיה יד האומות תקיפה עלינו ותתכפונו צרות וגרושים שנסבול הכל כי זה הוא חיינו ותקנתינו וקיומנו ואורך ימינו על פני האדמה ואלה השש שבועות שלא יעלו בחומות שלא ימרדו בגוים שלא ידחקו את הקץ" עכ"ל.

שר שלום על שיר השירים, דף ל ע"ב (לרבי שמואל אריפול מתלמידי המבי"ט)

"השבעתי אתכם שלא תעירו לקום קודם הקץ גם שלא תתעוררו מלך או שר עמכם שיקום עמכם למען לא יעפילו לעלות קודם הזמן" עכ"ל.

הריטב"א /רבי יום טוב אשבילי יומא לח ע"א

"והנכון יותר שאין איסור אלא בזמן שישראל שרויי על אדמתם.אבל בזה"ז שנגזר עלינו להיות נדחים בכל קצוי ארץ. כל ח"ל אחת היא ואין איסור אלא שלא לצאת מדעת מארץ לחו"ל" עכ"ל.

אחרונים

אוצר החיים(קאמרנא)על רמב"ן מצות עשה ד

"אדרבה אנו מושבעין שלא ימרדו במלכיות אלא נקבלם באהבה עד בוא יבוא משיח צדקינו" עכ"ל.

"טור ברקת" חיים בן אברהם הכהן מארם צובא אורח חיים סי' תקלט סעיף יד לאחד מתלמידי מהרח"ו

"כי ענין משיח כבר נאמר השבעתי אתכם...השביע הקב"ה לישראל שלא ידחקו את הקץ" עכ"ל.

ספר "שבר פושעים" (למהר"ם חאגיז)הקדמה

"חלילה להיות נידונים כמורדים ומפירי השבועה שהשביע הקב"ה את ישראל בשעה שגלו בין אהלי אדום וישמעאלים" עכ"ל.

שו"ת "תשובה מאהבה" רבי אלעזר פלקש חלק א סי' קיז

"אני נכון לשמוא (ר) פי מלכי אומות העולם בלבד שלא יעבורונו את השבועה שנשבענו למקום ברוך הוא" עכ"ל.

ספר "מנחת פיתים"(מודעה רבה)רבי אריק מאיר

"צוו לנו רבותינו חכמי המשניות הוי מתפלל בשלומה של מלכות וכן רבותינו בעלי התלמוד אמרו(כתובו קיא)שהרגיע הקב"ה את ישראל שלא יעשו שום השתדלות לנתק מעליהם ממשלת האומה אשר הם דרים תחתם ולא ידחקו קץ המשיח דברים אלה גלוים וידועים מאד".

שו"ת "נשמת כל חי" /רבי חיים פלאג'י/ חלק יו"ד סי' מט

"וגם בגלות החל הזה הוי כה"ג שלא יעלו ישראל בחומה ר"ל בחוזק יד אבל ברשות האומות שעולין כל אחד בפרטות לא קפיד" עכ"ל.

שו"ת עט סופר /רבי זוסמן אליעזר/(מצא חיים דרוש ד לשבת כלה)

"דהיינו שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות אפילו שיש יכול בידם עד שיבוא הגואל הגם שיש סיפק בידם לפרוק עול הגוים מעל צוארם" עכ"ל.

שו"ת צרור החיים רבי אברהם בן אריה לייב(חלק קץ הימין)

"אמנם היותנו מצוים לבלתי שלוח יד בשום אופן ובשום זמן למהר גאולתינו ע"י איזה פעולה מצידנו והיותינו לעבוד את אדוני הארץ בכל לבבינו ובכל נפשנו מבואר מן המקרא ומן הגמרא ומן הקבלה ומן הסברא ומן הניסיון" עכ"ל וראה שם שהביא ראיות חזקות רבות.

האדר"ת בקונטרס זכר למקדש

"מאחר שא"א להיות לנו מלך עד בא משיח צדקינו כאשר השביע השי"ת שלוש שבועות חמורות ואם לאו אני מתיר את בשרכם" עכ"ל.

שו"ת נחל יצחק(לרבי יצחק אלחנן ספקטור)חלק א הודעה

"אנו חייבים בכבודו(של המלכיות-הערה)ולעבדו בלב שלם אף אם אינו מתנהג במדת החסד וכן אמרו בכתובות קיא...ג"כ מחויבים אנחנו מצד חוב השבועה" עכ"ל.

שו"ת חתם סופר חלק יו"ד תשובה רכ

"תדע לך שהרי אמרינן שלהי כתובות ג' שבועות השביע הקב"ה את ישראל ומפיק להו מג' קראי השבעתי אתכם בנות ירושלים אלו הפסוקים שנאמרו ברוח הקודש לשלמה המלך ע"ה היא גופיה השבועה" עכ"ל.

שו"ת כתב סופר סי' נג

"וכן תהיה הגאולה העתידה ע"י תשובה יגאלינו ה' ולא בכח ולא בחיל כ"א ברוחי אמר ה' צבקות שלא נצטרך ללחום כדרך הלוחמים שנופלים מב' הצדדים ויגעו ויעפו כי ה' ילחם לנו בזכות התשובה ואמר קרא ע"י שתשמרו משפט קרובה ישועתי לבוא שאושיע אתכם בלי אמצעית פעולתכם והיינו ובא לציון גואל מלא שתבוא מעצה בלא כח ובלא חיל משלנו" עכ"ל.

ערוך השלחן, חושן משפט, סימן ב:

"וכן מחויבים להשגיח שלא ימצא חלילה בין ישראל איזה מחשבת מרד אף בלב נגד אדונינו הקיר"ה ושריו וכבר אמרו חז"ל שהקב"ה השביע את ישראל שלא ימרדו במלכיות" עכ"ל.

שו"ת נר למאור סי' יג

"והרא"ש כתב כאן בשם הירושלמי כשנחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל ואין עתיד לחזור עד שיבוא בן דוד ועל כן נראה שלזכר הדבר הזה שלא לשוב לעשות ולעבור על השבועות שהשביע הקב"ה את ישראל להיות לנו למזכרת לבלי לעורר את האהבה עד שתחפץ" עכ"ל.

שו"ת אמרי דוד סי' ריט

"שלא ידחקו את הקץ...בצבאות או באיילות השדה אם אתם משמרין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר(בשרכם כאילות וכצבאות השדה ופירש"י לשון הפקר-הערה)" עכ"ל.

השל"ה במסכת תענית דרוש לפרשת מטות

"אנחנו קיבלנו השבועה שלא למהר את הקץ" עכ"ל.

•ציצת נובל צבי (לרבי יעקב ששפורט שנלחם בכת הש"ץ)בהוצאה החדשה בעמוד 182

"אשרי המחכה לקץ הימין עד שיגיע ואוי לו למי שכופר בו ודוחק את השעה וקץ קודם שתחפץ האהבה הרצון האלקי" עכ"ל.

•מגדל עוז(ליעב"ץ)עליית הטבע אות ו

"הנבלים המשוגעים כמו המומרים ש"ץ אשר חטאו והחטיאו מתוך שבקשו לדחוק את השעה סוף יצאו לתרבות רעה" עכ"ל.

•מהר"ל בנצח ישראל פרק כד

"השביעם שלא ימרדו על המלכיות ושלא ידחקו את הקץ ולכך השביעם בדורו של שמד רוצה לומר אף אם יהיו רוצים להמית אותם בעינוי קשה לא יהיו יוצאים ולא יהיו משנים בזה וכן הפירוש אצל כל אחד ואחד" עכ"ל.

•משך חכמה(בראשית נ,כד)

"פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם הנה למדם כי לא יעלו בחומה עד בוא נביא מהשי"ת ויאמר פקד וזה לימוד לדורות שלא יעלו מעצמן ולא כמו שעשו בני אפרים שהקדימו הקץ" עכ"ל.

•רבי חיים בן עטר "אור החיים הקדוש בחוקותי על הפסוק ואתכם אזרה בגוים

"שהשביע ה' את ישראל וכו' שלא יעלו בחומה פי' ביד חזקה והוא מאמר ואתכם אזרה בגוים ואומרו והריקותי אחריכם חרב יתבאר ע"ד שאמרו שאם אין מקיימין השבועה אני מתיר את בשרכם שתהיה חרב מרוטה לפניכם אם לא תקיימו גזירת זירוי בגוים" עכ"ל.פוסטים קשורים

הצג הכול

נפל דבר בישראל

למען אחי ורעי! נפל דבר בישראל ביום שלישי, ערב חג השבועות, בשעה 12:58 הצביעו חברי הקואליציה כולל כל חברי הכנסת הלכאורה ''החרדים" על החלת דין רציפות לחוק הגיוס של גנץ מהכנסת הקודמת יו''ר הכנסת הכריז שבר

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page