top of page

צורת מגן דוד שהיא מנורה

למען אחי ורעי! הנה ידוע שהציונים נהגו לקחת לעצמם סמלים שלאו דווקא קשורים ליהדות בלבד, והפכו אותם לעבודה זרה שדרכה צריך לסגוד להם דהיינו הציונים.


דוגמא אחת מיני רבות אנו רואים בסמל שהם מכנים אותו 'מגן דוד', אבל המשמעות של המושג מגן דוד לעומתו היא שונה לחלוטין וסותרת את השימוש בו


אבל קודם כל צריך לבאר מהי צורתו האמיתית של מגן דוד, והנה איתא בדב"ק של רבי משה איסרליש 'הרמ"א' זיע"א, תורת העולה, חלק א, פרק כ

אמר רבי אלעזר בן שמוע בזכות "יערוך את הנרות" תנצלו מן (ישעיה ל' ל"ג) "ערוך מאתמול תפתה". אמר רבי חנן בזכות להעלות נר תמיד אתם זוכים להקביל נרו של מלך המשיח כמו שנאמר (תהלים קל"ב י"ז) ערכתי נר למשיחי וגו'. הנה ודאי דרשות אלו רומזים על מה שנתבאר כי כלל התורה מצלת מדינה של גהינם ומקרבת מלך המשיח, ולכן מקובל גם כן שהמנורה היתה מצויירת במגן דוד, להיות כי זכות התורה והאמונות האמיתיות עם עקרי הדת היו עומדים לדוד במלחמותיו ולכן היתה המנורה למגן ולמחסה אליו והוא מבואר:


וכן ביאר כ"ק האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זיע"א, אגרא דפרקא, אות קעו

מקובל בידינו שעל מגינו של דוד היה מצוייר צורת המנורה, (עיין בס' תורת העולה למרן מהרמ"א זצ"ל) [ח"א סוף פ"כ], ונ"ל דהנה סוד המנורה הוא סוד נוק' דז"א רחל (מלכו"ת בית דוד), וז' נרותיה הם בנין גופה מה"ג המתפשטים בה' קצוותיה מחסד עד הוד, ונכללים ביסודה, ואח"כ במלכותה, כידוע מכתבי מרן, [עי' ליקו"ת פ' בהעלותך בטעמי המצות]. והנה מגינו של דוד, להגביר הגבורות על שונאי ישראל היה בשביל זה מצוייר עליו צורת המנורה, וז"ש דוד [תהלים יח כט] כי אתה תאיר נרי וכו' בך ארוץ גדוד וכו'. ומעתה תתבונן כשגבר"ה יד בית חשמונאי נעשה נס במנורה, והושם זכרון לדורות להגביר הגבורות על אויבנו, והדלקה עושה מצוה להאיר אורותינ"ו, כי אורו"ת הם החסדי"ם אשר יאירו לנו, ודי בזה הערה למבין, ותתבונן מעתה אשר מקובל בידינו לומר מזמור ס"ז אלקים יחננו וכו' בכל גוים ישועתך וכו' בצורת המנורה דייקא:

כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר שפירא זיע"א, דברי תורה - מהדורא קמא, אות צב

