אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה מישראל

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי! דע לך שבלבול המוחין שבדור הזה הוא מדהים ביותר מכיוון שאם נקח לדוגמא את ש"צ ימ"ש הרי הוא ניסה להסתיר את העבירות שלו, אבל אלו הציונים בכלל לא ניסו להסתיר מה שהם רוצים לעשות, הם אמרו בגלוי שהם רוצים לחלן את העם היהודי


והנה חז"ל ברוח קודשם ראו והבינו ואמרו והזהירו בצורה מפורשת וברורה כבר בסוף מסכת סוטה (דף מט ע"ב) שתהי' מלכות של מינות, והמינות היא יותר חמורה מע"ז


ובכל זאת אין הדבר תמוה, ואין אנו 'תוהים ובוהים' על ה'תהו ובהו' הרוחני שקיים בימינו אנו, כי אנו מאמינים בביאת משיח צדקנו ואנו יודעים כל התפקיד של מלכות המינות הזאת היא בשביל ביאת משיח בן דוד, כדאיתא בדב"ק של האמורא הק' רבי חמא בר חנינא ע"ה (סנהדרין, דף צח ע"א)

אמר רבי חמא בר חנינא: אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל, שנאמר (ישעיהו י"ח) וכרת הזלזלים במזמרות, וכתיב בתריה בעת ההיא יובל שי לה' צבאות עם ממשך ומורט.וכן מפרש שם רש"י הק' זיע"א

עד שתכלה מלכות הזלה - שלא תהא להם שום שולטנות לישראל אפילו שולטנות קלה ודלה:


ועוד איתא אצל רבי שמואל דוד פריעדמאן שליט"א, שדה צופים על מס' סנהדרין, דף צח ע"א, עמ' תר"נ

גמ'. אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל. עיין מה שהאריך רביה"ק מסאטמאר זצ"ל בהקדמתו לספר ויואל משה בענין הרעיון המתועב ליקח גאולה קודם הזמן, ובתו"ד כותב: גם הבאתי דברי הש״ס סנהדרין אין בן דוד בא על שתכלה מלכות הזלה מישראל, ופי׳ רש״י ז״ל שלא תהא להם שום שלטנות לישראל, אפילו שלטנות קלה ודלה, הרי מבואר שקודם ביאת המשיח, תכלה אותה מלכות הזלה, שאי אפשר ביאתו באופן אחר, והיא המעכבת את הגאולה. וכעין זה מפורש יוצא בדברי הרמב"ם באיגרת תימן.


אלא שצריך לרחמי שמים שתכלה אותה המלכות אף ורק ע"י כח מלמעלה מאת השי״ת, לא על ידי האומות, כי אם ח״ו יהיה ע״י האומות היא סכנה גדולה לישראל, כמוכן. והשי"ת ירחם עלינו ועל כל עמו ישראל.


ועכ״פ כל הנהנים ומשתבחים מאותה המלוכה, הרי משתבחים הם מהתעכבות ביאת המשיח, ואוי לה לאותה בושה ולאותה כלימה.


ולפי שהגאולה תלוי בזה הענין, לכן מתגבר היצה"ר והס"מ כל כך להמשיך את כל העולם לרעיון פיגול זה, כמ״ש התוס׳ יו״ט (ת״ה ממס׳ אבות) וכו', ושעל כן העמיד הס"מ מדיני הציונית ומלכות המינות, לבטל את הגאולה, והשי"ת ירחם במהרה ויחיש לנו זמן גאולתינו ופדות נפשינו, עכלה"ק.


והנה מצינו שחז"ל אמרו לנו לכ הפחות כ-ח"י מימרות על הסגנון הנ"ל של 'אין בן דוד בא עד ש...' ובכולם מצינו שהעובר כחוט השני שמחבר בין כולם היא הענווה השפלות שאנחנו צריכים לזכות ולהזדכך בשביל שנזכה להגיע למדרגה של 'ביאת משיח בן דוד'.... השי"ת יזכנו להגיע למדרגה של ענוה ושפלות בחסד וברחמים בב"א


ונקווה שהמאורעות האחרונים שעוברים עלינו הם היסורים האחרונים לפני ביטול מלכות הזולה מישראל

טובה הארץ מאוד מאוד, והמדינה אסון
עקוב אחרינו
  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאיננה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

תמוך בפעילות
והוצאה לאור
nedarim.png