top of page

עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם

למען אחי ורעי! השי"ת האיר לי שראוי שאביא מהמקרא תורה נביאים וכתובים, ופשוט אביא מה שגדולי הפרשנים ביאורו שם, בלי הרבה תוספות מצידי תחת הקטגוריה 'ביאורי מקרא' מקווה שתהנו מיוזמה הנ"ל

ספר משלי פרק כח פס' ד

עֹזְבֵי תוֹרָה יְהַלְלוּ רָשָׁע, וְשֹׁמְרֵי תוֹרָה יִתְגָּרוּ בָם:


רבנו יונה זיע"א, שם

עוזבי תורה וגו'. החלק השני החנף אשר יהלל רשע לפני בני אדם, אם בפניו אם שלא בפניו, אע"פ שלא יצדיקנו על חמסו ולא יכזב על משפטו, אבל יאמר עליו כי איש טוב הוא.

ועל זה נאמר, עוזבי תורה יהללו רשע. כי לולא אשר עזב את התורה לא הלל העובר על דבריה ומפר מצותיה. וגם כי לא ישבח את הרשע זולתי במה שנמצא בו מן הטוב ויליץ עליו בפני בני אדם להגיד באדם ישרו גם זו רעה חולה, כי בהזכירו את הטוב ואת הרע לא יזכור ועל כל פשעיו יכסה, צדיק יחשב אצל השומעים ויתנו לו יקר וירים ידו וגבר.

וכבר הקדמנו להודיעך המכשולות והשחיתות הנמצאות בגבור הרשעים (שערי תשובה שער ג קפט):רלב"ג זיע"א, שם

עוזבי תורה - יהללו הרשע על רשעו ויתגרו בשומרי התורה לחשבם שהתורה היא בלתי ראויה להתנהג בה או ירצה בזה עוזבי התורה יהללו הדעת הנפסד אשר לרשע בדעות בענין השרשים וההתחלות כי בזה יוכן להם פתח לעזוב התורה אך שומרי התורה יתגרו באותם הדעות הכוזבות וישתדלו לבאר מומם:


ספר משלי עם ביאור רבן של כל בני הגולה מרנא ורבנא מו' אליהו במו' שלמה זלמן ז"ל מק"ק ווילנא יצ"ו

הגר"א זיע"א, ביאור הגר"א, שם

עוזבי תורה וגו' המהללים להרשע מסתמא הם עוזבי תורה כי כן דרך עוזבי תורה להלל רשע ושומרי תורה יתגרו בם ואמר בם כלומר בהרשעים ובמהלליהם:וכדי להשלים ענין ביאור על דוגמא ל'עוזבי תורה' ראה בכתבה הנ"ל

שלמה המלך ע"ה (ספר משלי פרק כח פס' ד) "עֹזְבֵי תוֹרָה יְהַלְלוּ רָשָׁע, וְשֹׁמְרֵי תוֹרָה יִתְגָּרוּ בָם"

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page