באגרא דפרקא [אות קע״ה] וז״ל מקובל בידינו שעל מגינו של דוד היה מצוייר צורת המנורה עיין בספר תורת העולה למרן מהרמ״א ז״ל וכו׳ עיי״ש, ובבני יששכר [מאמרי כסלו טבת מאמר אור תורה אות מ׳ מ״א] והנה ניתן הענין להענות בו ביותר בזמנינו לאשר שגור בפי העולם לקרוא מג״ן דו״ד להצורה הידועה ואשר עשוה הציאנסיטע״ן הכופרים חוק לעבודתם ותחבולות מזימתם לא לטובה כונתם. אך למען תפוש את בני ישראל בלבם וצורה הנזכרת היא תור שלהם. ואאמו״ר הגה״ק זצללה״ה זי״ע הראה אז כי אדרבא נמצא רק מג״ן דו״ד היה צורת המנורה כנ״ל. ולא הצורה הנזכרת שחשבו העולם.
ובפירוש ארץ החיים על תהלים [מזמור י״ח] כתב וז״ל כי הנה היה חילוק בין מגיני מלכי ישראל למלכי בית דוד כי למלכי ישראל היה מגן של שלש קצוות כזה V, ומלכות בית דוד היה מגן של ששה קצוות (רשום שם הצורת מגן דוד הנהוגה כנ״ל) להורות שיש לו אחיזה במדת מלכות ומקבל שפע מן ששה קצוות ודוד הוא השביעי וכו' עכ״ל. הנה כתב כן למאי דפשיטא ליה שאלו המגינים המה כצורות הנ׳׳ל וזהו מג״ן דו"ד כנזכר ואם קבלה נקבל לכאורה. ואם לדין יש תשובה כי היא נפלאת בעיננו ואנחנו לא נדע שום מקור לזה בדברי חז"ל בש"ס או במדרשים או בזוה"ק ואדרבא מהמובא לעיל משמע להיפך כי מגן דוד היה צורת המנורה היינו כי רק זה היה מגינו של דוד ולא נזכר מתואר צורה וסימן אחד. וגם הוא ענין תמוה במחכת״ה מ״ש במגן של מלכי ישראל של ג׳ קצוות (הגם כי לא פירש על זה כלל. מ״מ) נראה אולי להודות שהמה היו מקבלים ממדת ת״ת וזהו גבוה יותר ממדה הז׳ והיתכן לומד כן על מלכי ישראל רובם ככולם שהיו מכעיסי ה׳ ותורתו?!בעוה״ר.
ולאשר כנראה היה אדם גדול וקדוש מחבר ארץ החיים הנ׳׳ל. וגברא רבה אמר מילתא אין מדחין לגמרי ומסתמא היה אצלו מקובל כזה. אך גם אם היה כן הלא לא עדיף הך צורת מגן דוד (שקראו כנ׳׳ל) ממצבה שהיתה חביבה לפניו יתברך שמו בזמן האבות ושנואה עכשיו מפני שעשאוהו חוק לעבודתם כמו שאמרו חז״ל [ספרי ר״פ שופטים, ורש״י שם] כל שכן זו הצורה שלא מצינו חביבותה בתורה ולא בדברי חז״ל. ושנואה הוא עתה בעיני כל יראי ה׳ ושרידי בית ישראל לאשר הציונים הכופרים. וכסילון ממאיר לאמונת ה׳ ותורתו רוקדים. המה עשאוהו חוק לעבודתם היינו לכפירתם כנ״ל על כן בודאי אין להשימה על שום דבר שבקדושה. וכן שמעתי מצדיק גדול אחד ז׳׳ל בדורותינו שהסיר את צורת מגן דוד הנ׳׳ל ממעילי ספר תורה או פרוכות שהיו כבר מימים קדמונים ועם כל זה הסירם וקרעם מטעם הנ״ל. והנה בפרט המעמידים צורת המגן דוד הנ״ל בראשי גגות הבית הכנסת ומפני ריחוק וגובה עמידתם נראים כצלם שתי-וערב של שמונה קצוות וכידוע כי יש בפסילי עבודתם גם תמונה כזו[1].
צלב קרס בתוך הקסגרמה (שבטעות מזוהה כ'מגן דוד') בנפאל
[1] צלב קרס בתוך הקסגרמה (שבטעות מזוהה כ'מגן דוד') בנפאל
ועיין בדרכי תשובה הלכות ע״ז [סימן קמ"א ס״ק ג׳] מ״ש בזה. ע׳׳כ בודאי יש להסירה מדינא כשנראה באופן כזה מגובה הבית הכנסת כנזכר. ובפרט כשהוא עומד בגובה מגדל או הגג להתדמות לעבודתם היינו במקום שהעכו׳׳ם מעמידים הצורת שתי-וערב בבית טומאת תפלתם ד״ל. ולולא דמסתפינא, הוי אמינא. בגוף התמונה של המגן דוד שקראו כנזכר, אך לחכם יספיק הקיצור, ודי למבין:
ולענין מה שכתבתי לעיל כי צורת המנור״ה היה מג״ן דו״ד וגם מ״ש מארץ החיים כנ׳׳ל הלא שפיר נכונים דברי זקיני הק׳ באגרא דפרקא שם בסוד המנורה (בזוה״ק וכתבי האריז״ל) שה"ס נו״ק דז׳׳א רחל (דהיינו מלכות בית דוד) וז׳ נרותיה הם בנין גופה וכו׳ ונכללים ביסודה ואח״כ במלכות עיי״ש:

ואחרי שראינו כל זה הנה מצינו שישנם ב' דעות לגבי מהי צורת 'מגן דוד'


נמשיך לחדד דווקא לא על הדיון איך היתה צורתו, כי אם לגבי שימושו כהיום באופן שמסמל ע"ז, כי באמת מצינו שהוא גם משמש בעוד תרבויות כסמל של עבודה זרה, ולכן באמת ראוי שלא להשתמש בו לדברים שבקדושה, דהנה כתיב (דברים פרק טז פסוק כב)

"ולא־תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך"


ומפרש רש"י הק' זיע"א

ולא תקים לך מצבה - מצבת אבן אחת להקריב עליה , אפילו לשמים.
אשר שנא - מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות (ראה שמ' כ , כא - כב) , ואת זו שנא , כי חק היתה לכנענים. ואע"פ שהיתה אהובה לו בימי אבות , עכשיו שנאהּ , מאחר שעשאוה אילו חֹק לעבודה זרה (ראה ספ"ד קמו).


אזי שדאז אתו הסמל שמכונה אצל רבים 'מגן דוד' היתה אהובה דאז, אבל מכיוון שלקחו אותו כסמל לע"ז הציונית, אז היום היא שנואה, ולכן ראוי לא להשתמש באותו הסמל


דהרי ישנה מגמה של חילון הקודש (רח"ל), אז אם זה מצוי עליהם זה עלול לאנשים לחשוב בטעות שכל מה שקשור לאותה 'מלכות של מינות' (מס' סוטה דף מט:) לחשוב שעניינה בקדושה, זוהי טעות חמורה ביותר שצריך לתקן, כי מינות היא כפירה בהשי"ת, אבל לרוב הרבה אנשים מתבלבלים בכך כפי שאמר רבינו יהודה הלוי זיע"א, מאמר ראשון, אות עז

אמר החבר: אמנם כן היסודות השמש הירח והכוכבים יש להם פעלות על דרך החמום והקרור וההרטבה והיבוש וכדומה אך פעלות אלה מחיבות אותנו ליחס לעושיהן לא חכמה כי אם עבודה בלבד לעמת זאת יצירת צורה קביעת שעור קומה ומתן צביון כל פעלה שיש עמה חכמה מכונת אין ליחסה כי אם לבעל חכמה שהוא גם בעל יכלת גם בעל שלטון והנה כל הקורא לדברים המכינים את החמר דרך חמום וקרור בשם טבע לא הפסיד ובתנאי שלא ייחס להם חכמה כשם שאין ליחס לאיש ואשה את יצירת הולד על ידי זווגם שהרי על צד האמת אינם כי אם מן המסיעים לחמר המכן לכך בקבלת הצורה האנושית והצורה עצמה באה מאת הציר החכם ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החמרים לקבלם וזהו שרש ההאמנה ושרש הכפירה כאחד:

לכן ראוי לכל ירא שמים שיתרחק מהצורת ה-הקסגרמה הנ"ל שבטעות מזוהה כ'מגן דוד', וע"יכ יושפע שפע רב בכל העולמות


_________________________

[1] דהיינו צלב קרס


Commentaires


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page