top of page

עקבתא דמשיחא ויוקר המחיה

אחי ורעי! הנה איתא במסכת סוטה דף מט ע"ב

בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות וכו'והעניין הוא שצריך להבין הכיצד קורה הדבר שהיוקר יאמיר עד כדי כך שאפילו חז"ל אמרו לנו שאחד מהתנאים לכך שמשיח בן דוד צריך להגיע - שדרך אגב צריך לבאר שכל עניינם של מאמרים אלו הוא בשביל השגת השפלות והענווה - של 'אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס (סנהדרין צז ע"א), ופירש"י ד"ה שתכלה פרוטה - והיינו אזלת יד שיהו בידים ריקניות


ומבואר בדב"ק של הבעש"ט 'אור שבעת הימים' זיע"א (בשם רבי משה חיים קליינמאן זיע"א, אור ישרים, דף י' ע"א, הארה נ')

בספר ד"י כתב בשם מוהרי"צ מראזדיל זצוק"ל "שקר החן והבל היופי", כי יהיה עוד דור בעקבות משיחא, אשר השקר יהיה לו חן, וההבל זאת יהיה היופי "אשה יראה ה׳ היא התהלל" זאת תהיה לשחוק ולהוללות, השי״ת ירחם.


מדי דברי בו זכור אזכור עוד, מה שראיתי בשם הבעש״ט זי״ע, שקודם ביאת משיח תהיה השפעה גדולה בעולם, ויתעשרו אחב"י ויתרגלו א"ע להוצאות מרובים בהנהגת ביתם, וישליכו מדת ההסתפקות מעט מעט, ואח״כ ובואו שנים רעות וחוסר ודחקות פרנסה, ועניות גדול בעולם, וכבר לא יהיו רגילים במדת ההסתפקות, וצרכי עם ישראל יהיו מרובים, ולא יהיה להם מקור לפרנסה כפי הצטרכותם, וזאת יהיה חבלי משיח.


נקוה שבקרוב ממש נקיים את דברי הפסוק 'היום אם בקולו תשמעו' ע"י שנשמע לקול השי"ת, לרועים הנאמנים, שמאז ומעולם דאגו לצאן קדושים, ודאגו לכל צרכינו הרוחניים והגשמיים, ואז נזכה לקיום הפסוק 'עד שתחפץ' (בגימ' 'עד שיבא קץ משיח').ובכל זאת אילו נמצא זעיר פה זעיר שם אנשים בעלי ממון שיש להם פרוטה בכיס, אלו בוודאי אנשים שדבוקים בתורתינו הק' מתוך ענווה ושפלות, הרי מבואר אצל רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זיע"א, קונטרס צפית לישועה, סוף פרק א'

וכעין זה פירשו לנו חז"ל בסנהדרין שם ממקרא זה, אין בן דוד בא עד שירבו המלשינות, והיינו שמטעם זה אפס עצור ועזוב, שאין בכח העומדים בראשי עם להחזיק הדת. דבר אחר עד שיתמעטו התלמידים, ופירש"י שמחזיקין ידי ישראל להחזירן למוטב, הרי שימצאו גם אז עבדים נאמנים לו יתברך, אלא שיהיו מועטים ואין בכוחם לעצור. וכן נמצא בכתוב (ירמיה ל"א) על עת הגאולה, וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה, וכתוב בגמרא (סוטה כב) דזרע בהמה קאי על אדם שאין בו לא מקרא ולא משנה ולא גמרא, והיינו שימצאו שני סוגי אנשים וכנ"ל, ושניהם יהיו מסייעים לקירוב הגאולה וכנ"ל:‏

היוצא מדברינו, שבזמנינו יש יותר לצפות ולקוות שיתגלה כבוד השי"ת בעולם, וכפשטיה דקרא שאמר הכתוב חי אני נאום ה' וימלא כבוד ה' את כל הארץ. ולפי זה צריך כל איש ישר לב להתבונן, מה יהיה כשיבוא משיח צדקינו, מי יהיה אז לשם ולתהלה ולתפארת ומי יהיה אז המאושר באדם, הלא אותם שדבקו בהשם יתברך בעת התגברות המצוקות והתלאות ועמדו על משמרתם להיות יהודים נאמנים לה' ולתורתו, על פניהם יאיר אור השם יתברך כל אחד לפי מדרגתו בידיעת התורה ובקיום מצותיו, וכדאיתא בתנא דבי אליהו פ"א אור של תלמידי חכמים וצדיקים לימות בן דוד ולעולם הבא כיצד, וקחשיב שם כמה מדרגות, יש שנותנים לו מאור פנים ככוכבים קטנים, ויש ככוכבים גדולים (וכמו שאמר הכתוב ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד), ויש שנותנים לו מאור פנים כמו הלבנה בתחילת החודש, ויש כמו בחמשה לחדש, ויש כמו עשרה לחדש, ויש כמו בט"ו לחדש, ויש כמו השמש בצאתה שעה אחת על היום, ויש כמו שלש על היום, ויש כמו שש שעות על היום, וכל זה מרומז בכתוב ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, עיי"ש:‏

יוקר המחיה בתקופת עקבתא דמשיחא

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page