אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה מישראל

October 21, 2018

אחי ורעי! דע לך שבלבול המוחין שדבור הזה הוא מדהים ביותר מכיוון שאם נקח לדוגמא את ש"צ ימ"ש הרי הוא ניסה להסתיר את העבירות שלו, אבל אלו הציונים בכלל לא ניסו להסתיר מה שהם רוצים לעשות, הם אמרו בגלוי שהם רוצים לחלן את העם היהודי 

 

והנה חז"ל ברוח קודשם ראו והבינו ואמרו והזהירו בצורה מפורשת וברורה כבר בסוף מסכת סוטה (דף מט ע"ב) שתהי' מלכות של מינות, והמינות היא יותר חמורה מע"ז

 

ובכל זאת אין הדבר תמוה, ואין אנו 'תוהים ובוהים' על ה'תהו ובהו' הרוחני שקיים בימינו אנו, כי אנו מאמינים בביאת משיח צדקנו ואנו יודעים כל התפקיד של מלכות המינות הזאת היא בשביל ביאת משיח בן דוד, כדאיתא בדב"ק של האמורא הק' רבי חמא בר חנינא ע"ה (סנהדרין, דף צח ע"א)

אמר רבי חמא בר חנינא: אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל, שנאמר (ישעיהו י"ח) וכרת הזלזלים במזמרות, וכתיב בתריה בעת ההיא יובל שי לה' צבאות עם ממשך ומורט.

 

 

וכן מפרש שם רש"י הק' זיע"א

עד שתכלה מלכות הזלה - שלא תהא להם שום שולטנות לישראל אפילו שולטנות קלה ודלה:
 

 

רבי שמואל דוד פריעדמאן שליט"א, שדה צופים על מס' סנהדרין, דף צח ע"א, עמ' תר"נ

גמ'. אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל. עיין מה שהאריך רביה"ק מסאטמאר זצ"ל בהקדמתו לספר ויואל משה בענין הרעיון המתועב ליקח גאולה קודם הזמן, ובתו"ד כותב: גם הבאתי דברי הש״ס סנהדרין אין בן דוד בא על שתכלה מלכות הזלה מישראל, ופי׳ רש״י ז״ל שלא תהא להם שום שלטנות לישראל, אפילו שלטנות קלה ודלה, הרי מבואר שקודם ביאת המשיח, תכלה אותה מלכות הזלה, שאי אפשר ביאתו באופן אחר, והיא המעכבת את הגאולה. וכעין זה מפורש יוצא בדברי הרמב"ם באיגרת תימן.

 

אלא שצריך לרחמי שמים שתכלה אותה המלכות אף ורק ע"י כח מלמעלה מאת השי״ת, לא על ידי האומות, כי אם ח״ו יהיה ע״י האומות היא סכנה גדולה לישראל, כמוכן. והשי"ת ירחם עלינו ועל כל עמו ישראל.

 

ועכ״פ כל הנהנים ומשתבחים מאותה המלוכה, הרי משתבחים הם מהתעכבות ביאת המשיח, ואוי לה לאותה בושה ולאותה כלימה.

 

ולפי שהגאולה תלוי בזה הענין, לכן מתגבר היצה"ר והס"מ כל כך להמשיך את כל העולם לרעיון פיגול זה, כמ״ש התוס׳ יו״ט (ת״ה ממס׳ אבות) וכו', ושעל כן העמיד הס"מ מדיני הציונית ומלכות המינות, לבטל את הגאולה, והשי"ת ירחם במהרה ויחיש לנו זמן גאולתינו ופדות נפשינו, עכלה"ק.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

מאמרים ודא"חים נבחרים

׳מצב הרוח׳ לא טוב... אם צריכים לשקר

November 11, 2019

1/10
Please reload

מאמרים ודא"חים מקושרים
Please reload

עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר