top of page

לכבוד יומא דהילולת רבי משה קורדבירו ׳הרמ״ק׳ זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי משה קורדבירו ׳הרמ״ק׳ זיע״א, הנני מביא עלה לתרופה (אחד מיני רבים) לרפואת את שבר בת עמי מהחוליים הגדולים של דורנו, דור עקבתא דמשיחא, מכאלו שמתיימרים להיות מקובלים, ומדברים גבוהה גבוהה, אבל בכלל יסתבר שאינם בכלל למדו תורת הסוד לא לעומקה ולא לרוחבה, אלא רק מפטפטים פטפוטי סרק על עניין איסור שלוש השבועות כאלו איננו מחייב אותם ע"פ איזה דרשות עקומות


והנה יש לנו מדב"ק של חד מקמאי, מלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו, המקובל האלקי רבי משה קורדבירו 'הרמ"ק' זיע"א, אור יקר על הזוה"ק, ח"ו, שער ח' סי' יב, עמ' קא[1]

וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו ויפקידהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו (טל, ד)

וימצא יוסף חן בעיניו, הנה הוא בעל החן אלא שאותו החן העליון היה ראוי שיהיה בעבודה האלהית ויהיה חן בעיני ה' כדכתיב "ונח מצא חן בעיני ה'" וכתיב "אם נא מצאתי חן בעיניך" וכאן חן בעיני החצוני היינו תחת אשר לא עבדת וכו', כאשר ישראל גולים עובדים בטהרה ע"י החוצה, ומציאת חן הוא בעיני החיצוני הטמא, וכיוצא אסתר "אם מצאתי חן בעיני המלך" וכו', והטעם כי יתלבש המדרגה העליונה וההשגחה שם, ויהיה ההשגחה נראית בו בשר ממש, וזה מצד מה שישראל גורמין, אמנם העיקר תלוי הקדושה הפנימית המתלבשת שם, והנה נותנין אל הענין העליון, וישרת אותו הענין, כמה דכתיב השבעתי אתכם בנות ירושלם וכו' ישראל הגולה ומשועבד תחת יד הגוי, במצות הבורא וגזרתו העליונה, כל העבודה שהוא עושה לגוי גזור וכאשר מקבל בסבר פנים יפות ועושה הכל [כ]נגזר מלמעלה, והוא בשעור שהכל במספר במדה ואם ימרוד מורד בהשגחה העליונה הגוזר השעבוד העליון מדה כנגד מדה ולזה הזהיר ירמיהו לישראל שישתעבדו ויתנו צוארם תחת יד נבוכדראצר מפני שצרוף זה הוא אל הנפשות בכור ההוא ולזה הכל נחשב לפניו יתברך כצדקה כל מה שהגוים אוכלים וכל הצרות שאדם סובל, ראה כמה סבל יעקב בבית לבן והרי לבן רשע גמור כדי לפדות הנשמות ההם וכן הגולים עובדין כדי לפדות נפשם ונפש זולתם דהיינו וישרת אותו קבל גלותו ושעבודו בסבר פנים יפות ונתן עולו באמונה על צוארו לתקן צורך גבוה כיון שכן נגזר מלמעלה ודיניו על האדם יתברך מכמה דרכים וכולם צרוף עליון וה' צדיק יבחן והעומד במבחן ממש גורם עילוי אל הספירה העליונה ואין לך מבחן גדול מהגלות ויפקידהו על ביתו כיון שראה סגולתו פקיד על הבית העליון בהתלבשו למטה זכה ממש להיות פקיד בבית החצוני אמנם כתיב "והתפללו בשלום העיר כי בשלומה יהיה לכם שלום הרי ממש גלה לנו הנבואה שיעשו יחוד בחוץ ויתייחדו בשלום העיר ההיא החצונית, מפני שהעיר הקדושה שם מתלבשת, ואל יבזו העיר כי ממש בשלומה וייחודה יהיה לכם שלום ממש סוד השלום לישראל ואל הקדושה אז בהיותם מייחדים בחוץ ועם היות שמשפיעים אל החיצונים מהספירות העליונות, סוף סוף זה חוץ עליון ורצון גבוה והעניינים התחתונים הוראה על העליונים, והרי כתיב ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וכו', והיה הוראה על חפץ גבוה, שהיה שליט בעליונים, ועם היות שהכתירו אחשורש וכבר נתרעם מזה הנביא, באומרו "כי ראיתי רשע מכתיר את הצדיק", אין לנו בעניינים האלו, אלא שכך חפץ גבוה שיתלבשו הספירות בקליפות, וסוף סוף העיקר הוא הפנימי הפועל, וההוראה היא בכלים החצונים, ולכך ויצום אל פרעה מלך מצרים, שיהיו חולקים כבוד למלכות, רצו בזה שמדת המלכות אז שם, ואין חפץ עליון שיקלו ראש כלל. וכן כאן ויפקידהו על ביתו וכל יש לו ממש מדה עליונה נתן בידו, שליט במדתו בקדושה, שליט בחוץ בגשמי וברוחני בחצוני.ציון המצויינת של רבי משה קורדבירו ׳הרמ״ק׳ זיע״א

____________________

[1] כמו"כ נשנה בספר ביאורים מהרמ"ק עה"ת, פרשת וישב, עמ' תתרה-תתרז (בני ברק, ה'תשס"ה)

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page