top of page

לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע״א, הנה כמה עלים לתרופה ממחלות הדור


כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ב"ר אלכסנדר סנדר סאפרין[1] זיע"א, אוצר החיים חלק שלישי, למה השמיט הרמב"ם מצות מונים אחרים, רמב"ן מצות עשה ד', עמ' קמו[2]

ומצוה כזאת (ר"ל מצות כיבוש הארץ שכתב הרמב"ן שהיה לו להרמב"ם למנותו) לא יבוא למניין באין פנים. ואסור לנו לעשות שום מלחמה וכיבוש אם לא על פי הנביא, ומצוה התלויה בנבואה לא יבוא למניין. אלא שכל פסוקים האלה הם לשעתן לזמן יהושע[3], שהנביא צוה להם על פי השם ב"ה שילכו למלחמה ויכבשו את הארץ והבטיח אותם שיצליחו בכל מעשיהם וכל זה לזמן יהושע, ואדרבה אנו מושבעין שלא ימרדו במלכיות, אלא נקבל באהבה עד בוא יבוא משיח צדקנו, וזה לא יהיה בדרך הטבע אלא בכמה אותות ומופתים משונים ונפלאות. וזה לא יבוא במנין המצות, כי המצות נתנו לבשר ודם ולא לנביאים המשנים הטבע, אלא לכל ישראל בשוה וכן הסכימו התוספות[4]‏:כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ב"ר אלכסנדר סנדר סאפרין זיע"א, אוצר החיים, פר' קדושים, ויקרא פרק ט' פס' יח, מצוה רמ"ג שלא לנטור, דף קעב ע"ב

...לזה ומצטער בצרה חבירו ועוזב מה שבלבו ומכ"ש שאינו מצפה לרעה חבירו ומי שאינו נוטר את הברית הוא נוטר שנאה ואיבה על חבירו ועושה כדרך הנואפים בחכמת (פאליטיק).
אבל זרע ישראל הקדוש עם קדוש נשרשין בשורש אחד באות יוד רזא דברית קשורין ואחודין באהבה אמת בשורש יהודי ונוטרין אות יוד רזא דברית ואינו נוטרין שנאה ואיבה ואין להארי' ועיין בספרי' הקדושי' ספרי יראים בחכמתם הקדושה והאמיתות:כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע"א, היכל הברכה, פרשת פקודי, דף שי"ח

אך עתה בעקבותא דמשיחא חוצפא יסגי והיוקר יאמרי אני אמלוך, ומרן הקדוש קודש הקדשים רוח אפינו משיח ה' הריב"ש טוב בעת תפילת מנחה בדרך פעם אחת הכה בראשו ומרט שערו ואמר אחר כך שראה ברוח קדשו שקרוב לימי המשיח יהיה (רביעס יאק מאק) ועל ידי זה נאבדה האמונה, והקץ מתארך, וכמעט רוב צרות ורעות של ישראל בא מן זה השתררות וביטול תורה ותפלה ודרכים עקומים עקושות להיות לו דרך מעוקם, ומעקש דרכיו להתפלל שחרית ארבע שעות אחר חצות ומנחה שלשה שעות בלילה, ואשרי המדבק עצמו לצדיק אמת אשר ראשות בשמי השמים עליונים בהארות אור אין סוף.
(א"ה עיין דברי תורה להרה"ק ממונקאטש מהד"ת א' ט"ו שהביא זאת בזה הלשון: שהבעל שם טוב ראה ברוח הקודש מה שיהיה בדורות האחרונים רביים בזה הלשון: יאק מאק (כמו שומשמין) הרבה מאוד והמה יהיה מעכבים הגאולה, עד כאן דברותיו הקדושים.כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זיע"א, אוצר החיים, פרשת תרומה, דף ריג'

ומצוה זאת על הציבור בזמן שהמלכות של ישראל מולכת[5] ואף שגם בזמן הזה יכולין להקריב קרבנות אף בזמן שאין בית כי קדושת המקדש לא בטלה ויכולין לעשות כל הנ"ל.
אעפי"כ מסורת לנו מאבותינו שלא ניבנה בית ולא נקריב קרבן בזמן הגלות שלא יבואו טמאים[6] ויטמאו המקדש ויעבדו שם פסיליהם כי את זה לעומת זה עשה אלהים
ואנו מייחלים ומצפים שיחזור המלכות לבעליה ויבנה המקדש מעשי ידי הק"בה בית ראשון ושני יחזור לנו מלך עליון במהרה בימים לא כביר ומלך עליון ירחם:

בית המקדש השלישי בנוי ומשוכלל מן השמים מעשה ידיו של הקב"ה

____________________

[1] כ"ה בשבט ה'תקס"ו - י' באייר ה'תרל"ד


[2] הוצאה חמישית, ירושלים, ה'תשמ"ה; ונשנה בדב"ק של כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, רבי חיים אלעזר ב"ר צבי הירש שפירא זיע"א, שו"ת מנחת אלעזר, חלק ה', סי' י"ב


[3] דעת המגילת אסתר


[4] תוספות דרבנו חיים, מס' כתובות, דף קיא ע"ב


[5] דהיינו מלכות ישראל ולא מלכות של הערב-רב


[6] ואין הכוונה היא רק לגויים אלא ג"כ לאלו מהמזרחיסטנים והאגודיסטנים ושאר חולי הנפש הידועה בשם 'לאומיות' למיניהם

מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page