top of page

לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מסאטמר, רבי משה טייטלבוים זיע״א

אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת כ״ק האדמו״ר מסאטמר, רבי משה טייטלבוים בעל 'הברך משה' זיע"א


כ"ק האדמו"ר מסאטמר, רבי משה ב"ר חיים צבי טייטלבוים 'הברך משה' זיע"א, ברך משה, וארא עמ' לז-לח

וביותר צריך הכתוב לזרז בימינו אלה אשר בעוה"ר גבר האויב ומעשה שטן הצליח לנתק חבל הכסף מרוב מנין מן הכלל ישראל לאביהם שבשמים, ומשנאי ה' נשאו ראש לעבור על השלש שבועות, והקימו ממשלת המינות בארצינו הקדושה, ואלפים ורבבות מישראל נעקרו על ידיהם משורש אבותיהם הקדושים ומשורש הקדושה, ועל זה דוה לבינו כי בצוק העתים נלכדו ברשתם גם אנשים שומרי תורה ומצוות אשר לא ידעו ולא יבינו כי השלטון הזה הוא אסון נורא לכל ישראל, וחז"ל הזהירו אצל השלש שבועות (כתובות קיא.) אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה. וכאשר קרה לנו בדורינו שהותר דם ישראל כמים רח"ל, ושש מאות רבוא מישראל עלו על מוקדה הי"ד, וכבר האריך מרן דודי זללה"ה בויואל משה בהקדמה, שכל זה בא בעון העברה על השבועות. וגם כעת עדיין לא באנו על המנוחה ואל הנחלה, ואין לך יום שלא תהא קללתו מרובה מחבירו, ה' ישמרינו. ולעת כזאת תיובא רמיא על כל מי שיראת ה' נוגע ללבו, לשנן לבניו ולביתו אחריו להבדל מהם ומהמונם, ולבלי להכשל אף לרגע אחת במחשבת המינות, וכמו שאמרתי לפרש נוסח התפילה וכל המינים כרג"ע יאבדו, כי על ידי רגע אחת של מינות יכולים להאבד ולהנתק משורש הקדושה חלילה.


הבורא כי עולמים יערה עלינו רוח טהרה ממרומים, שנזכה לתקן את אשר פגמנו ולעשות רצונו ולעברו בלבב שלם, והוא יפן ברחמיו לעמו בזכות אבותינו ורבותינו הקדושים אשר שפכו נהרי נחלי דמעות עבור הגאולה שלימה שיזכו לראותה בחיים חיותם, ובעוה"ר כלו כל הקיצין ועדיין לא נושענו, וצריכים אנו לסייעתא דשמיא מרובה להתחזק בגלותינו בדרך התורה והיראה, ולגדל צאצאינו לתורה ועבודה ומעשים טובים, ותפילתינו שגורה בפינו שנזכה בקרוב בימינו אל הישועה האמיתית בהתגלות כבוד שמים עלינו בב"א.

רבי משה טייטלבוים זיע"א

כריכה מצות ישוב ארץ ישראל,שלוש השבועות,דחיקת הקץ,רמב"ן,יעקב אבינו,אברהם אבינו,יצחק אבינו,ארץ ישראל,ארץ הקודש,מלחמת מצוה,מלחמת רשות,אורים ותומים,מגילת אסתר,רמב"ם,אגרת תימן
מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page