top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי ישראל פרלוב ׳הינוקא׳ מסטאלין זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ"ק האדמו"ר מסטאָלין, רבי ישראל ב"ר אשר פרלוב 'הינוקא' זיע"א (י' בכסלו ה'תרכ"ט – ב' בתשרי ה'תרפ"ב), הנני מביא כמה עלים לתרופה


כ"ק האדמו"ר מסטאָלין, רבי ישראל פרלוב 'הינוקא' זיע"א (מובא מתוך צוואתו הק' נדפס בספה"ק 'בית אהרן' להרה"ק מקארלין)


...ובהיות כי זה כל האדם אני מבקש ומזהיר לאנ"ש שי' אשר לאחר מאה שנים שלא יהי' ביניהם שום פירוד לבבות מכת החנפים והצבועים, כי לפני חנף לא יבוא, ויהיו כולם באגודה אחת, וזה יהי' להם לאות אמת אשר מי מבני שי' שיהי' בו כל המדות הללו ולא יהי' מכת החנפים והצבועים וירחק את עצמו מן השקר, ולא יהי' מעורב בין חבורת חוברי חבר, ומה גם להציונים והמזרחים (תנועת המזרחי) בפרט, כ"א (כי אם) חבר ליראי ה', ולא יְלָמֶד את בניו ובנותיו בבתי הספר אפילו של עִבְרִים, ולא יעשה שום השתדלות להנשיאות, זה יהי' להם לראש ולנשיא....
ישראל בהרב מהר"ר אשר ז"לכ"ק האדמו"ר מסטאָלין, רבי ישראל פרלוב 'הינוקא' זיע"א (דב"ק שדיבר עם בניו בעת שנפרד מהם בטרם שנסע למנוחות, מתוך הספה"ק ילקוט דברי אהרן, מע' דברי ישראל, דף קי"ט)


ענה ואמר בזה"ל (בזו הלשון): "הִקבְּצוּ ושמעו אל ישראל אביכם, האספו ואגידה לכם, ביקש יעקב לְגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה". ואמר: "סיפאראן א מדרש אז יעקב אבינו איז אריין גיפאלין אויף זיינע קינדער א חשד ע"ז (עבודה זרה), דארפין מיר פארשטיין, סטייטש יעקב אבינו האט נישט גיקענט זיינע קינדער, האט ער דען ניט גיוואוסט ווער זיינע קינדער זיינען, און מיקען זיי ח"ו אין אזא זאך ניט חושד זיין: נאר וואס מיינט איר וואס איז ע"ז. ע"ז איז פאראן דרגות, אבק ע"ז, ענף ע"ז, נדנוד ע"ז, דעות כוזבות איז אויך ע"ז, צום ביישפיל ציונות! וויל איך און בעט באייך אז איר זאלט מיר זאגין אזוי ווי די קינדער האבין גיזאגט יעקב'ן: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" וועל איך אייך ענטפערין: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". על כן החי יתן אל לבו להתרחק מכת הצבועים והחנפים המכונים ציונים ובפרט מיזרוחניקים וגם נתלוו אליהם ג"כ כאלו שנראים כחרדים, אבל מבזים התורה ע"י היתרים של חילולי שבת, גיורים מזוייפים וכשרות ועוד כל מיני מרעין בישין בשביל בצע כסף, רח"ל ובזכות כך יהי' שלום על ישראל


כ"ק האדמו"ר מסטאָלין, רבי ישראל פרלוב 'הינוקא' זיע"א

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page