top of page

השם ׳ישראל׳ שזייפו על עצמם

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת רבי עמרם ברש"י בלויא זיע"א הנה עלה לתרופה בעניין כך שהציונים זייפו לעצמם את השם ישראל, ומשתמשים בו כאלו יש להם שייכות עם שם זה


ודע לך שבעלי הדעות המשובשות בשביל משוך אליהם יהודים תמימים לעבודתם הבזויה יעשו כל מיני המצאות והצטדקיות בשביל למשוך אליהם יהודים שמחפשים לעבוד את השי"ת באמת ובתמימות בלי חכמות...


מכתב קודש מאת רבי עמרם ברש"י בלויא זיע"א ורבי אהרן שלמה ב"ר אברהם משה הלוי קאצינעלינבויגן זיע"א, אל החסים על כבוד השם הע"י[1]

בעזה"י. פעיה"ק ירושלם תובב"א יום י"ז אייר שנת תשל"א לפ"ק

החסים על כבוד שמו ית', אשר כה מתחלל בעוה"ר ע"י הציונים הכופרים שהשתלטו על הישוב בארצנו הק' ועל השם ישראל, שבשם ישראל זה הרימו את דגל המרד במלכות שמים בה' ובתורתו הק', שנשמע על ידם בכל העולם ובכל הגוים, כי כפר ישראל באלוקיו ח"ו, אשר החילול השם מזה הוא נורא ואיום, לבד זאת שנשיאתם את השם ישראל על עצמם, הוא המכשיר הכי חרוץ שבידם על ידי זה, לעכור את עם ישראל, גם בפועל למעשה בעוה"ר.


ידעו החסים על כבוד שמו יתברך, כי פרסום הדברים, כי ציונים כופרים הללו והשתלטותם על הישוב, אין להם שום שייכות עם עם ישראל, ולא לעם ישראל שום שייכות עמהם ולא עם שום ענין מעניניהם, הוא דבר הממעט את חלול השם הנזכר במדות גדולות.


לזאת מן הנכון ליתן לדברים האלה פרסום הכי גדול שאפשר, שישמע בכל העולם בכל המדינות ובכל הגוים ויודע שהשם ישראל שציונים כופרים הללו חרתו על השתלטותם על הישוב, מזויף הוא, כי ציונים הללו יחד עם השתלטותם אינם כלל במחיצתו של עם ישראל, ואין להם שום שייכות עם עם ישראל, ישראל עוד רד עם קל ועם כל קדושיו נאמן, נאמן עם ישראל לה' ולתורתו. כל הרשעה - הכופרים והמורדים - כעשן יכלו ובני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון.


ומה טוב שהפרסום ינתן גם במיוחד ביום העצמות שלהם, היום שכופרים אלו חוגגים בו את חג ההפקרות שלהם, בהשם "ישראל" שזייפו על עצמם, בו ביום יצא השובר נגדם, כי לא מעם ישראל המה, כופרים בהפקרותם עוכרי ישראל הם, אבל לא ישראל.


מוצאים אנו בדברי חכז"ל, תרופה נגד המינים והמינות: 'להוציא מלבם', את כל דבריהם לסתור בהפרסום הכי גדול שאפשר, כי מי שלא ראה שמחת בית השואבה שהיתה בחג בנסוך המים שהי' להוציא מלבם של צדוקים לא ראה שמחה בימיו, ומשם היו שואבים רוח הקודש.


אל יהי' הדבר קל בעיניכם, אל יהי' קשה בעיניכם כל התאמצות הדרוש לזה, כי הרבה כבוד שמים תלוי בזה, וה' יהי' בעזרתכם, ויה"ר שיקויים 'וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק' בב"א.


עמרם ברש"י בלויא

אהרן קאצינעלינבויגןרבי עמרם ברש"י בלויא זיע"א, במערכה על קדושת כנסת ישראל

________________________________________

[1] מובא מהקונטרס הק' שלהבת א"ש (ירושלם, ה'תשס"ד), עמ' עט-פא'
פוסטים קשורים

הצג הכול

דברי יואל על מגילת רות

כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל ב"ר יו"ט ליפא טייטלבוים זיע"א, דברי יואל מועדים חלק י' – שבועות, סימן קל"ג, משנת תרצ"ג ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך וגו' כי אל אשר תלכי אלך וגו'

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page