top of page

תורתו לא היה בה שום דופי ובכל זאת חטא והחטיא את הרבים

למען אחי ורעי! הנה חז"ל למדו אותנו על ירבעם בן נבט במסכת אבות, פרק ה משנה יח

ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר (מלכים א טו), על חטאות ירבעם [בן נבט] אשר חטא ואשר החטיא את ישראל.

אבל ג"כ מצינו שהי' גדול בתורה, כדאיתא במס' סנהדרין קב ע"א

..."וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא (דהינו ירבעם בן נבט) מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה" מאי "בשלמה חדשה" אמר רב נחמן כשלמה חדשה מה שלמה חדשה אין בה שום דופי אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי ד"א 'שלמה חדשה' שחידשו דברים שלא שמעה אזן מעולם, מאי 'ושניהם לבדם בשדה' אמר רב יהודה אמר רב שכל תלמידי חכמים דומין לפניהם כעשבי השדה ואיכא דאמר שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה.

ומזה יש לנו ללמוד מוסר גדול שלא משנה עד כמה הי' יודע לחדש בתורה ועד כמה בתורתו לא הי' דופי, אפילו הכי 'חטא והחטיא את רבים'...


וכל זה למה כי רדיפת כבוד וקולות מצביעים, וקליפת אנא אמלוך היא היא הגורמת לכך, כדאיתא שם

אמר ר' אבא אחר שתפשו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן אמר לו: 'מי בראש' 'בן ישי בראש' 'אי הכי לא בעינא'

והמשכיל יבין ויוסיף לקח, לא ללכת אחרי שטי כזב למיניהם שמצוייים לרוב בדור עקבתא דמשיחא.

ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר (מלכים א טו), על חטאות ירבעם [בן נבט] אשר חטא ואשר החטיא את ישראל.
ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר (מלכים א טו), על חטאות ירבעם [בן נבט] אשר חטא ואשר החטיא את ישראל.

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page