top of page

הסילוף הכפוי באם הבנים שמחה של עיר מקלט - ב

אחי ורעי, כבר בארתי לך ידיעה זו שבעלי הדעות המשובשות נוהגים לנפנף בספר שאין להם השגה בכלל בתוכנו, כי לא טרחו לעיין במקורות שהובאו בתוכו, כיצד הובאו במקוריותם


ויש להאיר כאן הארה חשובה מאוד לגבי דבריו של רבי ישכר שלמה ב"ר יצחק טייכטל הי"ד זיע"א, ממה שכתב בספרו, כל מי שהוא ת"ח אמיתי יבין שדבריו הינם סותרים ו/או מובאים בצורה חלקית בפרט שהחלק שהושמט משנה את המשמעות באופן שמשמעותו היא הפכית ו/או דברים שהוצאו מהקשרם ו/או העמסת משמעות לדברי קדשם של רז"ל.


והנה דוגמא ראשונה לסילוף (כפוי) ע"פ הספה"ק 'עיר מקלט'


וכך כתב אם הבנים שמחה, פרק שלישי, פיס' כב, וז"ל

כתב הגאון המקובל איש אלקים מו"ה דוד לידא, ב'עיר מקלט' [מצוה שלד, לח, א] בפסוק "והארץ לא תמכר לצמיתות" [ויקרא כה, כג], וז"ל: מוהרמ"ש כתב שבגאולת הארץ תלוי גאולתינו ובשיעבודה תלוי שיעבודנו, עכ"ל.


וזוהי דוגמא ל'סירוס' דברי חכמים ע"מ להוציא דברים מהקשרם,


ולפני שאביא מהספה"ק עיר מקלט, אציין קודם כל מהי המהות של אותו ספה"ק, שעוסק בעצם בביאור תרי"ג מצות, וכעת נסביר שבעצם הציטוט הנ"ל הוא מתייחס לגבי מצות יובל, אזי שמתברר שהקריאה בו איננה נכונה לפי הציטוט באם הבנים שמחה


ונביא את ההשוואה מתוך המקור הספה"ק עיר מקלט[6], סימן של"ה (דיהרן פארט, ה'ת"ן; מונקאטש, ה'תר"ע)

בגאולתה של ארץ ישראל תלוי גאולתנו ובשעבודה שעבודנו.

שלא תמכר לצמיתות. מהרמ"ש ז"ל נתן טעם שבגאולת הארץ תלוי גאולתנו ובשעבודה תלוי שעבודנו ורמז נפלא הוא כיון שהגוף נרתיק הנשמה אין לשעבדה לגמרי אלא לשחררו לזמנים שלא להתיש כחו:וכעת נבאר את ההבדל המהותי בין אם הבנים שמחה, לבין רבי דוד לידא זיע"א


לפי אם הבנים שמחה

אם אתה רוצה לזכות לגאולה עליך ללכת לכבוש את ארץ ישראל, ללכת דווקא להתנחלויות, להתגייס לצה"ל, להרביץ לערבים וכיו"ב ואין זה משנה אם תזרוק את הכיפה בדרך כי המטרה מקדשת את האמצעים... וכמובן אל תשכח שבשנת שמיטה חייבים לעשות "היתר מכירה".


לפי הספה"ק עיר מקלט

אם אתה רוצה לזכות לגאולה, עליך בשנת היובל לעשות שמיטת הקרקע וכל מה שנמכר, חוזר הכל אל בעליו המקוריים, ועליך לעשות זאת מכיוון שככה תזכה לקיים תורה ומצוות, דהיינו רצון ה' יתברך.ואולי כעת לאחר שראינו את הפירוש מהרמ"ש שהרב לידא כותב עליו כך ש..."ורמז נפלא הוא כיון שהגוף נרתיק הנשמה אין לשעבדה לגמרי אלא לשחררו לזמנים שלא להתיש כחו"


וכעת מובן ג"כ שהארץ ע"מ שלא להתיש את כוחה ולא לשעבדה יתר על המידה היא משחררת לזמנים את אלו המכונים 'מתנחלים' מעל ארה"ק


ונוסיף ג"כ שלאחר מכן מכיוון שהדברים לא נבדקו לאחר מכן ע"י 'ציונים נלהבים' הרעיון הזה צוטט ע"י כשר בתקופה הגדולה, ואצל הצי"ה קוק ותלמידיו... וכל זה כמובן מבלי לבדוק אם נכונים הדברים במקור, יוצא לנו שמצטטים 'טעות בלימוד' דור לאחר דור מבלי לבדוק אם נכונים הדברים, רח"ל.


וכמובן הספר הנ"ל מלא דוגמאות לכך ואם זמן ינתן לי אוציא לאור ספר רק על כל המקורות הללו

עיר מקלט לרבי דוד לידא

------------------------

[1] דיהרן פארט, ה'ת"נ; מונקטאש, ה'תר"ע

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בפייסבוק
  • ילקוט השבעתי אתכם ביו-טיוב
  • ילקוט השבעתי אתכם בטוויטר
  • SoundCloud Yalkut Hishbati Etchem
  • telegram yalkut hishbati etchem
  • Whatsup Yalkut Hishbati Etchem
  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

bottom of page