top of page

בעלזא בתפארתה

למען אחי ורעי! הנה אמר כבר 'הגאון מוילנא' זיע"א, אבן שלמה, פרק יא, אות ז'

'לפי שהדורות מתמעטין והולכין והערב רב מתגברין. לפיכך הוצרכו חכמי הדורות בכל דור לגזור גזירות וסייגים חדשים לגדור הפרצה שפרצו הע"ר (תז"ח ל"ר א') עי' עירובין ו' רב בקעה מצא כו'. (וע"ל בהערה ח' פ"א ד"ה אמר המו"ל כו' וכמו שהראש נכבד וכו')'.
מהרי'''ד מבעלז על חינוך
.pdf
הורידו את PDF • 366KB

והנה קם לו אחד שכבר נודע בדבריו נגד המסורת והקבלה שיש בידינו מימות אברהם אבינו ע"ה, והחליט לפרוץ גדרם של ראשונים רק בגלל שיש הכוח בידו ואין מוחה בידו כי הינם בבחינת 'כל דאלים גבר', ואנו מתוך כך שאנו 'עזי פנים לגהינום' נאמר את מה שיש לנו לומר על כך, והלוואי ויזכה להתעוררות הלב לחזור בתשובה שלמה, ויראה לאן דבריו מדרדרים את הציבור.


ולכן ראוי לכל בר דעת לראות אם כך קרה לו, אזי עד כמה הם נכונים דב"ק של חז"ל וראוי לשים על לבו, וכבר אמרו לי כמה יהודים שפרשו מקהילתו מהדברים הזרים שמתרחשים אצלם, וד"ל.


הנה כמה דא"ח של אדמו"רי בעלז נגד השטותים של אותו "אדמו"ר" שכעת כת המזרחיסטנים והכהניסטנים מהללים אותו - ואם כך בוודאי ראוי לשים לב עד כמה ראוי להתרחק מדעותיו ומקהילתו שמא יתדרדרו לדיוטא התחתונה כמו שראינו כבר כמה קהילות שהתחברו לציונים, כבר מה עלה עליהם שפרקו עול וגם כבר נקראים 'רפורמים' רח"ל.


כ"ק האדמו"ר מבעלז, רבי ישכר דוב רוקח זיע"א (אדמו"רי בעלזא לישראל קלפהולץ (בני ברק תשל"ט) כרך ג', עמוד תא)


הם - אנשי המזרחי... בשם התורה פועלים נגד התורה, לכן יש להיזהר מפניהם ביותר'.

ואני הדל אוסיף מדילי שאם זה הטעם שאמר להתרחק מהציונות הדתית, אזי בוודאי ק"ו ב"ב של ק"ו שצריך להתרחק מאגודת ישראל ודומיהם כי בוודאי גם הם בחינת 'בשם התורה פועלים נגד התורה', כמו שמצינו שענייני הישיבות והשבת, אחד בפה ואחד בלב, רח"ל.


שמועה טובה מפי זקן א׳ בלאנדאן שהכיר את מהרי"ד מבעלז זיע"א

אמר: ווען די ציונים זעהן א יוד גייט טוהן א מצוה נעמען זיי זיף ארויס די אויגן.

מכתב התעוררות דף קי״ח

בכל מוצאי יו״ט הכריזו בבעלז בשם האדמו״ר שלא להתחבר עם הציונים והמזרחי והאגודה.


רבי שמחה הלברשטאם זיע"א, דברי שמחה, מכתב ח׳

אם אמנם אשר כ״ק גיסי שי׳ ועוד איזה צדיקים מדברים על שלחנם להתרחק מהם, וכו'.


מפי הרה"ג רבי דוד סמיט זיע"א

פעם אמר רבינו הק' מבעלז זי"ע על הציונים: זיי וועלען נישט האבן א מדינה, זיי קענען נישט האבען א מדינה... אח"כ חשב כמה מינוטען ואמר, טאמער ח"ו מעשה שטן יצליח, און זיי וועלען יא האבען א מדינה, וועלען אלע עהרליכע יודען דארפען ארויספארען פון דארט. מו"ה ר' אשר וויבעל הי' באותו מעמד.

מתוך הספה"ק מושיען של ישראל

אחת מן הדברים שנאמרו ע"י מרן המהרי"ד, במלחמתו והתנגדותו לטומאת הציונות ורעיון הקמת מדינתם שכולה כפירה נוראה, שארץ ישראל הלא מלאה באלפי קברים, והקמת מדינתם וודאי יביא לחיטוטי שכבי נוראים, ובזיון עצמות מתי ישראל, וחכם עדיף מנביא.

ועוד פנינה נפלאה בשם מהר"ש מבעלז (מובא מתוך הספדו של רבי נחום אתרוג זיע"א (מספד בכי תמרורים (ירושלים תרפ"ז), סוף עמ' ו-ז; ונשנה ג"כ בספה"ק הדרת יוסף מפאפא, פרק ז')

ושמעתי בשם אדמו״ר הרב הקדוש שר שלום מבעלז זצלה״ה שאמר בפי׳ המסורה ג׳ מיני פדות: א) "ושמתי פדות בין עמי ובין עמיך". ב) "פדות שלח לעמו". ג) "והרבה עמו פדות".
ואמר לפרש כי יש שלשה מיני גליות:
א) מה שישראל גולין לבין האומות, וע״ז נאמר ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, וכתיב פדות רפה.
ב) מה שאיש יהודי הוא בגלות ישראל אצל יהודי כמוהו וכאשר שליט האדם באדם לרע לו, והגלות הזה קשה מן הראשון, וע״ז נאמר פדות שלח לעמו וזה הפדות הוא דגוש,
והשלישי הוא מה שצריך תיקון מה שהנשמה היא בגלות אצל הגוף וכבוש תחת יצרו וכל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו וזהו הגלות הכבד והקשה מכולם ועל זה נאמר "והרבה עמו פדות".


השי"ת יהי' בעזרנו למען כבוד שמו להאיר עיני ישראל נגד הכפירה הציונית ועי"כ להסיר חרון אפו מעל עמו.

Comments


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page