top of page

מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע

אחי ורעי! דע לך שבימינו אנו נוהגים בעלי הדעות המשובשות לבוא ולטעון שיש לנו להנות ממנעמי השלטון, וכל זה הם באים אלינו בטענות ובאיצטלא של אהבת ארץ ישראל... ויש לומר שכל זה למדו מהמן הרשע


כדאיתא בביאורו הנפלא של כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זיע"א, דברי יואל שמיני דף רכ"ה

ודבר פלא איתא במדרש עה"פ בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ר' יהודה בר' סימון אמר, סעודת ארץ ישראל הראה להם, וכן להלן שם איתא ד"א גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים וגו', אין גם אלא ריבוי וכו' מה זה בסעודת ארץ ישראל אף זו בסעודת ארץ ישראל, ע"כ.


והוא פלאי מה ענין סעודת ארץ ישראל אל המשתה של אחשורוש בשושן הבירה, והרד"ל ביאר דלפי שכל כוונתו היתה לחבב הסעודה על ישראל כדי להכשילם כדאיתא בילקוט, על כן השתדל להכין כל צרכי הסעודה ממאכלי ארץ ישראל כמו אילו היו בארצם ובמקומם בכדי לשמח לבבם שתזוח דעתם.


עכ"פ מבואר מזה כי עצתו של המן היתה להשתמש בשם ארץ ישראל כדי להטעות את ישראל אחריו ולהכשילם בעבודה זרה, וזאת היא גם עצת הרשעים בדור האחרון הזה, שכל מגמתם להכניס מינות וכפירה בתוך לבות בני ישראל, ולהעבירם על דת תורה, ולמטרה זו התחילו ללבוש איצטלא ירושלמית, ולנופף ברעיון חבת הארץ ואהבת ארץ ישראל, וע"י כך עלתה בידם להטעות רבים מישראל אחריהם.


וסבור הייתי כי רעיון חדש הוא זה, אשר הכופרים הללו המציאו אותו, אך רואני כי כבר הי' כן לעולמים, כי המן הרשע פתח בעצה זו תחלה, להשתמש בשם ארץ ישראל, כדי להמשיך את ישראל להתחבר עמהם, אלא שבימים ההם גבר כח הקדושה של מרדכי הצדיק ונתבטלה הגזירה, והדר קבלו ישראל על עצמם את התורה מאהבת הנס ולזאת נשתכחה עצה זו, וחזרו ויסדוה עכשיו המינים בדור האחרון, אבל לא חדש הוא זה, כי אם צרעת נושנת היא זו, עצתו של המן הרשע, והן הנה היו לנו בעוכרינו להעביר רוב ישראל על הדת.


על כן אחינו בני ישראל עלינו להתחזק באהבת ארץ ישראל אמיתית ולא מזוייפת, אהבת ארץ ישראל ללא שום קשר לציונות, ולא לבוא ח"ו ולטעון שיש לנו את ארץ הקודש בזכות הציונות, מלבד הבלבול העצום שיש כאלו שחושבים לעצמם שכאלו ארץ הקודש לא היתה קודם הקמת המדינה, רח"למפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page