top of page

גואל אחרית כראשית

למען אחי ורעי! הנה לפעמים אנו שומעים כדרכם של השבתאים, כך בעלי הדעות המשובשות שהם מתיימרים לטעון שכל שיטתם מבוססת על רזין דאורייתא,, ואם נשאל ונחפש ע"פ מה הם מתבססים תתברר לנו תמונה די עגומה של עיוות מאמרי הזוה"ק


אבל הנה דוגמא נפלאה ללימוד שממנו ניתן לראות שאין להם בכלל הבנה ג"כ לגבי הגאולה האמיתית והשלמה


זוה"ק, חלק ג', דף רלט ע"ב

ותא חזי, בזמנא דאתקם משכנא ואתעביד, אתכפיא סטרא אחרא ואסתלק מעלמא, וכד אסתלק מעלמא ואתקם משכנא על ידא דמשה, כדין אתקם לעילא ותתא, הדא הוא דכתיב, ויקם משה את המשכן, מאי ויקם, אלא דאוקים לה לאסתלקא לעילא לעילא, ועל דא ויקם משה, מאן דהוה מאיך אוקמיה, כמאן דאוקים למאן דנפיל. כגוונא דא לזמנא דאתי כתיב, (עמוס ט יא) אקים את סוכת דוד הנופלת, כתיב (שם ה ב) נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל, מאי ולא תוסיף קום, (משמע דהא זמנא אחרא קמת).
אלא בזמנא אחרא קמת, היא קמת מגרמה, ולא אוקים לה קודשא בריך הוא,
דהא בגלותא דמצרים קודשא בריך הוא אוקים לה, ועבד כמה נסין בגין לאקמא לה,
ובגלותא דבבל הוא לא אוקים לה, בגין דלא עביד לון נסין, דגרים חובה, אלא היא קמת, וסליקו בני גולה כאינון דלא הוה לון פרוקא, ולא הוה תיאובתא דקודשא בריך הוא עלייהו, בגין דגרם ההוא חובה דאינון נשים נכריות, ועל דא קודשא בריך הוא לא אוקים לה לכנסת ישראל, ולא עבד לה נסין וגבוראן בההוא זמנא כדקא יאות.
אבל לזמנא דאתי ולא תוסיף קום כתיב, לא תוסיף קום מגרמה, אלא קודשא בריך הוא יוקים לה, דכתיב אקים את סכת דוד הנופלת, וכתיב (ירמיה ל ט) ואת דוד מלכם אשר אקים להם, ובגין כך כתיב הכא ויקם משה את המשכן.


והנה מתבאר 'באר היטב' מתוך המאמר הנ"ל כמה וכמה דברים נפלאים


א) שהגאולה האמיתית שתהי' בב"א היא תהי' באותו ובמופתים בחינת 'גואל אחרית כראשית' ממש ע"י ניסים ומופתים ללא שום התערבות מצדנו אלא השי"ת הוא יעשה ניסים ונפלאות כפי שעשה ביציאת מצרים
ב) איך נדע מהי הגאולה, רק אם יהיו ניסים ומופתים מצד הקדושה, כי אם אין ניסים ומופתים סימן שאין זו גאולה מצד הקב"ה אלא מצדם של ישראל בלבד.
ג) והטעות הגדולה היא שחושבים לעצמם בעלי הדעות המשובשות לטעון שאנחנו בגאולה ע"פ לימוד מפקידה בעלמא שהיתה בבית שני,הרי זה מראה את גודל העמארצות של בעלי הדעות המשובשות באופן מבהיל ביותר, ולא רק שאינם מבינים ברזי דרזין שאורייתא אלא אפילו בפשטי תורתינו הק', רח"ל, ואכמ"ל


ומכאן אנו נלמד שהרחמן הוא (דייקא) יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, ולא הציונים, ודפח"ח.

הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת... ולא הציונים
הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת... ולא הציונים

פוסטים קשורים

הצג הכול

My Journey with Authentic Chassidic Teachings

As a professional navigating the complexities of a fast-paced world, finding moments of spiritual connection can often feel like a distant dream. This is a sentiment that resonates deeply with many in

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page