top of page

לכבוד הילולת כ״ק האדמו״ר רבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד הילולת כ״ק האדמו״ר רבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב זיע״א, אביא כמה עלה לתרופהכ"ק האדמו"ר מזידיטשוב, רבי צבי הירש ב"ר יצחק איזייק אייכנשטיין זיע"א, עטרת צבי ח"א ל"ג ע"א

ענין לוי אחוי קידה קמיה דרבי (סוכה נ"ג ע"א) פרש"י אשר נופל על פניו ואינו מחזיק עצמו בשום אבר לסמוך עליו הן בהשתחואה משתטח בארץ והן בקימה ומנשק הקרקע... ורמוז בזה אשר הראה [לוי] ברמז לפני רבינו הקדוש, רמז גדול לגאולה העתידה, הנאמר (ישעי' ס"ג ה') ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך וגו' (שם מ"ח י"א) למעני אעשה, וידוע דאברים דשכינתא הם הצדיקים, ולא תהיה הגאולה באתערותא דלתתא כי כן נשבענו בעליית רצונו ברוך הוא וברוך שמו, והמשכיל יבין.והוסיף לנו ביאור תלמידו כ"ק האדמו"ר מספינקא, רבי יוסף מאיר ווייס[1] זיע"א, אמרי יוסף חלק ב', פרשת שמות, ד"ה ואמר, כ ע"ב

...וכי ראה את ענים ר"ל הפשוטי המון עם גאל אותם מצד אשר ראה את ענים אשר עבדו בהם המצרים בפרך ובעבודה קשה ועבדום וענו אותם וז"ש ויקד"ו וישתחו"ו ר"ל עפ"י מ"ש רבינו בפ' בראשית מ"ה א' בסוד לוי אחו' קידה קמי' דרבי אשר נופל על פניו ואינו מחזיק עצמו בשום דבר לסמוך עליו הן בהשתחוואת משתטח בארץ והן בקימה ומנשק הקרקע והנה מבואר אצלינו כו' וקידה חמש מאות אשר הוא רומז ליחוד זו"ן כו' ורמוז בזה אשר הראה ברמז לפני רבינו הקדוש רמז גדול לגאולה העתידה הנאמר בה ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך וכו' למעני למעני אעשה וידוע דאברים דשכינתא הם הצדיקים ולא תהי' הגאולה באתערותא דלתתא כי כן נשבענו בצבאות ובאילות השדה שלא לעורר האהבה עד שתחפץ בעליית רצונו ב"ה וב"ש והמשכיל יבין עכ"ל רבינו שם וז"ש ויקדו על הפקידה ר"ל הצדיקים שבהם אשר נפקדו ע"י מעשיהם הטובים רמזו בקידה שאין הגאולה מצד האתערותא דלתתא רק מצד רצונו ית' וכדרך הצדיקים המשפילים ומכניעים א"ע שאין במעשיהם כלום ולא גרמו במעשיהם שום גאולה כי לא נגעו עדיין באפס קצה העבודה רק הגאולה תהא מצד רצונו ית' ואח"כ אמר וישתחו"ו על כי ראה את ענים ר"ל ההמון עם שנפקדו מצד שראה השי"ת בענים השתחוו והודו להשי"ת על הבשורה בפשוט והודו לאל על חסדיו הטובים שגמל עמהם וכנ"ל:
זכות הצדיק יגן בעדנו ויזכנו להתרחק מהרשעים ולהתקרב לצדיקי האמת והצדק, ועי"ז נזכה לביאת גואל בב"א.

כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב, רבי צבי הירש ב"ר יצחק איזייק אייכנשטיין זיע"א, בעל המחבר של הספה"ק עטרת צבי על הזוה"ק

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page