top of page

תפלת השב לכ״ק האדמו״ר ממונקאטש ׳שם משלמה׳

אחי ורעי! לקראת הימים הנוראים הנני מביא עלה לתרופה תפילה שחיבר כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי שלמה שפירא זיע"א,


(נהג כ"ק האדמו"ר ובניו לאומרה בתפילת 'שמונה עשרה' קודם 'א-להי נצור').

יוצרי ובוראי אתה בראת ויצרת כל העולמים וכל אשר בהם אתה בראת נשמתי אתה יצרת אתה נפחתה בי מודה אני לפניך בבושה ובשפלות רוח ובעצבון ולב דוי שחטאתי ועויתי ופשעתי לפניך עברתי כל העבירות הן קלות הן החמורות בשוגג ובשוגג קרוב למזיד ובמזיד ממש ובפשיעות וברשעות הרבה עברתי עליהם בפועל ממש ויש אשר לא עברתי עליהם בפועל עברתי עליהם במחשבה או במחשבה ודבור וכל האמור עברתי פעמים אין מספר הרבה מאוד אשר אין לשער ואין להעלות על הדעת מעודי עד עתה על הכל אוי לי וי לי אאה עלי אוי לנפשי אוי לרוחי אוי לנשמתי אין לי שום דרך ושום סברא להצטדק לפניך אין לי העזה ואין לי פתחון פה לדבר ולב לבקש אותך מחילה אך יען אתה אין סוף ברוך אתה וברוך שמך מדת חנון ומדת חסד שלך הם באין סוף על זה אני סומך לבקשך ברוח נמוכה היות הנני מתחרט ורע לי מאוד עד דכדוכו של נפש מה שעברתי העבירות והנני מקבל עלי מעתה בלב שלם בהחלט גמור ובכל נפשי ובכל מאודי שלעולם לא אעבור על רצונך בורא כל העולמים מה שציותני בתורתך הקדושה לא אעבור שום עברה ולא אבטל שום מצווה רק כל מצותיך מה שחייב אני לעשות הן במחשבה הן בדבור הן במעשה בכל יכולתי בכן רחם נא חמול נא חוס נא עלי ותכפר ותסלח ותמחול על כל חטאתי ועונותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מעודי עד עתה ולפי רוב טובך וחסדיך שאין להם שיעור ואין להם סוף לא תענישני רק תחניני חסדים מגולים בעולם הזה ובעולם הבא: להורדה והדפסהוהנה עוד עלה לתרופה מדב"ק ללימוד בשביל לעשות כלי לתפלה כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי שלמה ב"ר דוד שפירא זיע"א, פדה בשלום, פר' שופטים, דף קז

כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עלי' לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן וגו', כי ענין הגאולה שאנו מקוים ומצפים כעת אין בידינו להלחם עם אוה"ע מלחמה גשמית ליקח ירושלים מידם ביד חזקה כדאמרי' בש"ס כתובות (דף קי"א ע"א) שלש שבועות הללו למה אחת שלא לעלות בחומה פירש"י ביד חזקה עיי"ש, אמנם יש לנו כלי מלחמה רוחניים לכבוש את ירושלים ולעלות לתוכה והיינו ללמוד תורה, כמבואר בש"ס סנהדרין (דף צ"ט ע"ב) הלומד תורה לשמה מקרב את הגאולה, והנה אנו רואין שזה כמה שגלינו מארצנו ולא בא עוד העת לתת עלינו עין חמלה לגאלנו, אף שהרבה בני תורה לומדים תמיד. אמנם הדבר מובן כי בגמ' שם איתא הלומד תורה לשמה (דייקא) ודא עקא כי בעוה"ר לא זכינו ללמוד התורה לשמה כראוי בלי שום פניה, ועושים מן התורה עטרה להתגדל בה וקרדום לחפור בה, ונודע מחובת הלבבות (שער ייחוד המעשה, פרק ד') דאם בשעת עסקו בתורה ומצוות כדי שיראו בני אדם ויהנוהו עובר על איסור ע"ז שעובד לא לשם השם יתברך רק בשביל הרואה ושומע. וזהו ביאור הכתוב כי תצור אל עיר, (היינו ירושלים, וכמו שאמרו במדרש תנחומא פ' תבא ברוך אתה בעי"ר זה ירושלי"ם שנקראת עיר שנא' הזאת העיר וגו'). ימים רבים להלחם עלי' לתפשה, (מיד אוה"ע, ולשכון כבוד בארצינו הוא כנס"י שזאת המלחמה עומדת כל ימי גלותינו זה זמן ארוך מאוד בעוה"ר, וכלי המלחמה היא רק עסק התורה כנ"ל, ולזה מזהיר הכ') לא תשחי"ת את עצ"ה, (ע"ץ נקרא התורה כמבואר בש"ס תענית דף ז' ע"א למה נמשלה ד"ת לעץ שנא' עץ חיים וגו', והשחתה נקרא ע"ז כדכתיב פן תשחיתו"ן ועשיתם לכם פסל וגו' וכמבואר בש"ס (קידושין ל"ו ע"א) בנים משחיתי"ם היינו ע"ז והיינו לא תשחי"ת את עצ"ה לעשות ע"ז מהתורה ח"ו כשתלמד לשם פניות כנז'. ואמר הכ' מה הם הפניות ואמר) לנדוח עליו גרזן, (היינו לעשות קרדום לחפור בה [לשם ממון], ואונקלס תרגום לנדוח עליו גרזן לארמה עלוהי [לשון גבהות], היינו עטרה להתגדל בה לעסוק בתורה כדי שיראוהו בנ"א ויגדלוהו ויהללוהו דזהו כעע"ז כנז') והגאולה הוא רק על ידי תורה לשמה כנז'. ובזה י"ל (בפ' ראה) ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון לא תעשון כן לה' אלקיכם כי אם אל המקום אשר יבחר ה' מכל שבטיכם לשום שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה, דהנה עסק התורה לשמה הינו שם הו"י' שצוה לעסוק בתורה ועושה בזה רצונו ית"ש ובזה משרה שם הו"י' על לימודו, וגם כדי שבזכות לימוד התורה יבנה המקדש ולא תהי' עוד השכינה הקדושה בגלותא כנודע, וזהו שאמר ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון, לעקור ולבטל ע"ז, ואמר עוד שבאיסור זה דע"ז, יש עוד ליזהר מאביזרייהו דע"ז וז"ש לא תעשון כן לה' אלקיכם (דהיינו כשאתם עוסקים בתורה שהוא עניני עבדות ה' לא תעשון כן (דהיינו ע"ז) שתעסקו ח"ו לשם ממון או שאר פניי' אלא יעשה שיהי' להש"י נחת רוח מלימודו) כי אם אל המקום אשר יבחר ה"א מכל שבטיכם (היינו לצורך המקדש שיבנה ב"ב), לשכנ"ו תדרשו (לצורך השכינה הקדושה ע"י הלימוד להקימה ולאפרקא מגלותא לזה יהי' כוונתכם וע"י כן מבטיח הכ' (ובאת שמה (שע"י לימוד לשמה תזכה לגאולה לבא שמה להר הקודש בירושלים).

ציון המצויינת של כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי שלמה שפירא זיע"א

פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page