top of page

לכבוד הילולת רבי אהרן ראטה זיע״א

למען אחי ורעי! לכבוד יומא דהילולת הרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א, אביא כמה עלים לתרופה מדב"קמתוך הספה"ק שומר אמונים, הקדמה

והקב"ה השבענו על זה כמו שכתוב (שיר השירים ב) השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה וגו', ואמרו (במדרש שיר השירים שם אות ז) וז"ל במה השביען, רבי אלעזר אומר השביען בשמים ובארץ, בצבאות בצבא של מעלה ובצבא של מטה בשתי צבאות הוי אומר בצבאות, או באילות השדה זו חית השדה, הוא מה דאת אמרת (איוב ה) כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך, רבי חנינא בר פפא ורבי יהודה בר' סימון, רבי חנינא אמר השביען באבות ובאמהות, בצבאות אלו אבות שעשו צביוני ועשיתי צביוני בם, או באילות השדה אלו השבטים, הוא מה דאת אמרת (בראשית מט) נפתלי אילה שלוחה, רבי יהודה בר' סימון אמר השביען במילה, בצבאות בצבא שיש בה אות, או באילות השדה ששופכין דמן כדם צבי ואיל, ורבנן אמרו השביען בדורו של שמד, בצבאות שעשו צביוני בעולם ושעשיתי צביוני בהן, או באילות השדה ששופכין דמן על קדושת שמי כדם הצבי ודם האיל, הדא הוא דכתיב (תהלים מד) כי עליך הורגנו כל היום, אמר רבי חמא בר אבא אם יאמר לי אדם תן נפשך על קדושת שמו של הקב"ה אני נותן ובלבד שיהרגוני מיד, אבל בדורו של שמד איני יכול לסבול, ומה היו עושים בדורו של שמד, היו מביאין כדוריות של ברזל ומלבנין אותן באש ונותנין אותן תחת שיחיהן ומשיאין נפשותם מהן, ומביאין קרטיות של קנים ונותנין אותן תחת צפורנן ומשיאין נפשותם מהם, הוא שאמר דוד (תהלים כה) אליך ה' נפשי אשא, אשיא כתיב, שהיו משיאין נפשם על קדושת שמו של הקב"ה עכ"ל. אשרי להם ואשרי גורלם שקדשו שמו יתברך בעולם, ועל זה השביע הקב"ה את ישראל לעבור בכל מיני נסיונות בעולם, ולא לפרוק ח"ו עול מלכותו יתברך שמו מעלינו.‏מתוך הספה"ק שומר אמונים, מבוא השער פרק ב

ואיש כזה אשר אינו רודף אחר שטותים והבלים ודברי פאליטיק ושקר, ומוסר עצמו וכל אשר לו על הקדוש ברוך הוא, חשוב הוא מאוד, ובפרט בדור שפל כזה אשר לא היה כמותו מימות מתן תורתינו הקדושה, לכן עכשיו דייקא הגם קצת עבודתינו חשוב ומרוצה מאד בלי ישוער ובלי יסופר.‏מתוך הספה"ק שומר אמונים, מאמר האמונה, פרק ב'

ועכשיו אכתוב בעזרת ה' איזה פרטים מה היא השמירה לזה האבן היקר ראשית השמירה ועיקר השמירה שלא להתחבר עם האפיקורסים והמינים, ושלא להיות לו שום עסק עמהם, ולא אלו שהמה רפויים באמונה ח"ו, כי הרבה פעמים אני הכותב שעסקתי עם איזה מאלו הכתות וחבורות, וכונתי היה להחזירו למוטב ולבטל ממנו הדעות כוזבות שלו, והרגשתי באיזה זמן איזה התקררות באמונה רח"ל.‏

וכן מכלל זה שלא לעסוק ח"ו בפאליטיק, כי פאליטיק כמספר עמלק, שהוא היסוד לקרר האמונה ח"ו, ואומרים דעת שלהם, שכך יהא, וכך יהא, וזה יעשה כך, שזה ח"ו ממש כפירה.


כי מי שמאמין כי ה' הוא הסובב וממלא כל עלמין, ומשגיח אפילו על תולע קטן שבקטנים שתחת הארץ, כי אין לך שום דבר שיהא לו חיות בלתי הבורא יתברך שמו, כי אפילו הדומם יש בו בחינת חיות מד' אותיות הוי"ה, ואלמלא יצויר העדר שפעו ח"ו על רגע היה הכל כלא היה, ואין שום דבר נעלם ממנו ונסתר מנגד עיניו, וכמו שאמרו רז"ל (בחולין דף ז' ע"ב) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה שנאמר (תהלים לז) מה' מצעדי גבר כוננו, (משלי כ) ואדם מה יבין דרכו, ואיך שייך לומר שאם יהא כך על ידי זה יהא כך, ובזה יהא השלום, והמדינות יתנהגו כך וכדומה, ובאלו הדיבורים עוקרים עצמו מאמונת ה' יתברך, כי על זה נאמר (דברים יח) תמים תהיה עם ה' אלהיך, ופירש רש"י ז"ל התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו עכ"ל, ותראה לשונו הקדוש של רש"י כי מי שמתנהג בתמימות, ונזהר מליצנות, ולא לחקור חקירות, אז הוא בחלקו של השי"ת, וכל רגע שאדם מתמם עצמו עם ה' במדת בטחון ואמונה פשוטה, מקים מצות עשה ממנין תרי"ג לפי דעת הרמב"ן ז"ל, שהוא מונה מצות התמימות במנין תרי"ג מצות.‏זכות הצדיק יגן בעדנו בתקופה קשה זאת שהערב-רב מנסים בכל מיני צטדקאות לרדוף אותנו, ויצילנו מן השעות הקשות, עד ביאת גואל צדק בב"א.


רבי יוסף צבי דושינסקיא עם רבי אהרן ראטה זיעועכי״א


מלחמת מצוה כריכה - הדמיה_edited.jpg
כריכה קדמית - לגלות ולהראות את הנס.jpg
כריכה בר-כוזיבא.jpg
הדמיה ילקוט השבעתי אתכם-חנות.jpg
הדמיה ספר גבול ההר.jpg

אנו שמים דגש על 'אהבת ישראל' (שאינה תלויה בדבר).

            

ולכן, אם נתקלת בקושי להבין דבר-מה, אנו כאן נשמח לענות לך על השאלות שלך, השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

עקוב אחרינו

  • ילקוט השבעתי אתכם בקול הלשון
bottom of page